22nd Nov 2014

Codul de Procedura Penala actualizat 2014

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Partea Partea

GENERALA

Titlu 1

Legea penala .i limitele ei de aplicare

Capitol 1

Principii generale

Art. 1

(1) – Legea penala prevede faptele care constituie infrac.iuni.

(2) – Nicio persoana nu poate fi sanctionata penal pentru o fapta care nu era prevazuta de legea penala la data când a fost savârsita.

Art. 2

(1) – Legea penala prevede pedepsele aplicabile .i masurile educative ce se pot lua fa.a de persoanele
care au savâr.it infrac.iuni, precum .i masurile de siguran.a ce se pot lua fa.a de persoanele care au
comis fapte prevazute de legea penala.

(2) – Nu se poate aplica o pedeapsa ori nu se poate lua o masura educativa sau o masura de siguran.a
daca aceasta nu era prevazuta de legea penala la data când fapta a fost savâr.ita.

(3) – Nicio pedeapsa nu poate fi stabilita .i aplicata în afara limitelor generale ale acesteia.

Capitol 2

Aplicarea legii penale

Sectiune 1

Aplicarea legii penale în timp

Art. 3 – Legea penala se aplica infrac.iunilor savâr.ite în timpul cât ea se afla în vigoare.

Art. 4 – Legea penala nu se aplica faptelor savâr.ite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de
legea noua. În acest caz, executarea pedepselor, a masurilor educative .i a masurilor de siguran.a,
pronun.ate în baza legii vechi, precum .i toate consecin.ele penale ale hotarârilor judecatore.ti
privitoare la aceste fapte înceteaza prin intrarea în vigoare a legii noi.

Art. 5

(1) – În cazul în care de la savâr.irea infrac.iunii pâna la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una
sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) se aplica .i actelor normative ori prevederilor din acestea declarate
neconstitu.ionale, precum .i ordonan.elor de urgen.a aprobate de Parlament cu modificari sau
completari ori respinse, daca în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi.ii penale mai
favorabile.

Art. 6
(1) – Când dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare .i pâna la executarea completa a
pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai u.oara, sanc.iunea
aplicata, daca depa.e.te maximul special prevazut de legea noua pentru infrac.iunea savâr.ita, se
reduce la acest maxim.

(2) – Daca dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare la deten.iune pe via.a .i pâna la
executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceea.i fapta numai pedeapsa închisorii, pedeapsa
deten.iunii pe via.a se înlocuie.te cu maximul închisorii prevazut pentru acea infrac.iune.

(3) – Daca legea noua prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se
înlocuie.te cu amenda, fara a se putea depa.i maximul special prevazut în legea noua. .inându-se seama
de partea executata din pedeapsa închisorii, se poate înlatura în totul sau în parte executarea amenzii.

(4) – Masurile educative neexecutate .i neprevazute în legea noua nu se mai executa, iar cele care au
corespondent în legea noua se executa în con.inutul .i limitele prevazute de aceasta, daca este mai
favorabila.

(5) – Când legea noua este mai favorabila în condi.iile alin. (1)-(4), pedepsele complementare .i masurile
de siguran.a neexecutate .i neprevazute în legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent
în legea noua se executa în con.inutul .i limitele prevazute de aceasta.

(6) – Daca legea noua este mai favorabila numai sub aspectul pedepselor complementare sau masurilor
de siguran.a, acestea se executa în con.inutul .i limitele prevazute de legea noua.

(7) – Când o dispozi.ie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se .ine seama, în cazul
pedepselor executate pâna la data intrarii în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau înlocuita
potrivit dispozi.iilor alin. (1)-(6).

Art. 7

(1) – Legea penala temporara se aplica infrac.iunii savâr.ite în timpul când era în vigoare, chiar daca
fapta nu a fost urmarita sau judecata în acel interval de timp.

(2) – Legea penala temporara este legea penala care prevede data ie.irii ei din vigoare sau a carei
aplicare este limitata prin natura temporara a situa.iei care a impus adoptarea sa.

Sectiune 2

Aplicarea legii penale în spa.iu

Art. 8

(1) – Legea penala româna se aplica infrac.iunilor savâr.ite pe teritoriul României.

(2) – Prin teritoriul României se în.elege întinderea de pamânt, marea teritoriala .i apele cu solul,
subsolul .i spa.iul aerian, cuprinse între frontierele de stat.

(3) – Prin infrac.iune savâr.ita pe teritoriul României se în.elege orice infrac.iune comisa pe teritoriul
aratat în alin. (2) sau pe o nava sub pavilion românesc ori pe o aeronava înmatriculata în România.

(4) – Infrac.iunea se considera savâr.ita pe teritoriul României .i atunci când pe acest teritoriu ori pe o
nava sub pavilion românesc sau pe o aeronava înmatriculata în România s-a efectuat un act de
executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infrac.iunii.

Art. 9

(1) – Legea penala româna se aplica infrac.iunilor savâr.ite în afara teritoriului .arii de catre un ceta.ean
român sau de o persoana juridica româna, daca pedeapsa prevazuta de legea româna este deten.iunea
pe via.a ori închisoarea mai mare de 10 ani.
(2) – În celelalte cazuri, legea penala româna se aplica infrac.iunilor savâr.ite în afara teritoriului .arii de
catre un ceta.ean român sau de o persoana juridica româna, daca fapta este prevazuta ca infrac.iune .i
de legea penala a .arii unde a fost savâr.ita ori daca a fost comisa într-un loc care nu este supus
jurisdic.iei niciunui stat.

(3) – Punerea în mi.carea a ac.iunii penale se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al
parchetului de pe lânga curtea de apel în a carei raza teritoriala se afla parchetul mai întâi sesizat sau,
dupa caz, a procurorului general al parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa.ie .i Justi.ie. Termenul în
care procurorul poate emite autorizarea este de pâna la 30 de zile de la data solicitarii autorizarii .i
poate fi prelungit, în condi.iile legii, fara ca durata totala sa depa.easca 180 de zile.

Art. 10

(1) – Legea penala româna se aplica infrac.iunilor savâr.ite în afara teritoriului .arii de catre un ceta.ean
strain sau o persoana fara ceta.enie, contra statului român, contra unui ceta.ean român ori a unei
persoane juridice române.

(2) – Punerea în mi.care a ac.iunii penale se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al
Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa.ie .i Justi.ie .i numai daca fapta nu face obiectul unei
proceduri judiciare în statul pe teritoriul caruia s-a comis.

Art. 11

(1) – Legea penala româna se aplica .i altor infrac.iuni decât celor prevazute în art. 10, savâr.ite în afara
teritoriului .arii de un ceta.ean strain sau o persoana fara ceta.enie, care se afla de bunavoie pe
teritoriul României, în urmatoarele cazuri:

a. s-a savâr.it o infrac.iune pe care statul român .i-a asumat obliga.ia sa o reprime în temeiul unui tratat
interna.ional, indiferent daca este prevazuta sau nu de legea penala a statului pe al carui teritoriu a fost
comisa;

b. s-a cerut extradarea sau predarea infractorului .i aceasta a fost refuzata.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) lit. b) nu se aplica atunci când, potrivit legii statului în care s-a savâr.it
infrac.iunea, exista o cauza care împiedica punerea în mi.care a ac.iunii penale sau continuarea
procesului penal ori executarea pedepsei sau când pedeapsa a fost executata ori este considerata ca
executata.

(3) – Când pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai în parte, se procedeaza potrivit
dispozi.iilor legale privitoare la recunoa.terea hotarârilor straine.

Art. 12 – Dispozi.iile art. 8-11 se aplica daca nu se dispune altfel printr-un tratat interna.ional la care
România este parte.

Art. 13 – Legea penala nu se aplica infrac.iunilor savâr.ite de catre reprezentan.ii diplomatici ai statelor
straine sau de catre alte persoane care, în conformitate cu tratatele interna.ionale, nu sunt supuse
jurisdic.iei penale a statului român.

Art. 14

(1) – Extradarea poate fi acordata sau solicitata în temeiul unui tratat interna.ional la care România este
parte ori pe baza de reciprocitate, în condi.iile legii.

(2) – Predarea sau extradarea unei persoane în rela.ia cu statele membre ale Uniunii Europene se acorda
sau se solicita în condi.iile legii.

(3) – Predarea unei persoane catre un tribunal penal interna.ional se acorda în condi.iile legii.

Titlu 2
Infrac.iunea

Capitol 1

Dispozi.ii generale

Art. 15

(1) – Infrac.iunea este fapta prevazuta de legea penala, savâr.ita cu vinova.ie, nejustificata .i imputabila
persoanei care a savâr.it-o.

(2) – Infrac.iunea este singurul temei al raspunderii penale.

Art. 16

(1) – Fapta constituie infrac.iune numai daca a fost savâr.ita cu forma de vinova.ie ceruta de legea
penala.

(2) – Vinova.ie exista când fapta este comisa cu inten.ie, din culpa sau cu inten.ie depa.ita.

(3) – Fapta este savâr.ita cu inten.ie când faptuitorul:

a. prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savâr.irea acelei fapte;

b. prevede rezultatul faptei sale .i, de.i nu-l urmare.te, accepta posibilitatea producerii lui.

(4) – Fapta este savâr.ita din culpa, când faptuitorul:

a. prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;

b. nu prevede rezultatul faptei sale, de.i trebuia .i putea sa îl prevada.

(5) – Exista inten.ie depa.ita când fapta constând într-o ac.iune sau inac.iune inten.ionata produce un
rezultat mai grav, care se datoreaza culpei faptuitorului.

(6) – Fapta constând într-o ac.iune sau inac.iune constituie infrac.iune când este savâr.ita cu inten.ie.
Fapta comisa din culpa constituie infrac.iune numai când legea o prevede în mod expres.

Art. 17 – Infrac.iunea comisiva care presupune producerea unui rezultat se considera savâr.ita .i prin
omisiune, când:

a. exista o obliga.ie legala sau contractuala de a ac.iona;

b. autorul omisiunii, printr-o ac.iune sau inac.iune anterioara, a creat pentru valoarea sociala protejata
o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului.

Capitol 2

Cauzele justificative

Art. 18

(1) – Nu constituie infrac.iune fapta prevazuta de legea penala, daca exista vreuna dintre cauzele
justificative prevazute de lege.

(2) – Efectul cauzelor justificative se extinde .i asupra participan.ilor.

Art. 19

(1) – Este justificata fapta prevazuta de legea penala savâr.ita în legitima aparare.

(2) – Este în legitima aparare persoana care savâr.e.te fapta pentru a înlatura un atac material, direct,
imediat .i injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general,
daca apararea este propor.ionala cu gravitatea atacului.
(3) – Se prezuma a fi în legitima aparare, în condi.iile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge
patrunderea unei persoane într-o locuin.a, încapere, dependin.a sau loc împrejmuit .inând de aceasta,
fara drept, prin violen.a, viclenie, efrac.ie sau alte asemenea modalita.i nelegale ori în timpul nop.ii.

Art. 20

(1) – Este justificata fapta prevazuta de legea penala savâr.ita în stare de necesitate.

(2) – Este în stare de necesitate persoana care savâr.e.te fapta pentru a salva de la un pericol imediat .i
care nu putea fi înlaturat altfel via.a, integritatea corporala sau sanatatea sa ori a altei persoane sau un
bun important al sau ori al altei persoane sau un interes general, daca urmarile faptei nu sunt vadit mai
grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlaturat.

Art. 21

(1) – Este justificata fapta prevazuta de legea penala constând în exercitarea unui drept recunoscut de
lege sau în îndeplinirea unei obliga.ii impuse de lege, cu respectarea condi.iilor .i limitelor prevazute de
aceasta.

(2) – Este de asemenea justificata fapta prevazuta de legea penala constând în îndeplinirea unei obliga.ii
impuse de autoritatea competenta, în forma prevazuta de lege, daca aceasta nu este în mod vadit
ilegala.

Art. 22

(1) – Este justificata fapta prevazuta de legea penala savâr.ita cu consim.amântul persoanei vatamate,
daca aceasta putea sa dispuna în mod legal de valoarea sociala lezata sau pusa în pericol.

(2) – Consim.amântul persoanei vatamate nu produce efecte în cazul infrac.iunilor contra vie.ii, precum
.i atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia.

Capitol 3

Cauzele de neimputabilitate

Art. 23

(1) – Nu constituie infrac.iune fapta prevazuta de legea penala, daca a fost comisa în condi.iile vreuneia
dintre cauzele de neimputabilitate.

(2) – Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participan.ilor, cu excep.ia cazului fortuit.

Art. 24 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita din cauza unei constrângeri fizice
careia faptuitorul nu i-a putut rezista.

Art. 25 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita din cauza unei constrângeri
morale, exercitata prin amenin.are cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia .i care
nu putea fi înlaturat în alt mod.

Art. 26

(1) – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana aflata în stare de legitima
aparare, care a depa.it, din cauza tulburarii sau temerii, limitele unei aparari propor.ionale cu gravitatea
atacului.

(2) – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana aflata în stare de
necesitate, care nu .i-a dat seama, în momentul comiterii faptei, ca pricinuie.te urmari vadit mai grave
decât cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era înlaturat.
Art. 27 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de un minor, care la data comiterii
acesteia nu îndeplinea condi.iile legale pentru a raspunde penal.

Art. 28 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana care, în momentul
comiterii acesteia, nu putea sa-.i dea seama de ac.iunile sau inac.iunile sale ori nu putea sa le
controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze.

Art. 29 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana care, în momentul
comiterii acesteia, nu putea sa-.i dea seama de ac.iunile sau inac.iunile sale ori nu putea sa le
controleze, din cauza intoxicarii involuntare cu alcool sau cu alte substan.e psihoactive.

Art. 30

(1) – Nu constituie infrac.iune fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana care, în momentul
comiterii acesteia, nu cuno.tea existen.a unei stari, situa.ii ori împrejurari de care depinde caracterul
penal al faptei.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) se aplica .i faptelor savâr.ite din culpa pe care legea penala le pedepse.te,
numai daca necunoa.terea starii, situa.iei ori împrejurarii respective nu este ea însa.i rezultatul culpei.

(3) – Nu constituie circumstan.a agravanta sau element circumstan.ial agravant starea, situa.ia ori
împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul savâr.irii infrac.iunii.

(4) – Prevederile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzator .i în cazul necunoa.terii unei dispozi.ii legale
extrapenale.

(5) – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita ca urmare a necunoa.terii sau
cunoa.terii gre.ite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurari care nu putea fi în niciun fel
evitata.

Art. 31 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala al carei rezultat e consecin.a unei
împrejurari care nu putea fi prevazuta.

Capitol 4

Tentativa

Art. 32

(1) – Tentativa consta în punerea în executare a inten.iei de a savâr.i infrac.iunea, executare care a fost
însa întrerupta sau nu .i-a produs efectul.

(2) – Nu exista tentativa atunci când imposibilitatea de consumare a infrac.iunii este consecin.a modului
cum a fost conceputa executarea.

Art. 33

(1) – Tentativa se pedepse.te numai când legea prevede în mod expres aceasta.

(2) – Tentativa se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea consumata, ale carei
limite se reduc la jumatate. Când pentru infrac.iunea consumata legea prevede pedeapsa deten.iunii pe
via.a, iar instan.a s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sanc.ioneaza cu pedeapsa închisorii de la 10 la
20 de ani.

Art. 34

(1) – Nu se pedepse.te autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încuno.tin.at
autorita.ile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea sa poata fi împiedicata, sau a împiedicat el
însu.i consumarea infrac.iunii.
(2) – Daca actele îndeplinite pâna în momentul desistarii sau împiedicarii producerii rezultatului
constituie o alta infrac.iune, se aplica pedeapsa pentru aceasta infrac.iune.

Capitol 5

Unitatea .i pluralitatea de infrac.iuni

Art. 35

(1) – Infrac.iunea este continuata când o persoana savâr.e.te la diferite intervale de timp, dar în
realizarea aceleia.i rezolu.ii .i împotriva aceluia.i subiect pasiv, ac.iuni sau inac.iuni care prezinta,
fiecare în parte, con.inutul aceleia.i infrac.iuni.

(2) – Infrac.iunea este complexa când în con.inutul sau intra, ca element constitutiv sau ca element
circumstan.ial agravant, o ac.iune sau o inac.iune care constituie prin ea însa.i o fapta prevazuta de
legea penala.

Art. 36

(1) – Infrac.iunea continuata se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea
savâr.ita, al carei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel
mult o treime în cazul pedepsei amenzii.

(2) – Infrac.iunea complexa se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infrac.iune.

(3) – Infrac.iunea complexa savâr.ita cu inten.ie depa.ita, daca s-a produs numai rezultatul mai grav al
ac.iunii secundare, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea complexa
consumata.

Art. 37 – Daca cel condamnat definitiv pentru o infrac.iune continuata sau complexa este judecat
ulterior .i pentru alte ac.iuni sau inac.iuni care intra în con.inutul aceleia.i infrac.iuni, .inându-se seama
de infrac.iunea savâr.ita în întregul ei, se stabile.te o pedeapsa corespunzatoare, care nu poate fi mai
u.oara decât cea pronun.ata anterior.

Art. 38

(1) – Exista concurs real de infrac.iuni când doua sau mai multe infrac.iuni au fost savâr.ite de aceea.i
persoana, prin ac.iuni sau inac.iuni distincte, înainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna din ele.
Exista concurs real de infrac.iuni .i atunci când una dintre infrac.iuni a fost comisa pentru savâr.irea sau
ascunderea altei infrac.iuni.

(2) – Exista concurs formal de infrac.iuni când o ac.iune sau o inac.iune savâr.ita de o persoana, din
cauza împrejurarilor în care a avut loc sau a urmarilor pe care le-a produs, realizeaza con.inutul mai
multor infrac.iuni.

Art. 39

(1) – În caz de concurs de infrac.iuni, se stabile.te pedeapsa pentru fiecare infrac.iune în parte .i se
aplica pedeapsa, dupa cum urmeaza:

a. când s-au stabilit o pedeapsa cu deten.iune pe via.a .i una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu
amenda, se aplica pedeapsa deten.iunii pe via.a;

b. când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un
spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

c. când s-au stabilit numai pedepse cu amenda, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un
spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;
d. când s-au stabilit o pedeapsa cu închisoare .i o pedeapsa cu amenda, se aplica pedeapsa închisorii, la
care se adauga în întregime pedeapsa amenzii;

e. când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare .i mai multe pedepse cu amenda se aplica
pedeapsa închisorii conform lit. b), la care se adauga în întregime pedeapsa amenzii conform lit. c).

(2) – Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, daca prin adaugare la pedeapsa cea mai
mare a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depa.i cu 10 ani
sau mai mult maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel pu.in una dintre infrac.iunile
concurente pedeapsa prevazuta de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica
pedeapsa deten.iunii pe via.a.

Art. 40

(1) – Daca infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infrac.iune concurenta, se aplica
dispozi.iile art. 39.

(2) – Dispozi.iile art. 39 se aplica .i în cazul în care, dupa ce o hotarâre de condamnare a ramas definitiva,
se constata ca cel condamnat mai suferise o condamnare definitiva pentru o infrac.iune concurenta.

(3) – Daca infractorul a executat integral sau par.ial pedeapsa aplicata prin hotarârea anterioara, ceea ce
s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infrac.iunile concurente.

(4) – Dispozi.iile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infrac.iuni se aplica .i în cazul în
care condamnarea la pedeapsa deten.iunii pe via.a a fost comutata sau înlocuita cu pedeapsa închisorii.

(5) – În cazul contopirii pedepselor conform alin. (1)-(4) se .ine seama .i de pedeapsa aplicata printr-o
hotarâre de condamnare pronun.ata în strainatate, pentru o infrac.iune concurenta, daca hotarârea de
condamnare a fost recunoscuta potrivit legii.

Art. 41

(1) – Exista recidiva când, dupa ramânerea definitiva a unei hotarâri de condamnare la pedeapsa
închisorii mai mare de un an .i pâna la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul
savâr.e.te din nou o infrac.iune cu inten.ie sau cu inten.ie depa.ita, pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.

(2) – Exista recidiva .i în cazul în care una dintre pedepsele prevazute în alin. (1) este deten.iunea pe
via.a.

(3) – Pentru stabilirea starii de recidiva se .ine seama .i de hotarârea de condamnare pronun.ata în
strainatate, pentru o fapta prevazuta .i de legea penala româna, daca hotarârea de condamnare a fost
recunoscuta potrivit legii.

Art. 42 – La stabilirea starii de recidiva nu se .ine seama de hotarârile de condamnare privitoare la:

a. faptele care nu mai sunt prevazute de legea penala;

b. infrac.iunile amnistiate;

c. infrac.iunile savâr.ite din culpa.

Art. 43

(1) – Daca înainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata se savâr.e.te
o noua infrac.iune în stare de recidiva, pedeapsa stabilita pentru aceasta se adauga la pedeapsa
anterioara neexecutata ori la restul ramas neexecutat din aceasta.

(2) – Când înainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata sunt savâr.ite
mai multe infrac.iuni concurente, dintre care cel pu.in una se afla în stare de recidiva, pedepsele
stabilite se contopesc potrivit dispozi.iilor referitoare la concursul de infrac.iuni, iar pedeapsa rezultata
se adauga la pedeapsa anterioara neexecutata ori la restul ramas neexecutat din aceasta.

(3) – Daca prin însumarea pedepselor în condi.iile alin. (1) .i alin. (2) s-ar depa.i cu mai mult de 10 ani
maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel pu.in una dintre infrac.iunile savâr.ite pedeapsa
prevazuta de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se
poate aplica pedeapsa deten.iunii pe via.a.

(4) – Când pedeapsa anterioara sau pedeapsa stabilita pentru infrac.iunea savâr.ita în stare de recidiva
este deten.iunea pe via.a, se va executa pedeapsa deten.iunii pe via.a.

(5) – Daca dupa ce pedeapsa anterioara a fost executata sau considerata ca executata se savâr.e.te o
noua infrac.iune în stare de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua
infrac.iune se majoreaza cu jumatate.

(6) – Daca dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare pentru noua infrac.iune .i mai înainte
ca pedeapsa sa fi fost executata sau considerata ca executata se descopera ca cel condamnat se afla în
stare de recidiva, instan.a aplica dispozi.iile alin. (1)-(5).

(7) – Dispozi.iile alin. (6) se aplica .i în cazul în care condamnarea la pedeapsa deten.iunii pe via.a a fost
comutata sau înlocuita cu pedeapsa închisorii.

Art. 44

(1) – Exista pluralitate intermediara de infrac.iuni când, dupa ramânerea definitiva a unei hotarâri de
condamnare .i pâna la data la care pedeapsa este executata sau considerata ca executata, condamnatul
savâr.e.te din nou o infrac.iune .i nu sunt întrunite condi.iile prevazute de lege pentru starea de
recidiva.

(2) – În caz de pluralitate intermediara, pedeapsa pentru noua infrac.iune .i pedeapsa anterioara se
contopesc potrivit dispozi.iilor de la concursul de infrac.iuni.

Art. 45

(1) – Daca pentru una dintre infrac.iunile savâr.ite s-a stabilit .i o pedeapsa complementara, aceasta se
aplica alaturi de pedeapsa principala.

(2) – Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natura diferita sau chiar de aceea.i natura,
dar cu un con.inut diferit, acestea se aplica alaturi de pedeapsa principala.

(3) – Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceea.i natura .i cu acela.i con.inut:

a. în caz de concurs de infrac.iuni sau de pluralitate intermediara se aplica cea mai grea dintre acestea;

b. în caz de recidiva, partea neexecutata din pedeapsa complementara anterioara se adauga la
pedeapsa stabilita pentru noua infrac.iune.

(4) – În cazul condamnarilor succesive pentru infrac.iuni concurente, partea din pedeapsa
complementara executata pâna la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei
complementare aplicate pe lânga pedeapsa rezultata.

(5) – Daca pe lânga pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplica
dispozi.iile alin. (1)-(3), pedeapsa accesorie rezultata executându-se pâna la executarea sau
considerarea ca executata a pedepsei principale.

(6) – Masurile de siguran.a de natura diferita sau chiar de aceea.i natura, dar cu un con.inut diferit, luate
în cazul infrac.iunilor savâr.ite, se cumuleaza.
(7) – Daca s-au luat mai multe masuri de siguran.a de aceea.i natura .i cu acela.i con.inut, dar pe durate
diferite, se aplica masura de siguran.a cu durata cea mai mare. Masurile de siguran.a luate conform art.
112 se cumuleaza.

Capitol 6

Autorul .i participan.ii

Art. 46

(1) – Autor este persoana care savâr.e.te în mod nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala.

(2) – Coautori sunt persoanele care savâr.esc nemijlocit aceea.i fapta prevazuta de legea penala.

Art. 47 – Instigator este persoana care, cu inten.ie, determina o alta persoana sa savâr.easca o fapta
prevazuta de legea penala.

Art. 48

(1) – Complice este persoana care, cu inten.ie, înlesne.te sau ajuta în orice mod la savâr.irea unei fapte
prevazute de legea penala.

(2) – Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul savâr.irii faptei, ca va
tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savâr.irea faptei
promisiunea nu este îndeplinita.

Art. 49 – Coautorul, instigatorul .i complicele la o infrac.iune savâr.ita cu inten.ie se sanc.ioneaza cu
pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se .ine seama de contribu.ia fiecaruia la
savâr.irea infrac.iunii, precum .i de dispozi.iile art. 74.

Art. 50

(1) – Circumstan.ele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se rasfrâng asupra
celorlal.i.

(2) – Circumstan.ele privitoare la fapta se rasfrâng asupra autorului .i a participan.ilor numai în masura
în care ace.tia le-au cunoscut sau le-au prevazut.

Art. 51

(1) – Participantul nu se pedepse.te daca, înainte de descoperirea faptei, denun.a savâr.irea infrac.iunii,
astfel încât consumarea acesteia sa poata fi împiedicata, sau daca împiedica el însu.i consumarea
infrac.iunii.

(2) – Daca actele îndeplinite pâna în momentul denun.arii sau împiedicarii constituie o alta infrac.iune,
participantului i se aplica pedeapsa pentru aceasta infrac.iune.

Art. 52

(1) – Savâr.irea nemijlocita, cu inten.ie, de catre o persoana a unei fapte prevazute de legea penala la
care, din culpa sau fara vinova.ie, contribuie cu acte de executare o alta persoana se sanc.ioneaza cu
pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta comisa cu inten.ie.

(2) – Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu inten.ie, la savâr.irea din culpa de catre o
alta persoana a unei fapte prevazute de legea penala se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege
pentru fapta comisa cu inten.ie.

(3) – Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu inten.ie, la savâr.irea unei fapte prevazute
de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinova.ie, se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune.
(4) – Dispozi.iile art. 50 .i art. 51 se aplica în mod corespunzator.

Titlu 3

Pedepsele

Capitol 1

Categoriile pedepselor

Art. 53 – Pedepsele principale sunt:

a. deten.iunea pe via.a;

b. închisoarea;

c. amenda.

Art. 54 – Pedeapsa accesorie consta în interzicerea exercitarii unor drepturi, din momentul ramânerii
definitive a hotarârii de condamnare .i pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei
privative de libertate.

Art. 55 – Pedepsele complementare sunt:

a. interzicerea exercitarii unor drepturi;

b. degradarea militara;

c. publicarea hotarârii de condamnare.

Capitol 2

Pedepsele principale

Sectiune 1

Deten.iunea pe via.a

Art. 56 – Deten.iunea pe via.a consta în privarea de libertate pe durata nedeterminata .i se executa
potrivit legii privind executarea pedepselor.

Art. 57 – Daca la data pronun.arii hotarârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în
locul deten.iunii pe via.a i se aplica pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani .i pedeapsa interzicerii
exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima.

Art. 58 – În cazul în care cel condamnat la pedeapsa deten.iunii pe via.a a împlinit vârsta de 65 de ani în
timpul executarii pedepsei, pedeapsa deten.iunii pe via.a poate fi înlocuita cu pedeapsa închisorii pe
timp de 30 de ani .i pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima, daca a avut o
buna conduita pe toata durata executarii pedepsei, a îndeplinit integral obliga.iile civile stabilite prin
hotarârea de condamnare, afara de cazul când dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate sa le
îndeplineasca, .i a facut progrese constante .i evidente în vederea reintegrarii sociale.

Art. 59 – În cazul comutarii sau înlocuirii pedepsei deten.iunii pe via.a cu pedeapsa închisorii, perioada
de deten.iune executata se considera ca parte executata din pedeapsa închisorii.

Sectiune 2

Închisoarea

Art. 60 – Închisoarea consta în privarea de libertate pe durata determinata, cuprinsa între 15 zile .i 30 de
ani, .i se executa potrivit legii privind executarea pedepselor.
Sectiune 3

Amenda

Art. 61

(1) – Amenda consta în suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o plateasca statului.

(2) – Cuantumul amenzii se stabile.te prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile-
amenda, cuprinsa între 10 lei .i 500 lei, se înmul.e.te cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins între
30 de zile .i 400 de zile.

(3) – Instan.a stabile.te numarul zilelor-amenda potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei.
Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda se stabile.te .inând seama .i de obliga.iile legale
ale condamnatului fa.a de persoanele aflate în între.inerea sa.

(4) – Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse între:

a. 60 .i 180 de zile-amenda, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita numai pedeapsa amenzii;

b. 120 .i 240 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de
cel mult doi ani;

c. 180 .i 300 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai
mare de 2 ani.

(5) – Daca prin infrac.iunea savâr.ita s-a urmarit ob.inerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa
prevazuta de lege este numai amenda ori instan.a opteaza pentru aplicarea acestei pedepse, limitele
speciale ale zilelor-amenda se pot majora cu o treime.

(6) – Frac.iile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplica limitelor
speciale ale zilelor-amenda prevazute în alin. (4) .i alin. (5).

Art. 62

(1) – Daca prin infrac.iunea savâr.ita s-a urmarit ob.inerea unui folos patrimonial, pe lânga pedeapsa
închisorii, se poate aplica .i pedeapsa amenzii.

(2) – Limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute în art. 61 alin. (4) lit. b) .i lit. c) se determina în raport
de durata pedepsei închisorii stabilite de instan.a .i nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de
atenuare ori agravare a pedepsei.

(3) – La stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile-amenda se va .ine seama de valoarea
folosului patrimonial ob.inut sau urmarit.

Art. 63

(1) – Daca persoana condamnata, cu rea-credin.a, nu executa pedeapsa amenzii, în tot sau în parte,
numarul zilelor-amenda neexecutate se înlocuie.te cu un numar corespunzator de zile cu închisoare.

(2) – Daca amenda neexecutata a înso.it pedeapsa închisorii, numarul zilelor-amenda neexecutate se
înlocuie.te cu un numar corespunzator de zile cu închisoare, care se adauga la pedeapsa închisorii,
pedeapsa astfel rezultata fiind considerata o singura pedeapsa.

(3) – În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condi.iile alin. (1) .i alin. (2), unei zile-
amenda îi corespunde o zi de închisoare.

Art. 64

(1) – În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executata în tot sau în parte din motive neimputabile
persoanei condamnate, cu consim.amântul acesteia, instan.a înlocuie.te obliga.ia de plata a amenzii
neexecutate cu obliga.ia de a presta o munca neremunerata în folosul comunita.ii, afara de cazul în
care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Unei zile-amenda îi
corespunde o zi de munca în folosul comunita.ii.

(2) – Daca amenda înlocuita conform dispozi.iilor alin. (1) a înso.it pedeapsa închisorii, obliga.ia de
munca în folosul comunita.ii se executa dupa executarea pedepsei închisorii.

(3) – Coordonarea executarii obliga.iei de munca în folosul comunita.ii se face de serviciul de proba.iune.

(4) – Executarea muncii în folosul comunita.ii dispusa în condi.iile alin. (1) înceteaza prin plata amenzii
corespunzatoare zilelor-amenda ramase neexecutate.

(5) – Instan.a înlocuie.te zilele-amenda neexecutate prin munca în folosul comunita.ii cu un numar
corespunzator de zile cu închisoare, daca:

a. persoana condamnata nu executa obliga.ia de munca în folosul comunita.ii în condi.iile stabilite de
instan.a;

b. persoana condamnata savâr.e.te o noua infrac.iune descoperita înainte de executarea integrala a
obliga.iei de munca în folosul comunita.ii. Zilele-amenda neexecutate prin munca în folosul comunita.ii
la data condamnarii definitive pentru noua infrac.iune, înlocuite cu închisoarea, se adauga la pedeapsa
pentru noua infrac.iune.

(6) – Daca persoana condamnata, aflata în situa.ia prevazuta în alin. (1), nu î.i da consim.amântul la
prestarea unei munci neremunerate în folosul comunita.ii, amenda neexecutata se înlocuie.te cu
pedeapsa închisorii conform art. 63.

Capitol 3

Pedeapsa accesorie .i pedepsele complementare

Sectiune 1

Pedeapsa accesorie

Art. 65

(1) – Pedeapsa accesorie consta în interzicerea exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a),
b) .i d)-o), a caror exercitare a fost interzisa de instan.a ca pedeapsa complementara.

(2) – În cazul deten.iunii pe via.a, pedeapsa accesorie consta în interzicerea de catre instan.a a exercitarii
drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a)-o) sau a unora dintre acestea.

a. dreptul de a fi ales în autorita.ile publice sau în orice alte func.ii publice;

b. dreptul de a ocupa o func.ie care implica exerci.iul autorita.ii de stat;

c. dreptul strainului de a se afla pe teritoriul României;

d. dreptul de a alege;

e. drepturile parinte.ti;

f. dreptul de a fi tutore sau curator.

(3) – Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii unor drepturi se executa din momentul ramânerii
definitive a hotarârii de condamnare .i pâna când pedeapsa principala privativa de libertate a fost
executata sau considerata ca executata.

(4) – În cazul deten.iunii pe via.a, pedeapsa accesorie având con.inutul prevazut la art. 66 alin. (1) lit. c)
se pune în executare la data liberarii condi.ionate sau dupa ce pedeapsa a fost considerata ca executata.

Sectiune 2
Pedepsele complementare

Art. 66

(1) – Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi consta în interzicerea exercitarii, pe
o perioada de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre urmatoarele drepturi:

a. dreptul de a fi ales în autorita.ile publice sau în orice alte func.ii publice;

b. dreptul de a ocupa o func.ie care implica exerci.iul autorita.ii de stat;

c. dreptul strainului de a se afla pe teritoriul României;

d. dreptul de a alege;

e. drepturile parinte.ti;

f. dreptul de a fi tutore sau curator;

g. dreptul de a ocupa func.ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfa.ura activitatea de care s-a
folosit pentru savâr.irea infrac.iunii;

h. dreptul de a de.ine, purta .i folosi orice categorie de arme;

i. dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instan.a;

j. dreptul de a parasi teritoriul României;

k. dreptul de a ocupa o func.ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public;

l. dreptul de a se afla în anumite localita.i stabilite de instan.a;

m. dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari
publice, stabilite de instan.a;

n. dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis
infrac.iunea sau cu alte persoane, stabilite de instan.a, ori de a se apropia de acestea;

o. dreptul de a se apropia de locuin.a, locul de munca, .coala sau alte locuri unde victima desfa.oara
activita.i sociale, în condi.iile stabilite de instan.a de judecata.

(2) – Când legea prevede interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica, instan.a dispune
interzicerea exercitarii drepturilor prevazute în alin. (1) lit. a) .i lit. b).

(3) – Interzicerea exercitarii drepturilor prevazute în alin. (1) lit. a) .i lit. b) se dispune cumulativ.

(4) – Pedeapsa prevazuta în alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci când exista motive întemeiate de a
crede ca via.a persoanei expulzate este pusa în pericol ori ca persoana va fi supusa la tortura sau alte
tratamente inumane ori degradante în statul în care urmeaza a fi expulzata.

(5) – Când dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevazute în alin. (1) lit. n) .i lit. o), instan.a
individualizeaza în concret con.inutul acestei pedepse, .inând seama de împrejurarile cauzei.

Art. 67

(1) – Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi poate fi aplicata daca pedeapsa
principala stabilita este închisoarea sau amenda .i instan.a constata ca, fa.a de natura .i gravitatea
infrac.iunii, împrejurarile cauzei .i persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara.

(2) – Aplicarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi este obligatorie când legea prevede aceasta
pedeapsa pentru infrac.iunea savâr.ita.

(3) – Interzicerea dreptului strainului de a se afla pe teritoriul României nu se aplica în cazul în care s-a
dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Art. 68

(1) – Executarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi începe:

a. de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare la pedeapsa amenzii;
b. de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii
pedepsei sub supraveghere;

c. dupa executarea pedepsei închisorii, dupa gra.ierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa împlinirea
termenului de prescrip.ie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a
liberarii condi.ionate.

(2) – În cazul în care s-a dispus liberarea condi.ionata, interzicerea dreptului strainului de a se afla pe
teritoriul României se executa la data liberarii.

(3) – Daca se dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau înlocuirea
pedepsei amenzii cu închisoarea, pentru alte motive decât savâr.irea unei noi infrac.iuni, partea din
durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data revocarii sau
înlocuirii se va executa dupa executarea pedepsei închisorii.

Art. 69

(1) – Pedeapsa complementara a degradarii militare consta în pierderea gradului .i a dreptului de a purta
uniforma de la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare.

(2) – Degradarea militara se aplica în mod obligatoriu condamna.ilor militari în activitate, în rezerva sau
în retragere, daca pedeapsa principala aplicata este închisoarea mai mare de 10 ani sau deten.iunea pe
via.a.

(3) – Degradarea militara poate fi aplicata condamna.ilor militari în activitate, în rezerva sau în retragere
pentru infrac.iuni savâr.ite cu inten.ie, daca pedeapsa principala aplicata este închisoarea de cel pu.in 5
ani .i de cel mult 10 ani.

Art. 70

(1) – Publicarea hotarârii definitive de condamnare se poate dispune când, .inând seama de natura .i
gravitatea infrac.iunii, împrejurarile cauzei .i persoana condamnatului, instan.a apreciaza ca publicarea
va contribui la prevenirea savâr.irii altor asemenea infrac.iuni.

(2) – Hotarârea de condamnare se publica în extras, în forma stabilita de instan.a, într-un cotidian local
sau na.ional, o singura data.

(3) – Publicarea hotarârii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fara a se
dezvalui identitatea altor persoane.

Capitol 4

Calculul duratei pedepselor

Art. 71

(1) – Durata executarii pedepsei privative de libertate se socote.te din ziua în care condamnatul a
început executarea hotarârii definitive de condamnare.

(2) – Ziua în care începe executarea pedepsei .i ziua în care înceteaza se socotesc în durata executarii.

(3) – Perioada în care condamnatul, în cursul executarii pedepsei, se afla bolnav în spital intra în durata
executarii, în afara de cazul în care .i-a provocat în mod voit boala, iar aceasta împrejurare se constata în
cursul executarii pedepsei.

(4) – Permisiunile de ie.ire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a
pedepselor, intra în durata executarii pedepsei.

Art. 72
(1) – Perioada în care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade din
durata pedepsei închisorii pronun.ate. Scaderea se face .i atunci când condamnatul a fost urmarit sau
judecat, în acela.i timp ori în mod separat, pentru mai multe infrac.iuni concurente, chiar daca a fost
condamnat pentru o alta fapta decât cea care a determinat dispunerea masurii preventive.

(2) – Perioada în care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade .i
în caz de condamnare la pedeapsa amenzii, prin înlaturarea în tot sau în parte a zilelor-amenda.

(3) – În cazul amenzii care înso.e.te pedeapsa închisorii, perioada în care o persoana a fost supusa unei
masuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii.

Art. 73

(1) – În cazul infrac.iunilor savâr.ite în condi.iile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsa,
precum .i durata masurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului .arii se scad
din durata pedepsei aplicate pentru aceea.i infrac.iune în România.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) se aplica în mod corespunzator .i în cazul în care pedeapsa executata în afara
.arii este amenda.

Capitol 5

Individualizarea pedepselor

Sectiune 1

Dispozi.ii generale

Art. 74

(1) – Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infrac.iunii savâr.ite .i
cu periculozitatea infractorului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:

a. împrejurarile .i modul de comitere a infrac.iunii, precum .i mijloacele folosite;

b. starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita;

c. natura .i gravitatea rezultatului produs ori a altor consecin.e ale infrac.iunii;

d. motivul savâr.irii infrac.iunii .i scopul urmarit;

e. natura .i frecven.a infrac.iunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f. conduita dupa savâr.irea infrac.iunii .i în cursul procesului penal;

g. nivelul de educa.ie, vârsta, starea de sanatate, situa.ia familiala .i sociala.

(2) – Când pentru infrac.iunea savâr.ita legea prevede pedepse alternative, se .ine seama de criteriile
prevazute în alin. (1) .i pentru alegerea uneia dintre acestea.

Sectiune 2

Circumstan.ele atenuante .i circumstan.ele agravante

Art. 75

(1) – Urmatoarele împrejurari constituie circumstan.e atenuante legale:

a. savâr.irea infrac.iunii sub stapânirea unei puternice tulburari sau emo.ii, determinata de o provocare
din partea persoanei vatamate, produsa prin violen.a, printr-o atingere grava a demnita.ii persoanei sau
printr-o alta ac.iune ilicita grava;

b. depa.irea limitelor legitimei aparari;

c. depa.irea limitelor starii de necesitate.
d. acoperirea integrala a prejudiciului material cauzat prin infrac.iune, în cursul urmaririi penale sau al
judeca.ii, pâna la primul termen de judecata, daca faptuitorul nu a mai beneficiat de aceasta
circumstan.a într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstan.a atenuanta nu se aplica în
cazul savâr.irii urmatoarelor infrac.iuni: contra persoanei, de furt calificat, tâlharie, piraterie, fraude
comise prin sisteme informatice .i mijloace de plata electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuziva,
infrac.iuni contra siguran.ei publice, infrac.iuni contra sanata.ii publice, infrac.iuni contra liberta.ii
religioase .i respectului datorat persoanelor decedate, contra securita.ii na.ionale, contra capacita.ii de
lupta a for.elor armate, infrac.iunilor de genocid, contra umanita.ii .i de razboi, a infrac.iunilor privind
frontiera de stat a României, a infrac.iunilor la legisla.ia privind prevenirea .i combaterea terorismului, a
infrac.iunilor de corup.ie, infrac.iunilor asimilate infrac.iunilor de corup.ie, a celor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene, a infrac.iunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor
explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor,
privind regimul juridic al precursorilor de droguri, a celor privind spalarea banilor, privind activita.ile
aeronautice civile .i cele care pot pune în pericol siguran.a zborurilor .i securitatea aeronautica, privind
protec.ia martorilor, privind interzicerea organiza.iilor .i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau
xenofob .i a promovarii cultului persoanelor vinovate de savâr.irea unor infrac.iuni contra pacii .i
omenirii, a celor privind traficul de organe, .esuturi sau celule de origine umana, privind prevenirea .i
combaterea pornografiei .i a celor la regimul adop.iilor.

(2) – Pot constitui circumstan.e atenuante judiciare:

a. eforturile depuse de infractor pentru înlaturarea sau diminuarea consecin.elor infrac.iunii;

b. împrejurarile legate de fapta comisa, care diminueaza gravitatea infrac.iunii sau periculozitatea
infractorului.

Art. 76

(1) – În cazul în care exista circumstan.e atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege
pentru infrac.iunea savâr.ita se reduc cu o treime.

(2) – Daca pedeapsa prevazuta de lege este deten.iunea pe via.a, în cazul re.inerii circumstan.elor
atenuante se aplica pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.

(3) – Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul
circumstan.elor atenuante re.inute.

Art. 77 – Urmatoarele împrejurari constituie circumstan.e agravante:

a. savâr.irea faptei de trei sau mai multe persoane împreuna;

b. savâr.irea infrac.iunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;

c. savâr.irea infrac.iunii prin metode sau mijloace de natura sa puna în pericol alte persoane ori bunuri;

d. savâr.irea infrac.iunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa împreuna cu un minor;

e. savâr.irea infrac.iunii profitând de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata
vârstei, starii de sanatate, infirmita.ii sau altor cauze;

f. savâr.irea infrac.iunii în stare de intoxica.ie voluntara cu alcool sau cu alte substan.e psihoactive, când
a fost provocata în vederea comiterii infrac.iunii;

g. savâr.irea infrac.iunii de catre o persoana care a profitat de situa.ia prilejuita de o calamitate, de
starea de asediu sau de starea de urgen.a;

h. savâr.irea infrac.iunii pentru motive legate de rasa, na.ionalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare
sexuala, opinie ori apartenen.a politica, avere, origine sociala, vârsta, dizabilitate, boala cronica
necontagioasa sau infec.ie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurari de acela.i fel, considerate de faptuitor
drept cauze ale inferiorita.ii unei persoane în raport cu celelalte.

Art. 78

(1) – În cazul în care exista circumstan.e agravante, se poate aplica o pedeapsa pâna la maximul special.
Daca maximul special este neîndestulator, în cazul închisorii se poate adauga un spor pâna la 2 ani, care
nu poate depa.i o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o
treime din maximul special.

(2) – Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul
circumstan.elor agravante re.inute.

Art. 79

(1) – Când în cazul aceleia.i infrac.iuni sunt incidente doua sau mai multe dispozi.ii care au ca efect
reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infrac.iunea savâr.ita se
reduc prin aplicarea succesiva a dispozi.iilor privitoare la tentativa, circumstan.e atenuante .i cazuri
speciale de reducere a pedepsei, în aceasta ordine.

(2) – Daca sunt incidente doua sau mai multe dispozi.ii care au ca efect agravarea raspunderii penale,
pedeapsa se stabile.te prin aplicarea succesiva a dispozi.iilor privitoare la circumstan.e agravante,
infrac.iune continuata, concurs sau recidiva.

(3) – Când în cazul aceleia.i infrac.iuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei .i
una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege
pentru infrac.iunea savâr.ita se reduc conform alin. (1), dupa care limitele de pedeapsa rezultate se
majoreaza conform alin. (2).

Sectiune 3

Renun.area la aplicarea pedepsei

Art. 80

(1) – Instan.a poate dispune renun.area la aplicarea pedepsei daca sunt întrunite urmatoarele condi.ii:

a. infrac.iunea savâr.ita prezinta o gravitate redusa, având în vedere natura .i întinderea urmarilor
produse, mijloacele folosite, modul .i împrejurarile în care a fost comisa, motivul .i scopul urmarit;

b. în raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savâr.irii infrac.iunii, de eforturile
depuse de acesta pentru înlaturarea sau diminuarea consecin.elor infrac.iunii, precum .i de posibilita.ile
sale de îndreptare, instan.a apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecin.elor
pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

(2) – Nu se poate dispune renun.area la aplicarea pedepsei daca:

a. infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu excep.ia cazurilor prevazute în art. 42 lit. a) .i lit.
b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

b. fa.a de acela.i infractor s-a mai dispus renun.area la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei
comiterii infrac.iunii pentru care este judecat;

c. infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a încercat zadarnicirea aflarii adevarului
ori a identificarii .i tragerii la raspundere penala a autorului sau a participan.ilor;

d. pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea savâr.ita este închisoarea mai mare de 5 ani.

(3) – În caz de concurs de infrac.iuni, renun.area la aplicarea pedepsei se poate dispune daca pentru
fiecare infrac.iune concurenta sunt îndeplinite condi.iile prevazute în alin. (1) .i alin. (2).

Art. 81
(1) – Când dispune renun.area la aplicarea pedepsei, instan.a aplica infractorului un avertisment.

(2) – Avertismentul consta în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renun.area la aplicarea
pedepsei .i aten.ionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare .i a consecin.elor la care se expune
daca va mai comite infrac.iuni.

(3) – În caz de concurs de infrac.iuni se aplica un singur avertisment.

Art. 82

(1) – Persoana fa.a de care s-a dispus renun.area la aplicarea pedepsei nu este supusa niciunei decaderi,
interdic.ii sau incapacita.i ce ar putea decurge din infrac.iunea savâr.ita.

(2) – Renun.area la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguran.a .i a
obliga.iilor civile prevazute în hotarâre.

(3) – Daca în termen de 2 ani de la ramânerea definitiva a hotarârii prin care s-a dispus renun.area la
aplicarea pedepsei se descopera ca persoana fa.a de care s-a luat aceasta masura savâr.ise anterior
ramânerii definitive a hotarârii o alta infrac.iune, pentru care i s-a stabilit o pedeapsa chiar dupa
expirarea acestui termen, renun.area la aplicarea pedepsei se anuleaza .i se stabile.te pedeapsa pentru
infrac.iunea care a atras ini.ial renun.area la aplicarea pedepsei, aplicându-se apoi, dupa caz, dispozi.iile
privitoare la concursul de infrac.iuni, recidiva sau pluralitate intermediara.

Sectiune 4

Amânarea aplicarii pedepsei

Art. 83

(1) – Instan.a poate dispune amânarea aplicarii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, daca
sunt întrunite urmatoarele condi.ii:

a. pedeapsa stabilita, inclusiv în cazul concursului de infrac.iuni, este amenda sau închisoarea de cel
mult 2 ani;

b. infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excep.ia cazurilor prevazute în
art. 42 lit. a) .i lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

c. infractorul .i-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata în folosul comunita.ii;

d. în raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savâr.irii infrac.iunii, de eforturile
depuse de acesta pentru înlaturarea sau diminuarea consecin.elor infrac.iunii, precum .i de posibilita.ile
sale de îndreptare, instan.a apreciaza ca aplicarea imediata a unei pedepse nu este necesara, dar se
impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

(2) – Nu se poate dispune amânarea aplicarii pedepsei daca pedeapsa prevazuta de lege pentru
infrac.iunea savâr.ita este de 7 ani sau mai mare sau daca infractorul s-a sustras de la urmarire penala
ori judecata sau a încercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii .i tragerii la raspundere penala
a autorului sau a participan.ilor.

(3) – Amânarea aplicarii pedepsei închisorii atrage .i amânarea aplicarii amenzii care înso.e.te pedeapsa
închisorii în condi.iile art. 62.

(4) – Sunt obligatorii prezentarea motivelor care au determinat amânarea aplicarii pedepsei .i
aten.ionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare .i a consecin.elor la care se expune daca va mai
comite infrac.iuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obliga.iile ce îi revin pe
durata termenului de supraveghere.

Art. 84
(1) – Termenul de supraveghere este de 2 ani .i se calculeaza de la data ramânerii definitive a hotarârii
prin care s-a dispus amânarea aplicarii pedepsei.

(2) – Pe durata termenului de supraveghere, persoana fa.a de care s-a dispus amânarea aplicarii
pedepsei trebuie sa respecte masurile de supraveghere .i sa execute obliga.iile ce îi revin, în condi.iile
stabilite de instan.a.

Art. 85

(1) – Pe durata termenului de supraveghere, persoana fa.a de care s-a dispus amânarea aplicarii
pedepsei trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a. sa se prezinte la serviciul de proba.iune, la datele fixate de acesta;

b. sa primeasca vizitele consilierului de proba.iune desemnat cu supravegherea sa;

c. sa anun.e, în prealabil, schimbarea locuin.ei .i orice deplasare care depa.e.te 5 zile, precum .i
întoarcerea;

d. sa comunice schimbarea locului de munca;

e. sa comunice informa.ii .i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen.a.

(2) – Instan.a poate impune persoanei fa.a de care s-a dispus amânarea aplicarii pedepsei sa execute
una sau mai multe dintre urmatoarele obliga.ii:

a. sa urmeze un curs de pregatire .colara ori de calificare profesionala;

b. sa presteze o munca neremunerata în folosul comunita.ii, pe o perioada cuprinsa între 30 .i 60 de
zile, în condi.iile stabilite de instan.a, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, persoana nu
poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabile.te prin legea de executare a pedepselor;

c. sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de
proba.iune sau organizate în colaborare cu institu.ii din comunitate;

d. sa se supuna masurilor de control, tratament sau îngrijire medicala;

e. sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis
infrac.iunea sau cu alte persoane, stabilite de instan.a, ori sa nu se apropie de acestea;

f. sa nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice,
stabilite de instan.a;

g. sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instan.a;

h. sa nu de.ina, sa nu foloseasca .i sa nu poarte nicio categorie de arme;

i. sa nu paraseasca teritoriul României fara acordul instan.ei;

j. sa nu ocupe sau sa nu exercite func.ia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru
savâr.irea infrac.iunii.

(3) – Pentru stabilirea obliga.iei prevazute la alin. (2) lit. b), instan.a va consulta informa.iile puse la
dispozi.ie periodic de catre serviciul de proba.iune cu privire la posibilita.ile concrete de executare
existente la nivelul serviciului de proba.iune .i la nivelul institu.iilor din comunitate.

(4) – Când stabile.te obliga.ia prevazuta la alin. (2) lit. e)—g), instan.a individualizeaza, în concret,
con.inutul acestei obliga.ii, .inând seama de împrejurarile cauzei.

(5) – Persoana supravegheata trebuie sa îndeplineasca integral obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, cel
mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 86

(1) – Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute în art. 85 alin. (1) lit. c)-e) se comunica
serviciului de proba.iune.
(2) – Supravegherea executarii obliga.iilor prevazute în art. 85 alin. (2) lit. a)-c) .i alin. (5) se face de
serviciul de proba.iune. Verificarea modului de îndeplinire a obliga.iilor prevazute în art. 85 alin. (2) lit.
d)-j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de proba.iune cu privire la orice încalcare a
acestora.

(3) – Serviciul de proba.iune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obliga.iilor prevazute
în art. 85 alin. (2) lit. a)-d), într-un termen cât mai scurt de la data ramânerii definitive a hotarârii de
condamnare.

(4) – Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de proba.iune are obliga.ia sa sesizeze instan.a,
daca:

a. au intervenit motive care justifica fie modificarea obliga.iilor impuse de instan.a, fie încetarea
executarii unora dintre acestea;

b. persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, în condi.iile stabilite,
obliga.iile ce îi revin;

c. persoana supravegheata nu a îndeplinit obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, cel mai târziu cu 3 luni
înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 87

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea
unor noi obliga.ii, fie sporirea sau diminuarea condi.iilor de executare a celor existente, instan.a dispune
modificarea obliga.iilor în mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate .anse sporite
de îndreptare.

(2) – Instan.a dispune încetarea executarii unora dintre obliga.iile pe care le-a impus, atunci când
apreciaza ca men.inerea acestora nu mai este necesara.

Art. 88

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credin.a, nu
respecta masurile de supraveghere sau nu executa obliga.iile impuse, instan.a revoca amânarea .i
dispune aplicarea .i executarea pedepsei.

(2) – În cazul când, pâna la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu
îndepline.te integral obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, instan.a revoca amânarea .i dispune
aplicarea .i executarea pedepsei, afara de cazul când persoana dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate
sa le îndeplineasca.

(3) – Daca dupa amânarea aplicarii pedepsei persoana supravegheata a savâr.it o noua infrac.iune, cu
inten.ie sau inten.ie depa.ita, descoperita în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronun.at o
condamnare chiar dupa expirarea acestui termen, instan.a revoca amânarea .i dispune aplicarea .i
executarea pedepsei. Pedeapsa aplicata ca urmare a revocarii amânarii .i pedeapsa pentru noua
infrac.iune se calculeaza conform dispozi.iilor privitoare la concursul de infrac.iuni.

(4) – Daca infrac.iunea ulterioara este savâr.ita din culpa, instan.a poate men.ine sau revoca amânarea
aplicarii pedepsei. În cazul revocarii, dispozi.iile alin. (3) se aplica în mod corespunzator.

Art. 89

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana supravegheata mai
savâr.ise o infrac.iune pâna la ramânerea definitiva a hotarârii prin care s-a dispus amânarea, pentru
care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar dupa expirarea acestui termen, amânarea se anuleaza,
aplicându-se, dupa caz, dispozi.iile privitoare la concursul de infrac.iuni, recidiva sau pluralitate
intermediara.

(2) – În caz de concurs de infrac.iuni, instan.a poate dispune amânarea aplicarii pedepsei rezultante daca
sunt îndeplinite condi.iile prevazute în art. 83. Daca se dispune amânarea aplicarii pedepsei, termenul
de supraveghere se calculeaza de la data ramânerii definitive a hotarârii prin care s-a pronun.at anterior
amânarea aplicarii pedepsei.

Art. 90

(1) – Persoanei fa.a de care s-a dispus amânarea aplicarii pedepsei nu i se mai aplica pedeapsa .i nu este
supusa niciunei decaderi, interdic.ii sau incapacita.i ce ar putea decurge din infrac.iunea savâr.ita, daca
nu a savâr.it din nou o infrac.iune pâna la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus
revocarea amânarii .i nu s-a descoperit o cauza de anulare.

(2) – Amânarea aplicarii pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguran.a .i a
obliga.iilor civile prevazute în hotarâre.

Sectiune 5

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 91

(1) – Instan.a poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca sunt întrunite
urmatoarele condi.ii:

a. pedeapsa aplicata, inclusiv în caz de concurs de infrac.iuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;

b. infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excep.ia
cazurilor prevazute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de
reabilitare;

c. infractorul .i-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata în folosul comunita.ii;

d. în raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savâr.irii infrac.iunii, de eforturile
depuse de acesta pentru înlaturarea sau diminuarea consecin.elor infrac.iunii, precum .i de posibilita.ile
sale de îndreptare, instan.a apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta .i, chiar fara executarea
acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infrac.iuni, însa este necesara supravegherea conduitei
sale pentru o perioada determinata.

(2) – Când pedeapsa închisorii este înso.ita de pedeapsa amenzii aplicate în condi.iile art. 62, amenda se
executa chiar daca executarea pedepsei închisorii a fost suspendata sub supraveghere.

(3) – Nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, daca:

a. pedeapsa aplicata este numai amenda;

b. aplicarea pedepsei a fost ini.ial amânata, dar ulterior amânarea a fost revocata;

c. infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a încercat zadarnicirea aflarii adevarului
ori a identificarii .i tragerii la raspundere penala a autorului sau a participan.ilor.

(4) – Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum .i a celor ce au
determinat suspendarea executarii pedepsei .i aten.ionarea condamnatului asupra conduitei sale
viitoare .i a consecin.elor la care se expune daca va mai comite infrac.iuni sau nu va respecta masurile
de supraveghere ori nu va executa obliga.iile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

Art. 92
(1) – Durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere
pentru condamnat .i este cuprinsa între 2 .i 4 ani, fara a putea fi însa mai mica decât durata pedepsei
aplicate.

(2) – Termenul de supraveghere se calculeaza de la data când hotarârea prin care s-a pronun.at
suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere a ramas definitiva.

(3) – Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie sa respecte masurile de supraveghere
.i sa execute obliga.iile ce îi revin, în condi.iile stabilite de instan.a.

Art. 93

(1) – Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de
supraveghere:

a. sa se prezinte la serviciul de proba.iune, la datele fixate de acesta;

b. sa primeasca vizitele consilierului de proba.iune desemnat cu supravegherea sa;

c. sa anun.e, în prealabil, schimbarea locuin.ei .i orice deplasare care depa.e.te 5 zile;

d. sa comunice schimbarea locului de munca;

e. sa comunice informa.ii .i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen.a.

(2) – Instan.a impune condamnatului sa execute una sau mai multe dintre urmatoarele obliga.ii:

a. sa urmeze un curs de pregatire .colara ori de calificare profesionala;

b. sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de
proba.iune sau organizate în colaborare cu institu.ii din comunitate;

c. sa se supuna masurilor de control, tratament sau îngrijire medicala;

d. sa nu paraseasca teritoriul României, fara acordul instan.ei.

(3) – Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata în folosul
comunita.ii pe o perioada cuprinsa între 60 .i 120 de zile, în condi.iile stabilite de instan.a, afara de cazul
în care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabile.te
prin legea de executare a pedepselor.

(4) – Pentru stabilirea con.inutului obliga.iei prevazute la alin. (3), instan.a va consulta informa.iile puse
la dispozi.ie periodic de catre serviciul de proba.iune cu privire la posibilita.ile concrete de executare
existente la nivelul serviciului de proba.iune .i la nivelul institu.iilor din comunitate.

(5) – Condamnatul trebuie sa îndeplineasca integral obliga.iile civile stabilite prin hotarârea de
condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 94

(1) – Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute în art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se comunica
serviciului de proba.iune.

(2) – Supravegherea executarii obliga.iilor prevazute în art. 93 alin. (2) lit. a) .i lit. b), alin. (3) .i alin. (5) se
face de serviciul de proba.iune. Verificarea modului de îndeplinire a obliga.iilor prevazute în art. 93 alin.
(2) lit. c) .i lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de proba.iune cu privire la orice
încalcare a acestora.

(3) – Serviciul de proba.iune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obliga.iilor prevazute
în art. 93 alin. (2) lit. a) .i lit. b), precum .i alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data ramânerii
definitive a hotarârii de condamnare.

(4) – Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de proba.iune are obliga.ia sa sesizeze instan.a,
daca:
a. au intervenit motive care justifica fie modificarea obliga.iilor impuse de instan.a, fie încetarea
executarii unora dintre acestea;

b. persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, în condi.iile stabilite,
obliga.iile care îi revin;

c. persoana supravegheata nu a îndeplinit obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, cel mai târziu cu 3 luni
înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 95

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea
unor noi obliga.ii, fie sporirea sau diminuarea condi.iilor de executare a celor existente, instan.a dispune
modificarea obliga.iilor în mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului .anse mai mari de
îndreptare.

(2) – Instan.a dispune încetarea executarii unora dintre obliga.iile pe care le-a impus, când apreciaza ca
men.inerea acestora nu mai este necesara.

Art. 96

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credin.a, nu
respecta masurile de supraveghere sau nu executa obliga.iile impuse ori stabilite de lege, instan.a
revoca suspendarea .i dispune executarea pedepsei.

(2) – Daca pâna la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu îndepline.te
integral obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, instan.a revoca suspendarea .i dispune executarea
pedepsei, afara de cazul în care persoana dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca.

(3) – Daca pedeapsa amenzii care a înso.it pedeapsa închisorii în condi.iile art. 62 nu a fost executata .i a
fost înlocuita cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) .i alin. (6), instan.a revoca
suspendarea .i dispune executarea pedepsei, la care se adauga pedeapsa închisorii care a înlocuit
amenda.

(4) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savâr.it o noua infrac.iune,
descoperita pâna la împlinirea termenului .i pentru care s-a pronun.at o condamnare la pedeapsa
închisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instan.a revoca suspendarea .i dispune executarea
pedepsei.

(5) – Pedeapsa principala pentru noua infrac.iune se stabile.te .i se executa, dupa caz, potrivit
dispozi.iilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

(6) – Daca infrac.iunea ulterioara este savâr.ita din culpa, instan.a poate men.ine sau revoca
suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. În cazul revocarii, dispozi.iile alin. (1), alin. (4) .i alin.
(5) se aplica în mod corespunzator.

Art. 97

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai
savâr.ise o infrac.iune pâna la ramânerea definitiva a hotarârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru
care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar dupa expirarea acestui termen, suspendarea se anuleaza,
aplicându-se, dupa caz, dispozi.iile privitoare la concursul de infrac.iuni, recidiva sau pluralitate
intermediara.

(2) – În caz de concurs de infrac.iuni sau pluralitate intermediara, instan.a poate dispune suspendarea
executarii pedepsei rezultante, daca sunt îndeplinite condi.iile prevazute în art. 91. Daca se dispune
suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculeaza de la data
ramânerii definitive a hotarârii de condamnare prin care s-a pronun.at anterior suspendarea executarii
pedepsei sub supraveghere.

Art. 98

(1) – În cazul în care condamnatul nu a savâr.it o noua infrac.iune descoperita pâna la expirarea
termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
.i nu s-a descoperit o cauza de anulare, pedeapsa se considera executata.

(2) – Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra masurilor de
siguran.a .i a obliga.iilor civile prevazute în hotarârea de condamnare.

Sectiune 6

Liberarea condi.ionata

Art. 99

(1) – Liberarea condi.ionata în cazul deten.iunii pe via.a poate fi dispusa, daca:

a. cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de deten.iune;

b. cel condamnat a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei;

c. cel condamnat a îndeplinit integral obliga.iile civile stabilite prin hotarârea de condamnare, afara de
cazul când dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca;

d. instan.a are convingerea ca persoana condamnata s-a îndreptat .i se poate reintegra în societate.

(2) – Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii condi.ionate .i
aten.ionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare .i a consecin.elor la care se expune, daca va
mai comite infrac.iuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori daca nu va executa obliga.iile ce
îi revin pe durata termenului de supraveghere.

(3) – De la data liberarii condi.ionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani.

Art. 100

(1) – Liberarea condi.ionata în cazul închisorii poate fi dispusa, daca:

a. cel condamnat a executat cel pu.in doua treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu
depa.e.te 10 ani, sau cel pu.in trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul
închisorii mai mari de 10 ani;

b. cel condamnat se afla în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c. cel condamnat a îndeplinit integral obliga.iile civile stabilite prin hotarârea de condamnare, afara de
cazul când dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca;

d. instan.a are convingerea ca persoana condamnata s-a îndreptat .i se poate reintegra în societate.

(2) – În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condi.ionata,
dupa executarea efectiva a jumatate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depa.e.te 10 ani, sau
a cel pu.in doua treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, daca sunt îndeplinite
condi.iile prevazute în alin. (1) lit. b)-d).

(3) – În calculul frac.iunilor de pedeapsa prevazute în alin. (1) se .ine seama de partea din durata
pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. În acest caz,
liberarea condi.ionata nu poate fi dispusa înainte de executarea efectiva a cel pu.in jumatate din durata
pedepsei închisorii, când aceasta nu depa.e.te 10 ani, .i a cel pu.in doua treimi, când pedeapsa este mai
mare de 10 ani.

(4) – În calculul frac.iunilor de pedeapsa prevazute în alin. (2) se .ine seama de partea din durata
pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. În acest caz,
liberarea condi.ionata nu poate fi dispusa înainte de executarea efectiva a cel pu.in o treime din durata
pedepsei închisorii, când aceasta nu depa.e.te 10 ani, .i a cel pu.in jumatate, când pedeapsa este mai
mare de 10 ani.

(5) – Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii condi.ionate .i
aten.ionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare .i a consecin.elor la care se expune, daca va
mai comite infrac.iuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obliga.iile ce îi
revin pe durata termenului de supraveghere.

(6) – Intervalul cuprins între data liberarii condi.ionate .i data împlinirii duratei pedepsei constituie
termen de supraveghere pentru condamnat.

Art. 101

(1) – Daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare,
condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a. sa se prezinte la serviciul de proba.iune, la datele fixate de acesta;

b. sa primeasca vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;

c. sa anun.e, în prealabil, orice schimbare a locuin.ei .i orice deplasare care depa.e.te 5 zile;

d. sa comunice schimbarea locului de munca;

e. sa comunice informa.ii .i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen.a.

(2) – În cazul prevazut în alin. (1), instan.a poate impune condamnatului sa execute una sau mai multe
dintre urmatoarele obliga.ii:

a. sa urmeze un curs de pregatire .colara ori de calificare profesionala;

b. sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de
proba.iune sau organizate în colaborare cu institu.ii din comunitate;

c. sa nu paraseasca teritoriul României;

d. sa nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari
publice, stabilite de instan.a;

e. sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participan.ii la savâr.irea
infrac.iunii sau cu alte persoane, stabilite de instan.a, ori sa nu se apropie de acestea;

f. sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instan.a;

g. sa nu de.ina, sa nu foloseasca .i sa nu poarte nicio categorie de arme.

(3) – Obliga.iile prevazute în alin. (2) lit. c)-g) pot fi impuse în masura în care nu au fost aplicate în
con.inutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi.

(4) – Când stabile.te obliga.ia prevazuta la alin. (2) lit. d)—f), instan.a individualizeaza, în concret,
con.inutul acestei obliga.ii, .inând seama de împrejurarile cauzei.

(5) – Masurile de supraveghere .i obliga.iile prevazute în alin. (2) lit. a) .i lit. b) se executa din momentul
acordarii liberarii, pe o perioada egala cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai
mult de 2 ani, iar obliga.iile prevazute în alin. (2) lit. c)-g) se executa pe toata durata termenului de
supraveghere.

(6)

Art. 102

(1) – Pe durata supravegherii, datele prevazute în art. 101 alin. (1) lit. c)-e) se comunica serviciului de
proba.iune.
(2) – Supravegherea executarii obliga.iilor prevazute în art. 101 alin. (2) lit. a) .i lit. b) se face de serviciul
de proba.iune. Verificarea modului de îndeplinire a obliga.iilor prevazute în art. 101 alin. (2) lit. c)-g) se
face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de proba.iune cu privire la orice încalcare a acestora.

(3) – Supravegherea executarii obliga.iilor prevazute în art. 101 alin. (2) lit. d) .i lit. e) poate fi realizata .i
printr-un sistem electronic de supraveghere, în condi.iile prevazute de legea speciala.

(4) – Pe durata supravegherii, serviciul de proba.iune are obliga.ia sa sesizeze instan.a, daca:

a. au intervenit motive care justifica fie modificarea obliga.iilor impuse de instan.a, fie încetarea
executarii unora dintre acestea;

b. persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, în condi.iile stabilite,
obliga.iile ce îi revin.

Art. 103

(1) – Daca pe durata supravegherii au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obliga.ii, fie
sporirea sau diminuarea condi.iilor de executare a celor existente, instan.a dispune modificarea
obliga.iilor în mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului .anse mai mari de reintegrare
sociala.

(2) – Instan.a dispune încetarea executarii unora dintre obliga.iile pe care le-a impus, când apreciaza ca
men.inerea acestora nu mai este necesara.

Art. 104

(1) – Daca pe durata supravegherii persoana condamnata, cu rea-credin.a, nu respecta masurile de
supraveghere sau nu executa obliga.iile impuse, instan.a revoca liberarea .i dispune executarea restului
de pedeapsa.

(2) – Daca dupa acordarea liberarii cel condamnat a savâr.it o noua infrac.iune, care a fost descoperita în
termenul de supraveghere .i pentru care s-a pronun.at o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar dupa
expirarea acestui termen, instan.a revoca liberarea .i dispune executarea restului de pedeapsa.
Pedeapsa pentru noua infrac.iune se stabile.te .i se executa, dupa caz, potrivit dispozi.iilor de la recidiva
sau pluralitate intermediara.

(3) – Dispozi.iile alin. (1) .i alin. (2) se aplica în mod corespunzator .i în cazul liberarii condi.ionate din
executarea pedepsei deten.iunii pe via.a.

Art. 105

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai
savâr.ise o infrac.iune pâna la acordarea liberarii, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar dupa
expirarea acestui termen, liberarea se anuleaza, aplicându-se, dupa caz, dispozi.iile privitoare la
concursul de infrac.iuni, recidiva sau pluralitate intermediara.

(2) – În cazul în care, în raport de pedeapsa rezultata, sunt îndeplinite condi.iile prevazute în art. 99 sau
art. 100, instan.a poate acorda liberarea condi.ionata. Daca s-a dispus liberarea, termenul de
supraveghere se calculeaza de la data acordarii primei liberari.

(3) – Când, dupa anulare, instan.a dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei
complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data anularii liberarii se va executa
dupa executarea pedepsei închisorii.

Art. 106 – În cazul în care condamnatul nu a savâr.it o noua infrac.iune descoperita pâna la expirarea
termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea liberarii condi.ionate .i nu s-a descoperit o cauza
de anulare, pedeapsa se considera executata.
Titlu 4

Masurile de siguran.a

Capitol 1

Dispozi.ii generale

Art. 107

(1) – Masurile de siguran.a au ca scop înlaturarea unei stari de pericol .i preîntâmpinarea savâr.irii
faptelor prevazute de legea penala.

(2) – Masurile de siguran.a se iau fa.a de persoana care a comis o fapta prevazuta de legea penala,
nejustificata.

(3) – Masurile de siguran.a se pot lua .i în situa.ia în care faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa.

Art. 108 – Masurile de siguran.a sunt:

a. obligarea la tratament medical;

b. internarea medicala;

c. interzicerea ocuparii unei func.ii sau a exercitarii unei profesii;

d. confiscarea speciala.

e. confiscarea extinsa.

Capitol 2

Regimul masurilor de siguran.a

Art. 109

(1) – Daca faptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocata de consumul cronic de alcool sau de
alte substan.e psihoactive, prezinta pericol pentru societate, poate fi obligat sa urmeze un tratament
medical pâna la însanato.ire sau pâna la ob.inerea unei ameliorari care sa înlature starea de pericol.

(2) – Când persoana fa.a de care s-a luat aceasta masura nu urmeaza tratamentul, se poate dispune
internarea medicala.

(3) – Daca persoana obligata la tratament este condamnata la o pedeapsa privativa de libertate,
tratamentul se efectueaza .i în timpul executarii pedepsei.

Art. 110 – Când faptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substan.e psihoactive sau sufera de
o boala infectocontagioasa .i prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii într-o
unitate sanitara de specialitate, pâna la însanato.ire sau pâna la ob.inerea unei ameliorari care sa
înlature starea de pericol.

Art. 111

(1) – Când faptuitorul a savâr.it fapta datorita incapacita.ii, nepregatirii sau altor cauze care îl fac inapt
pentru ocuparea unei anumite func.ii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru
desfa.urarea unei alte activita.i, se poate lua masura interzicerii exercitarii dreptului de a ocupa acea
func.ie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate.

(2) – Masura de siguran.a poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel pu.in un an, daca
se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O noua cerere nu se poate face decât dupa
trecerea unui termen de cel pu.in un an de la data respingerii cererii anterioare.
Art. 112

(1) – Sunt supuse confiscarii speciale:

a. bunurile produse prin savâr.irea faptei prevazute de legea penala;

b. bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la savâr.irea unei fapte
prevazute de legea penala, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apar.inând altei persoane, aceasta a
cunoscut scopul folosirii lor;

c. bunurile folosite, imediat dupa savâr.irea faptei, pentru a asigura scaparea faptuitorului sau pastrarea
folosului ori a produsului ob.inut, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apar.inând altei persoane,
aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;

d. bunurile care au fost date pentru a determina savâr.irea unei fapte prevazute de legea penala sau
pentru a rasplati pe faptuitor;

e. bunurile dobândite prin savâr.irea faptei prevazute de legea penala, daca nu sunt restituite persoanei
vatamate .i în masura în care nu servesc la despagubirea acesteia;

f. bunurile a caror de.inere este interzisa de legea penala.

(2) – În cazul prevazut în alin. (1) lit. b) .i lit. c), daca valoarea bunurilor supuse confiscarii este vadit
dispropor.ionata fa.a de natura .i gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent
banesc, .inând seama de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce .i de contribu.ia bunului la
aceasta. Daca bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul savâr.irii faptei prevazute de
legea penala, se dispune confiscarea lor în întregime.

(3) – În cazurile prevazute în alin. (1) lit. b) .i lit. c), daca bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu apar.in
infractorului, iar persoana careia îi apar.in nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul
în bani al acestora, cu aplicarea dispozi.iilor alin. (2).

(4) – Dispozi.iile alin. (1) lit. b) nu se aplica în cazul faptelor savâr.ite prin presa.

(5) – Daca bunurile supuse confiscarii potrivit alin. (1) lit. b)-e) nu se gasesc, în locul lor se confisca bani .i
bunuri pâna la concuren.a valorii acestora.

(6) – Se confisca, de asemenea, bunurile .i banii ob.inu.i din exploatarea bunurilor supuse confiscarii,
precum .i bunurile produse de acestea, cu excep.ia bunurilor prevazute în alin. (1) lit. b) .i lit. c).

Art. 1121

(1) – Sunt supuse confiscarii .i alte bunuri decât cele men.ionate la art. 112, în cazul în care persoana
este condamnata pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infrac.iuni, daca fapta este susceptibila sa
îi procure un folos material .i pedeapsa prevazuta de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

a. infrac.iuni privind traficul de droguri .i de precursori;

b. infrac.iuni privind traficul .i exploatarea persoanelor vulnerabile;

c. infrac.iuni privind frontiera de stat a României;

d. infrac.iunea de spalare a banilor;

e. infrac.iuni din legisla.ia privind prevenirea .i combaterea pornografiei;

f. infrac.iuni din legisla.ia privind combaterea terorismului;

g. constituirea unui grup infrac.ional organizat;

h. infrac.iuni contra patrimoniului;

i. nerespectarea regimului armelor, muni.iilor, materialelor nucleare .i al materiilor explozive;

j. falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;
k. divulgarea secretului economic, concuren.a neloiala, nerespectarea dispozi.iilor privind opera.ii de
import sau export, deturnarea de fonduri, infrac.iuni privind regimul importului .i al exportului, precum
.i al introducerii .i scoaterii din .ara de de.euri .i reziduuri;

l. infrac.iuni privind jocurile de noroc;

m. infrac.iuni de corup.ie, infrac.iunile asimilate acestora, precum .i infrac.iunile împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene;

n. infrac.iuni de evaziune fiscala;

o. infrac.iuni privind regimul vamal;

p. infrac.iuni de frauda comise prin sisteme informatice .i mijloace de plata electronice;

q. traficul de organe, .esuturi sau celule de origine umana.

(2) – Confiscarea extinsa se dispune daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele condi.ii:

a. valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnata, într-o perioada de 5 ani înainte .i, daca este
cazul, dupa momentul savâr.irii infrac.iunii, pâna la data emiterii actului de sesizare a instan.ei,
depa.e.te în mod vadit veniturile ob.inute de aceasta în mod licit;

b. instan.a are convingerea ca bunurile respective provin din activita.i infrac.ionale de natura celor
prevazute la alin. (1).

(3) – Pentru aplicarea dispozi.iilor alin. (2) se va .ine seama .i de valoarea bunurilor transferate de catre
persoana condamnata ori de un ter. unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra careia
persoana condamnata de.ine controlul.

(4) – Prin bunuri, conform prezentului articol, se în.elege .i sumele de bani.

(5) – La stabilirea diferen.ei dintre veniturile licite .i valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere
valoarea bunurilor la data dobândirii lor .i cheltuielile facute de persoana condamnata, membrii familiei
acesteia.

(6) – Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, în locul lor se confisca bani .i bunuri pâna la
concuren.a valorii acestora.

(7) – Se confisca, de asemenea, bunurile .i banii ob.inu.i din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse
confiscarii, precum .i bunurile produse de acestea.

(8) – Confiscarea nu poate depa.i valoarea bunurilor dobândite în perioada prevazuta la alin. (2), care
excedeaza nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

Titlu 5

Minoritatea

Capitol 1

Regimul raspunderii penale a minorului Limitele raspunderii penale

Art. 113

(1) – Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu raspunde penal.

(2) – Minorul care are vârsta între 14 .i 16 ani raspunde penal numai daca se dovede.te ca a savâr.it
fapta cu discernamânt.

(3) – Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani raspunde penal potrivit legii.

Art. 114
(1) – Fa.a de minorul care, la data savâr.irii infrac.iunii, avea vârsta cuprinsa între 14 .i 18 ani se ia o
masura educativa neprivativa de libertate.

(2) – Fa.a de minorul prevazut în alin. (1) se poate lua o masura educativa privativa de libertate în
urmatoarele cazuri:

a. daca a mai savâr.it o infrac.iune, pentru care i s-a aplicat o masura educativa ce a fost executata ori a
carei executare a început înainte de comiterea infrac.iunii pentru care este judecat;

b. atunci când pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea savâr.ita este închisoarea de 7 ani sau
mai mare ori deten.iunea pe via.a.

Art. 115

(1) – Masurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. Masurile educative
neprivative de libertate sunt:

a. stagiul de formare civica;

b. supravegherea;

c. consemnarea la sfâr.it de saptamâna;

d. asistarea zilnica. Masurile educative privative de libertate sunt:

a. internarea într-un centru educativ;

b. internarea într-un centru de deten.ie.

(2) – Alegerea masurii educative care urmeaza sa fie luata fa.a de minor se face, în condi.iile art. 114,
potrivit criteriilor prevazute în art. 74.

Art. 116

(1) – În vederea efectuarii evaluarii minorului, potrivit criteriilor prevazute în art. 74, instan.a va solicita
serviciului de proba.iune întocmirea unui referat care va cuprinde .i propuneri motivate referitoare la
natura .i durata programelor de reintegrare sociala pe care minorul ar trebui sa le urmeze, precum .i la
alte obliga.ii ce pot fi impuse acestuia de catre instan.a.

(2) – Referatul de evaluare privind respectarea condi.iilor de executare a masurii educative sau a
obliga.iilor impuse se întocme.te de catre serviciul de proba.iune în toate cazurile în care instan.a
dispune asupra masurii educative ori asupra modificarii sau încetarii executarii obliga.iilor impuse, cu
excep.ia situa.iei prevazute la art. 126, când acesta va fi întocmit de catre centrul educativ ori de
deten.ie.

Capitol 2

Regimul masurilor educative neprivative de libertate Stagiul de formare civica

Art. 117

(1) – Masura educativa a stagiului de formare civica consta în obliga.ia minorului de a participa la un
program cu o durata de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta sa în.eleaga consecin.ele legale .i sociale la care
se expune în cazul savâr.irii de infrac.iuni .i pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul sau
viitor.

(2) – Organizarea, asigurarea participarii .i supravegherea minorului, pe durata cursului de formare
civica, se fac sub coordonarea serviciului de proba.iune, fara a afecta programul .colar sau profesional al
minorului.
Art. 118 – Masura educativa a supravegherii consta în controlarea .i îndrumarea minorului în cadrul
programului sau zilnic, pe o durata cuprinsa între doua .i 6 luni, sub coordonarea serviciului de
proba.iune, pentru a asigura participarea la cursuri .colare sau de formare profesionala .i prevenirea
desfa.urarii unor activita.i sau intrarea în legatura cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de
îndreptare a acestuia.

Art. 119

(1) – Masura educativa a consemnarii la sfâr.it de saptamâna consta în obliga.ia minorului de a nu parasi
locuin.a în zilele de sâmbata .i duminica, pe o durata cuprinsa între 4 .i 12 saptamâni, afara de cazul în
care, în aceasta perioada, are obliga.ia de a participa la anumite programe ori de a desfa.ura anumite
activita.i impuse de instan.a.

(2) – Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de proba.iune.

Art. 120

(1) – Masura educativa a asistarii zilnice consta în obliga.ia minorului de a respecta un program stabilit
de serviciul de proba.iune, care con.ine orarul .i condi.iile de desfa.urare a activita.ilor, precum .i
interdic.iile impuse minorului.

(2) – Masura educativa a asistarii zilnice se ia pe o durata cuprinsa între 3 .i 6 luni, iar supravegherea se
face sub coordonarea serviciului de proba.iune.

Art. 121

(1) – Pe durata executarii masurilor educative neprivative de libertate, instan.a poate impune minorului
una sau mai multe dintre urmatoarele obliga.ii:

a. sa urmeze un curs de pregatire .colara sau formare profesionala;

b. sa nu depa.easca, fara acordul serviciului de proba.iune, limita teritoriala stabilita de instan.a;

c. sa nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice,
stabilite de instan.a;

d. sa nu se apropie .i sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participan.ii la
savâr.irea infrac.iunii ori cu alte persoane stabilite de instan.a;

e. sa se prezinte la serviciul de proba.iune la datele fixate de acesta;

f. sa se supuna masurilor de control, tratament sau îngrijire medicala.

(2) – Când stabile.te obliga.ia prevazuta în alin. (1) lit. d), instan.a individualizeaza, în concret, con.inutul
acestei obliga.ii, .inând seama de împrejurarile cauzei.

(3) – Supravegherea executarii obliga.iilor impuse de instan.a se face sub coordonarea serviciului de
proba.iune.

(4) – Pe durata executarii masurii educative neprivative de libertate, serviciul de proba.iune are obliga.ia
sa sesizeze instan.a, daca:

a. au intervenit motive care justifica fie modificarea obliga.iilor impuse de instan.a, fie încetarea
executarii unora dintre acestea;

b. persoana supravegheata nu respecta condi.iile de executare a masurii educative sau nu executa, în
condi.iile stabilite, obliga.iile ce îi revin.

Art. 122

(1) – Daca, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi
obliga.ii, fie sporirea sau diminuarea condi.iilor de executare a celor existente, instan.a dispune
modificarea obliga.iilor în mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate .anse mai mari
de îndreptare.

(2) – Instan.a dispune încetarea executarii unora dintre obliga.iile pe care le-a impus, când apreciaza ca
men.inerea acestora nu mai este necesara.

Art. 123

(1) – Daca minorul nu respecta, cu rea-credin.a, condi.iile de executare a masurii educative sau a
obliga.iilor impuse, instan.a dispune:

a. prelungirea masurii educative, fara a putea depa.i maximul prevazut de lege pentru aceasta;

b. înlocuirea masurii luate cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;

c. înlocuirea masurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, ini.ial, s-a luat masura
educativa neprivativa de libertate cea mai severa, pe durata sa maxima.

(2) – În cazurile prevazute în alin. (1) lit. a) .i lit. b), daca nici de aceasta data nu sunt respectate condi.iile
de executare a masurii educative sau a obliga.iilor impuse, instan.a înlocuie.te masura educativa
neprivativa de libertate cu masura internarii într-un centru educativ.

(3) – Daca minorul aflat în executarea unei masuri educative neprivative de libertate savâr.e.te o noua
infrac.iune sau este judecat pentru o infrac.iune concurenta savâr.ita anterior, instan.a dispune:

a. prelungirea masurii educative luate ini.ial, fara a putea depa.i maximul prevazut de lege pentru
aceasta;

b. înlocuirea masurii luate ini.ial cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;

c. înlocuirea masurii luate ini.ial cu o masura educativa privativa de libertate.

(4) – În cazurile prevazute în alin. (1) lit. a) .i lit. b), precum .i în alin. (3) lit. a) .i lit. b), instan.a poate
impune noi obliga.ii în sarcina minorului ori spore.te condi.iile de executare a celor existente.

Capitol 3

Regimul masurilor educative privative de libertate

Art. 124

(1) – Masura educativa a internarii într-un centru educativ consta în internarea minorului într-o institu.ie
specializata în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregatire .colara .i formare
profesionala potrivit aptitudinilor sale, precum .i programe de reintegrare sociala.

(2) – Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa între unu .i 3 ani.

(3) – Daca în perioada internarii minorul savâr.e.te o noua infrac.iune sau este judecat pentru o
infrac.iune concurenta savâr.ita anterior, instan.a poate men.ine masura internarii într-un centru
educativ, prelungind durata acesteia, fara a depa.i maximul prevazut de lege, sau o poate înlocui cu
masura internarii într-un centru de deten.ie.

(4) – În cazul în care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru însu.irea
cuno.tin.elor .colare .i profesionale .i a facut progrese evidente în vederea reintegrarii sociale, dupa
executarea a cel pu.in jumatate din durata internarii, instan.a poate dispune:

a. înlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii
neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a împlinit vârsta de 18 ani;

b. liberarea din centrul educativ, daca persoana internata a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) – Odata cu înlocuirea sau liberarea instan.a impune respectarea uneia sau mai multora dintre
obliga.iile prevazute în art. 121 pâna la împlinirea duratei masurii internarii.

(6) – Daca minorul nu respecta, cu rea-credin.a, condi.iile de executare a masurii asistarii zilnice sau
obliga.iile impuse, instan.a revine asupra înlocuirii sau liberarii .i dispune executarea restului ramas
neexecutat din durata masurii internarii într-un centru educativ.

(7) – În cazul savâr.irii, pâna la împlinirea duratei internarii, a unei noi infrac.iuni de catre o persoana
care nu a împlinit vârsta de 18 ani .i fa.a de care s-a dispus înlocuirea masurii internarii într-un centru
educativ cu masura asistarii zilnice, instan.a revine asupra înlocuirii .i dispune:

a. executarea restului ramas din durata masurii internarii ini.iale, cu posibilitatea prelungirii duratei
acesteia pâna la maximul prevazut de lege;

b. internarea într-un centru de deten.ie.

Art. 125

(1) – Masura educativa a internarii într-un centru de deten.ie consta în internarea minorului într-o
institu.ie specializata în recuperarea minorilor, cu regim de paza .i supraveghere, unde va urma
programe intensive de reintegrare sociala, precum .i programe de pregatire .colara .i formare
profesionala potrivit aptitudinilor sale.

(2) – Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa între 2 .i 5 ani, afara de cazul în care pedeapsa
prevazuta de lege pentru infrac.iunea savâr.ita este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori
deten.iunea pe via.a, când internarea se ia pe o perioada cuprinsa între 5 .i 15 ani.

(3) – Daca în perioada internarii minorul savâr.e.te o noua infrac.iune sau este judecat pentru o
infrac.iune concurenta savâr.ita anterior, instan.a prelunge.te masura internarii, fara a depa.i maximul
prevazut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevazute de lege pentru
infrac.iunile savâr.ite. Din durata masurii educative se scade perioada executata pâna la data hotarârii.

(4) – În cazul în care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru însu.irea
cuno.tin.elor .colare .i profesionale .i a facut progrese evidente în vederea reintegrarii sociale, dupa
executarea a cel pu.in jumatate din durata internarii, instan.a poate dispune:

a. înlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii
neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a împlinit vârsta de 18 ani;

b. liberarea din centrul de deten.ie, daca persoana internata a împlinit vârsta de 18 ani.

(5) – Odata cu înlocuirea sau liberarea, instan.a impune respectarea uneia sau mai multora dintre
obliga.iile prevazute în art. 121, pâna la împlinirea duratei masurii internarii.

(6) – Daca minorul nu respecta, cu rea-credin.a, condi.iile de executare a masurii asistarii zilnice sau
obliga.iile impuse, instan.a revine asupra înlocuirii sau liberarii .i dispune executarea restului ramas
neexecutat din durata masurii internarii într-un centru de deten.ie.

(7) – În cazul savâr.irii, pâna la împlinirea duratei internarii, a unei noi infrac.iuni de catre o persoana
care nu a împlinit vârsta de 18 ani .i fa.a de care s-a dispus înlocuirea masurii internarii într-un centru de
deten.ie cu masura asistarii zilnice, instan.a revine asupra înlocuirii .i dispune:

a. executarea restului ramas din durata masurii internarii într-un centru de deten.ie;

b. prelungirea duratei acestei internari în condi.iile prevazute în alin. (3).

Art. 126 – Daca în cursul executarii unei masuri educative privative de libertate persoana internata, care
a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influen.eaza negativ sau împiedica procesul
de recuperare .i reintegrare a celorlalte persoane internate, instan.a poate dispune continuarea
executarii masurii educative într-un penitenciar.

Art. 127 – În cazul masurilor educative privative de libertate, dispozi.iile art. 71-73 se aplica în mod
corespunzator.

Capitol 4

Dispozi.ii comune

Art. 128 – În cazul infrac.iunilor savâr.ite în timpul minorita.ii, cauzele de atenuare .i agravare sunt
avute în vedere la alegerea masurii educative .i produc efecte între limitele prevazute de lege pentru
fiecare masura educativa.

Art. 129

(1) – În caz de concurs de infrac.iuni savâr.ite în timpul minorita.ii se stabile.te .i se ia o singura masura
educativa pentru toate faptele, în condi.iile art. 114, .inând seama de criteriile prevazute în art. 74.

(2) – În cazul savâr.irii a doua infrac.iuni, dintre care una în timpul minorita.ii .i una dupa majorat,
pentru infrac.iunea comisa în timpul minorita.ii se ia o masura educativa, iar pentru infrac.iunea
savâr.ita dupa majorat se stabile.te o pedeapsa, dupa care:

a. daca masura educativa este neprivativa de libertate, se executa numai pedeapsa;

b. daca masura educativa este privativa de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplica pedeapsa
închisorii, care se majoreaza cu o durata egala cu cel pu.in o patrime din durata masurii educative ori din
restul ramas neexecutat din aceasta la data savâr.irii infrac.iunii comise dupa majorat;

c. daca pedeapsa aplicata pentru infrac.iunea savâr.ita dupa majorat este deten.iunea pe via.a, se
executa numai aceasta pedeapsa;

d. daca masura educativa este privativa de libertate, iar pedeapsa este amenda, se executa masura
educativa, a carei durata se majoreaza cu cel mult 6 luni, fara a depa.i maximul prevazut de lege pentru
aceasta.

(3) – În cazul prevazut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din
momentul savâr.irii infrac.iunii comise dupa majorat pâna la data judecarii.

(4) – În cazul savâr.irii dupa majorat a doua sau mai multor infrac.iuni concurente se aplica mai întâi
regulile referitoare la concursul de infrac.iuni, dupa care se face aplicarea dispozi.iilor alin. (2).

(5) – Pedeapsa stabilita potrivit dispozi.iilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânarii aplicarii
pedepsei sau al suspendarii executarii sub supraveghere.

Art. 130 – Daca pe durata termenului de supraveghere al amânarii aplicarii pedepsei, al suspendarii sub
supraveghere ori al liberarii condi.ionate se descopera ca persoana supravegheata mai savâr.ise o
infrac.iune în timpul minorita.ii pentru care s-a luat, chiar dupa expirarea acestui termen, o masura
educativa privativa de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anuleaza, aplicându-se în mod
corespunzator dispozi.iile art. 129 alin. (2)-(4).

Art. 131 – Termenele de prescrip.ie a raspunderii penale, prevazute în art. 154, se reduc la jumatate
pentru cei care la data savâr.irii infrac.iunii erau minori .i se întrerup sau se suspenda în condi.iile
prevazute de lege pentru majori.

Art. 132
(1) – Masurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data ramânerii
definitive a hotarârii prin care au fost luate.

(2) – Masurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata masurii
educative luate, dar nu mai pu.in de 2 ani.

(3) – Termenele de prescrip.ie a executarii masurilor educative se întrerup .i se suspenda în condi.iile
prevazute de lege pentru majori.

(4) – În cazul înlocuirii masurilor educative, executarea se prescrie în raport cu masura educativa mai
grea .i curge de la data ramânerii definitive a hotarârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Art. 133 – Masurile educative nu atrag interdic.ii, decaderi sau incapacita.i.

Art. 134

(1) – Dispozi.iile prezentului titlu se aplica .i majorilor care, la data savâr.irii infrac.iunii, aveau vârsta
cuprinsa între 14 .i 18 ani.

(2) – Când, la data pronun.arii hotarârii prin care s-a luat o masura educativa privativa de libertate,
infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instan.a, .inând seama de posibilita.ile sale de îndreptare, de
vârsta acestuia, precum .i de celelalte criterii prevazute în art. 74, poate dispune executarea masurii
educative într-un penitenciar.

Titlu 6

Raspunderea penala a persoanei juridice

Capitol 1

Dispozi.ii generale

Art. 135

(1) – Persoana juridica, cu excep.ia statului .i a autorita.ilor publice, raspunde penal pentru infrac.iunile
savâr.ite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.

(2) – Institu.iile publice nu raspund penal pentru infrac.iunile savâr.ite în exercitarea unei activita.i ce nu
poate face obiectul domeniului privat.

(3) – Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a
contribuit la savâr.irea aceleia.i fapte.

Art. 136

(1) – Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale .i complementare.

(2) – Pedeapsa principala este amenda.

(3) – Pedepsele complementare sunt:

a. dizolvarea persoanei juridice;

b. suspendarea activita.ii sau a uneia dintre activita.ile persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3
ani;

c. închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;

d. interzicerea de a participa la procedurile de achizi.ii publice pe o durata de la unu la 3 ani;

e. plasarea sub supraveghere judiciara;

f. afi.area sau publicarea hotarârii de condamnare.

Art. 137

(1) – Amenda consta în suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o plateasca statului.
(2) – Cuantumul amenzii se stabile.te prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile-
amenda, cuprinsa între 100 .i 5.000 lei, se înmul.e.te cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins între
30 de zile .i 600 de zile.

(3) – Instan.a stabile.te numarul zilelor-amenda .inând cont de criteriile generale de individualizare a
pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda se determina .inând seama de cifra de
afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul
altor persoane juridice, precum .i de celelalte obliga.ii ale persoanei juridice.

(4) – Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse între:

a. 60 .i 180 de zile-amenda, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita numai pedeapsa amenzii;

b. 120 .i 240 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unica sau
alternativ cu pedeapsa amenzii;

c. 180 .i 300 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;

d. 240 .i 420 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;

e. 360 .i 510 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau
deten.iunea pe via.a.

(5) – Când prin infrac.iunea savâr.ita persoana juridica a urmarit ob.inerea unui folos patrimonial,
limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute de lege pentru infrac.iunea comisa se pot majora cu o
treime, fara a se depa.i maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va .ine seama de valoarea
folosului patrimonial ob.inut sau urmarit.

Capitol 2

Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Art. 138

(1) – Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instan.a constata
ca, fa.a de natura .i gravitatea infrac.iunii, precum .i de împrejurarile cauzei, aceste pedepse sunt
necesare.

(2) – Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede
aceasta pedeapsa.

(3) – Pedepsele complementare prevazute în art. 136 alin. (3) lit. b)-f) se pot aplica în mod cumulativ.

(4) – Executarea pedepselor complementare începe dupa ramânerea definitiva a hotarârii de
condamnare.

Art. 139

(1) – Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice se aplica atunci când:

a. persoana juridica a fost constituita în scopul savâr.irii de infrac.iuni;

b. obiectul sau de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infrac.iuni, iar pedeapsa prevazuta de
lege pentru infrac.iunea savâr.ita este închisoarea mai mare de 3 ani.

(2) – În caz de neexecutare, cu rea-credin.a, a uneia dintre pedepsele complementare prevazute în art.
136 alin. (3) lit. b)-e), instan.a dispune dizolvarea persoanei juridice.

(3)

Art. 140
(1) – Pedeapsa complementara a suspendarii activita.ii persoanei juridice consta în interzicerea
desfa.urarii activita.ii sau a uneia dintre activita.ile persoanei juridice în realizarea careia a fost savâr.ita
infrac.iunea.

(2) – În caz de neexecutare, cu rea-credin.a, a pedepsei complementare prevazute în art. 136 alin. (3) lit.
f), instan.a dispune suspendarea activita.ii sau a uneia dintre activita.ile persoanei juridice pâna la
punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.

(3) – Daca pâna la împlinirea termenului prevazut în alin. (2) pedeapsa complementara nu a fost pusa în
executare, instan.a dispune dizolvarea persoanei juridice.

Art. 141

(1) – Pedepsele complementare prevazute în art. 136 alin. (3) lit. a) .i lit. b) nu pot fi aplicate institu.iilor
publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor .i organiza.iilor religioase ori apar.inând
minorita.ilor na.ionale, constituite potrivit legii.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) se aplica .i persoanelor juridice care î.i desfa.oara activitatea în domeniul
presei.

Art. 142

(1) – Pedeapsa complementara a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice consta în
închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru apar.inând persoanei juridice cu scop
lucrativ, în care s-a desfa.urat activitatea în realizarea careia a fost savâr.ita infrac.iunea.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) nu se aplica persoanelor juridice care î.i desfa.oara activitatea în domeniul
presei.

Art. 143 – Pedeapsa complementara a interzicerii de a participa la procedurile de achizi.ii publice consta
în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizi.ii
publice, prevazute de lege.

Art. 144

(1) – Pedeapsa complementara a plasarii sub supraveghere judiciara presupune desfa.urarea sub
supravegherea unui mandatar judiciar a activita.ii care a ocazionat comiterea infrac.iunii, pe o perioada
de la un an la 3 ani.

(2) – Mandatarul judiciar are obliga.ia de a sesiza instan.a atunci când constata ca persoana juridica nu a
luat masurile necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infrac.iuni. În cazul în care instan.a constata
ca sesizarea este întemeiata, dispune înlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevazuta la art. 140.

(3) – Plasarea sub supraveghere judiciara nu se aplica în cazul persoanelor juridice men.ionate în art.
141.

Art. 145

(1) – Afi.area hotarârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizeaza pe cheltuiala
persoanei juridice condamnate.

(2) – Prin afi.area sau publicarea hotarârii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea altor
persoane.

(3) – Afi.area hotarârii de condamnare se realizeaza în extras, în forma .i locul stabilite de instan.a,
pentru o perioada cuprinsa între o luna .i 3 luni.

(4) – Publicarea hotarârii de condamnare se face în extras .i în forma stabilita de instan.a, prin
intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate
de instan.a.
(5) – Daca publicarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala, instan.a stabile.te numarul apari.iilor,
care nu poate fi mai mare de 10, iar în cazul publicarii prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu
poate depa.i 3 luni.

Capitol 3

Dispozi.ii comune

Art. 146

(1) – Exista recidiva pentru persoana juridica atunci când, dupa ramânerea definitiva a unei hotarâri de
condamnare .i pâna la reabilitare, persoana juridica savâr.e.te din nou o infrac.iune, cu inten.ie sau cu
inten.ie depa.ita.

(2) – În caz de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua infrac.iune se
majoreaza cu jumatate, fara a depa.i maximul general al pedepsei amenzii.

(3) – Daca amenda anterioara nu a fost executata, în tot sau în parte, amenda stabilita pentru noua
infrac.iune, potrivit alin. (2), se adauga la pedeapsa anterioara sau la restul ramas neexecutat din
aceasta.

(4) – Dispozi.iile art. 42 se aplica în mod corespunzator.

Art. 147

(1) – În caz de concurs de infrac.iuni, de pluralitate intermediara sau de cauze de atenuare ori agravare a
raspunderii penale, persoanei juridice i se aplica regimul amenzii prevazut de lege pentru persoana
fizica.

(2) – În caz de pluralitate de infrac.iuni, pedepsele complementare de natura diferita, cu excep.ia
dizolvarii, sau cele de aceea.i natura, dar cu con.inut diferit, se cumuleaza, iar dintre pedepsele
complementare de aceea.i natura .i cu acela.i con.inut se aplica cea mai grea.

(3) – În caz de pluralitate de infrac.iuni, masurile de siguran.a luate conform art. 112 se cumuleaza.

Art. 148 – Raspunderea penala a persoanei juridice se prescrie în condi.iile prevazute de lege pentru
persoana fizica, dispozi.iile art. 153-156 aplicându-se în mod corespunzator.

Art. 149

(1) – Termenul de prescrip.ie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.

(2) – Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3
ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata.

(3) – Dispozi.iile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 .i art. 164 se aplica în mod corespunzator.

Art. 150 – Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept daca, în decurs de 3 ani de la data la care
pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementara a fost executata sau considerata ca executata, aceasta
nu a mai savâr.it nicio alta infrac.iune.

Art. 151

(1) – În cazul pierderii personalita.ii juridice prin fuziune, absorb.ie sau divizare intervenita dupa
comiterea infrac.iunii, raspunderea penala .i consecin.ele acesteia se vor angaja:

a. în sarcina persoanei juridice create prin fuziune;

b. în sarcina persoanei juridice absorbante;

c. în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit frac.iuni din
patrimoniul persoanei divizate.
(2) – În cazul prevazut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va .ine seama de cifra de afaceri,
respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infrac.iunea, precum .i de
partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisa fiecarei persoane juridice participante la
opera.iune.

Titlu 7

Cauzele care înlatura raspunderea penala

Art. 152

(1) – Amnistia înlatura raspunderea penala pentru infrac.iunea savâr.ita. Daca intervine dupa
condamnare, ea înlatura .i executarea pedepsei pronun.ate, precum .i celelalte consecin.e ale
condamnarii. Amenda încasata anterior amnistiei nu se restituie.

(2) – Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguran.a .i asupra drepturilor persoanei vatamate.

Art. 153

(1) – Prescrip.ia înlatura raspunderea penala.

(2) – Prescrip.ia nu înlatura raspunderea penala în cazul:

a. infrac.iunilor de genocid, contra umanita.ii .i de razboi, indiferent de data la care au fost comise;

b. infrac.iunilor prevazute la art. 188 .i 189 .i al infrac.iunilor inten.ionate urmate de moartea victimei.

(3) – Prescrip.ia nu înlatura raspunderea penala nici în cazul infrac.iunilor prevazute la alin. (2) lit. b)
pentru care nu s-a împlinit termenul de prescrip.ie, generala sau speciala, la data intrarii în vigoare a
acestei dispozi.ii.

Art. 154

(1) – Termenele de prescrip.ie a raspunderii penale sunt:

a. 15 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa deten.iunii pe via.a sau pedeapsa
închisorii mai mare de 20 de ani;

b. 10 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar
care nu depa.e.te 20 de ani;

c. 8 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar
care nu depa.e.te 10 ani;

d. 5 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar
care nu depa.e.te 5 ani;

e. 3 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa închisorii care nu depa.e.te un an
sau amenda.

(2) – Termenele prevazute în prezentul articol încep sa curga de la data savâr.irii infrac.iunii. În cazul
infrac.iunilor continue termenul curge de la data încetarii ac.iunii sau inac.iunii, în cazul infrac.iunilor
continuate, de la data savâr.irii ultimei ac.iuni sau inac.iuni, iar în cazul infrac.iunilor de obicei, de la
data savâr.irii ultimului act.

(3) – În cazul infrac.iunilor progresive, termenul de prescrip.ie a raspunderii penale începe sa curga de la
data savâr.irii ac.iunii sau inac.iunii .i se calculeaza în raport cu pedeapsa corespunzatoare rezultatului
definitiv produs.

(4) – În cazul infrac.iunilor contra liberta.ii .i integrita.ii sexuale, savâr.ite fa.a de un minor, termenul de
prescrip.ie începe sa curga de la data la care acesta a devenit major. Daca minorul a decedat înainte de
împlinirea majoratului, termenul de prescrip.ie începe sa curga de la data decesului.

Art. 155
(1) – Cursul termenului prescrip.iei raspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricarui act de
procedura în cauza.

(2) – Dupa fiecare întrerupere începe sa curga un nou termen de prescrip.ie.

(3) – Întreruperea cursului prescrip.iei produce efecte fa.a de to.i participan.ii la infrac.iune, chiar daca
actul de întrerupere prive.te numai pe unii dintre ei.

(4) – Termenele prevazute la art. 154, daca au fost depa.ite cu înca o data, vor fi socotite îndeplinite
oricâte întreruperi ar interveni.

(5) – Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face sa curga un nou termen de
prescrip.ie a raspunderii penale.

Art. 156

(1) – Cursul termenului prescrip.iei raspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispozi.ie legala
sau o împrejurare de neprevazut ori de neînlaturat împiedica punerea în mi.care a ac.iunii penale sau
continuarea procesului penal.

(2) – Prescrip.ia î.i reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

Art. 157

(1) – În cazul infrac.iunilor pentru care punerea în mi.care a ac.iunii penale este condi.ionata de
introducerea unei plângeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plângeri înlatura
raspunderea penala.

(2) – Fapta care a adus o vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca
plângerea prealabila s-a facut numai de catre una dintre ele.

(3) – Fapta atrage raspunderea penala a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la
savâr.irea acesteia, chiar daca plângerea prealabila s-a facut numai cu privire la una dintre acestea.

(4) – În cazul în care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exerci.iu ori cu capacitatea de
exerci.iu restrânsa sau o persoana juridica ce este reprezentata de faptuitor, ac.iunea penala se poate
pune în mi.care .i din oficiu.

(5) – Daca persoana vatamata a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidata, înainte
de expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plângerii, ac.iunea penala poate fi pusa în
mi.care din oficiu.

Art. 158

(1) – Retragerea plângerii prealabile poate interveni pâna la pronun.area unei hotarâri definitive, în cazul
infrac.iunilor pentru care punerea în mi.care a ac.iunii penale este condi.ionata de introducerea unei
plângeri prealabile.

(2) – Retragerea plângerii prealabile înlatura raspunderea penala a persoanei cu privire la care plângerea
a fost retrasa.

(3) – Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerci.iu, retragerea plângerii prealabile se face numai
de reprezentan.ii lor legali. În cazul persoanelor cu capacitate de exerci.iu restrânsa, retragerea se face
cu încuviin.area persoanelor prevazute de lege.

(4) – În cazul infrac.iunilor pentru care punerea în mi.care a ac.iunii penale este condi.ionata de
introducerea unei plângeri prealabile, dar ac.iunea penala a fost pusa în mi.care din oficiu în condi.iile
legii, retragerea plângerii produce efecte numai daca este însu.ita de procuror.

Art. 159
(1) – Împacarea poate interveni în cazul în care punerea în mi.care a ac.iunii penale s-a facut din oficiu,
daca legea o prevede în mod expres.

(2) – Împacarea înlatura raspunderea penala .i stinge ac.iunea civila.

(3) – Împacarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit .i daca are loc pâna
la citirea actului de sesizare a instan.ei.

(4) – Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerci.iu, împacarea se face numai de reprezentan.ii lor
legali, iar persoanele cu capacitate de exerci.iu restrânsa se pot împaca cu încuviin.area persoanelor
prevazute de lege.

(5) – În cazul persoanei juridice, împacarea se realizeaza de reprezentantul sau legal sau conven.ional ori
de catre persoana desemnata în locul acestuia. Împacarea intervenita între persoana juridica ce a
savâr.it infrac.iunea .i persoana vatamata nu produce efecte fa.a de persoanele fizice care au participat
la comiterea aceleia.i fapte.

(6) – În cazul în care infrac.iunea este savâr.ita de reprezentantul persoanei juridice vatamate,
dispozi.iile art. 158 alin. (4) se aplica în mod corespunzator.

Titlu 8

Cauzele care înlatura sau modifica executarea pedepsei

Art. 160

(1) – Gra.ierea are ca efect înlaturarea, în totul sau în parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia
în alta mai u.oara.

(2) – Gra.ierea nu are efecte asupra pedepselor complementare .i masurilor educative neprivative de
libertate, în afara de cazul când se dispune altfel prin actul de gra.iere.

(3) – Gra.ierea nu are efect asupra masurilor de siguran.a .i asupra drepturilor persoanei vatamate.

(4) – Gra.ierea nu are efecte asupra pedepselor a caror executare este suspendata sub supraveghere, în
afara de cazul în care se dispune altfel prin actul de gra.iere.

Art. 161

(1) – Prescrip.ia înlatura executarea pedepsei principale.

(2) – Prescrip.ia nu înlatura executarea pedepselor principale în cazul:

a. infrac.iunilor de genocid, contra umanita.ii .i de razboi, indiferent de data la care au fost comise;

b. infrac.iunilor prevazute la art. 188 .i 189 .i al infrac.iunilor inten.ionate urmate de moartea victimei.

(3) – Prescrip.ia nu înlatura executarea pedepselor principale nici în cazul infrac.iunilor prevazute la alin.
(2) lit. b) pentru care, la data intrarii în vigoare a acestei dispozi.ii, nu s-a împlinit termenul de prescrip.ie
a executarii.

Art. 162

(1) – Termenele de prescrip.ie a executarii pedepsei pentru persoana fizica sunt:

a. 20 de ani, când pedeapsa care urmeaza a fi executata este deten.iunea pe via.a sau închisoarea mai
mare de 15 ani;

b. 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte
pedepse cu închisoarea;

c. 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda.

(2) – Termenele prevazute în alin. (1) se socotesc de la data când hotarârea de condamnare a ramas
definitiva.
(3) – În cazul revocarii sau anularii amânarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub
supraveghere ori liberarii condi.ionate, termenul de prescrip.ie începe sa curga de la data când
hotarârea de revocare sau anulare a ramas definitiva.

(4) – În cazul revocarii liberarii condi.ionate, în condi.iile art. 104 alin. (1), termenul de prescrip.ie începe
sa curga de la data când hotarârea de revocare a ramas definitiva .i se calculeaza în raport cu restul de
pedeapsa neexecutat.

(5) – În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, termenul de prescrip.ie curge de la data
când hotarârea de înlocuire a ramas definitiva .i se calculeaza în raport cu durata pedepsei închisorii.

(6) – Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice .i masurile de siguran.a nu se prescriu.

(7) – Prin pedeapsa ce se executa se în.elege pedeapsa stabilita de instan.a, .inându-se cont de cauzele
ulterioare de modificare a acesteia.

Art. 163

(1) – Cursul termenului de prescrip.ie a executarii pedepsei se întrerupe prin începerea executarii
pedepsei. Sustragerea de la executare, dupa începerea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen
de prescrip.ie de la data sustragerii.

(2) – Cursul termenului de prescrip.ie a executarii se întrerupe .i prin savâr.irea din nou a unei
infrac.iuni.

(3) – Cursul termenului de prescrip.ie a executarii pedepsei amenzii se întrerupe .i prin înlocuirea
obliga.iei de plata a amenzii cu obliga.ia de a presta o munca neremunerata în folosul comunita.ii.

Art. 164

(1) – Cursul termenului prescrip.iei executarii pedepsei este suspendat în cazurile .i condi.iile prevazute
în Codul de procedura penala.

(2) – Prescrip.ia î.i reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

Titlu 9

Cauzele care înlatura consecin.ele condamnarii

Art. 165 – Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnarii la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii
care nu depa.e.te 2 ani sau la pedeapsa închisorii a carei executare a fost suspendata sub supraveghere,
daca în decurs de 3 ani condamnatul nu a savâr.it o alta infrac.iune.

Art. 166

(1) – Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instan.a, dupa împlinirea urmatoarelor termene:

a. 4 ani, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depa.e.te 5 ani;

b. 5 ani, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depa.e.te 10 ani;

c. 7 ani, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei deten.iunii
pe via.a, comutata sau înlocuita cu pedeapsa închisorii;

d. 10 ani, în cazul condamnarii la pedeapsa deten.iunii pe via.a, considerata executata ca urmare a
gra.ierii, a împlinirii termenului de prescrip.ie a executarii pedepsei sau a liberarii condi.ionate.

(2) – Condamnatul decedat pâna la împlinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat daca instan.a,
evaluând comportarea condamnatului pâna la deces, apreciaza ca merita acest beneficiu.

Art. 167

(1) – Termenele prevazute în art. 165 .i art. 166 se socotesc de la data când a luat sfâr.it executarea
pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.
(2) – Pentru cei condamna.i la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost
achitata integral sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.

(3) – În caz de gra.iere totala sau de gra.iere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de
gra.iere, daca la acea data hotarârea de condamnare era definitiva, sau de la data ramânerii definitive a
hotarârii de condamnare, daca actul de gra.iere se refera la infrac.iuni în curs de judecata.

(4) – În caz de suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei, termenul curge de la data împlinirii
termenului de supraveghere.

(5) – În cazul condamnarilor succesive, termenul de reabilitare se calculeaza în raport cu pedeapsa cea
mai grea .i curge de la data executarii ultimei pedepse.

Art. 168 – Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat întrune.te urmatoarele
condi.ii:

a. nu a savâr.it o alta infrac.iune în intervalul de timp prevazut în art. 166;

b. a achitat integral cheltuielile de judecata .i .i-a îndeplinit obliga.iile civile stabilite prin hotarârea de
condamnare, afara de cazul când acesta dovede.te ca nu a avut posibilitatea sa le îndeplineasca sau
când partea civila a renun.at la despagubiri.

Art. 169

(1) – Reabilitarea face sa înceteze decaderile .i interdic.iile, precum .i incapacita.ile care rezulta din
condamnare.

(2) – Reabilitarea nu are ca urmare obliga.ia de reintegrare în func.ia din care condamnatul a fost scos în
urma condamnarii ori de redare a gradului militar pierdut.

(3) – Reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguran.a.

Art. 170

(1) – În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o noua cerere decât dupa un
termen de un an, care se socote.te de la data respingerii cererii prin hotarâre definitiva.

(2) – Condi.iile prevazute în art. 168 trebuie sa fie îndeplinite .i pentru intervalul de timp care a precedat
noua cerere.

(3) – Cererea respinsa ca urmare a neîndeplinirii unor condi.ii de forma poate fi reînnoita potrivit Codului
de procedura penala.

Art. 171 – Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata când, dupa acordarea ei, s-a descoperit ca cel
reabilitat mai savâr.ise o infrac.iune care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi condus la respingerea cererii de
reabilitare.

Titlu 10

În.elesul unor termeni sau expresii în legea penala

Art. 172 – Ori de câte ori legea penala folose.te un termen sau o expresie dintre cele aratate în prezentul
titlu, în.elesul acesteia este cel prevazut în articolele urmatoare, afara de cazul când legea penala
dispune altfel.

Art. 173 – Prin lege penala se în.elege orice dispozi.ie cu caracter penal cuprinsa în legi organice,
ordonan.e de urgen.a sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege.

Art. 174 – Prin savâr.irea unei infrac.iuni sau comiterea unei infrac.iuni se în.elege savâr.irea oricareia
dintre faptele pe care legea le pedepse.te ca infrac.iune consumata sau ca tentativa, precum .i
participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice.

Art. 175
(1) – Func.ionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu
sau fara o remunera.ie:

a. exercita atribu.ii .i responsabilita.i, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii prerogativelor puterii
legislative, executive sau judecatore.ti;

b. exercita o func.ie de demnitate publica sau o func.ie publica de orice natura;

c. exercita, singura sau împreuna cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator
economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribu.ii legate de
realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) – De asemenea, este considerata func.ionar public, în sensul legii penale, persoana care exercita un
serviciu de interes public pentru care a fost învestita de autorita.ile publice sau care este supusa
controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Art. 176 – Prin termenul public se în.elege tot ce prive.te autorita.ile publice, institu.iile publice sau alte
persoane juridice care administreaza sau exploateaza bunurile proprietate publica.

Art. 177

(1) – Prin membru de familie se în.elege:

a. ascenden.ii .i descenden.ii, fra.ii .i surorile, copiii acestora, precum .i persoanele devenite prin
adop.ie, potrivit legii, astfel de rude;

b. so.ul;

c. persoanele care au stabilit rela.ii asemanatoare acelora dintre so.i sau dintre parin.i .i copii, în cazul
în care convie.uiesc.

(2) – Dispozi.iile din legea penala privitoare la membru de familie, în limitele prevazute în alin. (1) lit. a),
se aplica, în caz de adop.ie, .i persoanei adoptate ori descenden.ilor acesteia în raport cu rudele fire.ti.

Art. 178

(1) – Informa.ii secrete de stat sunt informa.iile clasificate astfel, potrivit legii.

(2) – Înscris oficial este orice înscris care emana de la o persoana juridica dintre cele la care se refera art.
176 ori de la persoana prevazuta în art. 175 alin. (2) sau care apar.ine unor asemenea persoane.

Art. 179

(1) – Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispozi.ii legale.

(2) – Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme .i care au fost
întrebuin.ate pentru atac.

Art. 180 – Prin instrument de plata electronica se în.elege un instrument care permite titularului sa
efectueze retrageri de numerar, încarcarea .i descarcarea unui instrument de moneda electronica,
precum .i transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate .i executate de catre institu.ii financiare.

Art. 181

(1) – Prin sistem informatic se în.elege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau
aflate în rela.ie func.ionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu
ajutorul unui program informatic.

(2) – Prin date informatice se în.elege orice reprezentare a unor fapte, informa.ii sau concepte într-o
forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic.

Art. 182 – Prin exploatarea unei persoane se în.elege:

a. supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod for.at;

b. .inerea în stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate ori de aservire;
c. obligarea la practicarea prostitu.iei, la manifestari pornografice în vederea producerii .i difuzarii de
materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala;

d. obligarea la practicarea cer.etoriei;

e. prelevarea de organe, .esuturi sau celule de origine umana, în mod ilegal.

Art. 183 – Prin consecin.e deosebit de grave se în.elege o paguba materiala mai mare de 2.000.000 lei.

Art. 184 – Fapta se considera savâr.ita în public atunci când a fost comisa:

a. într-un loc care prin natura sau destina.ia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este
prezenta nicio persoana;

b. în orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fa.a doua sau mai multe persoane;

c. într-un loc neaccesibil publicului, însa cu inten.ia ca fapta sa fie auzita sau vazuta .i daca acest rezultat
s-a produs fa.a de doua sau mai multe persoane;

d. într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excep.ia reuniunilor care pot fi considerate ca
au caracter de familie, datorita naturii rela.iilor dintre persoanele participante.

Art. 185 – Prin timp de razboi se în.elege durata starii de mobilizare a for.elor armate sau durata starii
de razboi.

Art. 186

(1) – La calcularea timpului ziua se socote.te de 24 de ore, saptamâna de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna
.i anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzatoare datei de la care au început sa curga.

(2) – Daca limita de pedeapsa este exprimata într-un termen pe luni care nu este divizibil cu frac.ia de
majorare sau reducere ce ar urma sa se aplice, frac.ia se va aplica asupra termenului transformat în zile,
dupa care durata ob.inuta se transforma în luni. În acest caz, luna se socote.te de 30 de zile .i se iau în
calcul doar zilele întregi rezultate din aplicarea frac.iei.

(3) – În cazul limitelor de pedeapsa exprimate în ani se aplica în mod corespunzator dispozi.iile alin. (2),
transformarea facându-se între ani .i luni.

Art. 187 – Prin pedeapsa prevazuta de lege se în.elege pedeapsa prevazuta în textul de lege care
incrimineaza fapta savâr.ita în forma consumata, fara luarea în considerare a cauzelor de reducere sau
de majorare a pedepsei.

Partea Partea

SPECIALA

Titlu 1

Infrac.iuni contra persoanei

Capitol 1

Infrac.iuni contra vie.ii

Art. 188

(1) – Uciderea unei persoane se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 189

(1) – Omorul savâr.it în vreuna dintre urmatoarele împrejurari:
a. cu premeditare;

b. din interes material;

c. pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspundere penala sau de la
executarea unei pedepse;

d. pentru a înlesni sau a ascunde savâr.irea altei infrac.iuni;

e. de catre o persoana care a mai comis anterior o infrac.iune de omor sau o tentativa la infrac.iunea de
omor;

f. asupra a doua sau mai multor persoane;

g. asupra unei femei gravide;

h. prin cruzimi, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 190 – Uciderea savâr.ita la cererea explicita, serioasa, con.tienta .i repetata a victimei care suferea
de o boala incurabila sau de o infirmitate grava atestata medical, cauzatoare de suferin.e permanente .i
greu de suportat, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 191

(1) – Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea a avut loc, se
pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

(2) – Când fapta prevazuta în alin. (1) s-a savâr.it fa.a de un minor cu vârsta cuprinsa între 13 .i 18 ani
sau fa.a de o persoana cu discernamânt diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani.

(3) – Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, savâr.ita fa.a de un minor care nu a împlinit vârsta de 13
ani sau fa.a de o persoana care nu a putut sa-.i dea seama de consecin.ele ac.iunilor sau inac.iunilor
sale ori nu putea sa le controleze, daca sinuciderea a avut loc, se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la
20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Daca actele de determinare sau înlesnire prevazute în alin. (1)-(3) au fost urmate de o încercare de
sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 192

(1) – Uciderea din culpa a unei persoane se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozi.iilor legale ori a masurilor de prevedere pentru
exerci.iul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activita.i se pedepse.te cu
închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încalcarea dispozi.iilor legale ori a masurilor de prevedere constituie
prin ea însa.i o infrac.iune se aplica regulile privind concursul de infrac.iuni.

(3) – Daca prin fapta savâr.ita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale
pedepsei prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se majoreaza cu jumatate.

Capitol 2

Infrac.iuni contra integrita.ii corporale sau sanata.ii

Art. 193

(1) – Lovirea sau orice acte de violen.a cauzatoare de suferin.e fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) – Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, a carei
gravitate este evaluata prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepse.te cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 194

(1) – Fapta prevazuta în art. 193, care a cauzat vreuna dintre urmatoarele consecin.e:

a. o infirmitate;

b. leziuni traumatice sau afectarea sanata.ii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai
mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;

c. un prejudiciu estetic grav .i permanent;

d. avortul;

e. punerea în primejdie a vie.ii persoanei, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Când fapta a fost savâr.ita în scopul producerii uneia dintre consecin.ele prevazute în alin. (1) lit. a),
lit. b) .i lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

(3) – Tentativa la infrac.iunea prevazuta în alin. (2) se pedepse.te.

Art. 195 – Daca vreuna dintre faptele prevazute în art. 193 .i art. 194 a avut ca urmare moartea victimei,
pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani.

Art. 196

(1) – Fapta prevazuta în art. 193 alin. (2) savâr.ita din culpa de catre o persoana aflata sub influen.a
bauturilor alcoolice ori a unei substan.e psihoactive sau în desfa.urarea unei activita.i ce constituie prin
ea însa.i infrac.iune se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Fapta prevazuta în art. 194 alin. (1) savâr.ita din culpa se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2
ani sau cu amenda.

(3) – Când fapta prevazuta în alin. (2) a fost savâr.ita ca urmare a nerespectarii dispozi.iilor legale sau a
masurilor de prevedere pentru exerci.iul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite
activita.i, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(4) – Daca urmarile prevazute în alin. (1)-(3) s-au produs fa.a de doua sau mai multe persoane, limitele
speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(5) – Daca nerespectarea dispozi.iilor legale ori a masurilor de prevedere sau desfa.urarea activita.ii care
a condus la comiterea faptelor prevazute în alin. (1) .i alin. (3) constituie prin ea însa.i o infrac.iune se
aplica regulile privind concursul de infrac.iuni.

(6) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 197 – Punerea în primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice,
intelectuale sau morale a minorului, de catre parin.i sau de orice persoana în grija careia se afla minorul,
se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 198

(1) – Participarea la o încaierare între mai multe persoane se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amenda.

(2) – Daca în cursul încaierarii s-a cauzat o vatamare corporala uneia sau mai multor persoane .i nu se
cunoa.te care dintre participan.i a produs urmarile, se aplica tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5
ani, cu excep.ia victimei, care raspunde potrivit alin. (1).
(3) – Când prin fapta savâr.ita în condi.iile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este
închisoarea de la 6 la 12 ani, iar daca s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele
speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(4) – Nu se pedepse.te cel care a fost prins în încaierare împotriva voin.ei sale sau care a încercat sa-i
desparta pe al.ii.

Capitol 3

Infrac.iuni savâr.ite asupra unui membru de familie

Art. 199

(1) – Daca faptele prevazute în art. 188, art. 189 .i art. 193-195 sunt savâr.ite asupra unui membru de
familie, maximul special al pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu o patrime.

(2) – În cazul infrac.iunilor prevazute în art. 193 .i art. 196 savâr.ite asupra unui membru de familie,
ac.iunea penala poate fi pusa în mi.care .i din oficiu. Împacarea înlatura raspunderea penala.

Art. 200

(1) – Uciderea copilului nou-nascut imediat dupa na.tere, dar nu mai târziu de 24 de ore, savâr.ita de
catre mama aflata în stare de tulburare psihica se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Daca faptele prevazute în art. 193-195 sunt savâr.ite asupra copilului nou-nascut imediat dupa
na.tere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de catre mama aflata în stare de tulburare psihica, limitele
speciale ale pedepsei sunt de o luna .i, respectiv, 3 ani.

Capitol 4

Agresiuni asupra fatului

Art. 201

(1) – Întreruperea cursului sarcinii savâr.ita în vreuna dintre urmatoarele împrejurari:

a. în afara institu.iilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop;

b. de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrica-ginecologie .i drept de
libera practica medicala în aceasta specialitate;

c. daca vârsta sarcinii a depa.it paisprezece saptamâni, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Întreruperea cursului sarcinii, savâr.ita în orice condi.ii, fara consim.amântul femeii însarcinate, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca prin faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) s-a cauzat femeii însarcinate o vatamare corporala,
pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca fapta a avut
ca urmare moartea femeii însarcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(4) – Când faptele au fost savâr.ite de un medic, pe lânga pedeapsa închisorii, se va aplica .i interzicerea
exercitarii profesiei de medic.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.
(6) – Nu constituie infrac.iune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuata de un medic de
specialitate obstetrica-ginecologie, pâna la vârsta sarcinii de douazeci .i patru de saptamâni, sau
întreruperea ulterioara a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fatului.

(7) – Nu se pedepse.te femeia însarcinata care î.i întrerupe cursul sarcinii.

Art. 202

(1) – Vatamarea fatului, în timpul na.terii, care a împiedicat instalarea vie.ii extrauterine se pedepse.te
cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

(2) – Vatamarea fatului, în timpul na.terii, care a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se
pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este
închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) – Vatamarea fatului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se
pedepse.te cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa
este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4) – Vatamarea fatului savâr.ita în timpul na.terii de catre mama aflata în stare de tulburare psihica se
sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) .i alin. (2), ale carei limite se reduc la jumatate.

(5) – Daca faptele prevazute în alin. (1)-(4) au fost savâr.ite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se
reduc la jumatate.

(6) – Nu constituie infrac.iune faptele prevazute în alin. (1)-(3) savâr.ite de un medic sau de persoana
autorizata sa asiste na.terea sau sa urmareasca sarcina, daca acestea au fost savâr.ite în cursul actului
medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei .i au fost facute în interesul femeii gravide sau al
fatului, ca urmare a riscului inerent exercitarii actului medical.

(7) – Vatamarea fatului în perioada sarcinii de catre femeia însarcinata nu se pedepse.te.

Capitol 5

Infrac.iuni privind obliga.ia de asisten.a a celor în primejdie

Art. 203

(1) – Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anun.a de îndata autorita.ile de catre cel care a gasit o
persoana a carei via.a, integritate corporala sau sanatate este în pericol .i nu are putin.a de a se salva se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Fapta nu constituie infrac.iune daca, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav
cu privire la via.a, integritatea corporala sau sanatatea sa.

Art. 204 – Împiedicarea interven.iei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent .i
grav pentru via.a, integritatea corporala sau sanatatea acesteia se pedepse.te cu închisoare de la unu la
3 ani sau cu amenda.

Capitol 6

Infrac.iuni contra liberta.ii persoanei

Art. 205

(1) – Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 7 ani.
(2) – Se considera lipsire de libertate .i rapirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-.i exprima
voin.a ori de a se apara.

(3) – Daca fapta este savâr.ita:

a. de catre o persoana înarmata;

b. asupra unui minor;

c. punând în pericol sanatatea sau via.a victimei, pedeapsa este închisoarea cuprinsa între 3 .i 10 ani.

(4) – Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1)-(3) se pedepse.te.

Art. 206

(1) – Fapta de a amenin.a o persoana cu savâr.irea unei infrac.iuni sau a unei fapte pagubitoare
îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, daca este de natura sa îi produca o stare de temere, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la unan sau cu amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depa.i
sanc.iunea prevazuta de lege pentru infrac.iunea care a format obiectul amenin.arii.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 207

(1) – Constrângerea unei persoane sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, în scopul de a dobândi
în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepse.te cu închisoarea de la unu
la 5 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza amenin.area cu darea în vileag a unei fapte reale sau
imaginare, compromi.atoare pentru persoana amenin.ata ori pentru un membru de familie al acesteia,
în scopul prevazut în alin. (1).

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un
folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 208

(1) – Fapta celui care, în mod repetat, urmare.te, fara drept sau fara un interes legitim, o persoana ori îi
supravegheaza locuin.a, locul de munca sau alte locuri frecventate de catre aceasta, cauzându-i astfel o
stare de temere, se pedepse.te cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

(2) – Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicari prin mijloace de transmitere la distan.a, care, prin
frecven.a sau con.inut, îi cauzeaza o temere unei persoane, se pedepse.te cu închisoare de la o luna la 3
luni sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infrac.iune mai grava.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Capitol 7

Traficul .i exploatarea persoanelor vulnerabile

Art. 209 – Punerea sau .inerea unei persoane în stare de sclavie, precum .i traficul de sclavi se pedepsesc
cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 210

(1) – Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane în scopul
exploatarii acesteia, savâr.ita:

a. prin constrângere, rapire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b. profitând de imposibilitatea de a se apara sau de a-.i exprima voin.a ori de starea de vadita
vulnerabilitate a acelei persoane;

c. prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consim.amântului
persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepse.te cu închisoare de la 3 la 10 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Traficul de persoane savâr.it de un func.ionar public în exerci.iul atribu.iilor de serviciu se
pedepse.te cu închisoare de la 5 la 12 ani.

(3) – Consim.amântul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

Art. 211

(1) – Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatarii
acestuia, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Daca fapta a fost savâr.ita în condi.iile art. 210 alin. (1) sau de catre un func.ionar public în
exerci.iul atribu.iilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

(3) – Consim.amântul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

Art. 212 – Fapta de a supune o persoana, în alte cazuri decât cele prevazute de dispozi.iile legale, la
prestarea unei munci împotriva voin.ei sale sau la o munca obligatorie se pedepse.te cu închisoarea de
la unu la 3 ani.

Art. 213

(1) – Determinarea sau înlesnirea practicarii prostitu.iei ori ob.inerea de foloase patrimoniale de pe
urma practicarii prostitu.iei de catre una sau mai multe persoane se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la
7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicarii prostitu.iei s-a realizat prin
constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca faptele sunt savâr.ite fa.a de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu
jumatate.

(4) – Prin practicarea prostitu.iei se în.elege între.inerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul
ob.inerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.

Art. 214

(1) – Fapta persoanei care determina un minor sau o persoana cu dizabilita.i fizice ori psihice sa apeleze
în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiaza de foloase patrimoniale
de pe urma acestei activita.i se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Daca fapta este savâr.ita în urmatoarele împrejurari:

a. de parinte, tutore, curator ori de catre cel care are în îngrijire persoana care cer.e.te;

b. prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 215 – Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apeleaza în mod repetat la mila
publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezen.a unui minor, se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 216 – Fapta de a utiliza serviciile prevazute în art. 182, prestate de o persoana despre care
beneficiarul .tie ca este victima a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infrac.iune mai grava.

Art. 217 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 209-211 .i art. 213 alin. (2) se pedepse.te.
Capitol 8

Infrac.iuni contra liberta.ii .i integrita.ii sexuale

Art. 218

(1) – Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoana, savâr.it prin constrângere, punere în
imposibilitate de a se apara ori de a-.i exprima voin.a sau profitând de aceasta stare, se pedepse.te cu
închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise în
condi.iile alin. (1).

(3) – Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi atunci când:

a. victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

b. victima este ruda în linie directa, frate sau sora;

c. victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;

d. fapta a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice;

e. fapta a avut ca urmare vatamarea corporala;

f. fapta a fost savâr.ita de doua sau mai multe persoane împreuna.

(4) – Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5) – Ac.iunea penala pentru fapta prevazuta în alin. (1) .i alin. (2) se pune în mi.care la plângerea
prealabila a persoanei vatamate.

(6) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1)-(3) se pedepse.te.

Art. 219

(1) – Actul de natura sexuala, altul decât cele prevazute în art. 218, cu o persoana, savâr.it prin
constrângere, punere în imposibilitate de a se apara sau de a-.i exprima voin.a ori profitând de aceasta
stare, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi atunci când:

a. victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

b. victima este ruda în linie directa, frate sau sora;

c. victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;

d. fapta a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice;

e. fapta a avut ca urmare vatamarea corporala;

f. fapta a fost savâr.ita de doua sau mai multe persoane împreuna.

(3) – Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Daca actele de agresiune sexuala au fost precedate sau urmate de savâr.irea actelor sexuale
prevazute în art. 218 alin. (1) .i alin. (2), fapta constituie viol.

(5) – Ac.iunea penala pentru fapta prevazuta în alin. (1) se pune în mi.care la plângerea prealabila a
persoanei vatamate.

(6) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Art. 220
(1) – Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum .i orice alte acte de penetrare vaginala sau anala
comise cu un minor cu vârsta între 13 .i 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1), savâr.ita asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Fapta prevazuta în alin. (1), comisa de un major cu un minor cu vârsta între 13 .i 18 ani, când
majorul a abuzat de autoritatea ori influen.a sa asupra victimei, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7
ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Fapta prevazuta în alin. (1)-(3) se sanc.ioneaza cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi, atunci când:

a. minorul este ruda în linie directa, frate sau sora;

b. minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

c. a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice.

(5) – Faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) nu se sanc.ioneaza daca diferen.a de vârsta nu depa.e.te 3
ani.

Art. 221

(1) – Comiterea unui act de natura sexuala, altul decât cel prevazut în art. 220, împotriva unui minor care
nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum .i determinarea minorului sa suporte ori sa efectueze un astfel de
act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi, atunci când:

a. minorul este ruda în linie directa, frate sau sora;

b. minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

c. fapta a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice.

(3) – Actul sexual de orice natura savâr.it de un major în prezen.a unui minor care nu a împlinit vârsta de
13 ani se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) – Determinarea de catre un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sa asiste la
comiterea unor acte cu caracter exhibi.ionist ori la spectacole sau reprezenta.ii în cadrul carora se comit
acte sexuale de orice natura, precum .i punerea la dispozi.ia acestuia de materiale cu caracter
pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(5) – Faptele prevazute în alin. (1) nu se sanc.ioneaza daca diferen.a de vârsta nu depa.e.te 3 ani.

Art. 222 – Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sa se
întâlneasca, în scopul comiterii unui act dintre cele prevazute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci
când propunerea a fost facuta prin mijloacele de transmitere la distan.a, se pedepse.te cu închisoare de
la o luna la un an sau cu amenda.

Art. 223

(1) – Pretinderea în mod repetat de favoruri de natura sexuala în cadrul unei rela.ii de munca sau al unei
rela.ii similare, daca prin aceasta victima a fost intimidata sau pusa într-o situa.ie umilitoare, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Capitol 9

Infrac.iuni ce aduc atingere domiciliului .i vie.ii private
Art. 224

(1) – Patrunderea fara drept, în orice mod, într-o locuin.a, încapere, dependin.a sau loc împrejmuit
.inând de acestea, fara consim.amântul persoanei care le folose.te, ori refuzul de a le parasi la cererea
acesteia se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – În cazul în care fapta este savâr.ita de o persoana înarmata, în timpul nop.ii ori prin folosire de
calita.i mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 225

(1) – Patrunderea fara drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoana juridica sau fizica î.i
desfa.oara activitatea profesionala ori refuzul de a le parasi la cererea persoanei îndrepta.ite se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – În cazul în care fapta este savâr.ita de o persoana înarmata, în timpul nop.ii ori prin folosire de
calita.i mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 226

(1) – Atingerea adusa vie.ii private, fara drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini,
ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuin.a sau încapere
ori dependin.a .inând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepse.te cu închisoare de la o luna
la 6 luni sau cu amenda.

(2) – Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fara drept, a sunetelor, convorbirilor ori a
imaginilor prevazute în alin. (1), catre o alta persoana sau catre public, se pedepse.te cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

(4) – Nu constituie infrac.iune fapta savâr.ita:

a. de catre cel care a participat la întâlnirea cu persoana vatamata în cadrul careia au fost surprinse
sunetele, convorbirile sau imaginile, daca justifica un interes legitim;

b. daca persoana vatamata a ac.ionat explicit cu inten.ia de a fi vazuta ori auzita de faptuitor;

c. daca faptuitorul surprinde savâr.irea unei infrac.iuni sau contribuie la dovedirea savâr.irii unei
infrac.iuni;

d. daca surprinde fapte de interes public, care au semnifica.ie pentru via.a comunita.ii .i a caror
divulgare prezinta avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vatamate.

(5) – Plasarea, fara drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul savâr.irii faptelor
prevazute în alin. (1) .i alin. (2), se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 227

(1) – Divulgarea, fara drept, a unor date sau informa.ii privind via.a privata a unei persoane, de natura sa
aduca un prejudiciu unei persoane, de catre acela care a luat cuno.tin.a despre acestea în virtutea
profesiei ori func.iei .i care are obliga.ia pastrarii confiden.ialita.ii cu privire la aceste date, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Titlu 2

Infrac.iuni contra patrimoniului
Capitol 1

Furtul

Art. 228

(1) – Luarea unui bun mobil din posesia sau deten.ia altuia, fara consim.amântul acestuia, în scopul de a
.i-l însu.i pe nedrept, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Fapta constituie furt .i daca bunul apar.ine în întregime sau în parte faptuitorului, dar în momentul
savâr.irii acel bun se gasea în posesia sau deten.ia legitima a altei persoane.

(3) – Se considera bunuri mobile .i înscrisurile, energia electrica, precum .i orice alt fel de energie care
are valoare economica.

Art. 229

(1) – Furtul savâr.it în urmatoarele împrejurari:

a. într-un mijloc de transport în comun;

b. în timpul nop.ii;

c. de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

d. prin efrac.ie, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase;

e. prin scoaterea din func.iune a sistemului de alarma ori de supraveghere, se pedepse.te cu închisoarea
de la unu la 5 ani.

(2) – Daca furtul a fost savâr.it în urmatoarele împrejurari:

a. asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural;

b. prin violare de domiciliu sau sediu profesional;

c. de o persoana având asupra sa o arma, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) – Furtul privind urmatoarele categorii de bunuri:

a. .i.ei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina, alte produse petroliere sau gaze naturale din
conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna;

b. componente ale sistemelor de iriga.ii;

c. componente ale re.elelor electrice;

d. un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situa.ii de
urgen.a publica;

e. un mijloc de transport sau orice alt mijloc de interven.ie la incendiu, la accidente de cale ferata,
rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru;

f. instala.ii de siguran.a .i dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian .i componente ale acestora,
precum .i componente ale mijloacelor de transport aferente;

g. bunuri prin însu.irea carora se pune în pericol siguran.a traficului .i a persoanelor pe drumurile
publice;

h. cabluri, linii, echipamente .i instala.ii de telecomunica.ii, radiocomunica.ii, precum .i componente de
comunica.ii, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 230

(1) – Furtul care are ca obiect un vehicul, savâr.it în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sanc.ioneaza cu
pedeapsa prevazuta în art. 228 sau art. 229, dupa caz, ale carei limite speciale se reduc cu o treime.
(2) – Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanc.ioneaza folosirea fara drept a unui terminal de
comunica.ii al altuia sau folosirea unui terminal de comunica.ii racordat fara drept la o re.ea, daca s-a
produs o paguba.

Art. 231

(1) – Faptele prevazute în prezentul capitol, savâr.ite între membrii de familie de catre un minor în
paguba tutorelui ori de catre cel care locuie.te împreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de
aceasta, se pedepsesc numai la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

(2) – În cazul faptelor prevazute la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) .i c) .i art. 230, împacarea
înlatura raspunderea penala.

Art. 232 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul capitol se pedepse.te.

Capitol 2

Tâlharia .i pirateria

Art. 233 – Furtul savâr.it prin întrebuin.area de violen.e sau amenin.ari ori prin punerea victimei în stare
de incon.tien.a sau neputin.a de a se apara, precum .i furtul urmat de întrebuin.area unor astfel de
mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru înlaturarea urmelor infrac.iunii ori pentru ca
faptuitorul sa-.i asigure scaparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

Art. 234

(1) – Tâlharia savâr.ita în urmatoarele împrejurari:

a. prin folosirea unei arme ori substan.e explozive, narcotice sau paralizante;

b. prin simularea de calita.i oficiale;

c. de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

d. în timpul nop.ii;

e. într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;

f. prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Tâlharia savâr.ita în condi.iile art. 229 alin. (3) se pedepse.te cu închisoare de la 5 la 12 ani .i
interzicerea unor drepturi.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza tâlharia care a avut ca urmare vatamarea corporala.

Art. 235

(1) – Furtul comis, prin violen.a sau amenin.are, de catre o persoana care face parte din echipajul sau din
pasagerii unei nave aflate în marea libera, al bunurilor ce se gasesc pe acel vas sau pe o alta nava, se
pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanc.ioneaza .i capturarea unei nave aflate în marea libera sau
faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori e.uarea acesteia, în scopul de a-.i însu.i încarcatura
ei sau de a tâlhari persoanele aflate la bord.

(3) – Daca pirateria a avut ca urmare vatamarea corporala, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Exista piraterie .i daca fapta s-a comis pe o aeronava sau între aeronave .i nave.
Art. 236 – Daca faptele prevazute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 18 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 237 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 233-235 se pedepse.te.

Capitol 3

Infrac.iuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Art. 238

(1) – Însu.irea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de catre cel caruia i-a
fost încredin.at în baza unui titlu .i cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 239

(1) – Fapta debitorului de a înstraina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri
din patrimoniul sau ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudarii creditorilor se pedepse.te
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza fapta persoanei care, .tiind ca nu va putea plati,
achizi.ioneaza bunuri ori servicii producând o paguba creditorului.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 240

(1) – Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul
legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolven.ei, într-un termen care
depa.e.te cu mai mult de 6 luni termenul prevazut de lege de la apari.ia starii de insolven.a, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 241

(1) – Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:

a. falsifica, sustrage sau distruge eviden.ele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b. înfa.i.eaza datorii inexistente sau prezinta în registrele debitorului, în alt act sau în situa.ia financiara
sume nedatorate;

c. înstraineaza, în caz de insolven.a a debitorului, o parte din active se pedepse.te cu închisoarea de la 6
luni la 5 ani.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 242

(1) – Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de
catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Când fapta prevazuta în alin. (1) a fost savâr.ita de administratorul judiciar, de lichidatorul averii
debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) savâr.ite în scopul de a dobândi un folos patrimonial se
pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.
Art. 243

(1) – Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun gasit autorita.ilor sau celui care l-a pierdut sau de a
dispune de acel bun ca de al sau se pedepse.te cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i însu.irea pe nedrept a unui bun mobil ce apar.ine altuia,
ajuns din eroare sau în mod fortuit în posesia faptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile
din momentul în care a cunoscut ca bunul nu îi apar.ine.

(3) – Împacarea înlatura raspunderea penala.

Art. 244

(1) – Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasa a unei fapte adevarate, în scopul de a ob.ine pentru sine sau pentru altul un folos
patrimonial injust .i daca s-a pricinuit o paguba, se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – În.elaciunea savâr.ita prin folosirea de nume sau calita.i mincinoase ori de alte mijloace
frauduloase se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el
însu.i o infrac.iune, se aplica regulile privind concursul de infrac.iuni.

(3) – Împacarea înlatura raspunderea penala.

Art. 245

(1) – Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuin.are, ascunderea sau înstrainarea unui
bun asigurat împotriva distrugerii, degradarii, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a ob.ine, pentru
sine sau pentru altul, suma asigurata, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Fapta persoanei care, în scopul prevazut în alin. (1), simuleaza, î.i cauzeaza sau agraveaza leziuni
sau vatamari corporale produse de un risc asigurat se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amenda.

(3) – Împacarea înlatura raspunderea penala.

Art. 246 – Fapta de a îndeparta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licita.ie publica
ori în.elegerea între participan.i pentru a denatura pre.ul de adjudecare se pedepse.te cu închisoarea
de la unu la 5 ani.

Art. 247

(1) – Fapta creditorului care, cu ocazia darii cu împrumut de bani sau bunuri, profitând de starea de
vadita vulnerabilitate a debitorului, datorata vârstei, starii de sanatate, infirmita.ii ori rela.iei de
dependen.a în care debitorul se afla fa.a de el, îl face sa constituie sau sa transmita, pentru sine sau
pentru altul, un drept real ori de crean.a de valoare vadit dispropor.ionata fa.a de aceasta presta.ie se
pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Punerea unei persoane în stare de vadita vulnerabilitate prin provocarea unei intoxica.ii cu alcool
sau cu substan.e psihoactive în scopul de a o determina sa consimta la constituirea sau transmiterea
unui drept real ori de crean.a sau sa renun.e la un drept, daca s-a produs o paguba, se pedepse.te cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 248 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 239 alin. (1), art. 241 .i art. 244-247 se pedepse.te.

Capitol 4

Fraude comise prin sisteme informatice .i mijloace de plata electronice
Art. 249 – Introducerea, modificarea sau .tergerea de date informatice, restric.ionarea accesului la
aceste date ori împiedicarea în orice mod a func.ionarii unui sistem informatic, în scopul de a ob.ine un
beneficiu material pentru sine sau pentru altul, daca s-a cauzat o paguba unei persoane, se pedepse.te
cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 250

(1) – Efectuarea unei opera.iuni de retragere de numerar, încarcare sau descarcare a unui instrument de
moneda electronica ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fara consim.amântul titularului, a unui
instrument de plata electronica sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza efectuarea uneia dintre opera.iunile prevazute în alin. (1),
prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare
fictive.

(3) – Transmiterea neautorizata catre alta persoana a oricaror date de identificare, în vederea efectuarii
uneia dintre opera.iunile prevazute în alin. (1), se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 251

(1) – Acceptarea unei opera.iuni de retragere de numerar, încarcare sau descarcare a unui instrument de
moneda electronica ori de transfer de fonduri, cunoscând ca este efectuata prin folosirea unui
instrument de plata electronica falsificat sau utilizat fara consim.amântul titularului sau, se pedepse.te
cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza acceptarea uneia dintre opera.iunile prevazute în alin. (1),
cunoscând ca este efectuata prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea
de date de identificare fictive.

Art. 252 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul capitol se pedepse.te.

Capitol 5

Distrugerea .i tulburarea de posesie

Art. 253

(1) – Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuin.are a unui bun apar.inând altuia ori
împiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum .i înlaturarea
masurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Distrugerea unui înscris sub semnatura privata, care apar.ine în tot sau în parte altei persoane .i
serve.te la dovedirea unui drept de natura patrimoniala, daca prin aceasta s-a produs o paguba, se
pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) prive.te bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa
este închisoarea de la unu la 5 ani.

(4) – Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuin.are a unui bun, savâr.ita prin
incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc .i daca este de natura sa puna în pericol alte
persoane sau bunuri, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(5) – Dispozi.iile prevazute în alin. (3) .i alin. (4) se aplica chiar daca bunul apar.ine faptuitorului.

(6) – Pentru faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea
prealabila a persoanei vatamate.
(7) – Tentativa faptelor prevazute în alin. (3) .i alin. (4) se pedepse.te.

Art. 254

(1) – Daca faptele prevazute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 7
la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Dezastrul consta în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrari, echipamente,
instala.ii sau componente ale acestora .i care a avut ca urmare moartea sau vatamarea corporala a doua
sau mai multor persoane.

Art. 255

(1) – Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuin.are, din culpa, a unui bun, chiar daca
acesta apar.ine faptuitorului, în cazul în care fapta este savâr.ita prin incendiere, explozie sau prin orice
alt asemenea mijloc .i daca este de natura sa puna în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Daca faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 256

(1) – Ocuparea, în întregime sau în parte, fara drept, prin violen.a sau amenin.are ori prin desfiin.area
sau stramutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepse.te cu închisoare de
la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Titlu 3

Infrac.iuni privind autoritatea .i frontiera de stat

Capitol 1

Infrac.iuni contra autorita.ii

Art. 257

(1) – Amenin.area savâr.ita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa, lovirea sau alte violen.e,
vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savâr.ite împotriva unui
func.ionar public care îndepline.te o func.ie ce implica exerci.iul autorita.ii de stat, aflat în exercitarea
atribu.iilor de serviciu sau în legatura cu exercitarea acestor atribu.ii, se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(2) – Savâr.irea unei infrac.iuni împotriva unui func.ionar public care îndepline.te o func.ie ce implica
exerci.iul autorita.ii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de razbunare, în
legatura cu exercitarea atribu.iilor de serviciu, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru
acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele comise în condi.iile alin. (2), daca privesc un membru
de familie al func.ionarului public.

(4) – Faptele prevazute în alin. (1)-(3), comise asupra unui poli.ist sau jandarm, aflat în exercitarea
atribu.iilor de serviciu sau în legatura cu exercitarea acestor atribu.ii, se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite se majoreaza cu jumatate.

Art. 258
(1) – Folosirea fara drept a unei calita.i oficiale care implica exerci.iul autorita.ii de stat, înso.ita sau
urmata de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza fapta func.ionarului public care continua sa exercite o func.ie
ce implica exerci.iul autorita.ii de stat, dupa ce a pierdut acest drept conform legii.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) sau alin. (2) au fost savâr.ite de o persoana care poarta, fara
drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autorita.i publice, pedeapsa este închisoarea de la unu la
5 ani.

Art. 259

(1) – Sustragerea ori distrugerea unui înscris care se afla în pastrarea ori în de.inerea unei persoane
dintre cele prevazute în art. 176 sau art. 175 alin. (2) se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Daca fapta este savâr.ita de un func.ionar public în exercitarea atribu.iilor de serviciu, limitele
speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 260

(1) – Înlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amenda.

(2) – Daca fapta a fost savâr.ita de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 261

(1) – Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amenda.

(2) – Daca fapta a fost savâr.ita de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

Capitol 2

Infrac.iuni privind frontiera de stat

Art. 262

(1) – Intrarea sau ie.irea din .ara prin trecerea ilegala a frontierei de stat a României se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) a fost savâr.ita:

a. în scopul sustragerii de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse ori a unei
masuri educative, privative de libertate;

b. de catre un strain declarat indezirabil ori caruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de
.edere în .ara, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

(4) – Fapta prevazuta în alin. (1), savâr.ita de o victima a traficului de persoane sau de minori, nu se
pedepse.te.

Art. 263

(1) – Racolarea, îndrumarea, calauzirea, transportarea, transferarea sau adapostirea unei persoane, în
scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Când fapta a fost savâr.ita:

a. în scopul de a ob.ine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b. prin mijloace care pun în pericol via.a, integritatea sau sanatatea migrantului;

c. prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este închisoarea de la 3
la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 264

(1) – Fapta persoanei care faciliteaza, prin orice mijloace, ramânerea ilegala pe teritoriul României a unei
persoane, victima a unei infrac.iuni de trafic de persoane, de minori sau de migran.i, care nu are
ceta.enia româna .i nici domiciliul în România, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi. Daca mijlocul folosit constituie prin el însu.i o infrac.iune, se aplica
regulile privind concursul de infrac.iuni.

(2) – Când fapta a fost savâr.ita:

a. în scopul de a ob.ine, direct sau indirect, un folos patrimonial;

b. de catre un func.ionar public aflat în exercitarea atribu.iilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de
la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Când faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) sunt savâr.ite cu privire la un alt strain aflat ilegal pe
teritoriul României, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Art. 265 – Sustragerea de la executarea obliga.iilor instituite de autorita.ile competente, de catre
strainul fa.a de care s-a dispus masura îndepartarii de pe teritoriul României ori a fost dispusa
interzicerea dreptului de .edere, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Titlu 4

Infrac.iuni contra înfaptuirii justi.iei

Art. 266

(1) – Fapta persoanei care, luând cuno.tin.a de comiterea unei fapte prevazute de legea penala contra
vie.ii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu în.tiin.eaza de îndata autorita.ile se
pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Nedenun.area savâr.ita de un membru de familie nu se pedepse.te.

(3) – Nu se pedepse.te persoana care, înainte de punerea în mi.care a ac.iunii penale împotriva unei
persoane pentru savâr.irea faptei nedenun.ate, încuno.tin.eaza autorita.ile competente despre aceasta
sau care, chiar dupa punerea în mi.care a ac.iunii penale, a înlesnit tragerea la raspundere penala a
autorului sau a participan.ilor.

Art. 267

(1) – Func.ionarul public care, luând cuno.tin.a de savâr.irea unei fapte prevazute de legea penala în
legatura cu serviciul în cadrul caruia î.i îndepline.te sarcinile, omite sesizarea de îndata a organelor de
urmarire penala se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Când fapta este savâr.ita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.

Art. 268

(1) – Sesizarea penala, facuta prin denun. sau plângere, cu privire la existen.a unei fapte prevazute de
legea penala ori în legatura cu savâr.irea unei asemenea fapte de catre o anumita persoana, cunoscând
ca aceasta este nereala, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existen.a unei fapte prevazute de
legea penala ori savâr.irea acesteia de catre o anumita persoana, se pedepse.te cu închisoarea de la
unu la 5 ani.
(3) – Nu se pedepse.te persoana care a savâr.it inducerea în eroare a organelor judiciare, daca declara,
înainte de re.inerea, arestarea sau de punerea în mi.care a ac.iunii penale împotriva celui fa.a de care s-
a facut denun.ul sau plângerea ori s-au produs probele, ca denun.ul, plângerea sau probele sunt
nereale.

Art. 269

(1) – Ajutorul dat faptuitorului în scopul împiedicarii sau îngreunarii cercetarilor într-o cauza penala,
tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masuri privative de libertate se pedepse.te cu
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2) – Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevazuta de lege pentru
fapta savâr.ita de autor.

(3) – Favorizarea savâr.ita de un membru de familie nu se pedepse.te.

Art. 270

(1) – Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificarii unui bun, de catre o persoana care
fie a cunoscut, fie a prevazut din împrejurarile concrete ca acesta provine din savâr.irea unei fapte
prevazute de legea penala, chiar fara a cunoa.te natura acesteia, se pedepse.te cu închisoare de la unu
la 5 ani sau cu amenda.

(2) – Pedeapsa aplicata tainuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevazuta de lege pentru
fapta savâr.ita de autor.

(3) – Tainuirea savâr.ita de un membru de familie nu se pedepse.te.

Art. 271

(1) – Persoana care, fiind avertizata asupra consecin.elor faptei sale:

a. împiedica, fara drept, organul de urmarire sau instan.a sa efectueze, în condi.iile legii, un act
procedural;

b. refuza sa puna la dispozi.ia organului de urmarire penala, instan.ei sau judecatorului sindic, în tot sau
în parte, datele, informa.iile, înscrisurile sau bunurile de.inute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în
condi.iile legii, în vederea solu.ionarii unei cauze, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amenda.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) nu se aplica în cazul persoanei urmarite sau judecate pentru infrac.iunea care
formeaza obiectul procesului penal.

Art. 272

(1) – Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin
corupere, prin constrângere ori prin alta fapta cu efect vadit intimidant, savâr.ita asupra sa ori asupra
unui membru de familie al acesteia, sa nu sesizeze organele de urmarire penala, sa nu dea declara.ii, sa
î.i retraga declara.iile, sa dea declara.ii mincinoase ori sa nu prezinte probe, într-o cauza penala, civila
sau în orice alta procedura judiciara, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani. Daca actul de
intimidare sau corupere constituie prin el însu.i o infrac.iune, se aplica regulile privind concursul de
infrac.iuni.

(2) – Nu constituie infrac.iune în.elegerea patrimoniala dintre infractor .i persoana vatamata, intervenita
în cazul infrac.iunilor pentru care ac.iunea penala se pune în mi.care la plângere prealabila sau pentru
care intervine împacarea.

Art. 273
(1) – Fapta martorului care, într-o cauza penala, civila sau în orice alta procedura în care se asculta
martori, face afirma.ii mincinoase ori nu spune tot ce .tie în legatura cu faptele sau împrejurarile
esen.iale cu privire la care este întrebat se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Marturia mincinoasa savâr.ita:

a. de un martor cu identitate protejata ori aflat în Programul de protec.ie a martorilor;

b. de un investigator sub acoperire;

c. de o persoana care întocme.te un raport de expertiza ori de un interpret;

d. în legatura cu o fapta pentru care legea prevede pedeapsa deten.iunii pe via.a ori închisoarea de 10
ani sau mai mare se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Autorul nu se pedepse.te daca î.i retrage marturia, în cauzele penale înainte de re.inere, arestare
sau de punerea în mi.care a ac.iunii penale ori în alte cauze înainte de a se fi pronun.at o hotarâre sau
de a se fi dat o alta solu.ie, ca urmare a marturiei mincinoase.

Art. 274 – Savâr.irea unei infrac.iuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia,
pe motiv ca a sesizat organele de urmarire penala, a dat declara.ii ori a prezentat probe într-o cauza
penala, civila sau în orice alta procedura dintre cele prevazute în art. 273, se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

Art. 275

(1) – Sustragerea, distrugerea, re.inerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de proba sau de
înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevarului într-o procedura judiciara, se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar
solu.ionarii unei cauze, emis de catre un organ judiciar sau adresat acestuia, sa ajunga la destinatar.

Art. 276 – Fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declara.ii publice nereale
referitoare la savâr.irea, de catre judecator sau de organele de urmarire penala, a unei infrac.iuni sau a
unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influen.a sau
intimida, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 277

(1) – Divulgarea, fara drept, de informa.ii confiden.iale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele
prin care urmeaza sa se administreze o proba, de catre un magistrat sau un alt func.ionar public care a
luat cuno.tin.a de acestea în virtutea func.iei, daca prin aceasta poate fi îngreunata sau împiedicata
urmarirea penala, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Dezvaluirea, fara drept, de mijloace de proba sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauza penala, înainte
de a se dispune o solu.ie de netrimitere în judecata ori de solu.ionare definitiva a cauzei, de catre un
func.ionar public care a luat cuno.tin.a de acestea în virtutea func.iei, se pedepse.te cu închisoare de la
o luna la un an sau cu amenda.

(3) – Dezvaluirea, fara drept, de informa.ii dintr-o cauza penala, de catre un martor, expert sau interpret,
atunci când aceasta interdic.ie este impusa de legea de procedura penala, se pedepse.te cu închisoare
de la o luna la un an sau cu amenda.

(4) – Nu constituie infrac.iune fapta prin care sunt divulgate ori dezvaluite acte sau activita.i vadit ilegale
comise de autorita.i într-o cauza penala.
Art. 278 – Întrebuin.area de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natura sa perturbe activitatea
instan.ei, de catre o persoana care participa sau asista la o procedura care se desfa.oara în fa.a
instan.ei, se pedepse.te cu închisoare de la oluna la 3 luni sau cu amenda.

Art. 279

(1) – Amenin.area, lovirea sau alte violen.e, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de
moarte ori omorul, savâr.ite împotriva unui judecator sau procuror aflat în exercitarea atribu.iilor de
serviciu, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale
se majoreaza cu jumatate.

(2) – Savâr.irea unei infrac.iuni împotriva unui judecator sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în
scop de intimidare sau de razbunare, în legatura cu exercitarea atribu.iilor de serviciu, se sanc.ioneaza
cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu
jumatate.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele comise în condi.iile alin. (2), daca privesc un membru
de familie al judecatorului sau al procurorului.

(4) – Dispozi.iile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzator .i faptelor comise împotriva unui avocat în
legatura cu exercitarea profesiei.

Art. 280

(1) – Întrebuin.area de promisiuni, amenin.ari sau violen.e împotriva unei persoane urmarite sau
judecate într-o cauza penala, de catre un organ de cercetare penala, un procuror sau un judecator,
pentru a o determina sa dea ori sa nu dea declara.ii, sa dea declara.ii mincinoase ori sa î.i retraga
declara.iile, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o
func.ie publica.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de catre
un organ de cercetare penala, un procuror sau un judecator.

Art. 281

(1) – Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguran.a sau educative în alt mod
decât cel prevazut de dispozi.iile legale se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani .i interzicerea
exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate în stare de re.inere,
de.inere ori în executarea unei masuri de siguran.a sau educative, privative de libertate, se pedepse.te
cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

Art. 282

(1) – Fapta func.ionarului public care îndepline.te o func.ie ce implica exerci.iul autorita.ii de stat sau a
altei persoane care ac.ioneaza la instigarea sau cu consim.amântul expres ori tacit al acestuia de a
provoca unei persoane puternice suferin.e fizice ori psihice:

a. în scopul ob.inerii de la aceasta persoana sau de la o ter.a persoana informa.ii sau declara.ii;

b. în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o ter.a persoana l-a comis ori este banuita ca
l-a comis;

c. în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra
unei ter.e persoane;

d. pe un motiv bazat pe orice forma de discriminare, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) a avut ca urmare o vatamare corporala, pedeapsa este închisoarea
de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepse.te cu închisoarea de la 15 la 25 de ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Tentativa la infrac.iunea prevazuta în alin. (1) se pedepse.te.

(5) – Nicio împrejurare excep.ionala, oricare ar fi ea, fie ca este vorba de stare de razboi sau de
amenin.ari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de excep.ie, nu poate fi
invocata pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei
autorita.i publice.

(6) – Nu constituie tortura durerea sau suferin.ele ce rezulta exclusiv din sanc.iuni legale .i care sunt
inerente acestor sanc.iuni sau sunt ocazionate de ele.

Art. 283

(1) – Fapta de a pune în mi.care ac.iunea penala, de a lua o masura preventiva neprivativa de libertate
ori de a trimite în judecata o persoana, .tiind ca este nevinovata, se pedepse.te cu închisoarea de la 3
luni la 3 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Re.inerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, .tiind ca este nevinovata, se pedepse.te
cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

Art. 284

(1) – Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, în în.elegere frauduloasa cu o persoana
cu interese contrare în aceea.i cauza, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatama interesele
clientului sau ale persoanei reprezentate se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza în.elegerea frauduloasa dintre avocat sau reprezentantul unei
persoane .i un ter. interesat de solu.ia ce se va pronun.a în cauza, în scopul vatamarii intereselor
clientului sau ale persoanei reprezentate.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 285

(1) – Evadarea din starea legala de re.inere sau de de.inere se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3
ani.

(2) – Când evadarea este savâr.ita prin folosire de violen.e sau arme, pedeapsa este închisoarea de la
unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Se considera evadare:

a. neprezentarea nejustificata a persoanei condamnate la locul de de.inere, la expirarea perioadei în
care s-a aflat legal în stare de libertate;

b. parasirea, fara autorizare, de catre persoana condamnata, a locului de munca, aflat în exteriorul
locului de de.inere.

(4) – Pedeapsa aplicata pentru infrac.iunea de evadare se adauga la restul ramas neexecutat din
pedeapsa la data evadarii.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Art. 286

(1) – Înlesnirea prin orice mijloace a evadarii se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Înlesnirea evadarii:
a. savâr.ita prin folosire de violen.e, arme, substan.e narcotice sau paralizante;

b. a doua sau mai multor persoane în aceea.i împrejurare;

c. unei persoane re.inute sau arestate pentru o infrac.iune sanc.ionata de lege cu pedeapsa deten.iunii
pe via.a ori cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsa se
sanc.ioneaza cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) sunt savâr.ite de o persoana care avea îndatorirea de
a-l pazi pe cel re.inut sau de.inut, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(4) – Înlesnirea evadarii, savâr.ita din culpa, de catre o persoana care avea îndatorirea de a-l pazi pe cel
care a evadat, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1)-(3) se pedepse.te.

Art. 287

(1) – Nerespectarea unei hotarâri judecatore.ti savâr.ita prin:

a. împotrivirea la executare, prin opunerea de rezisten.a fa.a de organul de executare;

b. refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotarâre judecatoreasca, prin care este obligat
sa îndeplineasca un anumit act;

c. refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotarârii, de catre persoanele care
au aceasta obliga.ie conform legii;

d. neexecutarea hotarârii judecatore.ti prin care s-a dispus reintegrarea în munca a unui salariat;

e. neexecutarea hotarârii judecatore.ti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de
executare adresate angajatorului de catre partea interesata;

f. nerespectarea hotarârilor judecatore.ti privind stabilirea, plata, actualizarea .i recalcularea pensiilor;

g. împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil de.inut în baza unei hotarâri
judecatore.ti, de catre cel caruia îi este opozabila hotarârea, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda.

(2) – În cazul faptelor prevazute în lit. d)-g), ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a
persoanei vatamate.

Art. 288

(1) – Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori
accesorii sau a masurii de siguran.a prevazute în art. 108 lit. b) .i lit. c), de catre persoana fizica fa.a de
care s-au dispus aceste sanc.iuni, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca
fapta nu constituie o infrac.iune mai grava.

(2) – Sustragerea de la executarea unei masuri educative privative de libertate prin parasirea fara drept a
centrului educativ sau a centrului de deten.ie ori prin neprezentarea dupa expirarea perioadei în care s-
a aflat legal în stare de libertate se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3) – Neexecutarea, de catre mandatar sau administrator, a pedepselor complementare aplicate unei
persoane juridice dintre cele prevazute în art. 141 se pedepse.te cu amenda.

Titlu 5

Infrac.iuni de corup.ie .i de serviciu

Capitol 1

Infrac.iuni de corup.ie
Art. 289

(1) – Fapta func.ionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori
prime.te bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, în
legatura cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intra în
îndatoririle sale de serviciu sau în legatura cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie
publica ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea careia a savâr.it fapta.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1), savâr.ita de una dintre persoanele prevazute în art. 175 alin. (2),
constituie infrac.iune numai când este comisa în legatura cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui
act privitor la îndatoririle sale legale sau în legatura cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

(3) – Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, iar când acestea nu se mai
gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 290

(1) – Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condi.iile aratate în art. 289, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1) nu constituie infrac.iune atunci când mituitorul a fost constrâns prin
orice mijloace de catre cel care a luat mita.

(3) – Mituitorul nu se pedepse.te daca denun.a fapta mai înainte ca organul de urmarire penala sa fi fost
sesizat cu privire la aceasta.

(4) – Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, daca acestea au fost
date în cazul prevazut în alin. (2) sau date dupa denun.ul prevazut în alin. (3).

(5) – Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscarii, iar când acestea nu se
mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 291

(1) – Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru
sine sau pentru altul, savâr.ita de catre o persoana care are influen.a sau lasa sa se creada ca are
influen.a asupra unui func.ionar public .i care promite ca îl va determina pe acesta sa îndeplineasca, sa
nu îndeplineasca, sa urgenteze ori sa întârzie îndeplinirea unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu
sau sa îndeplineasca un act contrar acestor îndatoriri, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, iar când acestea nu se mai
gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 292

(1) – Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori
indirect, unei persoane care are influen.a sau lasa sa se creada ca are influen.a asupra unui func.ionar
public, pentru a-l determina pe acesta sa îndeplineasca, sa nu îndeplineasca, sa urgenteze ori sa întârzie
îndeplinirea unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu sau sa îndeplineasca un act contrar acestor
îndatoriri, se pedepse.te cu închisoare de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Faptuitorul nu se pedepse.te daca denun.a fapta mai înainte ca organul de urmarire penala sa fi
fost sesizat cu privire la aceasta.

(3) – Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, daca au fost date dupa
denun.ul prevazut în alin. (2).
(4) – Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscarii, iar daca acestea nu se
mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 293 – Dispozi.iile art. 289 .i art. 290 se aplica în mod corespunzator .i persoanelor care, pe baza
unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronun.e o hotarâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre
solu.ionare de catre par.ile la acest acord, indiferent daca procedura arbitrala se desfa.oara în baza legii
române ori în baza unei alte legi.

Art. 294 – Prevederile prezentului capitol se aplica în privin.a urmatoarelor persoane, daca, prin tratatele
interna.ionale la care România este parte, nu se dispune altfel:

a. func.ionarilor sau persoanelor care î.i desfa.oara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor
persoane care exercita atribu.ii similare în cadrul unei organiza.ii publice interna.ionale la care România
este parte;

b. membrilor adunarilor parlamentare ale organiza.iilor interna.ionale la care România este parte;

c. func.ionarilor sau persoanelor care î.i desfa.oara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor
persoane care exercita atribu.ii similare, în cadrul Uniunii Europene;

d. persoanelor care exercita func.ii juridice în cadrul instan.elor interna.ionale a caror competen.a este
acceptata de România, precum .i func.ionarilor de la grefele acestor instan.e;

e. func.ionarilor unui stat strain;

f. membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

g. jura.ilor din cadrul unor instan.e straine.

Capitol 2

Infrac.iuni de serviciu

Art. 295

(1) – Însu.irea, folosirea sau traficarea de catre un func.ionar public, în interesul sau ori pentru altul, de
bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza se pedepse.te cu închisoarea de
la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 296

(1) – Întrebuin.area de expresii jignitoare fa.a de o persoana de catre cel aflat în exercitarea atribu.iilor
de serviciu se pedepse.te cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

(2) – Amenin.area ori lovirea sau alte violen.e savâr.ite în condi.iile alin. (1) se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

Art. 297

(1) – Fapta func.ionarului public care, în exercitarea atribu.iilor de serviciu, nu îndepline.te un act sau îl
îndepline.te în mod defectuos .i prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau
intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepse.te cu închisoarea
de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i fapta func.ionarului public care, în exercitarea atribu.iilor
de serviciu, îngrade.te exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situa.ie de
inferioritate pe temei de rasa, na.ionalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala,
apartenen.a politica, avere, vârsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infec.ie HIV/SIDA.
Art. 298 – Încalcarea din culpa de catre un func.ionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin
neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori
o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice,
se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 299

(1) – Fapta func.ionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia
îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor
îndatoriri, pretinde ori ob.ine favoruri de natura sexuala de la o persoana interesata direct sau indirect
de efectele acelui act de serviciu se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani .i interzicerea
exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea
careia a savâr.it fapta.

(2) – Pretinderea sau ob.inerea de favoruri de natura sexuala de catre un func.ionar public care se
prevaleaza sau profita de o situa.ie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din
func.ia de.inuta, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .i interzicerea
exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea
careia a savâr.it fapta.

Art. 300 – Fapta func.ionarului public care, în timpul serviciului, îndepline.te un act ce nu intra în
atribu.iile sale, daca prin aceasta s-a produs una dintre urmarile prevazute în art. 297, se pedepse.te cu
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Art. 301

(1) – Fapta func.ionarului public care, în exercitarea atribu.iilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a
participat la luarea unei decizii prin care s-a ob.inut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru
sine, pentru so.ul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pâna la gradul II inclusiv sau pentru o alta
persoana cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de munca în ultimii 5 ani sau din partea careia a
beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i
interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) nu se aplica în cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.

Art. 302

(1) – Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau re.inerea, fara drept, a unei coresponden.e adresate
altuia, precum .i divulgarea fara drept a con.inutului unei asemenea coresponden.e, chiar atunci când
aceasta a fost trimisa deschisa ori a fost deschisa din gre.eala, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la
un an sau cu amenda.

(2) – Interceptarea, fara drept, a unei convorbiri sau a unei comunicari efectuate prin telefon sau prin
orice mijloc electronic de comunica.ii se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost savâr.ite de un func.ionar public care are
obliga.ia legala de a respecta secretul profesional .i confiden.ialitatea informa.iilor la care are acces,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea unor drepturi.

(4) – Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, catre o alta persoana sau catre public, fara
drept, a con.inutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar în cazul în care faptuitorul a luat
cuno.tin.a de aceasta din gre.eala sau din întâmplare, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amenda.

(5) – Nu constituie infrac.iune fapta savâr.ita:
a. daca faptuitorul surprinde savâr.irea unei infrac.iuni sau contribuie la dovedirea savâr.irii unei
infrac.iuni;

b. daca surprinde fapte de interes public, care au semnifica.ie pentru via.a comunita.ii .i a caror
divulgare prezinta avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vatamate.

(6) – De.inerea sau confec.ionarea, fara drept, de mijloace specifice de interceptare ori de înregistrare a
comunica.iilor se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(7) – Pentru faptele prevazute la alin. (1), ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a
persoanei vatamate.

Art. 303

(1) – Divulgarea, fara drept, a unor informa.ii secrete de stat, de catre cel care le cunoa.te datorita
atribu.iilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele
prevazute în art. 176, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

(2) – De.inerea, fara drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce con.ine informa.ii
secrete de stat, daca poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute în art. 176, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) – Persoana care de.ine un document ce con.ine informa.ii secrete de stat, care poate afecta
activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute în art. 176, nu se pedepse.te daca preda de îndata
documentul la organul sau institu.ia emitenta.

Art. 304

(1) – Divulgarea, fara drept, a unor informa.ii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicita.ii,
de catre cel care le cunoa.te datorita atribu.iilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele
sau activitatea unei persoane, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Divulgarea, fara drept, a unor informa.ii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicita.ii,
de catre cel care ia cuno.tin.a de acestea, se pedepse.te cu închisoare de la o luna la un an sau cu
amenda.

(3) – Daca, urmare a faptei prevazute în alin. (1) .i alin. (2), s-a savâr.it o infrac.iune împotriva
investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protec.ie a
martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar daca s-a comis cu inten.ie o infrac.iune contra
vie.ii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 305

(1) – Neglijen.a care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document
ce con.ine informa.ii secrete de stat, precum .i neglijen.a care a prilejuit altei persoane aflarea unei
asemenea informa.ii se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele prevazute în art. 303 alin. (1) .i art. 304, daca au fost
savâr.ite din culpa.

Art. 306

(1) – Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea
aprobarilor sau garan.iilor necesare acordarii finan.arilor ob.inute sau garantate din fonduri publice,
daca are ca rezultat ob.inerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7
ani.

(2) – Tentativa se pedepse.te.
Art. 307

(1) – Schimbarea destina.iei fondurilor bane.ti ori a resurselor materiale alocate unei autorita.i publice
sau institu.ii publice, fara respectarea prevederilor legale, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5
ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a
destina.iei fondurilor provenite din finan.arile ob.inute sau garantate din fonduri publice.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 308

(1) – Dispozi.iile art. 289—292, 295, 297—301 .i 304 privitoare la func.ionarii publici se aplica în mod
corespunzator .i faptelor savâr.ite de catre sau în legatura cu persoanele care exercita, permanent ori
temporar, cu sau fara o remunera.ie, o însarcinare de orice natura în serviciul unei persoane fizice dintre
cele prevazute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricarei persoane juridice.

(2) – În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Art. 309 – Daca faptele prevazute în art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau
art. 307 au produs consecin.e deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege se
majoreaza cu jumatate.

Titlu 6

Infrac.iuni de fals

Capitol 1

Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori Falsificarea de monede

Art. 310

(1) – Falsificarea de moneda cu valoare circulatorie se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza falsificarea unei monede, emise de catre autorita.ile
competente, înainte de punerea oficiala în circula.ie a acesteia.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 311

(1) – Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea pla.ilor sau a oricaror altor
titluri ori valori asemanatoare se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) prive.te un instrument de plata electronica, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 312

(1) – Falsificarea de timbre de orice fel, marci po.tale, plicuri po.tale, car.i po.tale sau cupoane raspuns
interna.ional se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 313
(1) – Punerea în circula.ie a valorilor falsificate prevazute în art. 310-312, precum .i primirea, de.inerea
sau transmiterea acestora, în vederea punerii lor în circula.ie, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de
lege pentru infrac.iunea de falsificare prin care au fost produse.

(2) – Punerea în circula.ie a valorilor falsificate prevazute în art. 310-312, savâr.ita de catre autor sau un
participant la infrac.iunea de falsificare, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru
infrac.iunea de falsificare prin care au fost produse.

(3) – Repunerea în circula.ie a uneia dintre valorile prevazute în art. 310-312, de catre o persoana care a
constatat, ulterior intrarii în posesia acesteia, ca este falsificata, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta
de lege pentru infrac.iunea de falsificare prin care au fost produse, ale carei limite speciale se reduc la
jumatate.

(4) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 314

(1) – Fabricarea, primirea, de.inerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi
la falsificarea valorilor sau titlurilor prevazute în art. 310, art. 311 alin. (1) .i art. 312 se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Fabricarea, primirea, de.inerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software,
cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronica, se pedepse.te cu închisoarea de
la 2 la 7 ani.

(3) – Nu se pedepse.te persoana care, dupa comiterea vreuneia dintre faptele prevazute în alin. (1) sau
alin. (2), înainte de descoperirea acestora .i înainte de a se fi trecut la savâr.irea faptei de falsificare,
preda instrumentele sau materialele de.inute autorita.ilor judiciare ori încuno.tin.eaza aceste autorita.i
despre existen.a lor.

Art. 315

(1) – Confec.ionarea de moneda autentica prin folosirea de instala.ii sau materiale destinate acestui
scop, cu încalcarea condi.iilor stabilite de autorita.ile competente sau fara acordul acestora, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza punerea în circula.ie a monedei confec.ionate în condi.iile
alin. (1), precum .i primirea, de.inerea sau transmiterea acesteia, în vederea punerii ei în circula.ie.

Art. 316 – Dispozi.iile cuprinse în prezentul capitol se aplica .i în cazul când infrac.iunea prive.te
monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plata emise în strainatate.

Capitol 2

Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Art. 317

(1) – Falsificarea unui sigiliu, a unei .tampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc
persoanele prevazute în art. 176 sau persoanele fizice men.ionate în art. 175 alin. (2) se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Falsificarea unui sigiliu, a unei .tampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte
persoane decât cele prevazute în alin. (1) se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amenda.

(3) – Tentativa se pedepse.te.
Art. 318 – Folosirea instrumentelor false prevazute în art. 317 se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la
3 ani sau cu amenda.

Art. 319 – Dispozi.iile cuprinse în prezentul capitol se aplica .i atunci când fapta prive.te instrumente de
autentificare sau de marcare folosite de autorita.ile unui stat strain.

Capitol 3

Falsuri în înscrisuri

Art. 320

(1) – Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în
orice mod, de natura sa produca consecin.e juridice, se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – Falsul prevazut în alin. (1), savâr.it de un func.ionar public în exerci.iul atribu.iilor de serviciu, se
pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de
consecin.e juridice.

(4) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 321

(1) – Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de catre un func.ionar public aflat în
exercitarea atribu.iilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurari necorespunzatoare
adevarului ori prin omisiunea cu .tiin.a de a insera unele date sau împrejurari, se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 322

(1) – Falsificarea unui înscris sub semnatura privata prin vreunul dintre modurile prevazute în art. 320
sau art. 321, daca faptuitorul folose.te înscrisul falsificat ori îl încredin.eaza altei persoane spre folosire,
în vederea producerii unei consecin.e juridice, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amenda.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 323 – Folosirea unui înscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscând ca este fals, în vederea
producerii unei consecin.e juridice, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, când
înscrisul este oficial, .i cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, când înscrisul este sub
semnatura privata.

Art. 324

(1) – Falsificarea unei înregistrari tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestarii unor
împrejurari necorespunzatoare adevarului sau omisiunea înregistrarii unor date sau împrejurari, daca a
fost urmata de folosirea de catre faptuitor a înregistrarii ori de încredin.area acesteia unei alte persoane
spre folosire, în vederea producerii unei consecin.e juridice, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3
ani sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza folosirea unei înregistrari tehnice falsificate în vederea
producerii unei consecin.e juridice.

(3) – Prin înregistrare tehnica, în sensul prezentului articol, se în.elege atestarea unei valori, greuta.i,
masuri ori a desfa.urarii unui eveniment, realizata, în tot sau în parte, în mod automat, prin intermediul
unui dispozitiv tehnic omologat .i care este destinata a proba un anumit fapt, în vederea producerii de
consecin.e juridice.

Art. 325 – Fapta de a introduce, modifica sau .terge, fara drept, date informatice ori de a restric.iona,
fara drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzatoare adevarului, în scopul de a fi
utilizate în vederea producerii unei consecin.e juridice, constituie infrac.iune .i se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 326 – Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute în art.
175 sau unei unita.i în care aceasta î.i desfa.oara activitatea în vederea producerii unei consecin.e
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declara.ia facuta
serve.te la producerea acelei consecin.e, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.

Art. 327

(1) – Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identita.i altei persoane, facuta unei
persoane dintre cele prevazute în art. 175 sau transmisa unei unita.i în care aceasta î.i desfa.oara
activitatea prin folosirea frauduloasa a unui act ce serve.te la identificare, legitimare ori la dovedirea
starii civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a men.ine în eroare un func.ionar
public, în vederea producerii unei consecin.e juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – Când prezentarea s-a facut prin întrebuin.area identita.ii reale a unei persoane, pedeapsa este
închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Încredin.area unui act ce serve.te la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile spre a fi
folosit fara drept se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 328 – Dispozi.iile cuprinse în prezentul capitol se aplica .i atunci când fapta prive.te acte emise de o
autoritate competenta a unui stat strain sau de o organiza.ie interna.ionala instituita printr-un tratat la
care România este parte sau declara.ii ori o identitate asumate în fa.a acesteia.

Titlu 7

Infrac.iuni contra siguran.ei publice

Capitol 1

Infrac.iuni contra siguran.ei circula.iei pe caile ferate

Art. 329

(1) – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa de catre angaja.ii care
gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interven.ie sau manevra, daca prin
aceasta se pune în pericol siguran.a circula.iei mijloacelor de transport, interven.ie sau manevra pe
calea ferata, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Daca fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 330

(1) – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angaja.ii
care gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interven.ie sau manevra, daca
prin aceasta se pune în pericol siguran.a mijloacelor de transport, interven.ie sau manevra pe calea
ferata, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) – Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5
ani.

Art. 331

(1) – Parasirea postului, în orice mod .i sub orice forma, de angaja.ii cu atribu.ii privind siguran.a
circula.iei mijloacelor de transport, interven.ie sau manevra pe calea ferata, daca prin aceasta se pune
în pericol siguran.a circula.iei acestor mijloace, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de catre un angajat având
atribu.ii privind siguran.a circula.iei mijloacelor de transport, interven.ie sau manevra pe calea ferata,
care are o îmbiba.ie alcoolica de peste 0,80g/l alcool pur în sânge ori se afla sub influen.a unor
substan.e psihoactive.

(3) – Când faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea unor drepturi.

Art. 332

(1) – Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuin.are a liniei de cale ferata, a
materialului rulant, a instala.iilor de cale ferata ori a celor de comunica.ii feroviare, precum .i a oricaror
altor bunuri sau dotari aferente infrastructurii feroviare ori a.ezarea de obstacole pe linia ferata, daca
prin aceasta se pune în pericol siguran.a mijloacelor de transport, manevra sau interven.ie pe calea
ferata, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza savâr.irea de acte de semnalizare falsa sau savâr.irea oricaror
acte care pot induce în eroare personalul care asigura circula.ia mijloacelor de transport, manevra sau
interven.ie pe calea ferata în timpul executarii serviciului, daca prin aceste fapte se creeaza un pericol
de accident de cale ferata.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Când faptele prevazute în alin. (1)-(3) sunt savâr.ite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se
reduc la jumatate.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Art. 333 – Accidentul de cale ferata consta în distrugerea sau degradarea adusa mijloacelor de transport,
materialului rulant sau instala.iilor de cale ferata în cursul circula.iei sau manevrei mijloacelor de
transport, manevra, între.inere sau interven.ie pe calea ferata.

Capitol 2

Infrac.iuni contra siguran.ei circula.iei pe drumurile publice

Art. 334

(1) – Punerea în circula.ie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai
neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu
amenda.

(2) – Punerea în circula.ie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu
numar fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu
amenda.
(3) – Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu numar fals de înmatriculare sau
înregistrare se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) – Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placu.e cu
numarul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat,
care nu are drept de circula.ie în România, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amenda.

Art. 335

(1) – Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu
poseda permis de conducere se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea de.inerii
permisului de conducere de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator
categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al carei permis i-a fost retras sau
anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a
conduce autovehicule în România se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i persoana care încredin.eaza un vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea de.inerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei
persoane despre care .tie ca se afla în una dintre situa.iile prevazute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub
influen.a alcoolului ori a unor substan.e psihoactive.

Art. 336

(1) – Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea de.inerii
permisului de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o
îmbiba.ie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani
sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i persoana, aflata sub influen.a unor substan.e psihoactive,
care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea de.inerii permisului de conducere.

(3) – Daca persoana aflata în una dintre situa.iile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) efectueaza transport
public de persoane, transport de substan.e sau produse periculoase ori se afla în procesul de instruire
practica a unor persoane pentru ob.inerea permisului de conducere sau în timpul desfa.urarii probelor
practice ale examenului pentru ob.inerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la
7 ani.

Art. 337 – Refuzul ori sustragerea conducatorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea
de.inerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a
examinatorului autorita.ii competente, aflat în timpul desfa.urarii probelor practice ale examenului
pentru ob.inerea permisului de conducere, de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare în
vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezen.ei unor substan.e psihoactive se pedepse.te cu închisoarea de
la unu la 5 ani.

Art. 338

(1) – Parasirea locului accidentului, fara încuviin.area poli.iei sau a procurorului care efectueaza
cercetarea locului faptei, de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat în
procesul de instruire, ori de catre examinatorul autorita.ii competente, aflat în timpul desfa.urarii
probelor practice ale examenului pentru ob.inerea permisului de conducere, implicat într-un accident de
circula.ie, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a
.terge urmele accidentului de circula.ie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integrita.ii corporale
ori a sanata.ii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fa.a locului.

(3) – Nu constituie infrac.iune parasirea locului accidentului când:

a. în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;

b. conducatorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transporta el însu.i persoanele ranite la
cea mai apropiata unitate sanitara în masura sa acorde asisten.a medicala necesara .i la care a declarat
datele personale de identitate .i numarul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus,
consemnate într-un registru special, daca se înapoiaza imediat la locul accidentului;

c. conducatorul autovehiculului cu regim de circula.ie prioritara anun.a de îndata poli.ia, iar dupa
terminarea misiunii se prezinta la sediul unita.ii de poli.ie pe a carei raza de competen.a s-a produs
accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare;

d. victima parase.te locul faptei, iar conducatorul de vehicul anun.a imediat evenimentul la cea mai
apropiata unitate de poli.ie.

Art. 339

(1) – Instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozi.iilor acestora, fara autoriza.ie
eliberata de autorita.ile competente, de natura sa induca în eroare participan.ii la trafic ori sa
îngreuneze circula.ia pe drumul public se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Participarea în calitate de conducator de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza a.ezarea de obstacole care îngreuneaza sau împiedica
circula.ia pe drumul public, daca se pune în pericol siguran.a circula.iei ori se aduce atingere dreptului la
libera circula.ie a celorlal.i participan.i la trafic.

(4) – Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumului public a unui vehicul care transporta
produse sau substan.e periculoase se pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 340

(1) – Îndeplinirea defectuoasa sau neîndeplinirea atribu.iilor de verificare tehnica ori inspec.ie tehnica
periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor
repara.ii sau interven.ii tehnice de catre persoanele care au asemenea atribu.ii, daca din cauza starii
tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguran.a circula.iei pe drumurile publice, se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Daca, urmare a faptei prevazute în alin. (1), s-a produs un accident de circula.ie care a avut ca
urmare vatamarea integrita.ii corporale sau a sanata.ii uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este
închisoarea de la unu la 5 ani, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost savâr.ite din culpa, limitele speciale ale
pedepsei se reduc cu o treime.

(4) – Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fara a fi
îndeplinite condi.iile prevazute de lege, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 341

(1) – Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori
de amenajare a accesului rutier la drumul public, fara autoriza.ie de construc.ie eliberata în condi.iile
legii ori cu încalcarea condi.iilor stabilite în autoriza.ie, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amenda.

(2) – Amplasarea unor construc.ii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fara autoriza.ie de
construc.ie eliberata în condi.iile legii ori cu încalcarea condi.iilor stabilite în autoriza.ie, daca prin
aceasta se creeaza un pericol pentru siguran.a circula.iei, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amenda.

(3) – Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru
semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.

(4) – Cu pedeapsa prevazuta în alin. (3) se sanc.ioneaza .i persoana autorizata de catre administratorul
unui drum public sau executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare
pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un
accident de circula.ie.

Capitol 3

Nerespectarea regimului armelor, muni.iilor, materialelor nucleare .i al materiilor explozive

Art. 342

(1) – De.inerea, portul, confec.ionarea, precum .i orice opera.iune privind circula.ia armelor letale, a
muni.iilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau func.ionarea atelierelor de reparare a armelor
letale, fara drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – De.inerea sau portul fara drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizarii se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3) – Sustragerea armelor sau muni.iilor prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te cu închisoarea de
la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Portul armelor prevazute în alin. (1) .i alin. (2), fara drept, în sediul autorita.ilor publice, institu.iilor
publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spa.iile rezervate desfa.urarii procesului
electoral, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea unor drepturi.

(5) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muni.ii, mecanisme ori
dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(6) – Nedepunerea armei .i a muni.iei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea
perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infrac.iune .i se pedepse.te cu închisoare de la
6 luni la 3 ani.

(7) – Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de muni.ie pentru acestea:

a. din orice componente esen.iale traficate ilicit;

b. fara o autoriza.ie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc
fabricarea sau asamblarea;

c. fara marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile legale, se
pedepse.te cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 343

(1) – Uzul de arma letala sau interzisa, fara drept, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 3 ani.
(2) – Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 2 ani.

Art. 344 – Falsificarea sau .tergerea, înlaturarea ori modificarea, fara drept, a marcajelor de pe arme
letale se pedepse.te cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.

Art. 345

(1) – Primirea, de.inerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrainarea, dispersarea, expunerea,
produc.ia, procesarea, manipularea, depozitarea intermediara, importul, exportul ori depozitarea finala,
transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum .i orice opera.ie
privind circula.ia acestora, fara drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepse.te cu închisoarea de la
5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca faptele prevazute la alin. (1) .i (2) au pus în pericol alte persoane sau bunuri, au produs
vatamarea corporala a uneia ori mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – În cazul în care faptele prevazute la alin. (1) .i (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor
persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5) – Daca faptele prevazute la alin. (1), (3) .i (4) au fost savâr.ite din culpa, limitele speciale ale pedepsei
se reduc la jumatate.

Art. 346

(1) – Producerea, experimentarea, prelucrarea, de.inerea, transportul ori folosirea materiilor explozive
sau orice alte opera.iuni privind circula.ia acestora, fara drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7
ani.

(2) – Sustragerea materiilor explozive se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(3) – Când faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil
sau când cantitatea exploziva este înso.ita de materiale de ini.iere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la
12 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – În cazul în care faptele prevazute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor
persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 347 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 342 alin. (1) .i alin. (3), art. 345 alin. (1) .i alin. (2),
precum .i în art. 346 alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Capitol 4

Infrac.iuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activita.i reglementate de lege

Art. 348 – Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activita.i pentru care legea cere autoriza.ie ori
exercitarea acestora în alte condi.ii decât cele legale, daca legea speciala prevede ca savâr.irea unor
astfel de fapte se sanc.ioneaza potrivit legii penale, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amenda.

Art. 349
(1) – Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate .i sanatate în munca de catre persoana care
avea îndatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident
de munca sau de îmbolnavire profesionala, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amenda.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1) savâr.ita din culpa se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amenda.

Art. 350

(1) – Nerespectarea de catre orice persoana a obliga.iilor .i a masurilor stabilite cu privire la securitatea
.i sanatatea în munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de
munca sau de îmbolnavire profesionala, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza repunerea în func.iune a instala.iilor, ma.inilor .i utilajelor,
anterior eliminarii tuturor deficien.elor pentru care s-a luat masura opririi lor.

(3) – Faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) savâr.ite din culpa se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la
un an sau cu amenda.

Art. 351 – Darea de bani cu dobânda, ca îndeletnicire, de catre o persoana neautorizata, se pedepse.te
cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Capitol 5

Infrac.iuni contra sanata.ii publice

Art. 352

(1) – Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a
avut ca urmare raspândirea unei asemenea boli, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amenda.

(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) este savâr.ita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la o luna la 6
luni sau amenda.

Art. 353

(1) – Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de catre o persoana care
.tie ca sufera de o astfel de boala, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Instan.a de judecata va dispune masura de siguran.a a obligarii la tratament medical.

Art. 354

(1) – Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit – SIDA – de catre o
persoana care .tie ca sufera de aceasta boala se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

(2) – T ransmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit – SIDA – de catre o alta
persoana decât cea prevazuta în alin. (1) se pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 12 ani.

(3) – Daca prin faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 15 ani.

(4) – Când fapta prevazuta în alin. (2) a fost savâr.ita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la
3 ani, iar daca a cauzat moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Art. 355
(1) – Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la
animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspândirea unei asemenea boli ori a
daunatorilor, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Daca fapta este savâr.ita din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 356

(1) – Infectarea prin orice mijloace a surselor sau re.elelor de apa, daca apa devine daunatoare sanata.ii
oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 357

(1) – Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, bauturi ori alte produse falsificate
sau substituite, daca sunt vatamatoare sanata.ii, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de medicamente contrafacute sau substituite care
sunt vatamatoare sanata.ii se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

Art. 358

(1) – Vânzarea de alimente, bauturi sau alte produse cunoscând ca sunt alterate ori cu perioada de
valabilitate depa.ita, daca sunt vatamatoare sanata.ii, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza punerea în consum de carne sau produse din carne, provenite
din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca sunt vatamatoare sanata.ii.

(3) – Vânzarea de medicamente cunoscând ca sunt contrafacute, alterate ori cu perioada de valabilitate
depa.ita, daca sunt vatamatoare sanata.ii ori .i-au pierdut în tot sau în parte eficien.a terapeutica, se
pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 359

(1) – Producerea, de.inerea, precum .i orice opera.iune privind circula.ia produselor ori substan.elor
toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care con.in astfel de substan.e ori experimentarea
produselor sau substan.elor toxice, fara drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Capitol 6

Infrac.iuni contra siguran.ei .i integrita.ii sistemelor .i datelor informatice

Art. 360

(1) – Accesul, fara drept, la un sistem informatic se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1), savâr.ita în scopul ob.inerii de date informatice, se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(3) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) a fost savâr.ita cu privire la un sistem informatic la care, prin
intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restric.ionat sau interzis
pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 361

(1) – Interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica .i care este
destinata unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaza în cadrul unui
sistem informatic se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i interceptarea, fara drept, a unei emisii electromagnetice
provenite dintr-un sistem informatic, ce con.ine date informatice care nu sunt publice.

Art. 362 – Fapta de a modifica, .terge sau deteriora date informatice ori de a restric.iona accesul la
aceste date, fara drept, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 363 – Fapta de a perturba grav, fara drept, func.ionarea unui sistem informatic, prin introducerea,
transmiterea, modificarea, .tergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restric.ionarea
accesului la date informatice, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 364 – Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a
datelor informatice se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 365

(1) – Fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau pune la dispozi.ie sub orice
forma:

a. dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre
infrac.iunile prevazute în art. 360-364;

b. parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau par.ial la un
sistem informatic, în scopul savâr.irii uneia dintre infrac.iunile prevazute în art. 360-364, se pedepse.te
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – De.inerea, fara drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de
acces sau a altor date informatice dintre cele prevazute în alin. (1), în scopul savâr.irii uneia dintre
infrac.iunile prevazute în art. 360-364, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 366 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul capitol se pedepse.te.

Titlu 8

Infrac.iuni care aduc atingere unor rela.ii privind convie.uirea sociala

Capitol 1

Infrac.iuni contra ordinii .i lini.tii publice

Art. 367

(1) – Ini.ierea sau constituirea unui grup infrac.ional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma,
a unui astfel de grup se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

(2) – Când infrac.iunea care intra în scopul grupului infrac.ional organizat este sanc.ionata de lege cu
pedeapsa deten.iunii pe via.a sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3
la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost urmate de savâr.irea unei infrac.iuni, se aplica
regulile privind concursul de infrac.iuni.
(4) – Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2), daca denun.a
autorita.ilor grupul infrac.ional organizat, înainte ca acesta sa fi fost descoperit .i sa se fi început
savâr.irea vreuneia dintre infrac.iunile care intra în scopul grupului.

(5) – Daca persoana care a savâr.it una dintre faptele prevazute în alin. (1)-(3) înlesne.te, în cursul
urmaririi penale, aflarea adevarului .i tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai
unui grup infrac.ional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(6) – Prin grup infrac.ional organizat se în.elege grupul structurat, format din trei sau mai multe
persoane, constituit pentru o anumita perioada de timp .i pentru a ac.iona în mod coordonat în scopul
comiterii uneia sau mai multor infrac.iuni.

Art. 368

(1) – Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, sa savâr.easca infrac.iuni
se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara a se putea depa.i pedeapsa
prevazuta de lege pentru infrac.iunea la savâr.irea careia s-a instigat.

(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) este comisa de un func.ionar public, pedeapsa este închisoarea de
la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi, fara a se putea depa.i pedeapsa prevazuta de lege
pentru infrac.iunea la savâr.irea careia s-a instigat.

(3) – Daca instigarea publica a avut ca urmare comiterea infrac.iunii la care s-a instigat, pedeapsa este
cea prevazuta de lege pentru acea infrac.iune.

Art. 369 – Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ura sau discriminare împotriva unei categorii de
persoane se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 370 – Încercarea de a determina o persoana, prin constrângere sau corupere, sa comita o infrac.iune
pentru care legea prevede pedeapsa deten.iunii pe via.a sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se
pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Art. 371 – Fapta persoanei care, în public, prin violen.e comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori
prin amenin.ari sau atingeri grave aduse demnita.ii persoanelor, tulbura ordinea .i lini.tea publica se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 372

(1) – Fapta de a purta fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, în locuri special
amenajate .i autorizate pentru distrac.ie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:

a. cu.itul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confec.ionate anume pentru taiere,
în.epare sau lovire;

b. arme neletale care nu sunt supuse autorizarii ori dispozitive pentru .ocuri electrice;

c. substan.e iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amenda.

(2) – Folosirea, fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, în locuri de distrac.ie ori
agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substan.elor prevazute în alin. (1) se
pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) – Portul, fara drept, al obiectelor sau substan.elor prevazute în alin. (1) în sediul autorita.ilor publice,
institu.iilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spa.iile rezervate desfa.urarii
procesului electoral se pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 373 – Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfa.urarii unei adunari publice care a fost autorizata
potrivit legii se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Art. 374

(1) – Producerea, de.inerea în vederea expunerii sau distribuirii, achizi.ionarea, stocarea, expunerea,
promovarea, distribuirea, precum .i punerea la dispozi.ie, în orice mod, de materiale pornografice cu
minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani.

(2) – Daca faptele prevazute în alin. (1) au fost savâr.ite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de
stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) – Accesarea, fara drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice
sau altor mijloace de comunica.ii electronice, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda.

(4) – Prin materiale pornografice cu minori se în.elege orice material care prezinta un minor având un
comportament sexual explicit sau care, de.i nu prezinta o persoana reala, simuleaza, în mod credibil, un
minor având un astfel de comportament.

(5) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 375 – Fapta persoanei care, în public, expune sau distribuie fara drept imagini ce prezinta explicit o
activitate sexuala, alta decât cea la care se refera art. 374, ori savâr.e.te acte de exhibi.ionism sau alte
acte sexuale explicite se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Capitol 2

Infrac.iuni contra familiei

Art. 376

(1) – Încheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Persoana necasatorita care încheie o casatorie cu o persoana pe care o .tie casatorita se
pedepse.te cu închisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

Art. 377 – Raportul sexual consim.it, savâr.it între rude în linie directa sau între fra.i .i surori, se
pedepse.te cu închisoarea de la un an la 5 ani.

Art. 378

(1) – Savâr.irea de catre persoana care are obliga.ia legala de între.inere, fa.a de cel îndrepta.it la
între.inere, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a. parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunându-l la suferin.e fizice sau morale;

b. neîndeplinirea, cu rea-credin.a, a obliga.iei de între.inere prevazute de lege;

c. neplata, cu rea-credin.a, timp de 3 luni, a pensiei de între.inere stabilite pe cale judecatoreasca, se
pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza neexecutarea, cu rea-credin.a, de catre cel condamnat a
presta.iilor periodice stabilite prin hotarâre judecatoreasca, în favoarea persoanelor îndrepta.ite la
între.inere din partea victimei infrac.iunii.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

(4) – Fapta nu se pedepse.te daca, înainte de terminarea urmaririi penale, inculpatul î.i îndepline.te
obliga.iile.
(5) – Daca, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare, inculpatul î.i îndepline.te obliga.iile,
instan.a dispune, dupa caz, amânarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub
supraveghere, chiar daca nu sunt îndeplinite condi.iile prevazute de lege pentru aceasta.

Art. 379

(1) – Re.inerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consim.amântul celuilalt parinte sau al
persoanei careia i-a fost încredin.at minorul potrivit legii, se pedepse.te cu închisoare de la o luna la 3
luni sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza fapta persoanei careia i s-a încredin.at minorul prin hotarâre
judecatoreasca spre cre.tere .i educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre parin.i sa aiba
legaturi personale cu minorul, în condi.iile stabilite de par.i sau de catre organul competent.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 380

(1) – Parintele sau persoana careia i-a fost încredin.at, potrivit legii, un minor .i care, în mod nejustificat,
îl retrage sau îl împiedica prin orice mijloace sa urmeze cursurile înva.amântului general obligatoriu se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Fapta nu se pedepse.te daca înainte de terminarea urmaririi penale inculpatul asigura reluarea
frecventarii cursurilor de catre minor.

(3) – Daca pâna la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare inculpatul asigura reluarea
frecventarii cursurilor de catre minor, instan.a dispune, dupa caz, amânarea aplicarii pedepsei sau
suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, chiar daca nu sunt îndeplinite condi.iile prevazute
de lege pentru aceasta.

Capitol 3

Infrac.iuni contra liberta.ii religioase .i respectului datorat persoanelor decedate

Art. 381

(1) – Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitari a ritualului unui cult religios, care este organizat .i
func.ioneaza potrivit legii, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Obligarea unei persoane, prin constrângere, sa participe la serviciile religioase ale unui cult ori sa
îndeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani
sau cu amenda.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza obligarea unei persoane, prin violen.a sau amenin.are, sa
îndeplineasca un act interzis de cultul, organizat potrivit legii, caruia îi apar.ine.

(4) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 382 – Profanarea unui laca. sau a unui obiect de cult, apar.inând unui cult religios care este
organizat .i func.ioneaza potrivit legii, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 383

(1) – Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenu.ii rezultate din incinerarea
acestuia se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar
se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Art. 384 – Prelevarea de .esuturi sau organe de la un cadavru, fara drept, se pedepse.te cu închisoare de
la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Titlu 9

Infrac.iuni electorale

Art. 385

(1) – Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerci.iu al dreptului de a alege sau de a fi ales se
pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sec.iei de votare se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la
7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 386

(1) – Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinarii alegatorului sa
voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candida.i ori un anumit candidat se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Nu intra în categoria bunurilor prevazute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscrip.ionate cu
însemnele unei forma.iuni politice.

Art. 387

(1) – Fapta persoanei care voteaza:

a. fara a avea acest drept;

b. de doua sau mai multe ori;

c. prin introducerea în urna a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegator se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza utilizarea unei car.i de alegator sau a unui act de identitate
nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Art. 388 – Tiparirea .i utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a sistemului de vot
electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 389

(1) – Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepse.te cu amenda.

(2) – Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sec.iei de votare, pedeapsa este
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 390

(1) – Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilita pentru închiderea votarii, se pedepse.te cu închisoare
de la unu la 3 ani sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Încredin.area urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al sec.iei de votare
ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau în alte condi.ii decât cele prevazute de lege se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 391

(1) – Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepse.te cu închisoarea
de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i înscrierea în copia de pe lista electorala permanenta ori de
pe lista electorala complementara a unor persoane care nu figureaza în aceasta lista.
(3) – Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza înregistrarea ori
însumarea rezultatelor ob.inute în sec.iile de votare sau determina repartizarea mandatelor în afara
prevederilor legii se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza introducerea de date, informa.ii sau proceduri care duc la
alterarea sistemului informa.ional na.ional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Art. 392 – Dispozi.iile art. 385-391 se aplica în mod corespunzator .i în cazul faptelor savâr.ite cu prilejul
unui referendum.

Art. 393 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 385 .i art. 387-391 se pedepse.te.

Titlu 10

Infrac.iuni contra securita.ii na.ionale

Art. 394 – Fapta ceta.eanului român de a intra în legatura cu o putere sau cu o organiza.ie straina ori cu
agen.i ai acestora, în scopul de a suprima sau .tirbi unitatea .i indivizibilitatea, suveranitatea sau
independen.a statului, prin:

a. provocare de razboi contra .arii sau de înlesnire a ocupa.iei militare straine;

b. subminare economica, politica sau a capacita.ii de aparare a statului;

c. aservire fa.a de o putere sau organiza.ie straina;

d. ajutarea unei puteri sau organiza.ii straine pentru desfa.urarea unei activita.i ostile împotriva
securita.ii na.ionale, se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

Art. 395 – Transmiterea de informa.ii secrete de stat unei puteri sau organiza.ii straine ori agen.ilor
acestora, precum .i procurarea ori de.inerea de documente sau date ce constituie informa.ii secrete de
stat de catre cei care nu au calitatea de a le cunoa.te, în scopul transmiterii lor unei puteri sau
organiza.ii straine ori agen.ilor acestora, savâr.ite de un ceta.ean român, se pedepsesc cu închisoarea
de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 396 – Fapta ceta.eanului român care, în timp de razboi:

a. preda teritorii, ora.e, pozi.ii de aparare, depozite ori instala.ii ale for.elor armate române sau care
servesc apararii;

b. preda nave, aeronave, ma.ini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtarii
razboiului;

c. procura inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel;

d. trece de partea inamicului sau efectueaza alte ac.iuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea
inamicului ori sa slabeasca puterea de lupta a for.elor armate române sau a armatelor aliate;

e. lupta sau face parte din forma.ii de lupta împotriva statului român sau a alia.ilor sai se pedepse.te cu
deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 397

(1) – Ac.iunea armata întreprinsa în scopul schimbarii ordinii constitu.ionale ori al îngreunarii sau
împiedicarii exercitarii puterii de stat se pedepse.te cu închisoarea de la 15 la 25 de ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Întreprinderea de ac.iuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor savâr.ite de mai multe
persoane împreuna, în scopul schimbarii ordinii constitu.ionale ori al îngreunarii sau împiedicarii
exercitarii puterii de stat, daca se pune în pericol securitatea na.ionala, se pedepse.te cu închisoarea de
la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.
Art. 398 – Faptele prevazute în art. 394-397, savâr.ite de catre Pre.edintele României sau de catre un alt
membru al Consiliului Suprem de Aparare a .arii, constituie infrac.iunea de înalta tradare .i se
pedepsesc cu deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

Art. 399 – Faptele prevazute în art. 394 .i art. 396, savâr.ite de un ceta.ean strain sau apatrid, se
pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 400 – Faptele prevazute în art. 395, savâr.ite de un ceta.ean strain sau apatrid, se pedepsesc cu
închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 401 – Atentatul contra vie.ii savâr.it împotriva unei persoane care de.ine o func.ie de demnitate
publica, daca fapta pune în pericol securitatea na.ionala, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau
închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 402 – Atentatul savâr.it contra unei colectivita.i prin otraviri în masa, provocare de epidemii sau prin
orice alt mijloc, în scopul îngreunarii sau împiedicarii exercitarii puterii de stat, se pedepse.te cu
deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 403 – Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuin.are, în întregime sau în parte,
prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instala.iilor industriale, a cailor de comunica.ie, a
mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunica.ie, a construc.iilor, a produselor industriale sau
agricole ori a altor bunuri, daca fapta pune în pericol securitatea na.ionala, se pedepse.te cu închisoarea
de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 404 – Comunicarea sau raspândirea, prin orice mijloace, de .tiri, date sau informa.ii false ori de
documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, daca prin aceasta se pune în pericol
securitatea na.ionala, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 405

(1) – Propaganda pentru razboi de agresiune, precum .i raspândirea de .tiri tenden.ioase sau inventate,
în scopul provocarii unui razboi de agresiune, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele prevazute în alin. (1), savâr.ite în scopul provocarii
unui razboi de agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern.

Art. 406 – Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi
ale statului român în raport cu o putere straina, daca prin aceasta sunt puse în pericol sau vatamate
interesele de stat, se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 407

(1) – Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informa.ii secrete de stat, de catre cel
care le cunoa.te datorita atribu.iilor de serviciu, daca fapta pune în pericol securitatea na.ionala, se
pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – De.inerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce con.ine informa.ii secrete de stat,
daca fapta pune în pericol securitatea na.ionala, se pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

(3) – Divulgarea, fara drept, a unor documente sau date care constituie informa.ii secrete de stat, de
catre cel care ia cuno.tin.a de acestea în afara îndatoririlor de serviciu, se pedepse.te cu închisoare de la
un an la 5 ani.

Art. 408
(1) – Atentatul contra vie.ii savâr.it împotriva reprezentantului unui stat strain sau altei persoane care se
bucura de protec.ie în conformitate cu conven.iile interna.ionale, aflata în misiune oficiala în România,
se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

(2) – Infrac.iunile inten.ionate contra integrita.ii corporale, sanata.ii sau liberta.ii, savâr.ite împotriva
unei persoane dintre cele men.ionate în alin. (1), se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru
fapta savâr.ita, ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate.

Art. 409 – Ini.ierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative în
scopul culegerii de informa.ii secrete de stat ori desfa.urarea de catre acestea a unei activita.i de
culegere sau prelucrare de asemenea informa.ii, în afara cadrului legal, se pedepse.te cu închisoarea de
la 3 la 10 ani .i interzicerea unor drepturi.

Art. 410

(1) – Fapta persoanei care, luând cuno.tin.a despre pregatirea sau comiterea vreuneia dintre
infrac.iunile prevazute în art. 394-397, art. 399-403 .i art. 406-409, nu în.tiin.eaza de îndata autorita.ile
se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Nedenun.area savâr.ita de un membru de familie nu se pedepse.te.

(3) – Nu se pedepse.te persoana care, înainte de punerea în mi.care a ac.iunii penale împotriva unei
persoane pentru savâr.irea faptei nedenun.ate, încuno.tin.eaza autorita.ile competente despre aceasta
sau care, chiar dupa punerea în mi.care a ac.iunii penale, a înlesnit tragerea la raspundere penala a
autorului .i a participan.ilor.

Art. 411 – Daca persoana care a savâr.it una dintre infrac.iunile prevazute în prezentul titlu înlesne.te, în
cursul urmaririi penale, aflarea adevarului .i tragerea la raspundere penala a autorului sau a
participan.ilor, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 412

(1) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul titlu se pedepse.te.

(2) – Se considera tentativa .i producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum .i
luarea de masuri în vederea comiterii infrac.iunilor prevazute în art. 395-397, art. 401-403, art. 408 .i
art. 399 raportat la infrac.iunea de tradare prin ajutarea inamicului.

Titlu 11

Infrac.iuni contra capacita.ii de lupta a for.elor armate

Capitol 1

Infrac.iuni savâr.ite de militari

Art. 413 – Absen.a nejustificata a oricarui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depa.it 4 ore, dar
nu mai mult de 24 de ore, în timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgen.a, se
pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 414

(1) – Absen.a nejustificata de la unitate sau de la serviciu, care depa.e.te 3 zile, a oricarui militar se
pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2) – Dezertarea savâr.ita în urmatoarele împrejurari:

a. de doi sau mai mul.i militari împreuna;
b. având asupra sa o arma militara;

c. în timpul misiunilor la care participa în afara teritoriului statului român, se pedepse.tecu închisoarea
de la 3 la 10 ani.

(3) – În timp de razboi sau pe un teritoriu pe care a fost proclamata starea de asediu sau de urgen.a,
dezertarea oricarui militar de la unitate sau serviciu care a depa.it 24 de ore se pedepse.te cu
închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 415

(1) – Încalcarea regulilor serviciului de paza, interven.ie, înso.ire sau de securitate se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Încalcarea consemnului de catre santinela aflata în post la depozitele de armament, muni.ii sau alte
materiale explozive ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) savâr.ite în timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a
starii de urgen.a se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 416

(1) – Parasirea de catre militar a postului, a serviciului sau a oricarui alt loc în care acesta trebuia sa se
afle se pedepse.te cu închisoarea de la 3 luni la unan.

(2) – Parasirea comenzii sau a serviciului de permanen.a de catre orice militar se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Faptele prevazute la alin. (1) .i (2) savâr.ite pe durata starii de asediu sau a starii de urgen.a se
pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar daca au fost savâr.ite în timp de razboi, se pedepsesc cu
închisoare de la 3 la 10 ani.

Art. 417

(1) – Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepse.te cu închisoare de la
3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – În timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgen.a, pedeapsa pentru fapta
prevazuta în alin. (1) este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 418

(1) – Constrângerea, prin orice mijloace, a superiorului de catre inferior sau a .efului de catre
subordonat, la încalcarea îndatoririlor de serviciu se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 3 ani.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1) savâr.ita de 2 sau mai mul.i militari împreuna ori în fa.a trupei adunate
sau prin folosirea unei arme se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) – În timp de razboi fapta prevazuta în alin. (1) se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar fapta
prevazuta în alin. (2) se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 12 ani.

Art. 419 – Fapta superiorului sau a .efului care, prin încalcarea atribu.iilor de serviciu, cauzeaza o
vatamare grava a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obliga sa încalce îndatoririle
de serviciu se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 3 ani.

Art. 420

(1) – Lovirea superiorului de catre inferior sau a .efului de catre subordonat, atunci când superiorul sau
.eful se afla în exercitarea atribu.iilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legatura cu aceste
atribu.ii, se pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.
(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i lovirea savâr.ita de catre superior sau .ef împotriva
inferiorului sau a subordonatului, atunci când inferiorul sau subordonatul se afla în exercitarea
atribu.iilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legatura cu aceste atribu.ii.

(3) – Când faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost comise în timp de razboi, pe durata starii de
asediu sau a starii de urgen.a, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

Art. 421 – Predarea în mâinile inamicului de catre comandant a for.elor armate pe care le comanda,
lasarea în mâinile inamicului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuin.are de catre comandant a
mijloacelor de lupta sau a altor mijloace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca vreuna dintre
acestea sa fi fost determinata de condi.iile de lupta, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 422 – Parasirea câmpului de lupta sau refuzul de a ac.iona, savâr.ite în timpul luptei, ori predarea în
captivitate sau savâr.irea altor asemenea fapte de natura a servi cauzei inamicului se pedepse.te cu
deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 423

(1) – Zborul cu o aeronava apar.inând for.elor armate ale statului român, fara prealabila autorizare,
precum .i nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului în
spa.iul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Daca fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei, pedeapsa este închisoarea de la
5 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este
închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 424

(1) – Parasirea unei nave militare în caz de naufragiu de catre comandant, înainte de a-.i fi exercitat pâna
la capat îndatoririle de serviciu, precum .i de catre orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei,
fara ordinul comandantului, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Daca fapta este savâr.ita în timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgen.a, se
pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 425

(1) – Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, în
situa.ii care ar fi putut periclita nava militara sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepse.te cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – În cazul în care parasirea comenzii s-a savâr.it în timpul luptei, de catre comandantul unei nave
militare sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 426 – Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care, fara a fi fost oprit
prin vreun ordin sau fara a fi fost împiedicat de misiunea speciala pe care o avea:

a. nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte împotriva inamicului, sa ajute o nava a statului român sau a
unei .ari aliate, urmarita de inamic ori angajata în lupta;

b. nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi inamic;

c. nu urmare.te navele de razboi sau comerciale ale inamicului se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la
20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 427 – Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza inamicului, savâr.ita de catre
comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum .i de catre orice alta
persoana ambarcata, se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

Art. 428

(1) – Fapta comandantului unei nave militare sau a oricarei persoane aflate la bordul navei, care a produs
o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava a acesteia, se
pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – În cazul în care fapta prevazuta în alin. (1) a fost savâr.ita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la
6 luni la 3 ani.

(3) – Fapta prevazuta în alin. (1) savâr.ita în timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de
urgen.a, se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 429 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 421-425, art. 427 .i art. 428 alin. (1) se pedepse.te.

Art. 430 – Dispozi.iile art. 424—426, 428 .i 429 se aplica în mod corespunzator .i în cazul aeronavelor
militare.

Art. 431 – Ac.iunea penala pentru infrac.iunile prevazute în art. 413-417 se pune în mi.care numai la
sesizarea comandantului.

Capitol 2

Infrac.iuni savâr.ite de militari sau de civili

Art. 432 – Fapta persoanei care, în timp de razboi sau pe durata starii de asediu, î.i provoaca vatamari
integrita.ii corporale sau sanata.ii, simuleaza o boala sau o infirmitate, folose.te înscrisuri false sau orice
alte mijloace, în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7
ani.

Art. 433

(1) – Fapta persoanei care amenin.a sau love.te santinela sau militarul aflat în serviciu de interven.ie,
înso.ire sau de securitate se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 3 ani.

(2) – Daca fapta este savâr.ita prin folosirea unei arme sau de doua sau mai multe persoane împreuna,
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 434

(1) – Sustragerea de la luarea în eviden.a militara, selec.ia, stabilirea aptitudinilor .i a op.iunilor privind
modul de îndeplinire a îndatoririlor militare, în timp de pace, se pedepse.te cu amenda.

(2) – Daca fapta este savâr.ita în timp de razboi sau pe durata starii de asediu, pedeapsa este închisoarea
de la unu la 5 ani.

Art. 435

(1) – Neprezentarea la încorporare, concentrare sau mobilizare în timp de razboi sau pe durata starii de
asediu, în termenul prevazut în ordinul de chemare, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i neprezentarea celui încorporat sau concentrat la unitatea la
care a fost repartizat, precum .i a celui care, executând potrivit legii serviciul alternativ, nu se prezinta în
termen la angajator.

(3) – Termenele de prezentare prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se prelungesc cu 10 zile, în cazul în care cel
chemat se afla în strainatate.

Art. 436
(1) – Jefuirea pe câmpul de lupta a mor.ilor sau rani.ilor se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza fapta prevazuta în alin. (1) care, fara sa fie savâr.ita pe câmpul
de lupta, este urmarea unor opera.ii de razboi.

Art. 437 – Folosirea, fara drept, în timp de razboi sau pe durata starii de asediu, în legatura cu
opera.iunile militare, a emblemei ori denumirii de „Crucea Ro.ie” sau a celor asimilate acesteia se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Titlu 12

Infrac.iuni de genocid, contra umanita.ii .i de razboi

Capitol 1

Infrac.iuni de genocid .i contra umanita.ii

Art. 438

(1) – Savâr.irea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup na.ional, etnic, rasial sau
religios, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a. uciderea de membri ai grupului;

b. vatamarea integrita.ii fizice sau mintale a unor membri ai grupului;

c. supunerea grupului la condi.ii de existen.a de natura sa duca la distrugerea fizica, totala sau par.iala, a
acestuia;

d. impunerea de masuri vizând împiedicarea na.terilor în cadrul grupului;

e. transferul for.at de copii apar.inând unui grup în alt grup, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Daca faptele prevazute în alin. (1) sunt savâr.ite în timp de razboi, pedeapsa este deten.iunea pe
via.a.

(3) – În.elegerea în vederea savâr.irii infrac.iunii de genocid se pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 10
ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Incitarea la savâr.irea infrac.iunii de genocid, comisa în mod direct, în public, se pedepse.te cu
închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 439

(1) – Savâr.irea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei popula.ii civile, a
uneia dintre urmatoarele fapte:

a. uciderea unor persoane;

b. supunerea unei popula.ii sau par.i a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condi.ii
de via.a menite sa determine distrugerea fizica, totala sau par.iala, a acesteia;

c. sclavia sau traficul de fiin.e umane, în special de femei sau copii;

d. deportarea sau transferarea for.ata, cu încalcarea regulilor generale de drept interna.ional, a unor
persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un
alt teritoriu ori prin folosirea altor masuri de constrângere;

e. torturarea unei persoane aflate sub paza faptuitorului sau asupra careia acesta exercita controlul în
orice alt mod, cauzându-i vatamari fizice sau psihice, ori suferin.e fizice sau psihice grave, ce depa.esc
consecin.ele sanc.iunilor admise de catre dreptul interna.ional;
f. violul sau agresiunea sexuala, constrângerea la prostitu.ie, sterilizarea for.ata sau deten.ia ilegala a
unei femei ramase gravida în mod for.at, în scopul modificarii compozi.iei etnice a unei popula.ii;

g. vatamarea integrita.ii fizice sau psihice a unor persoane;

h. provocarea dispari.iei for.ate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protec.ia legii pentru
o perioada îndelungata, prin rapire, arestare sau de.inere, la ordinul unui stat sau al unei organiza.ii
politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite ca aceasta
persoana este privata de libertate sau de a furniza informa.ii reale privind soarta care îi este rezervata
ori locul unde se afla, de îndata ce aceste informa.ii au fost solicitate;

i. întemni.area sau alta forma de privare grava de libertate, cu încalcarea regulilor generale de drept
interna.ional;

j. persecutarea unui grup sau a unei colectivita.i determinate, prin privare de drepturile fundamentale
ale omului sau prin restrângerea grava a exercitarii acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial,
na.ional, etnic, cultural, religios, sexual ori în func.ie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în
dreptul interna.ional;

k. alte asemenea fapte inumane ce cauzeaza suferin.e mari sau vatamari ale integrita.ii fizice sau
psihice, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele prevazute în alin. (1), savâr.ite în cadrul unui regim
institu.ionalizat de oprimare sistematica .i de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu inten.ia de a
men.ine acest regim.

Capitol 2

Infrac.iuni de razboi

Art. 440

(1) – Savâr.irea, în cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter interna.ional, asupra uneia sau mai
multor persoane protejate de dreptul interna.ional umanitar, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a. uciderea;

b. luarea de ostatici;

c. aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzându-i vatamari ale integrita.ii fizice sau psihice
ori suferin.e fizice sau psihice grave, în special prin tortura sau mutilare;

d. violul sau agresiunea sexuala, constrângerea la prostitu.ie, sterilizarea for.ata sau deten.ia ilegala a
unei femei ramase gravida în mod for.at, în scopul modificarii compozi.iei etnice a unei popula.ii;

e. deportarea sau transferarea for.ata, cu încalcarea regulilor generale de drept interna.ional, a unor
persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt
teritoriu ori prin folosirea altor masuri de constrângere;

f. aplicarea sau executarea unei pedepse severe, în special pedeapsa cu moartea sau o pedeapsa
privativa de libertate, împotriva unei persoane care nu a fost judecata în cadrul unei proceduri legale .i
impar.iale, care sa ofere garan.iile impuse de dreptul interna.ional;

g. expunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere grava adusa sanata.ii prin:

1. efectuarea asupra acesteia de experien.e cu privire la care ea nu a consim.it în mod voluntar, expres
.i prealabil sau care nu sunt necesare pentru sanatatea acesteia ori nu sunt efectuate în interesul sau;
2. prelevarea de .esuturi sau organe de la aceasta în scopul transplantului, cu excep.ia prelevarii de
sânge sau piele efectuate în scop terapeutic, în conformitate cu principiile medicale general recunoscute
.i cu consim.amântul voluntar, expres .i prealabil al persoanei;

3. supunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical, fara ca acestea sa fie necesare
pentru sanatatea persoanei .i fara ca ea sa fi consim.it, în mod voluntar, expres .i prealabil;

h. supunerea unei persoane la un tratament degradant, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza recrutarea sau încorporarea minorilor care nu au împlinit
vârsta de 15 ani în for.ele armate sau în grupuri armate, precum .i determinarea acestora, prin orice
mijloace, sa participe activ la ostilita.i.

(3) – Ranirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter interna.ional, a unui membru al for.elor
armate inamice sau a unui combatant al par.ii inamice, dupa ce acesta s-a predat fara condi.ii sau care a
fost scos din lupta în orice mod, se pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

(4) – Savâr.irea, în cadrul unui conflict armat cu caracter interna.ional, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a. men.inerea ilegala în deten.ie sau întârzierea nejustificata a repatrierii uneia sau mai multor persoane
dintre cele prevazute în alin. (5) lit. a);

b. transferarea, în mod direct sau indirect, de catre un agent al puterii ocupante, a unei par.i a
popula.iei civile careia el îi apar.ine, în teritoriul ocupat;

c. constrângerea, prin violen.a sau amenin.are, a uneia sau mai multor persoane dintre cele prevazute
în alin. (5) lit. a) sa serveasca în for.ele armate ale inamicului;

d. constrângerea resortisan.ilor puterii inamice sa ia parte la opera.iunile de razboi îndreptate împotriva
.arii lor, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5) – Persoanele protejate de dreptul interna.ional umanitar sunt:

a. într-un conflict armat cu caracter interna.ional: persoanele protejate în sensul Conven.iilor de la
Geneva din 12 august 1949 .i al Protocolului Adi.ional I din 8 iunie 1977, în special rani.ii, bolnavii,
naufragia.ii, prizonierii de razboi .i civilii;

b. într-un conflict armat fara caracter interna.ional: rani.ii, bolnavii, naufragia.ii .i persoanele care nu
participa direct la ostilita.i .i care se gasesc sub puterea par.ii inamice;

c. într-un conflict armat cu sau fara caracter interna.ional: membrii for.elor armate .i combatan.ii par.ii
inamice, care au depus armele sau care, din orice alta cauza, nu se mai pot apara .i care nu se afla sub
puterea par.ii inamice.

Art. 441

(1) – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter interna.ional, jefuie.te sau,
cu încalcarea dreptului interna.ional .i fara ca aceasta sa fie justificata de necesita.i militare, distruge, î.i
însu.e.te sau rechizi.ioneaza bunuri ale par.ii inamice, aflate sub puterea par.ii careia îi apar.ine
faptuitorul, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Declararea, în cadrul unui conflict armat cu caracter interna.ional, ca fiind stinse, suspendate sau
inadmisibile în justi.ie drepturile .i ac.iunile tuturor resortisan.ilor par.ii inamice sau ale unei par.i
importante a acestora se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

Art. 442
(1) – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter interna.ional:

a. declan.eaza un atac împotriva personalului, instala.iilor, materialului, unita.ilor sau vehiculelor care
participa la o misiune de ajutor umanitar ori la o misiune de men.inere a pacii, conform Cartei Na.iunilor
Unite, .i care se bucura de protec.ia pe care dreptul interna.ional umanitar o garanteaza civililor sau
bunurilor cu caracter civil;

b. declan.eaza un atac împotriva personalului, cladirilor, unita.ilor sanitare sau mijloacelor de transport
sanitare, care utilizeaza semnele distinctive prevazute de Conven.iile de la Geneva, în conformitate cu
dispozi.iile dreptului interna.ional umanitar, se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter interna.ional, utilizeaza fara
drept semnele distinctive prevazute de Conven.iile de la Geneva, steagul de parlamentare, drapelul,
insignele militare sau uniforma inamicului ori ale Organiza.iei Na.iunilor Unite, cauzând astfel moartea
sau vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani
.i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 443

(1) – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter interna.ional:

a. declan.eaza un atac prin mijloace militare împotriva popula.iei civile sau a unor civili care nu participa
direct la ostilita.i;

b. declan.eaza un atac prin mijloace militare împotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul
interna.ional umanitar, în special cladiri consacrate cultului religios, înva.amântului, artei, .tiin.ei,
ac.iunilor caritabile, monumentelor istorice, spitalelor, locurilor unde bolnavii sau rani.ii sunt aduna.i,
precum .i împotriva ora.elor, satelor, locuin.elor sau cladirilor neaparate ori zonelor demilitarizate sau
asupra instala.iilor ori echipamentelor ce con.in substan.e periculoase, în masura în care acestea nu
sunt folosite ca obiective militare;

c. desfa.oara un atac prin mijloace militare, .tiind ca el va cauza pierderi de vie.i omene.ti în rândul
popula.iei civile, raniri ale persoanelor civile, distrugeri de bunuri cu caracter civil, care ar fi vadit
dispropor.ionate în raport cu ansamblul avantajului militar concret .i direct a.teptat;

d. utilizeaza o persoana protejata de dispozi.iile dreptului interna.ional umanitar pentru a evita ca
anumite puncte, zone sau for.e militare sa devina .inta a opera.iunilor militare ale par.ii inamice;
Aceasta lege a fost adoptata la data de 25 iunie 2009, în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din
Constitu.ia României, republicata, în urma angajarii raspunderii Guvernului în fa.a Camerei Deputa.ilor
.i a Senatului, în .edin.a comuna din data de 22 iunie 2009.

e. utilizeaza, ca metoda de purtare a razboiului, înfometarea deliberata a civililor, privându-i de bunurile
indispensabile supravie.uirii sau împiedicând, cu încalcarea dispozi.iilor dreptului interna.ional
umanitar, primirea ajutoarelor destinate acestora;

f. declara sau ordona ca nu va exista îndurare pentru învin.i;

g. ucide sau rane.te, prin viclenie, un membru al for.elor armate inamice sau un combatant al for.elor
inamice se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

h. utilizeaza bunurile culturale protejate ca atare de dreptul interna.ional umanitar, în special
monumente istorice, cladiri consacrate cultului religios, înva.amântului, artei sau .tiin.ei, pentru
declan.area unui atac prin mijloace militare împotriva par.ii inamice.
(2) – Desfa.urarea unui atac prin mijloace militare, în cadrul unui conflict armat cu caracter interna.ional,
.tiind ca el va cauza mediului înconjurator daune extinse, de durata .i grave, care ar fi vadit
dispropor.ionate în raport cu ansamblul avantajului militar concret .i direct a.teptat, se pedepse.te cu
închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 444 – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter interna.ional:

a. utilizeaza otrava sau arme cu substan.e otravitoare;

b. utilizeaza gaze asfixiante, toxice sau asimilate .i orice lichide, materii sau procedee similare;

c. utilizeaza arme care cauzeaza suferin.e fizice inutile se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 445 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul titlu se pedepse.te.

Titlu 13

Dispozi.ii finale

Art. 446

(1) – Prezentul cod intra în vigoare la data care va fi stabilita în legea pentru punerea în aplicare a
acestuia, cu excep.ia dispozi.iilor alin. (2) .i alin. (3), care intra în vigoare la 4 zile de la data publicarii în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod.

(2) – Legea nr. 3

Codul de Procedura Penala actualizat 2014
Parlamentul României adopta prezenta lege.

Partea Partea

GENERALA

Titlu 1

Legea penala .i limitele ei de aplicare

Capitol 1

Principii generale

Art. 1

(1) – Legea penala prevede faptele care constituie infrac.iuni.

(2) – Nicio persoana nu poate fi sanc.ionata penal pentru o fapta care nu era prevazuta de legea penala
la data când a fost savâr.ita.

Art. 2

(1) – Legea penala prevede pedepsele aplicabile .i masurile educative ce se pot lua fa.a de persoanele
care au savâr.it infrac.iuni, precum .i masurile de siguran.a ce se pot lua fa.a de persoanele care au
comis fapte prevazute de legea penala.

(2) – Nu se poate aplica o pedeapsa ori nu se poate lua o masura educativa sau o masura de siguran.a
daca aceasta nu era prevazuta de legea penala la data când fapta a fost savâr.ita.

(3) – Nicio pedeapsa nu poate fi stabilita .i aplicata în afara limitelor generale ale acesteia.

Capitol 2

Aplicarea legii penale

Sectiune 1

Aplicarea legii penale în timp

Art. 3 – Legea penala se aplica infrac.iunilor savâr.ite în timpul cât ea se afla în vigoare.

Art. 4 – Legea penala nu se aplica faptelor savâr.ite sub legea veche, daca nu mai sunt prevazute de
legea noua. În acest caz, executarea pedepselor, a masurilor educative .i a masurilor de siguran.a,
pronun.ate în baza legii vechi, precum .i toate consecin.ele penale ale hotarârilor judecatore.ti
privitoare la aceste fapte înceteaza prin intrarea în vigoare a legii noi.

Art. 5

(1) – În cazul în care de la savâr.irea infrac.iunii pâna la judecarea definitiva a cauzei au intervenit una
sau mai multe legi penale, se aplica legea mai favorabila.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) se aplica .i actelor normative ori prevederilor din acestea declarate
neconstitu.ionale, precum .i ordonan.elor de urgen.a aprobate de Parlament cu modificari sau
completari ori respinse, daca în timpul când acestea s-au aflat în vigoare au cuprins dispozi.ii penale mai
favorabile.

Art. 6
(1) – Când dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare .i pâna la executarea completa a
pedepsei închisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai u.oara, sanc.iunea
aplicata, daca depa.e.te maximul special prevazut de legea noua pentru infrac.iunea savâr.ita, se
reduce la acest maxim.

(2) – Daca dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare la deten.iune pe via.a .i pâna la
executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceea.i fapta numai pedeapsa închisorii, pedeapsa
deten.iunii pe via.a se înlocuie.te cu maximul închisorii prevazut pentru acea infrac.iune.

(3) – Daca legea noua prevede în locul pedepsei închisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se
înlocuie.te cu amenda, fara a se putea depa.i maximul special prevazut în legea noua. .inându-se seama
de partea executata din pedeapsa închisorii, se poate înlatura în totul sau în parte executarea amenzii.

(4) – Masurile educative neexecutate .i neprevazute în legea noua nu se mai executa, iar cele care au
corespondent în legea noua se executa în con.inutul .i limitele prevazute de aceasta, daca este mai
favorabila.

(5) – Când legea noua este mai favorabila în condi.iile alin. (1)-(4), pedepsele complementare .i masurile
de siguran.a neexecutate .i neprevazute în legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent
în legea noua se executa în con.inutul .i limitele prevazute de aceasta.

(6) – Daca legea noua este mai favorabila numai sub aspectul pedepselor complementare sau masurilor
de siguran.a, acestea se executa în con.inutul .i limitele prevazute de legea noua.

(7) – Când o dispozi.ie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se .ine seama, în cazul
pedepselor executate pâna la data intrarii în vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau înlocuita
potrivit dispozi.iilor alin. (1)-(6).

Art. 7

(1) – Legea penala temporara se aplica infrac.iunii savâr.ite în timpul când era în vigoare, chiar daca
fapta nu a fost urmarita sau judecata în acel interval de timp.

(2) – Legea penala temporara este legea penala care prevede data ie.irii ei din vigoare sau a carei
aplicare este limitata prin natura temporara a situa.iei care a impus adoptarea sa.

Sectiune 2

Aplicarea legii penale în spa.iu

Art. 8

(1) – Legea penala româna se aplica infrac.iunilor savâr.ite pe teritoriul României.

(2) – Prin teritoriul României se în.elege întinderea de pamânt, marea teritoriala .i apele cu solul,
subsolul .i spa.iul aerian, cuprinse între frontierele de stat.

(3) – Prin infrac.iune savâr.ita pe teritoriul României se în.elege orice infrac.iune comisa pe teritoriul
aratat în alin. (2) sau pe o nava sub pavilion românesc ori pe o aeronava înmatriculata în România.

(4) – Infrac.iunea se considera savâr.ita pe teritoriul României .i atunci când pe acest teritoriu ori pe o
nava sub pavilion românesc sau pe o aeronava înmatriculata în România s-a efectuat un act de
executare, de instigare sau de complicitate ori s-a produs, chiar în parte, rezultatul infrac.iunii.

Art. 9

(1) – Legea penala româna se aplica infrac.iunilor savâr.ite în afara teritoriului .arii de catre un ceta.ean
român sau de o persoana juridica româna, daca pedeapsa prevazuta de legea româna este deten.iunea
pe via.a ori închisoarea mai mare de 10 ani.
(2) – În celelalte cazuri, legea penala româna se aplica infrac.iunilor savâr.ite în afara teritoriului .arii de
catre un ceta.ean român sau de o persoana juridica româna, daca fapta este prevazuta ca infrac.iune .i
de legea penala a .arii unde a fost savâr.ita ori daca a fost comisa într-un loc care nu este supus
jurisdic.iei niciunui stat.

(3) – Punerea în mi.carea a ac.iunii penale se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al
parchetului de pe lânga curtea de apel în a carei raza teritoriala se afla parchetul mai întâi sesizat sau,
dupa caz, a procurorului general al parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa.ie .i Justi.ie. Termenul în
care procurorul poate emite autorizarea este de pâna la 30 de zile de la data solicitarii autorizarii .i
poate fi prelungit, în condi.iile legii, fara ca durata totala sa depa.easca 180 de zile.

Art. 10

(1) – Legea penala româna se aplica infrac.iunilor savâr.ite în afara teritoriului .arii de catre un ceta.ean
strain sau o persoana fara ceta.enie, contra statului român, contra unui ceta.ean român ori a unei
persoane juridice române.

(2) – Punerea în mi.care a ac.iunii penale se face cu autorizarea prealabila a procurorului general al
Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casa.ie .i Justi.ie .i numai daca fapta nu face obiectul unei
proceduri judiciare în statul pe teritoriul caruia s-a comis.

Art. 11

(1) – Legea penala româna se aplica .i altor infrac.iuni decât celor prevazute în art. 10, savâr.ite în afara
teritoriului .arii de un ceta.ean strain sau o persoana fara ceta.enie, care se afla de bunavoie pe
teritoriul României, în urmatoarele cazuri:

a. s-a savâr.it o infrac.iune pe care statul român .i-a asumat obliga.ia sa o reprime în temeiul unui tratat
interna.ional, indiferent daca este prevazuta sau nu de legea penala a statului pe al carui teritoriu a fost
comisa;

b. s-a cerut extradarea sau predarea infractorului .i aceasta a fost refuzata.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) lit. b) nu se aplica atunci când, potrivit legii statului în care s-a savâr.it
infrac.iunea, exista o cauza care împiedica punerea în mi.care a ac.iunii penale sau continuarea
procesului penal ori executarea pedepsei sau când pedeapsa a fost executata ori este considerata ca
executata.

(3) – Când pedeapsa nu a fost executata sau a fost executata numai în parte, se procedeaza potrivit
dispozi.iilor legale privitoare la recunoa.terea hotarârilor straine.

Art. 12 – Dispozi.iile art. 8-11 se aplica daca nu se dispune altfel printr-un tratat interna.ional la care
România este parte.

Art. 13 – Legea penala nu se aplica infrac.iunilor savâr.ite de catre reprezentan.ii diplomatici ai statelor
straine sau de catre alte persoane care, în conformitate cu tratatele interna.ionale, nu sunt supuse
jurisdic.iei penale a statului român.

Art. 14

(1) – Extradarea poate fi acordata sau solicitata în temeiul unui tratat interna.ional la care România este
parte ori pe baza de reciprocitate, în condi.iile legii.

(2) – Predarea sau extradarea unei persoane în rela.ia cu statele membre ale Uniunii Europene se acorda
sau se solicita în condi.iile legii.

(3) – Predarea unei persoane catre un tribunal penal interna.ional se acorda în condi.iile legii.

Titlu 2
Infrac.iunea

Capitol 1

Dispozi.ii generale

Art. 15

(1) – Infrac.iunea este fapta prevazuta de legea penala, savâr.ita cu vinova.ie, nejustificata .i imputabila
persoanei care a savâr.it-o.

(2) – Infrac.iunea este singurul temei al raspunderii penale.

Art. 16

(1) – Fapta constituie infrac.iune numai daca a fost savâr.ita cu forma de vinova.ie ceruta de legea
penala.

(2) – Vinova.ie exista când fapta este comisa cu inten.ie, din culpa sau cu inten.ie depa.ita.

(3) – Fapta este savâr.ita cu inten.ie când faptuitorul:

a. prevede rezultatul faptei sale, urmarind producerea lui prin savâr.irea acelei fapte;

b. prevede rezultatul faptei sale .i, de.i nu-l urmare.te, accepta posibilitatea producerii lui.

(4) – Fapta este savâr.ita din culpa, când faptuitorul:

a. prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce;

b. nu prevede rezultatul faptei sale, de.i trebuia .i putea sa îl prevada.

(5) – Exista inten.ie depa.ita când fapta constând într-o ac.iune sau inac.iune inten.ionata produce un
rezultat mai grav, care se datoreaza culpei faptuitorului.

(6) – Fapta constând într-o ac.iune sau inac.iune constituie infrac.iune când este savâr.ita cu inten.ie.
Fapta comisa din culpa constituie infrac.iune numai când legea o prevede în mod expres.

Art. 17 – Infrac.iunea comisiva care presupune producerea unui rezultat se considera savâr.ita .i prin
omisiune, când:

a. exista o obliga.ie legala sau contractuala de a ac.iona;

b. autorul omisiunii, printr-o ac.iune sau inac.iune anterioara, a creat pentru valoarea sociala protejata
o stare de pericol care a înlesnit producerea rezultatului.

Capitol 2

Cauzele justificative

Art. 18

(1) – Nu constituie infrac.iune fapta prevazuta de legea penala, daca exista vreuna dintre cauzele
justificative prevazute de lege.

(2) – Efectul cauzelor justificative se extinde .i asupra participan.ilor.

Art. 19

(1) – Este justificata fapta prevazuta de legea penala savâr.ita în legitima aparare.

(2) – Este în legitima aparare persoana care savâr.e.te fapta pentru a înlatura un atac material, direct,
imediat .i injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un interes general,
daca apararea este propor.ionala cu gravitatea atacului.
(3) – Se prezuma a fi în legitima aparare, în condi.iile alin. (2), acela care comite fapta pentru a respinge
patrunderea unei persoane într-o locuin.a, încapere, dependin.a sau loc împrejmuit .inând de aceasta,
fara drept, prin violen.a, viclenie, efrac.ie sau alte asemenea modalita.i nelegale ori în timpul nop.ii.

Art. 20

(1) – Este justificata fapta prevazuta de legea penala savâr.ita în stare de necesitate.

(2) – Este în stare de necesitate persoana care savâr.e.te fapta pentru a salva de la un pericol imediat .i
care nu putea fi înlaturat altfel via.a, integritatea corporala sau sanatatea sa ori a altei persoane sau un
bun important al sau ori al altei persoane sau un interes general, daca urmarile faptei nu sunt vadit mai
grave decât cele care s-ar fi putut produce în cazul în care pericolul nu era înlaturat.

Art. 21

(1) – Este justificata fapta prevazuta de legea penala constând în exercitarea unui drept recunoscut de
lege sau în îndeplinirea unei obliga.ii impuse de lege, cu respectarea condi.iilor .i limitelor prevazute de
aceasta.

(2) – Este de asemenea justificata fapta prevazuta de legea penala constând în îndeplinirea unei obliga.ii
impuse de autoritatea competenta, în forma prevazuta de lege, daca aceasta nu este în mod vadit
ilegala.

Art. 22

(1) – Este justificata fapta prevazuta de legea penala savâr.ita cu consim.amântul persoanei vatamate,
daca aceasta putea sa dispuna în mod legal de valoarea sociala lezata sau pusa în pericol.

(2) – Consim.amântul persoanei vatamate nu produce efecte în cazul infrac.iunilor contra vie.ii, precum
.i atunci când legea exclude efectul justificativ al acestuia.

Capitol 3

Cauzele de neimputabilitate

Art. 23

(1) – Nu constituie infrac.iune fapta prevazuta de legea penala, daca a fost comisa în condi.iile vreuneia
dintre cauzele de neimputabilitate.

(2) – Efectul cauzelor de neimputabilitate nu se extinde asupra participan.ilor, cu excep.ia cazului fortuit.

Art. 24 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita din cauza unei constrângeri fizice
careia faptuitorul nu i-a putut rezista.

Art. 25 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita din cauza unei constrângeri
morale, exercitata prin amenin.are cu un pericol grav pentru persoana faptuitorului ori a altuia .i care
nu putea fi înlaturat în alt mod.

Art. 26

(1) – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana aflata în stare de legitima
aparare, care a depa.it, din cauza tulburarii sau temerii, limitele unei aparari propor.ionale cu gravitatea
atacului.

(2) – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana aflata în stare de
necesitate, care nu .i-a dat seama, în momentul comiterii faptei, ca pricinuie.te urmari vadit mai grave
decât cele care s-ar fi putut produce daca pericolul nu era înlaturat.
Art. 27 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de un minor, care la data comiterii
acesteia nu îndeplinea condi.iile legale pentru a raspunde penal.

Art. 28 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana care, în momentul
comiterii acesteia, nu putea sa-.i dea seama de ac.iunile sau inac.iunile sale ori nu putea sa le
controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte cauze.

Art. 29 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana care, în momentul
comiterii acesteia, nu putea sa-.i dea seama de ac.iunile sau inac.iunile sale ori nu putea sa le
controleze, din cauza intoxicarii involuntare cu alcool sau cu alte substan.e psihoactive.

Art. 30

(1) – Nu constituie infrac.iune fapta prevazuta de legea penala savâr.ita de persoana care, în momentul
comiterii acesteia, nu cuno.tea existen.a unei stari, situa.ii ori împrejurari de care depinde caracterul
penal al faptei.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) se aplica .i faptelor savâr.ite din culpa pe care legea penala le pedepse.te,
numai daca necunoa.terea starii, situa.iei ori împrejurarii respective nu este ea însa.i rezultatul culpei.

(3) – Nu constituie circumstan.a agravanta sau element circumstan.ial agravant starea, situa.ia ori
împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în momentul savâr.irii infrac.iunii.

(4) – Prevederile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzator .i în cazul necunoa.terii unei dispozi.ii legale
extrapenale.

(5) – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala savâr.ita ca urmare a necunoa.terii sau
cunoa.terii gre.ite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei împrejurari care nu putea fi în niciun fel
evitata.

Art. 31 – Nu este imputabila fapta prevazuta de legea penala al carei rezultat e consecin.a unei
împrejurari care nu putea fi prevazuta.

Capitol 4

Tentativa

Art. 32

(1) – Tentativa consta în punerea în executare a inten.iei de a savâr.i infrac.iunea, executare care a fost
însa întrerupta sau nu .i-a produs efectul.

(2) – Nu exista tentativa atunci când imposibilitatea de consumare a infrac.iunii este consecin.a modului
cum a fost conceputa executarea.

Art. 33

(1) – Tentativa se pedepse.te numai când legea prevede în mod expres aceasta.

(2) – Tentativa se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea consumata, ale carei
limite se reduc la jumatate. Când pentru infrac.iunea consumata legea prevede pedeapsa deten.iunii pe
via.a, iar instan.a s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sanc.ioneaza cu pedeapsa închisorii de la 10 la
20 de ani.

Art. 34

(1) – Nu se pedepse.te autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a desistat ori a încuno.tin.at
autorita.ile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea sa poata fi împiedicata, sau a împiedicat el
însu.i consumarea infrac.iunii.
(2) – Daca actele îndeplinite pâna în momentul desistarii sau împiedicarii producerii rezultatului
constituie o alta infrac.iune, se aplica pedeapsa pentru aceasta infrac.iune.

Capitol 5

Unitatea .i pluralitatea de infrac.iuni

Art. 35

(1) – Infrac.iunea este continuata când o persoana savâr.e.te la diferite intervale de timp, dar în
realizarea aceleia.i rezolu.ii .i împotriva aceluia.i subiect pasiv, ac.iuni sau inac.iuni care prezinta,
fiecare în parte, con.inutul aceleia.i infrac.iuni.

(2) – Infrac.iunea este complexa când în con.inutul sau intra, ca element constitutiv sau ca element
circumstan.ial agravant, o ac.iune sau o inac.iune care constituie prin ea însa.i o fapta prevazuta de
legea penala.

Art. 36

(1) – Infrac.iunea continuata se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea
savâr.ita, al carei maxim se poate majora cu cel mult 3 ani în cazul pedepsei închisorii, respectiv cu cel
mult o treime în cazul pedepsei amenzii.

(2) – Infrac.iunea complexa se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infrac.iune.

(3) – Infrac.iunea complexa savâr.ita cu inten.ie depa.ita, daca s-a produs numai rezultatul mai grav al
ac.iunii secundare, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea complexa
consumata.

Art. 37 – Daca cel condamnat definitiv pentru o infrac.iune continuata sau complexa este judecat
ulterior .i pentru alte ac.iuni sau inac.iuni care intra în con.inutul aceleia.i infrac.iuni, .inându-se seama
de infrac.iunea savâr.ita în întregul ei, se stabile.te o pedeapsa corespunzatoare, care nu poate fi mai
u.oara decât cea pronun.ata anterior.

Art. 38

(1) – Exista concurs real de infrac.iuni când doua sau mai multe infrac.iuni au fost savâr.ite de aceea.i
persoana, prin ac.iuni sau inac.iuni distincte, înainte de a fi condamnata definitiv pentru vreuna din ele.
Exista concurs real de infrac.iuni .i atunci când una dintre infrac.iuni a fost comisa pentru savâr.irea sau
ascunderea altei infrac.iuni.

(2) – Exista concurs formal de infrac.iuni când o ac.iune sau o inac.iune savâr.ita de o persoana, din
cauza împrejurarilor în care a avut loc sau a urmarilor pe care le-a produs, realizeaza con.inutul mai
multor infrac.iuni.

Art. 39

(1) – În caz de concurs de infrac.iuni, se stabile.te pedeapsa pentru fiecare infrac.iune în parte .i se
aplica pedeapsa, dupa cum urmeaza:

a. când s-au stabilit o pedeapsa cu deten.iune pe via.a .i una sau mai multe pedepse cu închisoare ori cu
amenda, se aplica pedeapsa deten.iunii pe via.a;

b. când s-au stabilit numai pedepse cu închisoare, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un
spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;

c. când s-au stabilit numai pedepse cu amenda, se aplica pedeapsa cea mai grea, la care se adauga un
spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite;
d. când s-au stabilit o pedeapsa cu închisoare .i o pedeapsa cu amenda, se aplica pedeapsa închisorii, la
care se adauga în întregime pedeapsa amenzii;

e. când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoare .i mai multe pedepse cu amenda se aplica
pedeapsa închisorii conform lit. b), la care se adauga în întregime pedeapsa amenzii conform lit. c).

(2) – Atunci când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea, daca prin adaugare la pedeapsa cea mai
mare a sporului de o treime din totalul celorlalte pedepse cu închisoarea stabilite s-ar depa.i cu 10 ani
sau mai mult maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel pu.in una dintre infrac.iunile
concurente pedeapsa prevazuta de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, se poate aplica
pedeapsa deten.iunii pe via.a.

Art. 40

(1) – Daca infractorul condamnat definitiv este judecat ulterior pentru o infrac.iune concurenta, se aplica
dispozi.iile art. 39.

(2) – Dispozi.iile art. 39 se aplica .i în cazul în care, dupa ce o hotarâre de condamnare a ramas definitiva,
se constata ca cel condamnat mai suferise o condamnare definitiva pentru o infrac.iune concurenta.

(3) – Daca infractorul a executat integral sau par.ial pedeapsa aplicata prin hotarârea anterioara, ceea ce
s-a executat se scade din durata pedepsei aplicate pentru infrac.iunile concurente.

(4) – Dispozi.iile privitoare la aplicarea pedepsei în caz de concurs de infrac.iuni se aplica .i în cazul în
care condamnarea la pedeapsa deten.iunii pe via.a a fost comutata sau înlocuita cu pedeapsa închisorii.

(5) – În cazul contopirii pedepselor conform alin. (1)-(4) se .ine seama .i de pedeapsa aplicata printr-o
hotarâre de condamnare pronun.ata în strainatate, pentru o infrac.iune concurenta, daca hotarârea de
condamnare a fost recunoscuta potrivit legii.

Art. 41

(1) – Exista recidiva când, dupa ramânerea definitiva a unei hotarâri de condamnare la pedeapsa
închisorii mai mare de un an .i pâna la reabilitare sau împlinirea termenului de reabilitare, condamnatul
savâr.e.te din nou o infrac.iune cu inten.ie sau cu inten.ie depa.ita, pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de un an sau mai mare.

(2) – Exista recidiva .i în cazul în care una dintre pedepsele prevazute în alin. (1) este deten.iunea pe
via.a.

(3) – Pentru stabilirea starii de recidiva se .ine seama .i de hotarârea de condamnare pronun.ata în
strainatate, pentru o fapta prevazuta .i de legea penala româna, daca hotarârea de condamnare a fost
recunoscuta potrivit legii.

Art. 42 – La stabilirea starii de recidiva nu se .ine seama de hotarârile de condamnare privitoare la:

a. faptele care nu mai sunt prevazute de legea penala;

b. infrac.iunile amnistiate;

c. infrac.iunile savâr.ite din culpa.

Art. 43

(1) – Daca înainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata se savâr.e.te
o noua infrac.iune în stare de recidiva, pedeapsa stabilita pentru aceasta se adauga la pedeapsa
anterioara neexecutata ori la restul ramas neexecutat din aceasta.

(2) – Când înainte ca pedeapsa anterioara sa fi fost executata sau considerata ca executata sunt savâr.ite
mai multe infrac.iuni concurente, dintre care cel pu.in una se afla în stare de recidiva, pedepsele
stabilite se contopesc potrivit dispozi.iilor referitoare la concursul de infrac.iuni, iar pedeapsa rezultata
se adauga la pedeapsa anterioara neexecutata ori la restul ramas neexecutat din aceasta.

(3) – Daca prin însumarea pedepselor în condi.iile alin. (1) .i alin. (2) s-ar depa.i cu mai mult de 10 ani
maximul general al pedepsei închisorii, iar pentru cel pu.in una dintre infrac.iunile savâr.ite pedeapsa
prevazuta de lege este închisoarea de 20 de ani sau mai mare, în locul pedepselor cu închisoarea se
poate aplica pedeapsa deten.iunii pe via.a.

(4) – Când pedeapsa anterioara sau pedeapsa stabilita pentru infrac.iunea savâr.ita în stare de recidiva
este deten.iunea pe via.a, se va executa pedeapsa deten.iunii pe via.a.

(5) – Daca dupa ce pedeapsa anterioara a fost executata sau considerata ca executata se savâr.e.te o
noua infrac.iune în stare de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua
infrac.iune se majoreaza cu jumatate.

(6) – Daca dupa ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare pentru noua infrac.iune .i mai înainte
ca pedeapsa sa fi fost executata sau considerata ca executata se descopera ca cel condamnat se afla în
stare de recidiva, instan.a aplica dispozi.iile alin. (1)-(5).

(7) – Dispozi.iile alin. (6) se aplica .i în cazul în care condamnarea la pedeapsa deten.iunii pe via.a a fost
comutata sau înlocuita cu pedeapsa închisorii.

Art. 44

(1) – Exista pluralitate intermediara de infrac.iuni când, dupa ramânerea definitiva a unei hotarâri de
condamnare .i pâna la data la care pedeapsa este executata sau considerata ca executata, condamnatul
savâr.e.te din nou o infrac.iune .i nu sunt întrunite condi.iile prevazute de lege pentru starea de
recidiva.

(2) – În caz de pluralitate intermediara, pedeapsa pentru noua infrac.iune .i pedeapsa anterioara se
contopesc potrivit dispozi.iilor de la concursul de infrac.iuni.

Art. 45

(1) – Daca pentru una dintre infrac.iunile savâr.ite s-a stabilit .i o pedeapsa complementara, aceasta se
aplica alaturi de pedeapsa principala.

(2) – Când s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natura diferita sau chiar de aceea.i natura,
dar cu un con.inut diferit, acestea se aplica alaturi de pedeapsa principala.

(3) – Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceea.i natura .i cu acela.i con.inut:

a. în caz de concurs de infrac.iuni sau de pluralitate intermediara se aplica cea mai grea dintre acestea;

b. în caz de recidiva, partea neexecutata din pedeapsa complementara anterioara se adauga la
pedeapsa stabilita pentru noua infrac.iune.

(4) – În cazul condamnarilor succesive pentru infrac.iuni concurente, partea din pedeapsa
complementara executata pâna la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei
complementare aplicate pe lânga pedeapsa rezultata.

(5) – Daca pe lânga pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplica
dispozi.iile alin. (1)-(3), pedeapsa accesorie rezultata executându-se pâna la executarea sau
considerarea ca executata a pedepsei principale.

(6) – Masurile de siguran.a de natura diferita sau chiar de aceea.i natura, dar cu un con.inut diferit, luate
în cazul infrac.iunilor savâr.ite, se cumuleaza.
(7) – Daca s-au luat mai multe masuri de siguran.a de aceea.i natura .i cu acela.i con.inut, dar pe durate
diferite, se aplica masura de siguran.a cu durata cea mai mare. Masurile de siguran.a luate conform art.
112 se cumuleaza.

Capitol 6

Autorul .i participan.ii

Art. 46

(1) – Autor este persoana care savâr.e.te în mod nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala.

(2) – Coautori sunt persoanele care savâr.esc nemijlocit aceea.i fapta prevazuta de legea penala.

Art. 47 – Instigator este persoana care, cu inten.ie, determina o alta persoana sa savâr.easca o fapta
prevazuta de legea penala.

Art. 48

(1) – Complice este persoana care, cu inten.ie, înlesne.te sau ajuta în orice mod la savâr.irea unei fapte
prevazute de legea penala.

(2) – Este de asemenea complice persoana care promite, înainte sau în timpul savâr.irii faptei, ca va
tainui bunurile provenite din aceasta sau ca va favoriza pe faptuitor, chiar daca dupa savâr.irea faptei
promisiunea nu este îndeplinita.

Art. 49 – Coautorul, instigatorul .i complicele la o infrac.iune savâr.ita cu inten.ie se sanc.ioneaza cu
pedeapsa prevazuta de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se .ine seama de contribu.ia fiecaruia la
savâr.irea infrac.iunii, precum .i de dispozi.iile art. 74.

Art. 50

(1) – Circumstan.ele privitoare la persoana autorului sau a unui participant nu se rasfrâng asupra
celorlal.i.

(2) – Circumstan.ele privitoare la fapta se rasfrâng asupra autorului .i a participan.ilor numai în masura
în care ace.tia le-au cunoscut sau le-au prevazut.

Art. 51

(1) – Participantul nu se pedepse.te daca, înainte de descoperirea faptei, denun.a savâr.irea infrac.iunii,
astfel încât consumarea acesteia sa poata fi împiedicata, sau daca împiedica el însu.i consumarea
infrac.iunii.

(2) – Daca actele îndeplinite pâna în momentul denun.arii sau împiedicarii constituie o alta infrac.iune,
participantului i se aplica pedeapsa pentru aceasta infrac.iune.

Art. 52

(1) – Savâr.irea nemijlocita, cu inten.ie, de catre o persoana a unei fapte prevazute de legea penala la
care, din culpa sau fara vinova.ie, contribuie cu acte de executare o alta persoana se sanc.ioneaza cu
pedeapsa prevazuta de lege pentru fapta comisa cu inten.ie.

(2) – Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu inten.ie, la savâr.irea din culpa de catre o
alta persoana a unei fapte prevazute de legea penala se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege
pentru fapta comisa cu inten.ie.

(3) – Determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu inten.ie, la savâr.irea unei fapte prevazute
de legea penala, de catre o persoana care comite acea fapta fara vinova.ie, se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune.
(4) – Dispozi.iile art. 50 .i art. 51 se aplica în mod corespunzator.

Titlu 3

Pedepsele

Capitol 1

Categoriile pedepselor

Art. 53 – Pedepsele principale sunt:

a. deten.iunea pe via.a;

b. închisoarea;

c. amenda.

Art. 54 – Pedeapsa accesorie consta în interzicerea exercitarii unor drepturi, din momentul ramânerii
definitive a hotarârii de condamnare .i pâna la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei
privative de libertate.

Art. 55 – Pedepsele complementare sunt:

a. interzicerea exercitarii unor drepturi;

b. degradarea militara;

c. publicarea hotarârii de condamnare.

Capitol 2

Pedepsele principale

Sectiune 1

Deten.iunea pe via.a

Art. 56 – Deten.iunea pe via.a consta în privarea de libertate pe durata nedeterminata .i se executa
potrivit legii privind executarea pedepselor.

Art. 57 – Daca la data pronun.arii hotarârii de condamnare inculpatul a împlinit vârsta de 65 de ani, în
locul deten.iunii pe via.a i se aplica pedeapsa închisorii pe timp de 30 de ani .i pedeapsa interzicerii
exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima.

Art. 58 – În cazul în care cel condamnat la pedeapsa deten.iunii pe via.a a împlinit vârsta de 65 de ani în
timpul executarii pedepsei, pedeapsa deten.iunii pe via.a poate fi înlocuita cu pedeapsa închisorii pe
timp de 30 de ani .i pedeapsa interzicerii exercitarii unor drepturi pe durata ei maxima, daca a avut o
buna conduita pe toata durata executarii pedepsei, a îndeplinit integral obliga.iile civile stabilite prin
hotarârea de condamnare, afara de cazul când dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate sa le
îndeplineasca, .i a facut progrese constante .i evidente în vederea reintegrarii sociale.

Art. 59 – În cazul comutarii sau înlocuirii pedepsei deten.iunii pe via.a cu pedeapsa închisorii, perioada
de deten.iune executata se considera ca parte executata din pedeapsa închisorii.

Sectiune 2

Închisoarea

Art. 60 – Închisoarea consta în privarea de libertate pe durata determinata, cuprinsa între 15 zile .i 30 de
ani, .i se executa potrivit legii privind executarea pedepselor.
Sectiune 3

Amenda

Art. 61

(1) – Amenda consta în suma de bani pe care condamnatul este obligat sa o plateasca statului.

(2) – Cuantumul amenzii se stabile.te prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile-
amenda, cuprinsa între 10 lei .i 500 lei, se înmul.e.te cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins între
30 de zile .i 400 de zile.

(3) – Instan.a stabile.te numarul zilelor-amenda potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei.
Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda se stabile.te .inând seama .i de obliga.iile legale
ale condamnatului fa.a de persoanele aflate în între.inerea sa.

(4) – Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse între:

a. 60 .i 180 de zile-amenda, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita numai pedeapsa amenzii;

b. 120 .i 240 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii de
cel mult doi ani;

c. 180 .i 300 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa amenzii alternativ cu pedeapsa închisorii mai
mare de 2 ani.

(5) – Daca prin infrac.iunea savâr.ita s-a urmarit ob.inerea unui folos patrimonial, iar pedeapsa
prevazuta de lege este numai amenda ori instan.a opteaza pentru aplicarea acestei pedepse, limitele
speciale ale zilelor-amenda se pot majora cu o treime.

(6) – Frac.iile stabilite de lege pentru cauzele de atenuare sau agravare a pedepsei se aplica limitelor
speciale ale zilelor-amenda prevazute în alin. (4) .i alin. (5).

Art. 62

(1) – Daca prin infrac.iunea savâr.ita s-a urmarit ob.inerea unui folos patrimonial, pe lânga pedeapsa
închisorii, se poate aplica .i pedeapsa amenzii.

(2) – Limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute în art. 61 alin. (4) lit. b) .i lit. c) se determina în raport
de durata pedepsei închisorii stabilite de instan.a .i nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de
atenuare ori agravare a pedepsei.

(3) – La stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile-amenda se va .ine seama de valoarea
folosului patrimonial ob.inut sau urmarit.

Art. 63

(1) – Daca persoana condamnata, cu rea-credin.a, nu executa pedeapsa amenzii, în tot sau în parte,
numarul zilelor-amenda neexecutate se înlocuie.te cu un numar corespunzator de zile cu închisoare.

(2) – Daca amenda neexecutata a înso.it pedeapsa închisorii, numarul zilelor-amenda neexecutate se
înlocuie.te cu un numar corespunzator de zile cu închisoare, care se adauga la pedeapsa închisorii,
pedeapsa astfel rezultata fiind considerata o singura pedeapsa.

(3) – În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condi.iile alin. (1) .i alin. (2), unei zile-
amenda îi corespunde o zi de închisoare.

Art. 64

(1) – În cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executata în tot sau în parte din motive neimputabile
persoanei condamnate, cu consim.amântul acesteia, instan.a înlocuie.te obliga.ia de plata a amenzii
neexecutate cu obliga.ia de a presta o munca neremunerata în folosul comunita.ii, afara de cazul în
care, din cauza starii de sanatate, persoana nu poate presta aceasta munca. Unei zile-amenda îi
corespunde o zi de munca în folosul comunita.ii.

(2) – Daca amenda înlocuita conform dispozi.iilor alin. (1) a înso.it pedeapsa închisorii, obliga.ia de
munca în folosul comunita.ii se executa dupa executarea pedepsei închisorii.

(3) – Coordonarea executarii obliga.iei de munca în folosul comunita.ii se face de serviciul de proba.iune.

(4) – Executarea muncii în folosul comunita.ii dispusa în condi.iile alin. (1) înceteaza prin plata amenzii
corespunzatoare zilelor-amenda ramase neexecutate.

(5) – Instan.a înlocuie.te zilele-amenda neexecutate prin munca în folosul comunita.ii cu un numar
corespunzator de zile cu închisoare, daca:

a. persoana condamnata nu executa obliga.ia de munca în folosul comunita.ii în condi.iile stabilite de
instan.a;

b. persoana condamnata savâr.e.te o noua infrac.iune descoperita înainte de executarea integrala a
obliga.iei de munca în folosul comunita.ii. Zilele-amenda neexecutate prin munca în folosul comunita.ii
la data condamnarii definitive pentru noua infrac.iune, înlocuite cu închisoarea, se adauga la pedeapsa
pentru noua infrac.iune.

(6) – Daca persoana condamnata, aflata în situa.ia prevazuta în alin. (1), nu î.i da consim.amântul la
prestarea unei munci neremunerate în folosul comunita.ii, amenda neexecutata se înlocuie.te cu
pedeapsa închisorii conform art. 63.

Capitol 3

Pedeapsa accesorie .i pedepsele complementare

Sectiune 1

Pedeapsa accesorie

Art. 65

(1) – Pedeapsa accesorie consta în interzicerea exercitarii drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a),
b) .i d)-o), a caror exercitare a fost interzisa de instan.a ca pedeapsa complementara.

(2) – În cazul deten.iunii pe via.a, pedeapsa accesorie consta în interzicerea de catre instan.a a exercitarii
drepturilor prevazute la art. 66 alin. (1) lit. a)-o) sau a unora dintre acestea.

a. dreptul de a fi ales în autorita.ile publice sau în orice alte func.ii publice;

b. dreptul de a ocupa o func.ie care implica exerci.iul autorita.ii de stat;

c. dreptul strainului de a se afla pe teritoriul României;

d. dreptul de a alege;

e. drepturile parinte.ti;

f. dreptul de a fi tutore sau curator.

(3) – Pedeapsa accesorie a interzicerii exercitarii unor drepturi se executa din momentul ramânerii
definitive a hotarârii de condamnare .i pâna când pedeapsa principala privativa de libertate a fost
executata sau considerata ca executata.

(4) – În cazul deten.iunii pe via.a, pedeapsa accesorie având con.inutul prevazut la art. 66 alin. (1) lit. c)
se pune în executare la data liberarii condi.ionate sau dupa ce pedeapsa a fost considerata ca executata.

Sectiune 2
Pedepsele complementare

Art. 66

(1) – Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi consta în interzicerea exercitarii, pe
o perioada de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre urmatoarele drepturi:

a. dreptul de a fi ales în autorita.ile publice sau în orice alte func.ii publice;

b. dreptul de a ocupa o func.ie care implica exerci.iul autorita.ii de stat;

c. dreptul strainului de a se afla pe teritoriul României;

d. dreptul de a alege;

e. drepturile parinte.ti;

f. dreptul de a fi tutore sau curator;

g. dreptul de a ocupa func.ia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfa.ura activitatea de care s-a
folosit pentru savâr.irea infrac.iunii;

h. dreptul de a de.ine, purta .i folosi orice categorie de arme;

i. dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instan.a;

j. dreptul de a parasi teritoriul României;

k. dreptul de a ocupa o func.ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public;

l. dreptul de a se afla în anumite localita.i stabilite de instan.a;

m. dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari
publice, stabilite de instan.a;

n. dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis
infrac.iunea sau cu alte persoane, stabilite de instan.a, ori de a se apropia de acestea;

o. dreptul de a se apropia de locuin.a, locul de munca, .coala sau alte locuri unde victima desfa.oara
activita.i sociale, în condi.iile stabilite de instan.a de judecata.

(2) – Când legea prevede interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica, instan.a dispune
interzicerea exercitarii drepturilor prevazute în alin. (1) lit. a) .i lit. b).

(3) – Interzicerea exercitarii drepturilor prevazute în alin. (1) lit. a) .i lit. b) se dispune cumulativ.

(4) – Pedeapsa prevazuta în alin. (1) lit. c) nu se va dispune atunci când exista motive întemeiate de a
crede ca via.a persoanei expulzate este pusa în pericol ori ca persoana va fi supusa la tortura sau alte
tratamente inumane ori degradante în statul în care urmeaza a fi expulzata.

(5) – Când dispune interzicerea unuia dintre drepturile prevazute în alin. (1) lit. n) .i lit. o), instan.a
individualizeaza în concret con.inutul acestei pedepse, .inând seama de împrejurarile cauzei.

Art. 67

(1) – Pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii unor drepturi poate fi aplicata daca pedeapsa
principala stabilita este închisoarea sau amenda .i instan.a constata ca, fa.a de natura .i gravitatea
infrac.iunii, împrejurarile cauzei .i persoana infractorului, aceasta pedeapsa este necesara.

(2) – Aplicarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi este obligatorie când legea prevede aceasta
pedeapsa pentru infrac.iunea savâr.ita.

(3) – Interzicerea dreptului strainului de a se afla pe teritoriul României nu se aplica în cazul în care s-a
dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere.

Art. 68

(1) – Executarea pedepsei interzicerii exercitarii unor drepturi începe:

a. de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare la pedeapsa amenzii;
b. de la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executarii
pedepsei sub supraveghere;

c. dupa executarea pedepsei închisorii, dupa gra.ierea totala ori a restului de pedeapsa, dupa împlinirea
termenului de prescrip.ie a executarii pedepsei sau dupa expirarea termenului de supraveghere a
liberarii condi.ionate.

(2) – În cazul în care s-a dispus liberarea condi.ionata, interzicerea dreptului strainului de a se afla pe
teritoriul României se executa la data liberarii.

(3) – Daca se dispune revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere sau înlocuirea
pedepsei amenzii cu închisoarea, pentru alte motive decât savâr.irea unei noi infrac.iuni, partea din
durata pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data revocarii sau
înlocuirii se va executa dupa executarea pedepsei închisorii.

Art. 69

(1) – Pedeapsa complementara a degradarii militare consta în pierderea gradului .i a dreptului de a purta
uniforma de la data ramânerii definitive a hotarârii de condamnare.

(2) – Degradarea militara se aplica în mod obligatoriu condamna.ilor militari în activitate, în rezerva sau
în retragere, daca pedeapsa principala aplicata este închisoarea mai mare de 10 ani sau deten.iunea pe
via.a.

(3) – Degradarea militara poate fi aplicata condamna.ilor militari în activitate, în rezerva sau în retragere
pentru infrac.iuni savâr.ite cu inten.ie, daca pedeapsa principala aplicata este închisoarea de cel pu.in 5
ani .i de cel mult 10 ani.

Art. 70

(1) – Publicarea hotarârii definitive de condamnare se poate dispune când, .inând seama de natura .i
gravitatea infrac.iunii, împrejurarile cauzei .i persoana condamnatului, instan.a apreciaza ca publicarea
va contribui la prevenirea savâr.irii altor asemenea infrac.iuni.

(2) – Hotarârea de condamnare se publica în extras, în forma stabilita de instan.a, într-un cotidian local
sau na.ional, o singura data.

(3) – Publicarea hotarârii definitive de condamnare se face pe cheltuiala persoanei condamnate, fara a se
dezvalui identitatea altor persoane.

Capitol 4

Calculul duratei pedepselor

Art. 71

(1) – Durata executarii pedepsei privative de libertate se socote.te din ziua în care condamnatul a
început executarea hotarârii definitive de condamnare.

(2) – Ziua în care începe executarea pedepsei .i ziua în care înceteaza se socotesc în durata executarii.

(3) – Perioada în care condamnatul, în cursul executarii pedepsei, se afla bolnav în spital intra în durata
executarii, în afara de cazul în care .i-a provocat în mod voit boala, iar aceasta împrejurare se constata în
cursul executarii pedepsei.

(4) – Permisiunile de ie.ire din penitenciar, acordate condamnatului conform legii de executare a
pedepselor, intra în durata executarii pedepsei.

Art. 72
(1) – Perioada în care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade din
durata pedepsei închisorii pronun.ate. Scaderea se face .i atunci când condamnatul a fost urmarit sau
judecat, în acela.i timp ori în mod separat, pentru mai multe infrac.iuni concurente, chiar daca a fost
condamnat pentru o alta fapta decât cea care a determinat dispunerea masurii preventive.

(2) – Perioada în care o persoana a fost supusa unei masuri preventive privative de libertate se scade .i
în caz de condamnare la pedeapsa amenzii, prin înlaturarea în tot sau în parte a zilelor-amenda.

(3) – În cazul amenzii care înso.e.te pedeapsa închisorii, perioada în care o persoana a fost supusa unei
masuri preventive privative de libertate se scade din durata pedepsei închisorii.

Art. 73

(1) – În cazul infrac.iunilor savâr.ite în condi.iile art. 8, art. 9, art. 10 sau art. 11, partea din pedeapsa,
precum .i durata masurilor preventive privative de libertate executate în afara teritoriului .arii se scad
din durata pedepsei aplicate pentru aceea.i infrac.iune în România.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) se aplica în mod corespunzator .i în cazul în care pedeapsa executata în afara
.arii este amenda.

Capitol 5

Individualizarea pedepselor

Sectiune 1

Dispozi.ii generale

Art. 74

(1) – Stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infrac.iunii savâr.ite .i
cu periculozitatea infractorului, care se evalueaza dupa urmatoarele criterii:

a. împrejurarile .i modul de comitere a infrac.iunii, precum .i mijloacele folosite;

b. starea de pericol creata pentru valoarea ocrotita;

c. natura .i gravitatea rezultatului produs ori a altor consecin.e ale infrac.iunii;

d. motivul savâr.irii infrac.iunii .i scopul urmarit;

e. natura .i frecven.a infrac.iunilor care constituie antecedente penale ale infractorului;

f. conduita dupa savâr.irea infrac.iunii .i în cursul procesului penal;

g. nivelul de educa.ie, vârsta, starea de sanatate, situa.ia familiala .i sociala.

(2) – Când pentru infrac.iunea savâr.ita legea prevede pedepse alternative, se .ine seama de criteriile
prevazute în alin. (1) .i pentru alegerea uneia dintre acestea.

Sectiune 2

Circumstan.ele atenuante .i circumstan.ele agravante

Art. 75

(1) – Urmatoarele împrejurari constituie circumstan.e atenuante legale:

a. savâr.irea infrac.iunii sub stapânirea unei puternice tulburari sau emo.ii, determinata de o provocare
din partea persoanei vatamate, produsa prin violen.a, printr-o atingere grava a demnita.ii persoanei sau
printr-o alta ac.iune ilicita grava;

b. depa.irea limitelor legitimei aparari;

c. depa.irea limitelor starii de necesitate.
d. acoperirea integrala a prejudiciului material cauzat prin infrac.iune, în cursul urmaririi penale sau al
judeca.ii, pâna la primul termen de judecata, daca faptuitorul nu a mai beneficiat de aceasta
circumstan.a într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstan.a atenuanta nu se aplica în
cazul savâr.irii urmatoarelor infrac.iuni: contra persoanei, de furt calificat, tâlharie, piraterie, fraude
comise prin sisteme informatice .i mijloace de plata electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuziva,
infrac.iuni contra siguran.ei publice, infrac.iuni contra sanata.ii publice, infrac.iuni contra liberta.ii
religioase .i respectului datorat persoanelor decedate, contra securita.ii na.ionale, contra capacita.ii de
lupta a for.elor armate, infrac.iunilor de genocid, contra umanita.ii .i de razboi, a infrac.iunilor privind
frontiera de stat a României, a infrac.iunilor la legisla.ia privind prevenirea .i combaterea terorismului, a
infrac.iunilor de corup.ie, infrac.iunilor asimilate infrac.iunilor de corup.ie, a celor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene, a infrac.iunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor
explozive, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor,
privind regimul juridic al precursorilor de droguri, a celor privind spalarea banilor, privind activita.ile
aeronautice civile .i cele care pot pune în pericol siguran.a zborurilor .i securitatea aeronautica, privind
protec.ia martorilor, privind interzicerea organiza.iilor .i simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau
xenofob .i a promovarii cultului persoanelor vinovate de savâr.irea unor infrac.iuni contra pacii .i
omenirii, a celor privind traficul de organe, .esuturi sau celule de origine umana, privind prevenirea .i
combaterea pornografiei .i a celor la regimul adop.iilor.

(2) – Pot constitui circumstan.e atenuante judiciare:

a. eforturile depuse de infractor pentru înlaturarea sau diminuarea consecin.elor infrac.iunii;

b. împrejurarile legate de fapta comisa, care diminueaza gravitatea infrac.iunii sau periculozitatea
infractorului.

Art. 76

(1) – În cazul în care exista circumstan.e atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege
pentru infrac.iunea savâr.ita se reduc cu o treime.

(2) – Daca pedeapsa prevazuta de lege este deten.iunea pe via.a, în cazul re.inerii circumstan.elor
atenuante se aplica pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.

(3) – Reducerea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul
circumstan.elor atenuante re.inute.

Art. 77 – Urmatoarele împrejurari constituie circumstan.e agravante:

a. savâr.irea faptei de trei sau mai multe persoane împreuna;

b. savâr.irea infrac.iunii prin cruzimi sau supunerea victimei la tratamente degradante;

c. savâr.irea infrac.iunii prin metode sau mijloace de natura sa puna în pericol alte persoane ori bunuri;

d. savâr.irea infrac.iunii de catre un infractor major, daca aceasta a fost comisa împreuna cu un minor;

e. savâr.irea infrac.iunii profitând de starea de vadita vulnerabilitate a persoanei vatamate, datorata
vârstei, starii de sanatate, infirmita.ii sau altor cauze;

f. savâr.irea infrac.iunii în stare de intoxica.ie voluntara cu alcool sau cu alte substan.e psihoactive, când
a fost provocata în vederea comiterii infrac.iunii;

g. savâr.irea infrac.iunii de catre o persoana care a profitat de situa.ia prilejuita de o calamitate, de
starea de asediu sau de starea de urgen.a;

h. savâr.irea infrac.iunii pentru motive legate de rasa, na.ionalitate, etnie, limba, religie, gen, orientare
sexuala, opinie ori apartenen.a politica, avere, origine sociala, vârsta, dizabilitate, boala cronica
necontagioasa sau infec.ie HIV/SIDA ori pentru alte împrejurari de acela.i fel, considerate de faptuitor
drept cauze ale inferiorita.ii unei persoane în raport cu celelalte.

Art. 78

(1) – În cazul în care exista circumstan.e agravante, se poate aplica o pedeapsa pâna la maximul special.
Daca maximul special este neîndestulator, în cazul închisorii se poate adauga un spor pâna la 2 ani, care
nu poate depa.i o treime din acest maxim, iar în cazul amenzii se poate aplica un spor de cel mult o
treime din maximul special.

(2) – Majorarea limitelor speciale ale pedepsei se face o singura data, indiferent de numarul
circumstan.elor agravante re.inute.

Art. 79

(1) – Când în cazul aceleia.i infrac.iuni sunt incidente doua sau mai multe dispozi.ii care au ca efect
reducerea pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru infrac.iunea savâr.ita se
reduc prin aplicarea succesiva a dispozi.iilor privitoare la tentativa, circumstan.e atenuante .i cazuri
speciale de reducere a pedepsei, în aceasta ordine.

(2) – Daca sunt incidente doua sau mai multe dispozi.ii care au ca efect agravarea raspunderii penale,
pedeapsa se stabile.te prin aplicarea succesiva a dispozi.iilor privitoare la circumstan.e agravante,
infrac.iune continuata, concurs sau recidiva.

(3) – Când în cazul aceleia.i infrac.iuni sunt incidente una sau mai multe cauze de reducere a pedepsei .i
una sau mai multe cauze de majorare a pedepsei, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege
pentru infrac.iunea savâr.ita se reduc conform alin. (1), dupa care limitele de pedeapsa rezultate se
majoreaza conform alin. (2).

Sectiune 3

Renun.area la aplicarea pedepsei

Art. 80

(1) – Instan.a poate dispune renun.area la aplicarea pedepsei daca sunt întrunite urmatoarele condi.ii:

a. infrac.iunea savâr.ita prezinta o gravitate redusa, având în vedere natura .i întinderea urmarilor
produse, mijloacele folosite, modul .i împrejurarile în care a fost comisa, motivul .i scopul urmarit;

b. în raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savâr.irii infrac.iunii, de eforturile
depuse de acesta pentru înlaturarea sau diminuarea consecin.elor infrac.iunii, precum .i de posibilita.ile
sale de îndreptare, instan.a apreciaza ca aplicarea unei pedepse ar fi inoportuna din cauza consecin.elor
pe care le-ar avea asupra persoanei acestuia.

(2) – Nu se poate dispune renun.area la aplicarea pedepsei daca:

a. infractorul a mai suferit anterior o condamnare, cu excep.ia cazurilor prevazute în art. 42 lit. a) .i lit.
b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

b. fa.a de acela.i infractor s-a mai dispus renun.area la aplicarea pedepsei în ultimii 2 ani anteriori datei
comiterii infrac.iunii pentru care este judecat;

c. infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a încercat zadarnicirea aflarii adevarului
ori a identificarii .i tragerii la raspundere penala a autorului sau a participan.ilor;

d. pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea savâr.ita este închisoarea mai mare de 5 ani.

(3) – În caz de concurs de infrac.iuni, renun.area la aplicarea pedepsei se poate dispune daca pentru
fiecare infrac.iune concurenta sunt îndeplinite condi.iile prevazute în alin. (1) .i alin. (2).

Art. 81
(1) – Când dispune renun.area la aplicarea pedepsei, instan.a aplica infractorului un avertisment.

(2) – Avertismentul consta în prezentarea motivelor de fapt care au determinat renun.area la aplicarea
pedepsei .i aten.ionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare .i a consecin.elor la care se expune
daca va mai comite infrac.iuni.

(3) – În caz de concurs de infrac.iuni se aplica un singur avertisment.

Art. 82

(1) – Persoana fa.a de care s-a dispus renun.area la aplicarea pedepsei nu este supusa niciunei decaderi,
interdic.ii sau incapacita.i ce ar putea decurge din infrac.iunea savâr.ita.

(2) – Renun.area la aplicarea pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguran.a .i a
obliga.iilor civile prevazute în hotarâre.

(3) – Daca în termen de 2 ani de la ramânerea definitiva a hotarârii prin care s-a dispus renun.area la
aplicarea pedepsei se descopera ca persoana fa.a de care s-a luat aceasta masura savâr.ise anterior
ramânerii definitive a hotarârii o alta infrac.iune, pentru care i s-a stabilit o pedeapsa chiar dupa
expirarea acestui termen, renun.area la aplicarea pedepsei se anuleaza .i se stabile.te pedeapsa pentru
infrac.iunea care a atras ini.ial renun.area la aplicarea pedepsei, aplicându-se apoi, dupa caz, dispozi.iile
privitoare la concursul de infrac.iuni, recidiva sau pluralitate intermediara.

Sectiune 4

Amânarea aplicarii pedepsei

Art. 83

(1) – Instan.a poate dispune amânarea aplicarii pedepsei, stabilind un termen de supraveghere, daca
sunt întrunite urmatoarele condi.ii:

a. pedeapsa stabilita, inclusiv în cazul concursului de infrac.iuni, este amenda sau închisoarea de cel
mult 2 ani;

b. infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii, cu excep.ia cazurilor prevazute în
art. 42 lit. a) .i lit. b) sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare;

c. infractorul .i-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata în folosul comunita.ii;

d. în raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savâr.irii infrac.iunii, de eforturile
depuse de acesta pentru înlaturarea sau diminuarea consecin.elor infrac.iunii, precum .i de posibilita.ile
sale de îndreptare, instan.a apreciaza ca aplicarea imediata a unei pedepse nu este necesara, dar se
impune supravegherea conduitei sale pentru o perioada determinata.

(2) – Nu se poate dispune amânarea aplicarii pedepsei daca pedeapsa prevazuta de lege pentru
infrac.iunea savâr.ita este de 7 ani sau mai mare sau daca infractorul s-a sustras de la urmarire penala
ori judecata sau a încercat zadarnicirea aflarii adevarului ori a identificarii .i tragerii la raspundere penala
a autorului sau a participan.ilor.

(3) – Amânarea aplicarii pedepsei închisorii atrage .i amânarea aplicarii amenzii care înso.e.te pedeapsa
închisorii în condi.iile art. 62.

(4) – Sunt obligatorii prezentarea motivelor care au determinat amânarea aplicarii pedepsei .i
aten.ionarea infractorului asupra conduitei sale viitoare .i a consecin.elor la care se expune daca va mai
comite infrac.iuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obliga.iile ce îi revin pe
durata termenului de supraveghere.

Art. 84
(1) – Termenul de supraveghere este de 2 ani .i se calculeaza de la data ramânerii definitive a hotarârii
prin care s-a dispus amânarea aplicarii pedepsei.

(2) – Pe durata termenului de supraveghere, persoana fa.a de care s-a dispus amânarea aplicarii
pedepsei trebuie sa respecte masurile de supraveghere .i sa execute obliga.iile ce îi revin, în condi.iile
stabilite de instan.a.

Art. 85

(1) – Pe durata termenului de supraveghere, persoana fa.a de care s-a dispus amânarea aplicarii
pedepsei trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a. sa se prezinte la serviciul de proba.iune, la datele fixate de acesta;

b. sa primeasca vizitele consilierului de proba.iune desemnat cu supravegherea sa;

c. sa anun.e, în prealabil, schimbarea locuin.ei .i orice deplasare care depa.e.te 5 zile, precum .i
întoarcerea;

d. sa comunice schimbarea locului de munca;

e. sa comunice informa.ii .i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen.a.

(2) – Instan.a poate impune persoanei fa.a de care s-a dispus amânarea aplicarii pedepsei sa execute
una sau mai multe dintre urmatoarele obliga.ii:

a. sa urmeze un curs de pregatire .colara ori de calificare profesionala;

b. sa presteze o munca neremunerata în folosul comunita.ii, pe o perioada cuprinsa între 30 .i 60 de
zile, în condi.iile stabilite de instan.a, afara de cazul în care, din cauza starii de sanatate, persoana nu
poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabile.te prin legea de executare a pedepselor;

c. sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de
proba.iune sau organizate în colaborare cu institu.ii din comunitate;

d. sa se supuna masurilor de control, tratament sau îngrijire medicala;

e. sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis
infrac.iunea sau cu alte persoane, stabilite de instan.a, ori sa nu se apropie de acestea;

f. sa nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice,
stabilite de instan.a;

g. sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instan.a;

h. sa nu de.ina, sa nu foloseasca .i sa nu poarte nicio categorie de arme;

i. sa nu paraseasca teritoriul României fara acordul instan.ei;

j. sa nu ocupe sau sa nu exercite func.ia, profesia, meseria ori activitatea de care s-a folosit pentru
savâr.irea infrac.iunii.

(3) – Pentru stabilirea obliga.iei prevazute la alin. (2) lit. b), instan.a va consulta informa.iile puse la
dispozi.ie periodic de catre serviciul de proba.iune cu privire la posibilita.ile concrete de executare
existente la nivelul serviciului de proba.iune .i la nivelul institu.iilor din comunitate.

(4) – Când stabile.te obliga.ia prevazuta la alin. (2) lit. e)—g), instan.a individualizeaza, în concret,
con.inutul acestei obliga.ii, .inând seama de împrejurarile cauzei.

(5) – Persoana supravegheata trebuie sa îndeplineasca integral obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, cel
mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 86

(1) – Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute în art. 85 alin. (1) lit. c)-e) se comunica
serviciului de proba.iune.
(2) – Supravegherea executarii obliga.iilor prevazute în art. 85 alin. (2) lit. a)-c) .i alin. (5) se face de
serviciul de proba.iune. Verificarea modului de îndeplinire a obliga.iilor prevazute în art. 85 alin. (2) lit.
d)-j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de proba.iune cu privire la orice încalcare a
acestora.

(3) – Serviciul de proba.iune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obliga.iilor prevazute
în art. 85 alin. (2) lit. a)-d), într-un termen cât mai scurt de la data ramânerii definitive a hotarârii de
condamnare.

(4) – Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de proba.iune are obliga.ia sa sesizeze instan.a,
daca:

a. au intervenit motive care justifica fie modificarea obliga.iilor impuse de instan.a, fie încetarea
executarii unora dintre acestea;

b. persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, în condi.iile stabilite,
obliga.iile ce îi revin;

c. persoana supravegheata nu a îndeplinit obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, cel mai târziu cu 3 luni
înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 87

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea
unor noi obliga.ii, fie sporirea sau diminuarea condi.iilor de executare a celor existente, instan.a dispune
modificarea obliga.iilor în mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate .anse sporite
de îndreptare.

(2) – Instan.a dispune încetarea executarii unora dintre obliga.iile pe care le-a impus, atunci când
apreciaza ca men.inerea acestora nu mai este necesara.

Art. 88

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credin.a, nu
respecta masurile de supraveghere sau nu executa obliga.iile impuse, instan.a revoca amânarea .i
dispune aplicarea .i executarea pedepsei.

(2) – În cazul când, pâna la expirarea termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu
îndepline.te integral obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, instan.a revoca amânarea .i dispune
aplicarea .i executarea pedepsei, afara de cazul când persoana dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate
sa le îndeplineasca.

(3) – Daca dupa amânarea aplicarii pedepsei persoana supravegheata a savâr.it o noua infrac.iune, cu
inten.ie sau inten.ie depa.ita, descoperita în termenul de supraveghere, pentru care s-a pronun.at o
condamnare chiar dupa expirarea acestui termen, instan.a revoca amânarea .i dispune aplicarea .i
executarea pedepsei. Pedeapsa aplicata ca urmare a revocarii amânarii .i pedeapsa pentru noua
infrac.iune se calculeaza conform dispozi.iilor privitoare la concursul de infrac.iuni.

(4) – Daca infrac.iunea ulterioara este savâr.ita din culpa, instan.a poate men.ine sau revoca amânarea
aplicarii pedepsei. În cazul revocarii, dispozi.iile alin. (3) se aplica în mod corespunzator.

Art. 89

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana supravegheata mai
savâr.ise o infrac.iune pâna la ramânerea definitiva a hotarârii prin care s-a dispus amânarea, pentru
care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar dupa expirarea acestui termen, amânarea se anuleaza,
aplicându-se, dupa caz, dispozi.iile privitoare la concursul de infrac.iuni, recidiva sau pluralitate
intermediara.

(2) – În caz de concurs de infrac.iuni, instan.a poate dispune amânarea aplicarii pedepsei rezultante daca
sunt îndeplinite condi.iile prevazute în art. 83. Daca se dispune amânarea aplicarii pedepsei, termenul
de supraveghere se calculeaza de la data ramânerii definitive a hotarârii prin care s-a pronun.at anterior
amânarea aplicarii pedepsei.

Art. 90

(1) – Persoanei fa.a de care s-a dispus amânarea aplicarii pedepsei nu i se mai aplica pedeapsa .i nu este
supusa niciunei decaderi, interdic.ii sau incapacita.i ce ar putea decurge din infrac.iunea savâr.ita, daca
nu a savâr.it din nou o infrac.iune pâna la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus
revocarea amânarii .i nu s-a descoperit o cauza de anulare.

(2) – Amânarea aplicarii pedepsei nu produce efecte asupra executarii masurilor de siguran.a .i a
obliga.iilor civile prevazute în hotarâre.

Sectiune 5

Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere

Art. 91

(1) – Instan.a poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere daca sunt întrunite
urmatoarele condi.ii:

a. pedeapsa aplicata, inclusiv în caz de concurs de infrac.iuni, este închisoarea de cel mult 3 ani;

b. infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excep.ia
cazurilor prevazute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de
reabilitare;

c. infractorul .i-a manifestat acordul de a presta o munca neremunerata în folosul comunita.ii;

d. în raport de persoana infractorului, de conduita avuta anterior savâr.irii infrac.iunii, de eforturile
depuse de acesta pentru înlaturarea sau diminuarea consecin.elor infrac.iunii, precum .i de posibilita.ile
sale de îndreptare, instan.a apreciaza ca aplicarea pedepsei este suficienta .i, chiar fara executarea
acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infrac.iuni, însa este necesara supravegherea conduitei
sale pentru o perioada determinata.

(2) – Când pedeapsa închisorii este înso.ita de pedeapsa amenzii aplicate în condi.iile art. 62, amenda se
executa chiar daca executarea pedepsei închisorii a fost suspendata sub supraveghere.

(3) – Nu se poate dispune suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, daca:

a. pedeapsa aplicata este numai amenda;

b. aplicarea pedepsei a fost ini.ial amânata, dar ulterior amânarea a fost revocata;

c. infractorul s-a sustras de la urmarire penala ori judecata sau a încercat zadarnicirea aflarii adevarului
ori a identificarii .i tragerii la raspundere penala a autorului sau a participan.ilor.

(4) – Este obligatorie prezentarea motivelor pe care s-a întemeiat condamnarea, precum .i a celor ce au
determinat suspendarea executarii pedepsei .i aten.ionarea condamnatului asupra conduitei sale
viitoare .i a consecin.elor la care se expune daca va mai comite infrac.iuni sau nu va respecta masurile
de supraveghere ori nu va executa obliga.iile ce îi revin pe durata termenului de supraveghere.

Art. 92
(1) – Durata suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere constituie termen de supraveghere
pentru condamnat .i este cuprinsa între 2 .i 4 ani, fara a putea fi însa mai mica decât durata pedepsei
aplicate.

(2) – Termenul de supraveghere se calculeaza de la data când hotarârea prin care s-a pronun.at
suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere a ramas definitiva.

(3) – Pe durata termenului de supraveghere condamnatul trebuie sa respecte masurile de supraveghere
.i sa execute obliga.iile ce îi revin, în condi.iile stabilite de instan.a.

Art. 93

(1) – Pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de
supraveghere:

a. sa se prezinte la serviciul de proba.iune, la datele fixate de acesta;

b. sa primeasca vizitele consilierului de proba.iune desemnat cu supravegherea sa;

c. sa anun.e, în prealabil, schimbarea locuin.ei .i orice deplasare care depa.e.te 5 zile;

d. sa comunice schimbarea locului de munca;

e. sa comunice informa.ii .i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen.a.

(2) – Instan.a impune condamnatului sa execute una sau mai multe dintre urmatoarele obliga.ii:

a. sa urmeze un curs de pregatire .colara ori de calificare profesionala;

b. sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de
proba.iune sau organizate în colaborare cu institu.ii din comunitate;

c. sa se supuna masurilor de control, tratament sau îngrijire medicala;

d. sa nu paraseasca teritoriul României, fara acordul instan.ei.

(3) – Pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o munca neremunerata în folosul
comunita.ii pe o perioada cuprinsa între 60 .i 120 de zile, în condi.iile stabilite de instan.a, afara de cazul
în care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca. Numarul zilnic de ore se stabile.te
prin legea de executare a pedepselor.

(4) – Pentru stabilirea con.inutului obliga.iei prevazute la alin. (3), instan.a va consulta informa.iile puse
la dispozi.ie periodic de catre serviciul de proba.iune cu privire la posibilita.ile concrete de executare
existente la nivelul serviciului de proba.iune .i la nivelul institu.iilor din comunitate.

(5) – Condamnatul trebuie sa îndeplineasca integral obliga.iile civile stabilite prin hotarârea de
condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 94

(1) – Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute în art. 93 alin. (1) lit. c)-e) se comunica
serviciului de proba.iune.

(2) – Supravegherea executarii obliga.iilor prevazute în art. 93 alin. (2) lit. a) .i lit. b), alin. (3) .i alin. (5) se
face de serviciul de proba.iune. Verificarea modului de îndeplinire a obliga.iilor prevazute în art. 93 alin.
(2) lit. c) .i lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de proba.iune cu privire la orice
încalcare a acestora.

(3) – Serviciul de proba.iune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obliga.iilor prevazute
în art. 93 alin. (2) lit. a) .i lit. b), precum .i alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data ramânerii
definitive a hotarârii de condamnare.

(4) – Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de proba.iune are obliga.ia sa sesizeze instan.a,
daca:
a. au intervenit motive care justifica fie modificarea obliga.iilor impuse de instan.a, fie încetarea
executarii unora dintre acestea;

b. persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, în condi.iile stabilite,
obliga.iile care îi revin;

c. persoana supravegheata nu a îndeplinit obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, cel mai târziu cu 3 luni
înainte de expirarea termenului de supraveghere.

Art. 95

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea
unor noi obliga.ii, fie sporirea sau diminuarea condi.iilor de executare a celor existente, instan.a dispune
modificarea obliga.iilor în mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului .anse mai mari de
îndreptare.

(2) – Instan.a dispune încetarea executarii unora dintre obliga.iile pe care le-a impus, când apreciaza ca
men.inerea acestora nu mai este necesara.

Art. 96

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credin.a, nu
respecta masurile de supraveghere sau nu executa obliga.iile impuse ori stabilite de lege, instan.a
revoca suspendarea .i dispune executarea pedepsei.

(2) – Daca pâna la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu îndepline.te
integral obliga.iile civile stabilite prin hotarâre, instan.a revoca suspendarea .i dispune executarea
pedepsei, afara de cazul în care persoana dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca.

(3) – Daca pedeapsa amenzii care a înso.it pedeapsa închisorii în condi.iile art. 62 nu a fost executata .i a
fost înlocuita cu pedeapsa închisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) .i alin. (6), instan.a revoca
suspendarea .i dispune executarea pedepsei, la care se adauga pedeapsa închisorii care a înlocuit
amenda.

(4) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savâr.it o noua infrac.iune,
descoperita pâna la împlinirea termenului .i pentru care s-a pronun.at o condamnare la pedeapsa
închisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instan.a revoca suspendarea .i dispune executarea
pedepsei.

(5) – Pedeapsa principala pentru noua infrac.iune se stabile.te .i se executa, dupa caz, potrivit
dispozi.iilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

(6) – Daca infrac.iunea ulterioara este savâr.ita din culpa, instan.a poate men.ine sau revoca
suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. În cazul revocarii, dispozi.iile alin. (1), alin. (4) .i alin.
(5) se aplica în mod corespunzator.

Art. 97

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai
savâr.ise o infrac.iune pâna la ramânerea definitiva a hotarârii prin care s-a dispus suspendarea, pentru
care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar dupa expirarea acestui termen, suspendarea se anuleaza,
aplicându-se, dupa caz, dispozi.iile privitoare la concursul de infrac.iuni, recidiva sau pluralitate
intermediara.

(2) – În caz de concurs de infrac.iuni sau pluralitate intermediara, instan.a poate dispune suspendarea
executarii pedepsei rezultante, daca sunt îndeplinite condi.iile prevazute în art. 91. Daca se dispune
suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculeaza de la data
ramânerii definitive a hotarârii de condamnare prin care s-a pronun.at anterior suspendarea executarii
pedepsei sub supraveghere.

Art. 98

(1) – În cazul în care condamnatul nu a savâr.it o noua infrac.iune descoperita pâna la expirarea
termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere
.i nu s-a descoperit o cauza de anulare, pedeapsa se considera executata.

(2) – Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere nu produce efecte asupra masurilor de
siguran.a .i a obliga.iilor civile prevazute în hotarârea de condamnare.

Sectiune 6

Liberarea condi.ionata

Art. 99

(1) – Liberarea condi.ionata în cazul deten.iunii pe via.a poate fi dispusa, daca:

a. cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de deten.iune;

b. cel condamnat a avut o buna conduita pe toata durata executarii pedepsei;

c. cel condamnat a îndeplinit integral obliga.iile civile stabilite prin hotarârea de condamnare, afara de
cazul când dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca;

d. instan.a are convingerea ca persoana condamnata s-a îndreptat .i se poate reintegra în societate.

(2) – Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii condi.ionate .i
aten.ionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare .i a consecin.elor la care se expune, daca va
mai comite infrac.iuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori daca nu va executa obliga.iile ce
îi revin pe durata termenului de supraveghere.

(3) – De la data liberarii condi.ionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de 10 ani.

Art. 100

(1) – Liberarea condi.ionata în cazul închisorii poate fi dispusa, daca:

a. cel condamnat a executat cel pu.in doua treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu
depa.e.te 10 ani, sau cel pu.in trei patrimi din durata pedepsei, dar nu mai mult de 20 de ani, în cazul
închisorii mai mari de 10 ani;

b. cel condamnat se afla în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis;

c. cel condamnat a îndeplinit integral obliga.iile civile stabilite prin hotarârea de condamnare, afara de
cazul când dovede.te ca nu a avut nicio posibilitate sa le îndeplineasca;

d. instan.a are convingerea ca persoana condamnata s-a îndreptat .i se poate reintegra în societate.

(2) – În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani, se poate dispune liberarea condi.ionata,
dupa executarea efectiva a jumatate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu depa.e.te 10 ani, sau
a cel pu.in doua treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, daca sunt îndeplinite
condi.iile prevazute în alin. (1) lit. b)-d).

(3) – În calculul frac.iunilor de pedeapsa prevazute în alin. (1) se .ine seama de partea din durata
pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. În acest caz,
liberarea condi.ionata nu poate fi dispusa înainte de executarea efectiva a cel pu.in jumatate din durata
pedepsei închisorii, când aceasta nu depa.e.te 10 ani, .i a cel pu.in doua treimi, când pedeapsa este mai
mare de 10 ani.

(4) – În calculul frac.iunilor de pedeapsa prevazute în alin. (2) se .ine seama de partea din durata
pedepsei ce poate fi considerata, potrivit legii, ca executata pe baza muncii prestate. În acest caz,
liberarea condi.ionata nu poate fi dispusa înainte de executarea efectiva a cel pu.in o treime din durata
pedepsei închisorii, când aceasta nu depa.e.te 10 ani, .i a cel pu.in jumatate, când pedeapsa este mai
mare de 10 ani.

(5) – Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii condi.ionate .i
aten.ionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare .i a consecin.elor la care se expune, daca va
mai comite infrac.iuni sau nu va respecta masurile de supraveghere ori nu va executa obliga.iile ce îi
revin pe durata termenului de supraveghere.

(6) – Intervalul cuprins între data liberarii condi.ionate .i data împlinirii duratei pedepsei constituie
termen de supraveghere pentru condamnat.

Art. 101

(1) – Daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare,
condamnatul trebuie sa respecte urmatoarele masuri de supraveghere:

a. sa se prezinte la serviciul de proba.iune, la datele fixate de acesta;

b. sa primeasca vizitele persoanei desemnate cu supravegherea sa;

c. sa anun.e, în prealabil, orice schimbare a locuin.ei .i orice deplasare care depa.e.te 5 zile;

d. sa comunice schimbarea locului de munca;

e. sa comunice informa.ii .i documente de natura a permite controlul mijloacelor sale de existen.a.

(2) – În cazul prevazut în alin. (1), instan.a poate impune condamnatului sa execute una sau mai multe
dintre urmatoarele obliga.ii:

a. sa urmeze un curs de pregatire .colara ori de calificare profesionala;

b. sa frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare sociala derulate de catre serviciul de
proba.iune sau organizate în colaborare cu institu.ii din comunitate;

c. sa nu paraseasca teritoriul României;

d. sa nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari
publice, stabilite de instan.a;

e. sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participan.ii la savâr.irea
infrac.iunii sau cu alte persoane, stabilite de instan.a, ori sa nu se apropie de acestea;

f. sa nu conduca anumite vehicule stabilite de instan.a;

g. sa nu de.ina, sa nu foloseasca .i sa nu poarte nicio categorie de arme.

(3) – Obliga.iile prevazute în alin. (2) lit. c)-g) pot fi impuse în masura în care nu au fost aplicate în
con.inutul pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi.

(4) – Când stabile.te obliga.ia prevazuta la alin. (2) lit. d)—f), instan.a individualizeaza, în concret,
con.inutul acestei obliga.ii, .inând seama de împrejurarile cauzei.

(5) – Masurile de supraveghere .i obliga.iile prevazute în alin. (2) lit. a) .i lit. b) se executa din momentul
acordarii liberarii, pe o perioada egala cu o treime din durata termenului de supraveghere, dar nu mai
mult de 2 ani, iar obliga.iile prevazute în alin. (2) lit. c)-g) se executa pe toata durata termenului de
supraveghere.

(6)

Art. 102

(1) – Pe durata supravegherii, datele prevazute în art. 101 alin. (1) lit. c)-e) se comunica serviciului de
proba.iune.
(2) – Supravegherea executarii obliga.iilor prevazute în art. 101 alin. (2) lit. a) .i lit. b) se face de serviciul
de proba.iune. Verificarea modului de îndeplinire a obliga.iilor prevazute în art. 101 alin. (2) lit. c)-g) se
face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de proba.iune cu privire la orice încalcare a acestora.

(3) – Supravegherea executarii obliga.iilor prevazute în art. 101 alin. (2) lit. d) .i lit. e) poate fi realizata .i
printr-un sistem electronic de supraveghere, în condi.iile prevazute de legea speciala.

(4) – Pe durata supravegherii, serviciul de proba.iune are obliga.ia sa sesizeze instan.a, daca:

a. au intervenit motive care justifica fie modificarea obliga.iilor impuse de instan.a, fie încetarea
executarii unora dintre acestea;

b. persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, în condi.iile stabilite,
obliga.iile ce îi revin.

Art. 103

(1) – Daca pe durata supravegherii au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obliga.ii, fie
sporirea sau diminuarea condi.iilor de executare a celor existente, instan.a dispune modificarea
obliga.iilor în mod corespunzator, pentru a asigura condamnatului .anse mai mari de reintegrare
sociala.

(2) – Instan.a dispune încetarea executarii unora dintre obliga.iile pe care le-a impus, când apreciaza ca
men.inerea acestora nu mai este necesara.

Art. 104

(1) – Daca pe durata supravegherii persoana condamnata, cu rea-credin.a, nu respecta masurile de
supraveghere sau nu executa obliga.iile impuse, instan.a revoca liberarea .i dispune executarea restului
de pedeapsa.

(2) – Daca dupa acordarea liberarii cel condamnat a savâr.it o noua infrac.iune, care a fost descoperita în
termenul de supraveghere .i pentru care s-a pronun.at o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar dupa
expirarea acestui termen, instan.a revoca liberarea .i dispune executarea restului de pedeapsa.
Pedeapsa pentru noua infrac.iune se stabile.te .i se executa, dupa caz, potrivit dispozi.iilor de la recidiva
sau pluralitate intermediara.

(3) – Dispozi.iile alin. (1) .i alin. (2) se aplica în mod corespunzator .i în cazul liberarii condi.ionate din
executarea pedepsei deten.iunii pe via.a.

Art. 105

(1) – Daca pe parcursul termenului de supraveghere se descopera ca persoana condamnata mai
savâr.ise o infrac.iune pâna la acordarea liberarii, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar dupa
expirarea acestui termen, liberarea se anuleaza, aplicându-se, dupa caz, dispozi.iile privitoare la
concursul de infrac.iuni, recidiva sau pluralitate intermediara.

(2) – În cazul în care, în raport de pedeapsa rezultata, sunt îndeplinite condi.iile prevazute în art. 99 sau
art. 100, instan.a poate acorda liberarea condi.ionata. Daca s-a dispus liberarea, termenul de
supraveghere se calculeaza de la data acordarii primei liberari.

(3) – Când, dupa anulare, instan.a dispune executarea pedepsei rezultante, partea din durata pedepsei
complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi neexecutata la data anularii liberarii se va executa
dupa executarea pedepsei închisorii.

Art. 106 – În cazul în care condamnatul nu a savâr.it o noua infrac.iune descoperita pâna la expirarea
termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea liberarii condi.ionate .i nu s-a descoperit o cauza
de anulare, pedeapsa se considera executata.
Titlu 4

Masurile de siguran.a

Capitol 1

Dispozi.ii generale

Art. 107

(1) – Masurile de siguran.a au ca scop înlaturarea unei stari de pericol .i preîntâmpinarea savâr.irii
faptelor prevazute de legea penala.

(2) – Masurile de siguran.a se iau fa.a de persoana care a comis o fapta prevazuta de legea penala,
nejustificata.

(3) – Masurile de siguran.a se pot lua .i în situa.ia în care faptuitorului nu i se aplica o pedeapsa.

Art. 108 – Masurile de siguran.a sunt:

a. obligarea la tratament medical;

b. internarea medicala;

c. interzicerea ocuparii unei func.ii sau a exercitarii unei profesii;

d. confiscarea speciala.

e. confiscarea extinsa.

Capitol 2

Regimul masurilor de siguran.a

Art. 109

(1) – Daca faptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocata de consumul cronic de alcool sau de
alte substan.e psihoactive, prezinta pericol pentru societate, poate fi obligat sa urmeze un tratament
medical pâna la însanato.ire sau pâna la ob.inerea unei ameliorari care sa înlature starea de pericol.

(2) – Când persoana fa.a de care s-a luat aceasta masura nu urmeaza tratamentul, se poate dispune
internarea medicala.

(3) – Daca persoana obligata la tratament este condamnata la o pedeapsa privativa de libertate,
tratamentul se efectueaza .i în timpul executarii pedepsei.

Art. 110 – Când faptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substan.e psihoactive sau sufera de
o boala infectocontagioasa .i prezinta pericol pentru societate, se poate lua masura internarii într-o
unitate sanitara de specialitate, pâna la însanato.ire sau pâna la ob.inerea unei ameliorari care sa
înlature starea de pericol.

Art. 111

(1) – Când faptuitorul a savâr.it fapta datorita incapacita.ii, nepregatirii sau altor cauze care îl fac inapt
pentru ocuparea unei anumite func.ii, pentru exercitarea unei profesii sau meserii ori pentru
desfa.urarea unei alte activita.i, se poate lua masura interzicerii exercitarii dreptului de a ocupa acea
func.ie ori de a exercita acea profesie, meserie sau activitate.

(2) – Masura de siguran.a poate fi revocata la cerere, dupa trecerea unui termen de cel pu.in un an, daca
se constata ca temeiurile care au impus luarea ei au încetat. O noua cerere nu se poate face decât dupa
trecerea unui termen de cel pu.in un an de la data respingerii cererii anterioare.
Art. 112

(1) – Sunt supuse confiscarii speciale:

a. bunurile produse prin savâr.irea faptei prevazute de legea penala;

b. bunurile care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la savâr.irea unei fapte
prevazute de legea penala, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apar.inând altei persoane, aceasta a
cunoscut scopul folosirii lor;

c. bunurile folosite, imediat dupa savâr.irea faptei, pentru a asigura scaparea faptuitorului sau pastrarea
folosului ori a produsului ob.inut, daca sunt ale faptuitorului sau daca, apar.inând altei persoane,
aceasta a cunoscut scopul folosirii lor;

d. bunurile care au fost date pentru a determina savâr.irea unei fapte prevazute de legea penala sau
pentru a rasplati pe faptuitor;

e. bunurile dobândite prin savâr.irea faptei prevazute de legea penala, daca nu sunt restituite persoanei
vatamate .i în masura în care nu servesc la despagubirea acesteia;

f. bunurile a caror de.inere este interzisa de legea penala.

(2) – În cazul prevazut în alin. (1) lit. b) .i lit. c), daca valoarea bunurilor supuse confiscarii este vadit
dispropor.ionata fa.a de natura .i gravitatea faptei, se dispune confiscarea în parte, prin echivalent
banesc, .inând seama de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce .i de contribu.ia bunului la
aceasta. Daca bunurile au fost produse, modificate sau adaptate în scopul savâr.irii faptei prevazute de
legea penala, se dispune confiscarea lor în întregime.

(3) – În cazurile prevazute în alin. (1) lit. b) .i lit. c), daca bunurile nu pot fi confiscate, întrucât nu apar.in
infractorului, iar persoana careia îi apar.in nu a cunoscut scopul folosirii lor, se va confisca echivalentul
în bani al acestora, cu aplicarea dispozi.iilor alin. (2).

(4) – Dispozi.iile alin. (1) lit. b) nu se aplica în cazul faptelor savâr.ite prin presa.

(5) – Daca bunurile supuse confiscarii potrivit alin. (1) lit. b)-e) nu se gasesc, în locul lor se confisca bani .i
bunuri pâna la concuren.a valorii acestora.

(6) – Se confisca, de asemenea, bunurile .i banii ob.inu.i din exploatarea bunurilor supuse confiscarii,
precum .i bunurile produse de acestea, cu excep.ia bunurilor prevazute în alin. (1) lit. b) .i lit. c).

Art. 1121

(1) – Sunt supuse confiscarii .i alte bunuri decât cele men.ionate la art. 112, în cazul în care persoana
este condamnata pentru comiterea uneia dintre urmatoarele infrac.iuni, daca fapta este susceptibila sa
îi procure un folos material .i pedeapsa prevazuta de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:

a. infrac.iuni privind traficul de droguri .i de precursori;

b. infrac.iuni privind traficul .i exploatarea persoanelor vulnerabile;

c. infrac.iuni privind frontiera de stat a României;

d. infrac.iunea de spalare a banilor;

e. infrac.iuni din legisla.ia privind prevenirea .i combaterea pornografiei;

f. infrac.iuni din legisla.ia privind combaterea terorismului;

g. constituirea unui grup infrac.ional organizat;

h. infrac.iuni contra patrimoniului;

i. nerespectarea regimului armelor, muni.iilor, materialelor nucleare .i al materiilor explozive;

j. falsificarea de monede, timbre sau de alte valori;
k. divulgarea secretului economic, concuren.a neloiala, nerespectarea dispozi.iilor privind opera.ii de
import sau export, deturnarea de fonduri, infrac.iuni privind regimul importului .i al exportului, precum
.i al introducerii .i scoaterii din .ara de de.euri .i reziduuri;

l. infrac.iuni privind jocurile de noroc;

m. infrac.iuni de corup.ie, infrac.iunile asimilate acestora, precum .i infrac.iunile împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene;

n. infrac.iuni de evaziune fiscala;

o. infrac.iuni privind regimul vamal;

p. infrac.iuni de frauda comise prin sisteme informatice .i mijloace de plata electronice;

q. traficul de organe, .esuturi sau celule de origine umana.

(2) – Confiscarea extinsa se dispune daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele condi.ii:

a. valoarea bunurilor dobândite de persoana condamnata, într-o perioada de 5 ani înainte .i, daca este
cazul, dupa momentul savâr.irii infrac.iunii, pâna la data emiterii actului de sesizare a instan.ei,
depa.e.te în mod vadit veniturile ob.inute de aceasta în mod licit;

b. instan.a are convingerea ca bunurile respective provin din activita.i infrac.ionale de natura celor
prevazute la alin. (1).

(3) – Pentru aplicarea dispozi.iilor alin. (2) se va .ine seama .i de valoarea bunurilor transferate de catre
persoana condamnata ori de un ter. unui membru al familiei sau unei persoane juridice asupra careia
persoana condamnata de.ine controlul.

(4) – Prin bunuri, conform prezentului articol, se în.elege .i sumele de bani.

(5) – La stabilirea diferen.ei dintre veniturile licite .i valoarea bunurilor dobândite se vor avea în vedere
valoarea bunurilor la data dobândirii lor .i cheltuielile facute de persoana condamnata, membrii familiei
acesteia.

(6) – Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, în locul lor se confisca bani .i bunuri pâna la
concuren.a valorii acestora.

(7) – Se confisca, de asemenea, bunurile .i banii ob.inu.i din exploatarea sau folosirea bunurilor supuse
confiscarii, precum .i bunurile produse de acestea.

(8) – Confiscarea nu poate depa.i valoarea bunurilor dobândite în perioada prevazuta la alin. (2), care
excedeaza nivelului veniturilor licite ale persoanei condamnate.

Titlu 5

Minoritatea

Capitol 1

Regimul raspunderii penale a minorului Limitele raspunderii penale

Art. 113

(1) – Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu raspunde penal.

(2) – Minorul care are vârsta între 14 .i 16 ani raspunde penal numai daca se dovede.te ca a savâr.it
fapta cu discernamânt.

(3) – Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani raspunde penal potrivit legii.

Art. 114
(1) – Fa.a de minorul care, la data savâr.irii infrac.iunii, avea vârsta cuprinsa între 14 .i 18 ani se ia o
masura educativa neprivativa de libertate.

(2) – Fa.a de minorul prevazut în alin. (1) se poate lua o masura educativa privativa de libertate în
urmatoarele cazuri:

a. daca a mai savâr.it o infrac.iune, pentru care i s-a aplicat o masura educativa ce a fost executata ori a
carei executare a început înainte de comiterea infrac.iunii pentru care este judecat;

b. atunci când pedeapsa prevazuta de lege pentru infrac.iunea savâr.ita este închisoarea de 7 ani sau
mai mare ori deten.iunea pe via.a.

Art. 115

(1) – Masurile educative sunt neprivative de libertate sau privative de libertate. Masurile educative
neprivative de libertate sunt:

a. stagiul de formare civica;

b. supravegherea;

c. consemnarea la sfâr.it de saptamâna;

d. asistarea zilnica. Masurile educative privative de libertate sunt:

a. internarea într-un centru educativ;

b. internarea într-un centru de deten.ie.

(2) – Alegerea masurii educative care urmeaza sa fie luata fa.a de minor se face, în condi.iile art. 114,
potrivit criteriilor prevazute în art. 74.

Art. 116

(1) – În vederea efectuarii evaluarii minorului, potrivit criteriilor prevazute în art. 74, instan.a va solicita
serviciului de proba.iune întocmirea unui referat care va cuprinde .i propuneri motivate referitoare la
natura .i durata programelor de reintegrare sociala pe care minorul ar trebui sa le urmeze, precum .i la
alte obliga.ii ce pot fi impuse acestuia de catre instan.a.

(2) – Referatul de evaluare privind respectarea condi.iilor de executare a masurii educative sau a
obliga.iilor impuse se întocme.te de catre serviciul de proba.iune în toate cazurile în care instan.a
dispune asupra masurii educative ori asupra modificarii sau încetarii executarii obliga.iilor impuse, cu
excep.ia situa.iei prevazute la art. 126, când acesta va fi întocmit de catre centrul educativ ori de
deten.ie.

Capitol 2

Regimul masurilor educative neprivative de libertate Stagiul de formare civica

Art. 117

(1) – Masura educativa a stagiului de formare civica consta în obliga.ia minorului de a participa la un
program cu o durata de cel mult 4 luni, pentru a-l ajuta sa în.eleaga consecin.ele legale .i sociale la care
se expune în cazul savâr.irii de infrac.iuni .i pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul sau
viitor.

(2) – Organizarea, asigurarea participarii .i supravegherea minorului, pe durata cursului de formare
civica, se fac sub coordonarea serviciului de proba.iune, fara a afecta programul .colar sau profesional al
minorului.
Art. 118 – Masura educativa a supravegherii consta în controlarea .i îndrumarea minorului în cadrul
programului sau zilnic, pe o durata cuprinsa între doua .i 6 luni, sub coordonarea serviciului de
proba.iune, pentru a asigura participarea la cursuri .colare sau de formare profesionala .i prevenirea
desfa.urarii unor activita.i sau intrarea în legatura cu anumite persoane care ar putea afecta procesul de
îndreptare a acestuia.

Art. 119

(1) – Masura educativa a consemnarii la sfâr.it de saptamâna consta în obliga.ia minorului de a nu parasi
locuin.a în zilele de sâmbata .i duminica, pe o durata cuprinsa între 4 .i 12 saptamâni, afara de cazul în
care, în aceasta perioada, are obliga.ia de a participa la anumite programe ori de a desfa.ura anumite
activita.i impuse de instan.a.

(2) – Supravegherea se face sub coordonarea serviciului de proba.iune.

Art. 120

(1) – Masura educativa a asistarii zilnice consta în obliga.ia minorului de a respecta un program stabilit
de serviciul de proba.iune, care con.ine orarul .i condi.iile de desfa.urare a activita.ilor, precum .i
interdic.iile impuse minorului.

(2) – Masura educativa a asistarii zilnice se ia pe o durata cuprinsa între 3 .i 6 luni, iar supravegherea se
face sub coordonarea serviciului de proba.iune.

Art. 121

(1) – Pe durata executarii masurilor educative neprivative de libertate, instan.a poate impune minorului
una sau mai multe dintre urmatoarele obliga.ii:

a. sa urmeze un curs de pregatire .colara sau formare profesionala;

b. sa nu depa.easca, fara acordul serviciului de proba.iune, limita teritoriala stabilita de instan.a;

c. sa nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestari sportive, culturale ori la alte adunari publice,
stabilite de instan.a;

d. sa nu se apropie .i sa nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu participan.ii la
savâr.irea infrac.iunii ori cu alte persoane stabilite de instan.a;

e. sa se prezinte la serviciul de proba.iune la datele fixate de acesta;

f. sa se supuna masurilor de control, tratament sau îngrijire medicala.

(2) – Când stabile.te obliga.ia prevazuta în alin. (1) lit. d), instan.a individualizeaza, în concret, con.inutul
acestei obliga.ii, .inând seama de împrejurarile cauzei.

(3) – Supravegherea executarii obliga.iilor impuse de instan.a se face sub coordonarea serviciului de
proba.iune.

(4) – Pe durata executarii masurii educative neprivative de libertate, serviciul de proba.iune are obliga.ia
sa sesizeze instan.a, daca:

a. au intervenit motive care justifica fie modificarea obliga.iilor impuse de instan.a, fie încetarea
executarii unora dintre acestea;

b. persoana supravegheata nu respecta condi.iile de executare a masurii educative sau nu executa, în
condi.iile stabilite, obliga.iile ce îi revin.

Art. 122

(1) – Daca, pe parcursul supravegherii, au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi
obliga.ii, fie sporirea sau diminuarea condi.iilor de executare a celor existente, instan.a dispune
modificarea obliga.iilor în mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate .anse mai mari
de îndreptare.

(2) – Instan.a dispune încetarea executarii unora dintre obliga.iile pe care le-a impus, când apreciaza ca
men.inerea acestora nu mai este necesara.

Art. 123

(1) – Daca minorul nu respecta, cu rea-credin.a, condi.iile de executare a masurii educative sau a
obliga.iilor impuse, instan.a dispune:

a. prelungirea masurii educative, fara a putea depa.i maximul prevazut de lege pentru aceasta;

b. înlocuirea masurii luate cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;

c. înlocuirea masurii luate cu internarea într-un centru educativ, în cazul în care, ini.ial, s-a luat masura
educativa neprivativa de libertate cea mai severa, pe durata sa maxima.

(2) – În cazurile prevazute în alin. (1) lit. a) .i lit. b), daca nici de aceasta data nu sunt respectate condi.iile
de executare a masurii educative sau a obliga.iilor impuse, instan.a înlocuie.te masura educativa
neprivativa de libertate cu masura internarii într-un centru educativ.

(3) – Daca minorul aflat în executarea unei masuri educative neprivative de libertate savâr.e.te o noua
infrac.iune sau este judecat pentru o infrac.iune concurenta savâr.ita anterior, instan.a dispune:

a. prelungirea masurii educative luate ini.ial, fara a putea depa.i maximul prevazut de lege pentru
aceasta;

b. înlocuirea masurii luate ini.ial cu o alta masura educativa neprivativa de libertate mai severa;

c. înlocuirea masurii luate ini.ial cu o masura educativa privativa de libertate.

(4) – În cazurile prevazute în alin. (1) lit. a) .i lit. b), precum .i în alin. (3) lit. a) .i lit. b), instan.a poate
impune noi obliga.ii în sarcina minorului ori spore.te condi.iile de executare a celor existente.

Capitol 3

Regimul masurilor educative privative de libertate

Art. 124

(1) – Masura educativa a internarii într-un centru educativ consta în internarea minorului într-o institu.ie
specializata în recuperarea minorilor, unde va urma un program de pregatire .colara .i formare
profesionala potrivit aptitudinilor sale, precum .i programe de reintegrare sociala.

(2) – Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa între unu .i 3 ani.

(3) – Daca în perioada internarii minorul savâr.e.te o noua infrac.iune sau este judecat pentru o
infrac.iune concurenta savâr.ita anterior, instan.a poate men.ine masura internarii într-un centru
educativ, prelungind durata acesteia, fara a depa.i maximul prevazut de lege, sau o poate înlocui cu
masura internarii într-un centru de deten.ie.

(4) – În cazul în care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru însu.irea
cuno.tin.elor .colare .i profesionale .i a facut progrese evidente în vederea reintegrarii sociale, dupa
executarea a cel pu.in jumatate din durata internarii, instan.a poate dispune:

a. înlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii
neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a împlinit vârsta de 18 ani;

b. liberarea din centrul educativ, daca persoana internata a împlinit vârsta de 18 ani.
(5) – Odata cu înlocuirea sau liberarea instan.a impune respectarea uneia sau mai multora dintre
obliga.iile prevazute în art. 121 pâna la împlinirea duratei masurii internarii.

(6) – Daca minorul nu respecta, cu rea-credin.a, condi.iile de executare a masurii asistarii zilnice sau
obliga.iile impuse, instan.a revine asupra înlocuirii sau liberarii .i dispune executarea restului ramas
neexecutat din durata masurii internarii într-un centru educativ.

(7) – În cazul savâr.irii, pâna la împlinirea duratei internarii, a unei noi infrac.iuni de catre o persoana
care nu a împlinit vârsta de 18 ani .i fa.a de care s-a dispus înlocuirea masurii internarii într-un centru
educativ cu masura asistarii zilnice, instan.a revine asupra înlocuirii .i dispune:

a. executarea restului ramas din durata masurii internarii ini.iale, cu posibilitatea prelungirii duratei
acesteia pâna la maximul prevazut de lege;

b. internarea într-un centru de deten.ie.

Art. 125

(1) – Masura educativa a internarii într-un centru de deten.ie consta în internarea minorului într-o
institu.ie specializata în recuperarea minorilor, cu regim de paza .i supraveghere, unde va urma
programe intensive de reintegrare sociala, precum .i programe de pregatire .colara .i formare
profesionala potrivit aptitudinilor sale.

(2) – Internarea se dispune pe o perioada cuprinsa între 2 .i 5 ani, afara de cazul în care pedeapsa
prevazuta de lege pentru infrac.iunea savâr.ita este închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori
deten.iunea pe via.a, când internarea se ia pe o perioada cuprinsa între 5 .i 15 ani.

(3) – Daca în perioada internarii minorul savâr.e.te o noua infrac.iune sau este judecat pentru o
infrac.iune concurenta savâr.ita anterior, instan.a prelunge.te masura internarii, fara a depa.i maximul
prevazut în alin. (2), determinat în raport cu pedeapsa cea mai grea dintre cele prevazute de lege pentru
infrac.iunile savâr.ite. Din durata masurii educative se scade perioada executata pâna la data hotarârii.

(4) – În cazul în care pe durata internarii minorul a dovedit interes constant pentru însu.irea
cuno.tin.elor .colare .i profesionale .i a facut progrese evidente în vederea reintegrarii sociale, dupa
executarea a cel pu.in jumatate din durata internarii, instan.a poate dispune:

a. înlocuirea internarii cu masura educativa a asistarii zilnice pe o perioada egala cu durata internarii
neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, daca persoana internata nu a împlinit vârsta de 18 ani;

b. liberarea din centrul de deten.ie, daca persoana internata a împlinit vârsta de 18 ani.

(5) – Odata cu înlocuirea sau liberarea, instan.a impune respectarea uneia sau mai multora dintre
obliga.iile prevazute în art. 121, pâna la împlinirea duratei masurii internarii.

(6) – Daca minorul nu respecta, cu rea-credin.a, condi.iile de executare a masurii asistarii zilnice sau
obliga.iile impuse, instan.a revine asupra înlocuirii sau liberarii .i dispune executarea restului ramas
neexecutat din durata masurii internarii într-un centru de deten.ie.

(7) – În cazul savâr.irii, pâna la împlinirea duratei internarii, a unei noi infrac.iuni de catre o persoana
care nu a împlinit vârsta de 18 ani .i fa.a de care s-a dispus înlocuirea masurii internarii într-un centru de
deten.ie cu masura asistarii zilnice, instan.a revine asupra înlocuirii .i dispune:

a. executarea restului ramas din durata masurii internarii într-un centru de deten.ie;

b. prelungirea duratei acestei internari în condi.iile prevazute în alin. (3).

Art. 126 – Daca în cursul executarii unei masuri educative privative de libertate persoana internata, care
a împlinit vârsta de 18 ani, are un comportament prin care influen.eaza negativ sau împiedica procesul
de recuperare .i reintegrare a celorlalte persoane internate, instan.a poate dispune continuarea
executarii masurii educative într-un penitenciar.

Art. 127 – În cazul masurilor educative privative de libertate, dispozi.iile art. 71-73 se aplica în mod
corespunzator.

Capitol 4

Dispozi.ii comune

Art. 128 – În cazul infrac.iunilor savâr.ite în timpul minorita.ii, cauzele de atenuare .i agravare sunt
avute în vedere la alegerea masurii educative .i produc efecte între limitele prevazute de lege pentru
fiecare masura educativa.

Art. 129

(1) – În caz de concurs de infrac.iuni savâr.ite în timpul minorita.ii se stabile.te .i se ia o singura masura
educativa pentru toate faptele, în condi.iile art. 114, .inând seama de criteriile prevazute în art. 74.

(2) – În cazul savâr.irii a doua infrac.iuni, dintre care una în timpul minorita.ii .i una dupa majorat,
pentru infrac.iunea comisa în timpul minorita.ii se ia o masura educativa, iar pentru infrac.iunea
savâr.ita dupa majorat se stabile.te o pedeapsa, dupa care:

a. daca masura educativa este neprivativa de libertate, se executa numai pedeapsa;

b. daca masura educativa este privativa de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplica pedeapsa
închisorii, care se majoreaza cu o durata egala cu cel pu.in o patrime din durata masurii educative ori din
restul ramas neexecutat din aceasta la data savâr.irii infrac.iunii comise dupa majorat;

c. daca pedeapsa aplicata pentru infrac.iunea savâr.ita dupa majorat este deten.iunea pe via.a, se
executa numai aceasta pedeapsa;

d. daca masura educativa este privativa de libertate, iar pedeapsa este amenda, se executa masura
educativa, a carei durata se majoreaza cu cel mult 6 luni, fara a depa.i maximul prevazut de lege pentru
aceasta.

(3) – În cazul prevazut în alin. (2) lit. b), din durata pedepsei aplicate se scade ceea ce s-a executat din
momentul savâr.irii infrac.iunii comise dupa majorat pâna la data judecarii.

(4) – În cazul savâr.irii dupa majorat a doua sau mai multor infrac.iuni concurente se aplica mai întâi
regulile referitoare la concursul de infrac.iuni, dupa care se face aplicarea dispozi.iilor alin. (2).

(5) – Pedeapsa stabilita potrivit dispozi.iilor alin. (2) lit. b) nu poate face obiectul amânarii aplicarii
pedepsei sau al suspendarii executarii sub supraveghere.

Art. 130 – Daca pe durata termenului de supraveghere al amânarii aplicarii pedepsei, al suspendarii sub
supraveghere ori al liberarii condi.ionate se descopera ca persoana supravegheata mai savâr.ise o
infrac.iune în timpul minorita.ii pentru care s-a luat, chiar dupa expirarea acestui termen, o masura
educativa privativa de libertate, amânarea, suspendarea sau liberarea se anuleaza, aplicându-se în mod
corespunzator dispozi.iile art. 129 alin. (2)-(4).

Art. 131 – Termenele de prescrip.ie a raspunderii penale, prevazute în art. 154, se reduc la jumatate
pentru cei care la data savâr.irii infrac.iunii erau minori .i se întrerup sau se suspenda în condi.iile
prevazute de lege pentru majori.

Art. 132
(1) – Masurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la data ramânerii
definitive a hotarârii prin care au fost luate.

(2) – Masurile educative privative de libertate se prescriu într-un termen egal cu durata masurii
educative luate, dar nu mai pu.in de 2 ani.

(3) – Termenele de prescrip.ie a executarii masurilor educative se întrerup .i se suspenda în condi.iile
prevazute de lege pentru majori.

(4) – În cazul înlocuirii masurilor educative, executarea se prescrie în raport cu masura educativa mai
grea .i curge de la data ramânerii definitive a hotarârii prin care s-a dispus înlocuirea.

Art. 133 – Masurile educative nu atrag interdic.ii, decaderi sau incapacita.i.

Art. 134

(1) – Dispozi.iile prezentului titlu se aplica .i majorilor care, la data savâr.irii infrac.iunii, aveau vârsta
cuprinsa între 14 .i 18 ani.

(2) – Când, la data pronun.arii hotarârii prin care s-a luat o masura educativa privativa de libertate,
infractorul a împlinit vârsta de 18 ani, instan.a, .inând seama de posibilita.ile sale de îndreptare, de
vârsta acestuia, precum .i de celelalte criterii prevazute în art. 74, poate dispune executarea masurii
educative într-un penitenciar.

Titlu 6

Raspunderea penala a persoanei juridice

Capitol 1

Dispozi.ii generale

Art. 135

(1) – Persoana juridica, cu excep.ia statului .i a autorita.ilor publice, raspunde penal pentru infrac.iunile
savâr.ite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice.

(2) – Institu.iile publice nu raspund penal pentru infrac.iunile savâr.ite în exercitarea unei activita.i ce nu
poate face obiectul domeniului privat.

(3) – Raspunderea penala a persoanei juridice nu exclude raspunderea penala a persoanei fizice care a
contribuit la savâr.irea aceleia.i fapte.

Art. 136

(1) – Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale .i complementare.

(2) – Pedeapsa principala este amenda.

(3) – Pedepsele complementare sunt:

a. dizolvarea persoanei juridice;

b. suspendarea activita.ii sau a uneia dintre activita.ile persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3
ani;

c. închiderea unor puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durata de la 3 luni la 3 ani;

d. interzicerea de a participa la procedurile de achizi.ii publice pe o durata de la unu la 3 ani;

e. plasarea sub supraveghere judiciara;

f. afi.area sau publicarea hotarârii de condamnare.

Art. 137

(1) – Amenda consta în suma de bani pe care persoana juridica este condamnata sa o plateasca statului.
(2) – Cuantumul amenzii se stabile.te prin sistemul zilelor-amenda. Suma corespunzatoare unei zile-
amenda, cuprinsa între 100 .i 5.000 lei, se înmul.e.te cu numarul zilelor-amenda, care este cuprins între
30 de zile .i 600 de zile.

(3) – Instan.a stabile.te numarul zilelor-amenda .inând cont de criteriile generale de individualizare a
pedepsei. Cuantumul sumei corespunzatoare unei zile-amenda se determina .inând seama de cifra de
afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în cazul
altor persoane juridice, precum .i de celelalte obliga.ii ale persoanei juridice.

(4) – Limitele speciale ale zilelor-amenda sunt cuprinse între:

a. 60 .i 180 de zile-amenda, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita numai pedeapsa amenzii;

b. 120 .i 240 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 5 ani, unica sau
alternativ cu pedeapsa amenzii;

c. 180 .i 300 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 10 ani;

d. 240 .i 420 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa închisorii de cel mult 20 de ani;

e. 360 .i 510 de zile-amenda, când legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 20 de ani sau
deten.iunea pe via.a.

(5) – Când prin infrac.iunea savâr.ita persoana juridica a urmarit ob.inerea unui folos patrimonial,
limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute de lege pentru infrac.iunea comisa se pot majora cu o
treime, fara a se depa.i maximul general al amenzii. La stabilirea amenzii se va .ine seama de valoarea
folosului patrimonial ob.inut sau urmarit.

Capitol 2

Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice

Art. 138

(1) – Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci când instan.a constata
ca, fa.a de natura .i gravitatea infrac.iunii, precum .i de împrejurarile cauzei, aceste pedepse sunt
necesare.

(2) – Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare este obligatorie când legea prevede
aceasta pedeapsa.

(3) – Pedepsele complementare prevazute în art. 136 alin. (3) lit. b)-f) se pot aplica în mod cumulativ.

(4) – Executarea pedepselor complementare începe dupa ramânerea definitiva a hotarârii de
condamnare.

Art. 139

(1) – Pedeapsa complementara a dizolvarii persoanei juridice se aplica atunci când:

a. persoana juridica a fost constituita în scopul savâr.irii de infrac.iuni;

b. obiectul sau de activitate a fost deturnat în scopul comiterii de infrac.iuni, iar pedeapsa prevazuta de
lege pentru infrac.iunea savâr.ita este închisoarea mai mare de 3 ani.

(2) – În caz de neexecutare, cu rea-credin.a, a uneia dintre pedepsele complementare prevazute în art.
136 alin. (3) lit. b)-e), instan.a dispune dizolvarea persoanei juridice.

(3)

Art. 140
(1) – Pedeapsa complementara a suspendarii activita.ii persoanei juridice consta în interzicerea
desfa.urarii activita.ii sau a uneia dintre activita.ile persoanei juridice în realizarea careia a fost savâr.ita
infrac.iunea.

(2) – În caz de neexecutare, cu rea-credin.a, a pedepsei complementare prevazute în art. 136 alin. (3) lit.
f), instan.a dispune suspendarea activita.ii sau a uneia dintre activita.ile persoanei juridice pâna la
punerea în executare a pedepsei complementare, dar nu mai mult de 3 luni.

(3) – Daca pâna la împlinirea termenului prevazut în alin. (2) pedeapsa complementara nu a fost pusa în
executare, instan.a dispune dizolvarea persoanei juridice.

Art. 141

(1) – Pedepsele complementare prevazute în art. 136 alin. (3) lit. a) .i lit. b) nu pot fi aplicate institu.iilor
publice, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor .i organiza.iilor religioase ori apar.inând
minorita.ilor na.ionale, constituite potrivit legii.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) se aplica .i persoanelor juridice care î.i desfa.oara activitatea în domeniul
presei.

Art. 142

(1) – Pedeapsa complementara a închiderii unor puncte de lucru ale persoanei juridice consta în
închiderea unuia sau mai multora dintre punctele de lucru apar.inând persoanei juridice cu scop
lucrativ, în care s-a desfa.urat activitatea în realizarea careia a fost savâr.ita infrac.iunea.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) nu se aplica persoanelor juridice care î.i desfa.oara activitatea în domeniul
presei.

Art. 143 – Pedeapsa complementara a interzicerii de a participa la procedurile de achizi.ii publice consta
în interzicerea de a participa, direct sau indirect, la procedurile pentru atribuirea contractelor de achizi.ii
publice, prevazute de lege.

Art. 144

(1) – Pedeapsa complementara a plasarii sub supraveghere judiciara presupune desfa.urarea sub
supravegherea unui mandatar judiciar a activita.ii care a ocazionat comiterea infrac.iunii, pe o perioada
de la un an la 3 ani.

(2) – Mandatarul judiciar are obliga.ia de a sesiza instan.a atunci când constata ca persoana juridica nu a
luat masurile necesare în vederea prevenirii comiterii de noi infrac.iuni. În cazul în care instan.a constata
ca sesizarea este întemeiata, dispune înlocuirea acestei pedepse cu pedeapsa prevazuta la art. 140.

(3) – Plasarea sub supraveghere judiciara nu se aplica în cazul persoanelor juridice men.ionate în art.
141.

Art. 145

(1) – Afi.area hotarârii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizeaza pe cheltuiala
persoanei juridice condamnate.

(2) – Prin afi.area sau publicarea hotarârii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea altor
persoane.

(3) – Afi.area hotarârii de condamnare se realizeaza în extras, în forma .i locul stabilite de instan.a,
pentru o perioada cuprinsa între o luna .i 3 luni.

(4) – Publicarea hotarârii de condamnare se face în extras .i în forma stabilita de instan.a, prin
intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate
de instan.a.
(5) – Daca publicarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala, instan.a stabile.te numarul apari.iilor,
care nu poate fi mai mare de 10, iar în cazul publicarii prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu
poate depa.i 3 luni.

Capitol 3

Dispozi.ii comune

Art. 146

(1) – Exista recidiva pentru persoana juridica atunci când, dupa ramânerea definitiva a unei hotarâri de
condamnare .i pâna la reabilitare, persoana juridica savâr.e.te din nou o infrac.iune, cu inten.ie sau cu
inten.ie depa.ita.

(2) – În caz de recidiva, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege pentru noua infrac.iune se
majoreaza cu jumatate, fara a depa.i maximul general al pedepsei amenzii.

(3) – Daca amenda anterioara nu a fost executata, în tot sau în parte, amenda stabilita pentru noua
infrac.iune, potrivit alin. (2), se adauga la pedeapsa anterioara sau la restul ramas neexecutat din
aceasta.

(4) – Dispozi.iile art. 42 se aplica în mod corespunzator.

Art. 147

(1) – În caz de concurs de infrac.iuni, de pluralitate intermediara sau de cauze de atenuare ori agravare a
raspunderii penale, persoanei juridice i se aplica regimul amenzii prevazut de lege pentru persoana
fizica.

(2) – În caz de pluralitate de infrac.iuni, pedepsele complementare de natura diferita, cu excep.ia
dizolvarii, sau cele de aceea.i natura, dar cu con.inut diferit, se cumuleaza, iar dintre pedepsele
complementare de aceea.i natura .i cu acela.i con.inut se aplica cea mai grea.

(3) – În caz de pluralitate de infrac.iuni, masurile de siguran.a luate conform art. 112 se cumuleaza.

Art. 148 – Raspunderea penala a persoanei juridice se prescrie în condi.iile prevazute de lege pentru
persoana fizica, dispozi.iile art. 153-156 aplicându-se în mod corespunzator.

Art. 149

(1) – Termenul de prescrip.ie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.

(2) – Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie într-un termen de 3
ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata.

(3) – Dispozi.iile art. 161, art. 162 alin. (2), art. 163 .i art. 164 se aplica în mod corespunzator.

Art. 150 – Reabilitarea persoanei juridice are loc de drept daca, în decurs de 3 ani de la data la care
pedeapsa amenzii sau pedeapsa complementara a fost executata sau considerata ca executata, aceasta
nu a mai savâr.it nicio alta infrac.iune.

Art. 151

(1) – În cazul pierderii personalita.ii juridice prin fuziune, absorb.ie sau divizare intervenita dupa
comiterea infrac.iunii, raspunderea penala .i consecin.ele acesteia se vor angaja:

a. în sarcina persoanei juridice create prin fuziune;

b. în sarcina persoanei juridice absorbante;

c. în sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobândit frac.iuni din
patrimoniul persoanei divizate.
(2) – În cazul prevazut la alin. (1), la individualizarea pedepsei se va .ine seama de cifra de afaceri,
respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infrac.iunea, precum .i de
partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisa fiecarei persoane juridice participante la
opera.iune.

Titlu 7

Cauzele care înlatura raspunderea penala

Art. 152

(1) – Amnistia înlatura raspunderea penala pentru infrac.iunea savâr.ita. Daca intervine dupa
condamnare, ea înlatura .i executarea pedepsei pronun.ate, precum .i celelalte consecin.e ale
condamnarii. Amenda încasata anterior amnistiei nu se restituie.

(2) – Amnistia nu are efecte asupra masurilor de siguran.a .i asupra drepturilor persoanei vatamate.

Art. 153

(1) – Prescrip.ia înlatura raspunderea penala.

(2) – Prescrip.ia nu înlatura raspunderea penala în cazul:

a. infrac.iunilor de genocid, contra umanita.ii .i de razboi, indiferent de data la care au fost comise;

b. infrac.iunilor prevazute la art. 188 .i 189 .i al infrac.iunilor inten.ionate urmate de moartea victimei.

(3) – Prescrip.ia nu înlatura raspunderea penala nici în cazul infrac.iunilor prevazute la alin. (2) lit. b)
pentru care nu s-a împlinit termenul de prescrip.ie, generala sau speciala, la data intrarii în vigoare a
acestei dispozi.ii.

Art. 154

(1) – Termenele de prescrip.ie a raspunderii penale sunt:

a. 15 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa deten.iunii pe via.a sau pedeapsa
închisorii mai mare de 20 de ani;

b. 10 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar
care nu depa.e.te 20 de ani;

c. 8 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar
care nu depa.e.te 10 ani;

d. 5 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar
care nu depa.e.te 5 ani;

e. 3 ani, când legea prevede pentru infrac.iunea savâr.ita pedeapsa închisorii care nu depa.e.te un an
sau amenda.

(2) – Termenele prevazute în prezentul articol încep sa curga de la data savâr.irii infrac.iunii. În cazul
infrac.iunilor continue termenul curge de la data încetarii ac.iunii sau inac.iunii, în cazul infrac.iunilor
continuate, de la data savâr.irii ultimei ac.iuni sau inac.iuni, iar în cazul infrac.iunilor de obicei, de la
data savâr.irii ultimului act.

(3) – În cazul infrac.iunilor progresive, termenul de prescrip.ie a raspunderii penale începe sa curga de la
data savâr.irii ac.iunii sau inac.iunii .i se calculeaza în raport cu pedeapsa corespunzatoare rezultatului
definitiv produs.

(4) – În cazul infrac.iunilor contra liberta.ii .i integrita.ii sexuale, savâr.ite fa.a de un minor, termenul de
prescrip.ie începe sa curga de la data la care acesta a devenit major. Daca minorul a decedat înainte de
împlinirea majoratului, termenul de prescrip.ie începe sa curga de la data decesului.

Art. 155
(1) – Cursul termenului prescrip.iei raspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricarui act de
procedura în cauza.

(2) – Dupa fiecare întrerupere începe sa curga un nou termen de prescrip.ie.

(3) – Întreruperea cursului prescrip.iei produce efecte fa.a de to.i participan.ii la infrac.iune, chiar daca
actul de întrerupere prive.te numai pe unii dintre ei.

(4) – Termenele prevazute la art. 154, daca au fost depa.ite cu înca o data, vor fi socotite îndeplinite
oricâte întreruperi ar interveni.

(5) – Admiterea în principiu a cererii de redeschidere a procesului penal face sa curga un nou termen de
prescrip.ie a raspunderii penale.

Art. 156

(1) – Cursul termenului prescrip.iei raspunderii penale este suspendat pe timpul cât o dispozi.ie legala
sau o împrejurare de neprevazut ori de neînlaturat împiedica punerea în mi.care a ac.iunii penale sau
continuarea procesului penal.

(2) – Prescrip.ia î.i reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

Art. 157

(1) – În cazul infrac.iunilor pentru care punerea în mi.care a ac.iunii penale este condi.ionata de
introducerea unei plângeri prealabile de catre persoana vatamata, lipsa acestei plângeri înlatura
raspunderea penala.

(2) – Fapta care a adus o vatamare mai multor persoane atrage raspunderea penala, chiar daca
plângerea prealabila s-a facut numai de catre una dintre ele.

(3) – Fapta atrage raspunderea penala a tuturor persoanelor fizice sau juridice care au participat la
savâr.irea acesteia, chiar daca plângerea prealabila s-a facut numai cu privire la una dintre acestea.

(4) – În cazul în care cel vatamat este o persoana lipsita de capacitate de exerci.iu ori cu capacitatea de
exerci.iu restrânsa sau o persoana juridica ce este reprezentata de faptuitor, ac.iunea penala se poate
pune în mi.care .i din oficiu.

(5) – Daca persoana vatamata a decedat sau în cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidata, înainte
de expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plângerii, ac.iunea penala poate fi pusa în
mi.care din oficiu.

Art. 158

(1) – Retragerea plângerii prealabile poate interveni pâna la pronun.area unei hotarâri definitive, în cazul
infrac.iunilor pentru care punerea în mi.care a ac.iunii penale este condi.ionata de introducerea unei
plângeri prealabile.

(2) – Retragerea plângerii prealabile înlatura raspunderea penala a persoanei cu privire la care plângerea
a fost retrasa.

(3) – Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerci.iu, retragerea plângerii prealabile se face numai
de reprezentan.ii lor legali. În cazul persoanelor cu capacitate de exerci.iu restrânsa, retragerea se face
cu încuviin.area persoanelor prevazute de lege.

(4) – În cazul infrac.iunilor pentru care punerea în mi.care a ac.iunii penale este condi.ionata de
introducerea unei plângeri prealabile, dar ac.iunea penala a fost pusa în mi.care din oficiu în condi.iile
legii, retragerea plângerii produce efecte numai daca este însu.ita de procuror.

Art. 159
(1) – Împacarea poate interveni în cazul în care punerea în mi.care a ac.iunii penale s-a facut din oficiu,
daca legea o prevede în mod expres.

(2) – Împacarea înlatura raspunderea penala .i stinge ac.iunea civila.

(3) – Împacarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit .i daca are loc pâna
la citirea actului de sesizare a instan.ei.

(4) – Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerci.iu, împacarea se face numai de reprezentan.ii lor
legali, iar persoanele cu capacitate de exerci.iu restrânsa se pot împaca cu încuviin.area persoanelor
prevazute de lege.

(5) – În cazul persoanei juridice, împacarea se realizeaza de reprezentantul sau legal sau conven.ional ori
de catre persoana desemnata în locul acestuia. Împacarea intervenita între persoana juridica ce a
savâr.it infrac.iunea .i persoana vatamata nu produce efecte fa.a de persoanele fizice care au participat
la comiterea aceleia.i fapte.

(6) – În cazul în care infrac.iunea este savâr.ita de reprezentantul persoanei juridice vatamate,
dispozi.iile art. 158 alin. (4) se aplica în mod corespunzator.

Titlu 8

Cauzele care înlatura sau modifica executarea pedepsei

Art. 160

(1) – Gra.ierea are ca efect înlaturarea, în totul sau în parte, a executarii pedepsei ori comutarea acesteia
în alta mai u.oara.

(2) – Gra.ierea nu are efecte asupra pedepselor complementare .i masurilor educative neprivative de
libertate, în afara de cazul când se dispune altfel prin actul de gra.iere.

(3) – Gra.ierea nu are efect asupra masurilor de siguran.a .i asupra drepturilor persoanei vatamate.

(4) – Gra.ierea nu are efecte asupra pedepselor a caror executare este suspendata sub supraveghere, în
afara de cazul în care se dispune altfel prin actul de gra.iere.

Art. 161

(1) – Prescrip.ia înlatura executarea pedepsei principale.

(2) – Prescrip.ia nu înlatura executarea pedepselor principale în cazul:

a. infrac.iunilor de genocid, contra umanita.ii .i de razboi, indiferent de data la care au fost comise;

b. infrac.iunilor prevazute la art. 188 .i 189 .i al infrac.iunilor inten.ionate urmate de moartea victimei.

(3) – Prescrip.ia nu înlatura executarea pedepselor principale nici în cazul infrac.iunilor prevazute la alin.
(2) lit. b) pentru care, la data intrarii în vigoare a acestei dispozi.ii, nu s-a împlinit termenul de prescrip.ie
a executarii.

Art. 162

(1) – Termenele de prescrip.ie a executarii pedepsei pentru persoana fizica sunt:

a. 20 de ani, când pedeapsa care urmeaza a fi executata este deten.iunea pe via.a sau închisoarea mai
mare de 15 ani;

b. 5 ani, plus durata pedepsei ce urmeaza a fi executata, dar nu mai mult de 15 ani, în cazul celorlalte
pedepse cu închisoarea;

c. 3 ani, în cazul când pedeapsa este amenda.

(2) – Termenele prevazute în alin. (1) se socotesc de la data când hotarârea de condamnare a ramas
definitiva.
(3) – În cazul revocarii sau anularii amânarii aplicarii pedepsei, suspendarii executarii pedepsei sub
supraveghere ori liberarii condi.ionate, termenul de prescrip.ie începe sa curga de la data când
hotarârea de revocare sau anulare a ramas definitiva.

(4) – În cazul revocarii liberarii condi.ionate, în condi.iile art. 104 alin. (1), termenul de prescrip.ie începe
sa curga de la data când hotarârea de revocare a ramas definitiva .i se calculeaza în raport cu restul de
pedeapsa neexecutat.

(5) – În cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, termenul de prescrip.ie curge de la data
când hotarârea de înlocuire a ramas definitiva .i se calculeaza în raport cu durata pedepsei închisorii.

(6) – Pedepsele complementare aplicate persoanei fizice .i masurile de siguran.a nu se prescriu.

(7) – Prin pedeapsa ce se executa se în.elege pedeapsa stabilita de instan.a, .inându-se cont de cauzele
ulterioare de modificare a acesteia.

Art. 163

(1) – Cursul termenului de prescrip.ie a executarii pedepsei se întrerupe prin începerea executarii
pedepsei. Sustragerea de la executare, dupa începerea executarii pedepsei, face sa curga un nou termen
de prescrip.ie de la data sustragerii.

(2) – Cursul termenului de prescrip.ie a executarii se întrerupe .i prin savâr.irea din nou a unei
infrac.iuni.

(3) – Cursul termenului de prescrip.ie a executarii pedepsei amenzii se întrerupe .i prin înlocuirea
obliga.iei de plata a amenzii cu obliga.ia de a presta o munca neremunerata în folosul comunita.ii.

Art. 164

(1) – Cursul termenului prescrip.iei executarii pedepsei este suspendat în cazurile .i condi.iile prevazute
în Codul de procedura penala.

(2) – Prescrip.ia î.i reia cursul din ziua în care a încetat cauza de suspendare.

Titlu 9

Cauzele care înlatura consecin.ele condamnarii

Art. 165 – Reabilitarea are loc de drept în cazul condamnarii la pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii
care nu depa.e.te 2 ani sau la pedeapsa închisorii a carei executare a fost suspendata sub supraveghere,
daca în decurs de 3 ani condamnatul nu a savâr.it o alta infrac.iune.

Art. 166

(1) – Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instan.a, dupa împlinirea urmatoarelor termene:

a. 4 ani, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depa.e.te 5 ani;

b. 5 ani, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depa.e.te 10 ani;

c. 7 ani, în cazul condamnarii la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei deten.iunii
pe via.a, comutata sau înlocuita cu pedeapsa închisorii;

d. 10 ani, în cazul condamnarii la pedeapsa deten.iunii pe via.a, considerata executata ca urmare a
gra.ierii, a împlinirii termenului de prescrip.ie a executarii pedepsei sau a liberarii condi.ionate.

(2) – Condamnatul decedat pâna la împlinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat daca instan.a,
evaluând comportarea condamnatului pâna la deces, apreciaza ca merita acest beneficiu.

Art. 167

(1) – Termenele prevazute în art. 165 .i art. 166 se socotesc de la data când a luat sfâr.it executarea
pedepsei principale sau de la data când aceasta s-a prescris.
(2) – Pentru cei condamna.i la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul în care amenda a fost
achitata integral sau executarea ei s-a stins în orice alt mod.

(3) – În caz de gra.iere totala sau de gra.iere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de
gra.iere, daca la acea data hotarârea de condamnare era definitiva, sau de la data ramânerii definitive a
hotarârii de condamnare, daca actul de gra.iere se refera la infrac.iuni în curs de judecata.

(4) – În caz de suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei, termenul curge de la data împlinirii
termenului de supraveghere.

(5) – În cazul condamnarilor succesive, termenul de reabilitare se calculeaza în raport cu pedeapsa cea
mai grea .i curge de la data executarii ultimei pedepse.

Art. 168 – Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat întrune.te urmatoarele
condi.ii:

a. nu a savâr.it o alta infrac.iune în intervalul de timp prevazut în art. 166;

b. a achitat integral cheltuielile de judecata .i .i-a îndeplinit obliga.iile civile stabilite prin hotarârea de
condamnare, afara de cazul când acesta dovede.te ca nu a avut posibilitatea sa le îndeplineasca sau
când partea civila a renun.at la despagubiri.

Art. 169

(1) – Reabilitarea face sa înceteze decaderile .i interdic.iile, precum .i incapacita.ile care rezulta din
condamnare.

(2) – Reabilitarea nu are ca urmare obliga.ia de reintegrare în func.ia din care condamnatul a fost scos în
urma condamnarii ori de redare a gradului militar pierdut.

(3) – Reabilitarea nu are efecte asupra masurilor de siguran.a.

Art. 170

(1) – În caz de respingere a cererii de reabilitare, nu se poate introduce o noua cerere decât dupa un
termen de un an, care se socote.te de la data respingerii cererii prin hotarâre definitiva.

(2) – Condi.iile prevazute în art. 168 trebuie sa fie îndeplinite .i pentru intervalul de timp care a precedat
noua cerere.

(3) – Cererea respinsa ca urmare a neîndeplinirii unor condi.ii de forma poate fi reînnoita potrivit Codului
de procedura penala.

Art. 171 – Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata când, dupa acordarea ei, s-a descoperit ca cel
reabilitat mai savâr.ise o infrac.iune care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi condus la respingerea cererii de
reabilitare.

Titlu 10

În.elesul unor termeni sau expresii în legea penala

Art. 172 – Ori de câte ori legea penala folose.te un termen sau o expresie dintre cele aratate în prezentul
titlu, în.elesul acesteia este cel prevazut în articolele urmatoare, afara de cazul când legea penala
dispune altfel.

Art. 173 – Prin lege penala se în.elege orice dispozi.ie cu caracter penal cuprinsa în legi organice,
ordonan.e de urgen.a sau alte acte normative care la data adoptarii lor aveau putere de lege.

Art. 174 – Prin savâr.irea unei infrac.iuni sau comiterea unei infrac.iuni se în.elege savâr.irea oricareia
dintre faptele pe care legea le pedepse.te ca infrac.iune consumata sau ca tentativa, precum .i
participarea la comiterea acestora în calitate de coautor, instigator sau complice.

Art. 175
(1) – Func.ionar public, în sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu
sau fara o remunera.ie:

a. exercita atribu.ii .i responsabilita.i, stabilite în temeiul legii, în scopul realizarii prerogativelor puterii
legislative, executive sau judecatore.ti;

b. exercita o func.ie de demnitate publica sau o func.ie publica de orice natura;

c. exercita, singura sau împreuna cu alte persoane, în cadrul unei regii autonome, al altui operator
economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atribu.ii legate de
realizarea obiectului de activitate al acesteia.

(2) – De asemenea, este considerata func.ionar public, în sensul legii penale, persoana care exercita un
serviciu de interes public pentru care a fost învestita de autorita.ile publice sau care este supusa
controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Art. 176 – Prin termenul public se în.elege tot ce prive.te autorita.ile publice, institu.iile publice sau alte
persoane juridice care administreaza sau exploateaza bunurile proprietate publica.

Art. 177

(1) – Prin membru de familie se în.elege:

a. ascenden.ii .i descenden.ii, fra.ii .i surorile, copiii acestora, precum .i persoanele devenite prin
adop.ie, potrivit legii, astfel de rude;

b. so.ul;

c. persoanele care au stabilit rela.ii asemanatoare acelora dintre so.i sau dintre parin.i .i copii, în cazul
în care convie.uiesc.

(2) – Dispozi.iile din legea penala privitoare la membru de familie, în limitele prevazute în alin. (1) lit. a),
se aplica, în caz de adop.ie, .i persoanei adoptate ori descenden.ilor acesteia în raport cu rudele fire.ti.

Art. 178

(1) – Informa.ii secrete de stat sunt informa.iile clasificate astfel, potrivit legii.

(2) – Înscris oficial este orice înscris care emana de la o persoana juridica dintre cele la care se refera art.
176 ori de la persoana prevazuta în art. 175 alin. (2) sau care apar.ine unor asemenea persoane.

Art. 179

(1) – Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispozi.ii legale.

(2) – Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme .i care au fost
întrebuin.ate pentru atac.

Art. 180 – Prin instrument de plata electronica se în.elege un instrument care permite titularului sa
efectueze retrageri de numerar, încarcarea .i descarcarea unui instrument de moneda electronica,
precum .i transferuri de fonduri, altele decât cele ordonate .i executate de catre institu.ii financiare.

Art. 181

(1) – Prin sistem informatic se în.elege orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau
aflate în rela.ie func.ionala, dintre care unul sau mai multe asigura prelucrarea automata a datelor, cu
ajutorul unui program informatic.

(2) – Prin date informatice se în.elege orice reprezentare a unor fapte, informa.ii sau concepte într-o
forma care poate fi prelucrata printr-un sistem informatic.

Art. 182 – Prin exploatarea unei persoane se în.elege:

a. supunerea la executarea unei munci sau îndeplinirea de servicii, în mod for.at;

b. .inerea în stare de sclavie sau alte procedee asemanatoare de lipsire de libertate ori de aservire;
c. obligarea la practicarea prostitu.iei, la manifestari pornografice în vederea producerii .i difuzarii de
materiale pornografice sau la alte forme de exploatare sexuala;

d. obligarea la practicarea cer.etoriei;

e. prelevarea de organe, .esuturi sau celule de origine umana, în mod ilegal.

Art. 183 – Prin consecin.e deosebit de grave se în.elege o paguba materiala mai mare de 2.000.000 lei.

Art. 184 – Fapta se considera savâr.ita în public atunci când a fost comisa:

a. într-un loc care prin natura sau destina.ia lui este totdeauna accesibil publicului, chiar daca nu este
prezenta nicio persoana;

b. în orice alt loc accesibil publicului, daca sunt de fa.a doua sau mai multe persoane;

c. într-un loc neaccesibil publicului, însa cu inten.ia ca fapta sa fie auzita sau vazuta .i daca acest rezultat
s-a produs fa.a de doua sau mai multe persoane;

d. într-o adunare sau reuniune de mai multe persoane, cu excep.ia reuniunilor care pot fi considerate ca
au caracter de familie, datorita naturii rela.iilor dintre persoanele participante.

Art. 185 – Prin timp de razboi se în.elege durata starii de mobilizare a for.elor armate sau durata starii
de razboi.

Art. 186

(1) – La calcularea timpului ziua se socote.te de 24 de ore, saptamâna de 7 zile, iar anul de 12 luni. Luna
.i anul se socotesc împlinite cu o zi înainte de ziua corespunzatoare datei de la care au început sa curga.

(2) – Daca limita de pedeapsa este exprimata într-un termen pe luni care nu este divizibil cu frac.ia de
majorare sau reducere ce ar urma sa se aplice, frac.ia se va aplica asupra termenului transformat în zile,
dupa care durata ob.inuta se transforma în luni. În acest caz, luna se socote.te de 30 de zile .i se iau în
calcul doar zilele întregi rezultate din aplicarea frac.iei.

(3) – În cazul limitelor de pedeapsa exprimate în ani se aplica în mod corespunzator dispozi.iile alin. (2),
transformarea facându-se între ani .i luni.

Art. 187 – Prin pedeapsa prevazuta de lege se în.elege pedeapsa prevazuta în textul de lege care
incrimineaza fapta savâr.ita în forma consumata, fara luarea în considerare a cauzelor de reducere sau
de majorare a pedepsei.

Partea Partea

SPECIALA

Titlu 1

Infrac.iuni contra persoanei

Capitol 1

Infrac.iuni contra vie.ii

Art. 188

(1) – Uciderea unei persoane se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 189

(1) – Omorul savâr.it în vreuna dintre urmatoarele împrejurari:
a. cu premeditare;

b. din interes material;

c. pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspundere penala sau de la
executarea unei pedepse;

d. pentru a înlesni sau a ascunde savâr.irea altei infrac.iuni;

e. de catre o persoana care a mai comis anterior o infrac.iune de omor sau o tentativa la infrac.iunea de
omor;

f. asupra a doua sau mai multor persoane;

g. asupra unei femei gravide;

h. prin cruzimi, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 190 – Uciderea savâr.ita la cererea explicita, serioasa, con.tienta .i repetata a victimei care suferea
de o boala incurabila sau de o infirmitate grava atestata medical, cauzatoare de suferin.e permanente .i
greu de suportat, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 191

(1) – Fapta de a determina sau înlesni sinuciderea unei persoane, daca sinuciderea a avut loc, se
pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

(2) – Când fapta prevazuta în alin. (1) s-a savâr.it fa.a de un minor cu vârsta cuprinsa între 13 .i 18 ani
sau fa.a de o persoana cu discernamânt diminuat, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 10 ani.

(3) – Determinarea sau înlesnirea sinuciderii, savâr.ita fa.a de un minor care nu a împlinit vârsta de 13
ani sau fa.a de o persoana care nu a putut sa-.i dea seama de consecin.ele ac.iunilor sau inac.iunilor
sale ori nu putea sa le controleze, daca sinuciderea a avut loc, se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la
20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Daca actele de determinare sau înlesnire prevazute în alin. (1)-(3) au fost urmate de o încercare de
sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 192

(1) – Uciderea din culpa a unei persoane se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Uciderea din culpa ca urmare a nerespectarii dispozi.iilor legale ori a masurilor de prevedere pentru
exerci.iul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activita.i se pedepse.te cu
închisoarea de la 2 la 7 ani. Când încalcarea dispozi.iilor legale ori a masurilor de prevedere constituie
prin ea însa.i o infrac.iune se aplica regulile privind concursul de infrac.iuni.

(3) – Daca prin fapta savâr.ita s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele speciale ale
pedepsei prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se majoreaza cu jumatate.

Capitol 2

Infrac.iuni contra integrita.ii corporale sau sanata.ii

Art. 193

(1) – Lovirea sau orice acte de violen.a cauzatoare de suferin.e fizice se pedepsesc cu închisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) – Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectata sanatatea unei persoane, a carei
gravitate este evaluata prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de zile, se pedepse.te cu închisoare
de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 194

(1) – Fapta prevazuta în art. 193, care a cauzat vreuna dintre urmatoarele consecin.e:

a. o infirmitate;

b. leziuni traumatice sau afectarea sanata.ii unei persoane, care au necesitat, pentru vindecare, mai
mult de 90 de zile de îngrijiri medicale;

c. un prejudiciu estetic grav .i permanent;

d. avortul;

e. punerea în primejdie a vie.ii persoanei, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Când fapta a fost savâr.ita în scopul producerii uneia dintre consecin.ele prevazute în alin. (1) lit. a),
lit. b) .i lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

(3) – Tentativa la infrac.iunea prevazuta în alin. (2) se pedepse.te.

Art. 195 – Daca vreuna dintre faptele prevazute în art. 193 .i art. 194 a avut ca urmare moartea victimei,
pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani.

Art. 196

(1) – Fapta prevazuta în art. 193 alin. (2) savâr.ita din culpa de catre o persoana aflata sub influen.a
bauturilor alcoolice ori a unei substan.e psihoactive sau în desfa.urarea unei activita.i ce constituie prin
ea însa.i infrac.iune se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Fapta prevazuta în art. 194 alin. (1) savâr.ita din culpa se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2
ani sau cu amenda.

(3) – Când fapta prevazuta în alin. (2) a fost savâr.ita ca urmare a nerespectarii dispozi.iilor legale sau a
masurilor de prevedere pentru exerci.iul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite
activita.i, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(4) – Daca urmarile prevazute în alin. (1)-(3) s-au produs fa.a de doua sau mai multe persoane, limitele
speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(5) – Daca nerespectarea dispozi.iilor legale ori a masurilor de prevedere sau desfa.urarea activita.ii care
a condus la comiterea faptelor prevazute în alin. (1) .i alin. (3) constituie prin ea însa.i o infrac.iune se
aplica regulile privind concursul de infrac.iuni.

(6) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 197 – Punerea în primejdie grava, prin masuri sau tratamente de orice fel, a dezvoltarii fizice,
intelectuale sau morale a minorului, de catre parin.i sau de orice persoana în grija careia se afla minorul,
se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 198

(1) – Participarea la o încaierare între mai multe persoane se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amenda.

(2) – Daca în cursul încaierarii s-a cauzat o vatamare corporala uneia sau mai multor persoane .i nu se
cunoa.te care dintre participan.i a produs urmarile, se aplica tuturor pedeapsa închisorii de la unu la 5
ani, cu excep.ia victimei, care raspunde potrivit alin. (1).
(3) – Când prin fapta savâr.ita în condi.iile alin. (2) s-a cauzat moartea unei persoane, pedeapsa este
închisoarea de la 6 la 12 ani, iar daca s-a cauzat moartea a doua sau mai multor persoane, limitele
speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(4) – Nu se pedepse.te cel care a fost prins în încaierare împotriva voin.ei sale sau care a încercat sa-i
desparta pe al.ii.

Capitol 3

Infrac.iuni savâr.ite asupra unui membru de familie

Art. 199

(1) – Daca faptele prevazute în art. 188, art. 189 .i art. 193-195 sunt savâr.ite asupra unui membru de
familie, maximul special al pedepsei prevazute de lege se majoreaza cu o patrime.

(2) – În cazul infrac.iunilor prevazute în art. 193 .i art. 196 savâr.ite asupra unui membru de familie,
ac.iunea penala poate fi pusa în mi.care .i din oficiu. Împacarea înlatura raspunderea penala.

Art. 200

(1) – Uciderea copilului nou-nascut imediat dupa na.tere, dar nu mai târziu de 24 de ore, savâr.ita de
catre mama aflata în stare de tulburare psihica se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Daca faptele prevazute în art. 193-195 sunt savâr.ite asupra copilului nou-nascut imediat dupa
na.tere, dar nu mai târziu de 24 de ore, de catre mama aflata în stare de tulburare psihica, limitele
speciale ale pedepsei sunt de o luna .i, respectiv, 3 ani.

Capitol 4

Agresiuni asupra fatului

Art. 201

(1) – Întreruperea cursului sarcinii savâr.ita în vreuna dintre urmatoarele împrejurari:

a. în afara institu.iilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop;

b. de catre o persoana care nu are calitatea de medic de specialitate obstetrica-ginecologie .i drept de
libera practica medicala în aceasta specialitate;

c. daca vârsta sarcinii a depa.it paisprezece saptamâni, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Întreruperea cursului sarcinii, savâr.ita în orice condi.ii, fara consim.amântul femeii însarcinate, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca prin faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) s-a cauzat femeii însarcinate o vatamare corporala,
pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca fapta a avut
ca urmare moartea femeii însarcinate, pedeapsa este închisoarea de la 6 la 12 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(4) – Când faptele au fost savâr.ite de un medic, pe lânga pedeapsa închisorii, se va aplica .i interzicerea
exercitarii profesiei de medic.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.
(6) – Nu constituie infrac.iune întreruperea cursului sarcinii în scop terapeutic efectuata de un medic de
specialitate obstetrica-ginecologie, pâna la vârsta sarcinii de douazeci .i patru de saptamâni, sau
întreruperea ulterioara a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în interesul mamei sau al fatului.

(7) – Nu se pedepse.te femeia însarcinata care î.i întrerupe cursul sarcinii.

Art. 202

(1) – Vatamarea fatului, în timpul na.terii, care a împiedicat instalarea vie.ii extrauterine se pedepse.te
cu închisoarea de la 3 la 7 ani.

(2) – Vatamarea fatului, în timpul na.terii, care a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se
pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa este
închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) – Vatamarea fatului în timpul sarcinii, prin care s-a cauzat ulterior copilului o vatamare corporala, se
pedepse.te cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar daca a avut ca urmare moartea copilului pedeapsa
este închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(4) – Vatamarea fatului savâr.ita în timpul na.terii de catre mama aflata în stare de tulburare psihica se
sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) .i alin. (2), ale carei limite se reduc la jumatate.

(5) – Daca faptele prevazute în alin. (1)-(4) au fost savâr.ite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se
reduc la jumatate.

(6) – Nu constituie infrac.iune faptele prevazute în alin. (1)-(3) savâr.ite de un medic sau de persoana
autorizata sa asiste na.terea sau sa urmareasca sarcina, daca acestea au fost savâr.ite în cursul actului
medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei .i au fost facute în interesul femeii gravide sau al
fatului, ca urmare a riscului inerent exercitarii actului medical.

(7) – Vatamarea fatului în perioada sarcinii de catre femeia însarcinata nu se pedepse.te.

Capitol 5

Infrac.iuni privind obliga.ia de asisten.a a celor în primejdie

Art. 203

(1) – Omisiunea de a da ajutorul necesar sau de a anun.a de îndata autorita.ile de catre cel care a gasit o
persoana a carei via.a, integritate corporala sau sanatate este în pericol .i nu are putin.a de a se salva se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Fapta nu constituie infrac.iune daca, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav
cu privire la via.a, integritatea corporala sau sanatatea sa.

Art. 204 – Împiedicarea interven.iei ajutoarelor pentru salvarea unei persoane de la un pericol iminent .i
grav pentru via.a, integritatea corporala sau sanatatea acesteia se pedepse.te cu închisoare de la unu la
3 ani sau cu amenda.

Capitol 6

Infrac.iuni contra liberta.ii persoanei

Art. 205

(1) – Lipsirea de libertate a unei persoane în mod ilegal se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 7 ani.
(2) – Se considera lipsire de libertate .i rapirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-.i exprima
voin.a ori de a se apara.

(3) – Daca fapta este savâr.ita:

a. de catre o persoana înarmata;

b. asupra unui minor;

c. punând în pericol sanatatea sau via.a victimei, pedeapsa este închisoarea cuprinsa între 3 .i 10 ani.

(4) – Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1)-(3) se pedepse.te.

Art. 206

(1) – Fapta de a amenin.a o persoana cu savâr.irea unei infrac.iuni sau a unei fapte pagubitoare
îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, daca este de natura sa îi produca o stare de temere, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la unan sau cu amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata depa.i
sanc.iunea prevazuta de lege pentru infrac.iunea care a format obiectul amenin.arii.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 207

(1) – Constrângerea unei persoane sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, în scopul de a dobândi
în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepse.te cu închisoarea de la unu
la 5 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza amenin.area cu darea în vileag a unei fapte reale sau
imaginare, compromi.atoare pentru persoana amenin.ata ori pentru un membru de familie al acesteia,
în scopul prevazut în alin. (1).

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un
folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 208

(1) – Fapta celui care, în mod repetat, urmare.te, fara drept sau fara un interes legitim, o persoana ori îi
supravegheaza locuin.a, locul de munca sau alte locuri frecventate de catre aceasta, cauzându-i astfel o
stare de temere, se pedepse.te cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.

(2) – Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicari prin mijloace de transmitere la distan.a, care, prin
frecven.a sau con.inut, îi cauzeaza o temere unei persoane, se pedepse.te cu închisoare de la o luna la 3
luni sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infrac.iune mai grava.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Capitol 7

Traficul .i exploatarea persoanelor vulnerabile

Art. 209 – Punerea sau .inerea unei persoane în stare de sclavie, precum .i traficul de sclavi se pedepsesc
cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 210

(1) – Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane în scopul
exploatarii acesteia, savâr.ita:

a. prin constrângere, rapire, inducere în eroare sau abuz de autoritate;
b. profitând de imposibilitatea de a se apara sau de a-.i exprima voin.a ori de starea de vadita
vulnerabilitate a acelei persoane;

c. prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consim.amântului
persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepse.te cu închisoare de la 3 la 10 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Traficul de persoane savâr.it de un func.ionar public în exerci.iul atribu.iilor de serviciu se
pedepse.te cu închisoare de la 5 la 12 ani.

(3) – Consim.amântul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

Art. 211

(1) – Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unui minor, în scopul exploatarii
acestuia, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Daca fapta a fost savâr.ita în condi.iile art. 210 alin. (1) sau de catre un func.ionar public în
exerci.iul atribu.iilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

(3) – Consim.amântul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.

Art. 212 – Fapta de a supune o persoana, în alte cazuri decât cele prevazute de dispozi.iile legale, la
prestarea unei munci împotriva voin.ei sale sau la o munca obligatorie se pedepse.te cu închisoarea de
la unu la 3 ani.

Art. 213

(1) – Determinarea sau înlesnirea practicarii prostitu.iei ori ob.inerea de foloase patrimoniale de pe
urma practicarii prostitu.iei de catre una sau mai multe persoane se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la
7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicarii prostitu.iei s-a realizat prin
constrângere, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca faptele sunt savâr.ite fa.a de un minor, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu
jumatate.

(4) – Prin practicarea prostitu.iei se în.elege între.inerea de acte sexuale cu diferite persoane în scopul
ob.inerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul.

Art. 214

(1) – Fapta persoanei care determina un minor sau o persoana cu dizabilita.i fizice ori psihice sa apeleze
în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiaza de foloase patrimoniale
de pe urma acestei activita.i se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Daca fapta este savâr.ita în urmatoarele împrejurari:

a. de parinte, tutore, curator ori de catre cel care are în îngrijire persoana care cer.e.te;

b. prin constrângere, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 215 – Fapta majorului care, având capacitatea de a munci, apeleaza în mod repetat la mila
publicului, cerând ajutor material, folosindu-se în acest scop de prezen.a unui minor, se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 216 – Fapta de a utiliza serviciile prevazute în art. 182, prestate de o persoana despre care
beneficiarul .tie ca este victima a traficului de persoane ori a traficului de minori, se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infrac.iune mai grava.

Art. 217 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 209-211 .i art. 213 alin. (2) se pedepse.te.
Capitol 8

Infrac.iuni contra liberta.ii .i integrita.ii sexuale

Art. 218

(1) – Raportul sexual, actul sexual oral sau anal cu o persoana, savâr.it prin constrângere, punere în
imposibilitate de a se apara ori de a-.i exprima voin.a sau profitând de aceasta stare, se pedepse.te cu
închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza orice alte acte de penetrare vaginala sau anala comise în
condi.iile alin. (1).

(3) – Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi atunci când:

a. victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

b. victima este ruda în linie directa, frate sau sora;

c. victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;

d. fapta a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice;

e. fapta a avut ca urmare vatamarea corporala;

f. fapta a fost savâr.ita de doua sau mai multe persoane împreuna.

(4) – Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5) – Ac.iunea penala pentru fapta prevazuta în alin. (1) .i alin. (2) se pune în mi.care la plângerea
prealabila a persoanei vatamate.

(6) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1)-(3) se pedepse.te.

Art. 219

(1) – Actul de natura sexuala, altul decât cele prevazute în art. 218, cu o persoana, savâr.it prin
constrângere, punere în imposibilitate de a se apara sau de a-.i exprima voin.a ori profitând de aceasta
stare, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi atunci când:

a. victima se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

b. victima este ruda în linie directa, frate sau sora;

c. victima nu a împlinit vârsta de 16 ani;

d. fapta a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice;

e. fapta a avut ca urmare vatamarea corporala;

f. fapta a fost savâr.ita de doua sau mai multe persoane împreuna.

(3) – Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Daca actele de agresiune sexuala au fost precedate sau urmate de savâr.irea actelor sexuale
prevazute în art. 218 alin. (1) .i alin. (2), fapta constituie viol.

(5) – Ac.iunea penala pentru fapta prevazuta în alin. (1) se pune în mi.care la plângerea prealabila a
persoanei vatamate.

(6) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Art. 220
(1) – Raportul sexual, actul sexual oral sau anal, precum .i orice alte acte de penetrare vaginala sau anala
comise cu un minor cu vârsta între 13 .i 15 ani se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1), savâr.ita asupra unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Fapta prevazuta în alin. (1), comisa de un major cu un minor cu vârsta între 13 .i 18 ani, când
majorul a abuzat de autoritatea ori influen.a sa asupra victimei, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7
ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Fapta prevazuta în alin. (1)-(3) se sanc.ioneaza cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi, atunci când:

a. minorul este ruda în linie directa, frate sau sora;

b. minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

c. a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice.

(5) – Faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) nu se sanc.ioneaza daca diferen.a de vârsta nu depa.e.te 3
ani.

Art. 221

(1) – Comiterea unui act de natura sexuala, altul decât cel prevazut în art. 220, împotriva unui minor care
nu a împlinit vârsta de 13 ani, precum .i determinarea minorului sa suporte ori sa efectueze un astfel de
act se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi, atunci când:

a. minorul este ruda în linie directa, frate sau sora;

b. minorul se afla în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului;

c. fapta a fost comisa în scopul producerii de materiale pornografice.

(3) – Actul sexual de orice natura savâr.it de un major în prezen.a unui minor care nu a împlinit vârsta de
13 ani se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) – Determinarea de catre un major a unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sa asiste la
comiterea unor acte cu caracter exhibi.ionist ori la spectacole sau reprezenta.ii în cadrul carora se comit
acte sexuale de orice natura, precum .i punerea la dispozi.ia acestuia de materiale cu caracter
pornografic se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(5) – Faptele prevazute în alin. (1) nu se sanc.ioneaza daca diferen.a de vârsta nu depa.e.te 3 ani.

Art. 222 – Fapta persoanei majore de a-i propune unui minor care nu a împlinit vârsta de 13 ani sa se
întâlneasca, în scopul comiterii unui act dintre cele prevazute în art. 220 sau art. 221, inclusiv atunci
când propunerea a fost facuta prin mijloacele de transmitere la distan.a, se pedepse.te cu închisoare de
la o luna la un an sau cu amenda.

Art. 223

(1) – Pretinderea în mod repetat de favoruri de natura sexuala în cadrul unei rela.ii de munca sau al unei
rela.ii similare, daca prin aceasta victima a fost intimidata sau pusa într-o situa.ie umilitoare, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Capitol 9

Infrac.iuni ce aduc atingere domiciliului .i vie.ii private
Art. 224

(1) – Patrunderea fara drept, în orice mod, într-o locuin.a, încapere, dependin.a sau loc împrejmuit
.inând de acestea, fara consim.amântul persoanei care le folose.te, ori refuzul de a le parasi la cererea
acesteia se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – În cazul în care fapta este savâr.ita de o persoana înarmata, în timpul nop.ii ori prin folosire de
calita.i mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 225

(1) – Patrunderea fara drept, în orice mod, în oricare dintre sediile unde o persoana juridica sau fizica î.i
desfa.oara activitatea profesionala ori refuzul de a le parasi la cererea persoanei îndrepta.ite se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – În cazul în care fapta este savâr.ita de o persoana înarmata, în timpul nop.ii ori prin folosire de
calita.i mincinoase, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 226

(1) – Atingerea adusa vie.ii private, fara drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini,
ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuin.a sau încapere
ori dependin.a .inând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepse.te cu închisoare de la o luna
la 6 luni sau cu amenda.

(2) – Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fara drept, a sunetelor, convorbirilor ori a
imaginilor prevazute în alin. (1), catre o alta persoana sau catre public, se pedepse.te cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

(4) – Nu constituie infrac.iune fapta savâr.ita:

a. de catre cel care a participat la întâlnirea cu persoana vatamata în cadrul careia au fost surprinse
sunetele, convorbirile sau imaginile, daca justifica un interes legitim;

b. daca persoana vatamata a ac.ionat explicit cu inten.ia de a fi vazuta ori auzita de faptuitor;

c. daca faptuitorul surprinde savâr.irea unei infrac.iuni sau contribuie la dovedirea savâr.irii unei
infrac.iuni;

d. daca surprinde fapte de interes public, care au semnifica.ie pentru via.a comunita.ii .i a caror
divulgare prezinta avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vatamate.

(5) – Plasarea, fara drept, de mijloace tehnice de înregistrare audio sau video, în scopul savâr.irii faptelor
prevazute în alin. (1) .i alin. (2), se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 227

(1) – Divulgarea, fara drept, a unor date sau informa.ii privind via.a privata a unei persoane, de natura sa
aduca un prejudiciu unei persoane, de catre acela care a luat cuno.tin.a despre acestea în virtutea
profesiei ori func.iei .i care are obliga.ia pastrarii confiden.ialita.ii cu privire la aceste date, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Titlu 2

Infrac.iuni contra patrimoniului
Capitol 1

Furtul

Art. 228

(1) – Luarea unui bun mobil din posesia sau deten.ia altuia, fara consim.amântul acestuia, în scopul de a
.i-l însu.i pe nedrept, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Fapta constituie furt .i daca bunul apar.ine în întregime sau în parte faptuitorului, dar în momentul
savâr.irii acel bun se gasea în posesia sau deten.ia legitima a altei persoane.

(3) – Se considera bunuri mobile .i înscrisurile, energia electrica, precum .i orice alt fel de energie care
are valoare economica.

Art. 229

(1) – Furtul savâr.it în urmatoarele împrejurari:

a. într-un mijloc de transport în comun;

b. în timpul nop.ii;

c. de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

d. prin efrac.ie, escaladare sau prin folosirea fara drept a unei chei adevarate ori a unei chei mincinoase;

e. prin scoaterea din func.iune a sistemului de alarma ori de supraveghere, se pedepse.te cu închisoarea
de la unu la 5 ani.

(2) – Daca furtul a fost savâr.it în urmatoarele împrejurari:

a. asupra unui bun care face parte din patrimoniul cultural;

b. prin violare de domiciliu sau sediu profesional;

c. de o persoana având asupra sa o arma, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) – Furtul privind urmatoarele categorii de bunuri:

a. .i.ei, gazolina, condensat, etan lichid, benzina, motorina, alte produse petroliere sau gaze naturale din
conducte, depozite, cisterne ori vagoane-cisterna;

b. componente ale sistemelor de iriga.ii;

c. componente ale re.elelor electrice;

d. un dispozitiv ori un sistem de semnalizare, alarmare ori alertare în caz de incendiu sau alte situa.ii de
urgen.a publica;

e. un mijloc de transport sau orice alt mijloc de interven.ie la incendiu, la accidente de cale ferata,
rutiere, navale sau aeriene ori în caz de dezastru;

f. instala.ii de siguran.a .i dirijare a traficului feroviar, rutier, naval, aerian .i componente ale acestora,
precum .i componente ale mijloacelor de transport aferente;

g. bunuri prin însu.irea carora se pune în pericol siguran.a traficului .i a persoanelor pe drumurile
publice;

h. cabluri, linii, echipamente .i instala.ii de telecomunica.ii, radiocomunica.ii, precum .i componente de
comunica.ii, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 230

(1) – Furtul care are ca obiect un vehicul, savâr.it în scopul de a-l folosi pe nedrept, se sanc.ioneaza cu
pedeapsa prevazuta în art. 228 sau art. 229, dupa caz, ale carei limite speciale se reduc cu o treime.
(2) – Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanc.ioneaza folosirea fara drept a unui terminal de
comunica.ii al altuia sau folosirea unui terminal de comunica.ii racordat fara drept la o re.ea, daca s-a
produs o paguba.

Art. 231

(1) – Faptele prevazute în prezentul capitol, savâr.ite între membrii de familie de catre un minor în
paguba tutorelui ori de catre cel care locuie.te împreuna cu persoana vatamata sau este gazduit de
aceasta, se pedepsesc numai la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

(2) – În cazul faptelor prevazute la art. 228, art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b) .i c) .i art. 230, împacarea
înlatura raspunderea penala.

Art. 232 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul capitol se pedepse.te.

Capitol 2

Tâlharia .i pirateria

Art. 233 – Furtul savâr.it prin întrebuin.area de violen.e sau amenin.ari ori prin punerea victimei în stare
de incon.tien.a sau neputin.a de a se apara, precum .i furtul urmat de întrebuin.area unor astfel de
mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru înlaturarea urmelor infrac.iunii ori pentru ca
faptuitorul sa-.i asigure scaparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

Art. 234

(1) – Tâlharia savâr.ita în urmatoarele împrejurari:

a. prin folosirea unei arme ori substan.e explozive, narcotice sau paralizante;

b. prin simularea de calita.i oficiale;

c. de o persoana mascata, deghizata sau travestita;

d. în timpul nop.ii;

e. într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;

f. prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Tâlharia savâr.ita în condi.iile art. 229 alin. (3) se pedepse.te cu închisoare de la 5 la 12 ani .i
interzicerea unor drepturi.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza tâlharia care a avut ca urmare vatamarea corporala.

Art. 235

(1) – Furtul comis, prin violen.a sau amenin.are, de catre o persoana care face parte din echipajul sau din
pasagerii unei nave aflate în marea libera, al bunurilor ce se gasesc pe acel vas sau pe o alta nava, se
pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu pedeapsa prevazuta în alin. (1) se sanc.ioneaza .i capturarea unei nave aflate în marea libera sau
faptul de a provoca, prin orice mijloc, naufragiul ori e.uarea acesteia, în scopul de a-.i însu.i încarcatura
ei sau de a tâlhari persoanele aflate la bord.

(3) – Daca pirateria a avut ca urmare vatamarea corporala, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Exista piraterie .i daca fapta s-a comis pe o aeronava sau între aeronave .i nave.
Art. 236 – Daca faptele prevazute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 18 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 237 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 233-235 se pedepse.te.

Capitol 3

Infrac.iuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Art. 238

(1) – Însu.irea, dispunerea sau folosirea, pe nedrept, a unui bun mobil al altuia, de catre cel caruia i-a
fost încredin.at în baza unui titlu .i cu un anumit scop, ori refuzul de a-l restitui se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 239

(1) – Fapta debitorului de a înstraina, ascunde, deteriora sau distruge, în tot sau în parte, valori ori bunuri
din patrimoniul sau ori de a invoca acte sau datorii fictive în scopul fraudarii creditorilor se pedepse.te
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza fapta persoanei care, .tiind ca nu va putea plati,
achizi.ioneaza bunuri ori servicii producând o paguba creditorului.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 240

(1) – Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul
legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolven.ei, într-un termen care
depa.e.te cu mai mult de 6 luni termenul prevazut de lege de la apari.ia starii de insolven.a, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 241

(1) – Fapta persoanei care, în frauda creditorilor:

a. falsifica, sustrage sau distruge eviden.ele debitorului ori ascunde o parte din activul averii acestuia;

b. înfa.i.eaza datorii inexistente sau prezinta în registrele debitorului, în alt act sau în situa.ia financiara
sume nedatorate;

c. înstraineaza, în caz de insolven.a a debitorului, o parte din active se pedepse.te cu închisoarea de la 6
luni la 5 ani.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 242

(1) – Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de
catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Când fapta prevazuta în alin. (1) a fost savâr.ita de administratorul judiciar, de lichidatorul averii
debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) savâr.ite în scopul de a dobândi un folos patrimonial se
pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.
Art. 243

(1) – Fapta de a nu preda în termen de 10 zile un bun gasit autorita.ilor sau celui care l-a pierdut sau de a
dispune de acel bun ca de al sau se pedepse.te cu închisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i însu.irea pe nedrept a unui bun mobil ce apar.ine altuia,
ajuns din eroare sau în mod fortuit în posesia faptuitorului, sau nepredarea acestuia în termen de 10 zile
din momentul în care a cunoscut ca bunul nu îi apar.ine.

(3) – Împacarea înlatura raspunderea penala.

Art. 244

(1) – Inducerea în eroare a unei persoane prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase sau ca
mincinoasa a unei fapte adevarate, în scopul de a ob.ine pentru sine sau pentru altul un folos
patrimonial injust .i daca s-a pricinuit o paguba, se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – În.elaciunea savâr.ita prin folosirea de nume sau calita.i mincinoase ori de alte mijloace
frauduloase se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani. Daca mijlocul fraudulos constituie prin el
însu.i o infrac.iune, se aplica regulile privind concursul de infrac.iuni.

(3) – Împacarea înlatura raspunderea penala.

Art. 245

(1) – Distrugerea, degradarea, aducerea în stare de neîntrebuin.are, ascunderea sau înstrainarea unui
bun asigurat împotriva distrugerii, degradarii, uzurii, pierderii sau furtului, în scopul de a ob.ine, pentru
sine sau pentru altul, suma asigurata, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Fapta persoanei care, în scopul prevazut în alin. (1), simuleaza, î.i cauzeaza sau agraveaza leziuni
sau vatamari corporale produse de un risc asigurat se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau
cu amenda.

(3) – Împacarea înlatura raspunderea penala.

Art. 246 – Fapta de a îndeparta, prin constrângere sau corupere, un participant de la o licita.ie publica
ori în.elegerea între participan.i pentru a denatura pre.ul de adjudecare se pedepse.te cu închisoarea
de la unu la 5 ani.

Art. 247

(1) – Fapta creditorului care, cu ocazia darii cu împrumut de bani sau bunuri, profitând de starea de
vadita vulnerabilitate a debitorului, datorata vârstei, starii de sanatate, infirmita.ii ori rela.iei de
dependen.a în care debitorul se afla fa.a de el, îl face sa constituie sau sa transmita, pentru sine sau
pentru altul, un drept real ori de crean.a de valoare vadit dispropor.ionata fa.a de aceasta presta.ie se
pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Punerea unei persoane în stare de vadita vulnerabilitate prin provocarea unei intoxica.ii cu alcool
sau cu substan.e psihoactive în scopul de a o determina sa consimta la constituirea sau transmiterea
unui drept real ori de crean.a sau sa renun.e la un drept, daca s-a produs o paguba, se pedepse.te cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 248 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 239 alin. (1), art. 241 .i art. 244-247 se pedepse.te.

Capitol 4

Fraude comise prin sisteme informatice .i mijloace de plata electronice
Art. 249 – Introducerea, modificarea sau .tergerea de date informatice, restric.ionarea accesului la
aceste date ori împiedicarea în orice mod a func.ionarii unui sistem informatic, în scopul de a ob.ine un
beneficiu material pentru sine sau pentru altul, daca s-a cauzat o paguba unei persoane, se pedepse.te
cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 250

(1) – Efectuarea unei opera.iuni de retragere de numerar, încarcare sau descarcare a unui instrument de
moneda electronica ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fara consim.amântul titularului, a unui
instrument de plata electronica sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza efectuarea uneia dintre opera.iunile prevazute în alin. (1),
prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare
fictive.

(3) – Transmiterea neautorizata catre alta persoana a oricaror date de identificare, în vederea efectuarii
uneia dintre opera.iunile prevazute în alin. (1), se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 251

(1) – Acceptarea unei opera.iuni de retragere de numerar, încarcare sau descarcare a unui instrument de
moneda electronica ori de transfer de fonduri, cunoscând ca este efectuata prin folosirea unui
instrument de plata electronica falsificat sau utilizat fara consim.amântul titularului sau, se pedepse.te
cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza acceptarea uneia dintre opera.iunile prevazute în alin. (1),
cunoscând ca este efectuata prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea
de date de identificare fictive.

Art. 252 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul capitol se pedepse.te.

Capitol 5

Distrugerea .i tulburarea de posesie

Art. 253

(1) – Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuin.are a unui bun apar.inând altuia ori
împiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum .i înlaturarea
masurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Distrugerea unui înscris sub semnatura privata, care apar.ine în tot sau în parte altei persoane .i
serve.te la dovedirea unui drept de natura patrimoniala, daca prin aceasta s-a produs o paguba, se
pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) prive.te bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa
este închisoarea de la unu la 5 ani.

(4) – Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuin.are a unui bun, savâr.ita prin
incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc .i daca este de natura sa puna în pericol alte
persoane sau bunuri, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(5) – Dispozi.iile prevazute în alin. (3) .i alin. (4) se aplica chiar daca bunul apar.ine faptuitorului.

(6) – Pentru faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea
prealabila a persoanei vatamate.
(7) – Tentativa faptelor prevazute în alin. (3) .i alin. (4) se pedepse.te.

Art. 254

(1) – Daca faptele prevazute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 7
la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Dezastrul consta în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrari, echipamente,
instala.ii sau componente ale acestora .i care a avut ca urmare moartea sau vatamarea corporala a doua
sau mai multor persoane.

Art. 255

(1) – Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuin.are, din culpa, a unui bun, chiar daca
acesta apar.ine faptuitorului, în cazul în care fapta este savâr.ita prin incendiere, explozie sau prin orice
alt asemenea mijloc .i daca este de natura sa puna în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Daca faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 256

(1) – Ocuparea, în întregime sau în parte, fara drept, prin violen.a sau amenin.are ori prin desfiin.area
sau stramutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se pedepse.te cu închisoare de
la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Titlu 3

Infrac.iuni privind autoritatea .i frontiera de stat

Capitol 1

Infrac.iuni contra autorita.ii

Art. 257

(1) – Amenin.area savâr.ita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa, lovirea sau alte violen.e,
vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savâr.ite împotriva unui
func.ionar public care îndepline.te o func.ie ce implica exerci.iul autorita.ii de stat, aflat în exercitarea
atribu.iilor de serviciu sau în legatura cu exercitarea acestor atribu.ii, se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(2) – Savâr.irea unei infrac.iuni împotriva unui func.ionar public care îndepline.te o func.ie ce implica
exerci.iul autorita.ii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de intimidare sau de razbunare, în
legatura cu exercitarea atribu.iilor de serviciu, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru
acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele comise în condi.iile alin. (2), daca privesc un membru
de familie al func.ionarului public.

(4) – Faptele prevazute în alin. (1)-(3), comise asupra unui poli.ist sau jandarm, aflat în exercitarea
atribu.iilor de serviciu sau în legatura cu exercitarea acestor atribu.ii, se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite se majoreaza cu jumatate.

Art. 258
(1) – Folosirea fara drept a unei calita.i oficiale care implica exerci.iul autorita.ii de stat, înso.ita sau
urmata de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza fapta func.ionarului public care continua sa exercite o func.ie
ce implica exerci.iul autorita.ii de stat, dupa ce a pierdut acest drept conform legii.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) sau alin. (2) au fost savâr.ite de o persoana care poarta, fara
drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autorita.i publice, pedeapsa este închisoarea de la unu la
5 ani.

Art. 259

(1) – Sustragerea ori distrugerea unui înscris care se afla în pastrarea ori în de.inerea unei persoane
dintre cele prevazute în art. 176 sau art. 175 alin. (2) se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Daca fapta este savâr.ita de un func.ionar public în exercitarea atribu.iilor de serviciu, limitele
speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 260

(1) – Înlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amenda.

(2) – Daca fapta a fost savâr.ita de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 261

(1) – Sustragerea unui bun care este legal sechestrat se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amenda.

(2) – Daca fapta a fost savâr.ita de custode, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

Capitol 2

Infrac.iuni privind frontiera de stat

Art. 262

(1) – Intrarea sau ie.irea din .ara prin trecerea ilegala a frontierei de stat a României se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) a fost savâr.ita:

a. în scopul sustragerii de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse ori a unei
masuri educative, privative de libertate;

b. de catre un strain declarat indezirabil ori caruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de
.edere în .ara, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

(4) – Fapta prevazuta în alin. (1), savâr.ita de o victima a traficului de persoane sau de minori, nu se
pedepse.te.

Art. 263

(1) – Racolarea, îndrumarea, calauzirea, transportarea, transferarea sau adapostirea unei persoane, în
scopul trecerii frauduloase a frontierei de stat a României, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Când fapta a fost savâr.ita:

a. în scopul de a ob.ine, direct sau indirect, un folos patrimonial;
b. prin mijloace care pun în pericol via.a, integritatea sau sanatatea migrantului;

c. prin supunerea migrantului la tratamente inumane sau degradante, pedeapsa este închisoarea de la 3
la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 264

(1) – Fapta persoanei care faciliteaza, prin orice mijloace, ramânerea ilegala pe teritoriul României a unei
persoane, victima a unei infrac.iuni de trafic de persoane, de minori sau de migran.i, care nu are
ceta.enia româna .i nici domiciliul în România, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi. Daca mijlocul folosit constituie prin el însu.i o infrac.iune, se aplica
regulile privind concursul de infrac.iuni.

(2) – Când fapta a fost savâr.ita:

a. în scopul de a ob.ine, direct sau indirect, un folos patrimonial;

b. de catre un func.ionar public aflat în exercitarea atribu.iilor de serviciu, pedeapsa este închisoarea de
la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Când faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) sunt savâr.ite cu privire la un alt strain aflat ilegal pe
teritoriul României, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Art. 265 – Sustragerea de la executarea obliga.iilor instituite de autorita.ile competente, de catre
strainul fa.a de care s-a dispus masura îndepartarii de pe teritoriul României ori a fost dispusa
interzicerea dreptului de .edere, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Titlu 4

Infrac.iuni contra înfaptuirii justi.iei

Art. 266

(1) – Fapta persoanei care, luând cuno.tin.a de comiterea unei fapte prevazute de legea penala contra
vie.ii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu în.tiin.eaza de îndata autorita.ile se
pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Nedenun.area savâr.ita de un membru de familie nu se pedepse.te.

(3) – Nu se pedepse.te persoana care, înainte de punerea în mi.care a ac.iunii penale împotriva unei
persoane pentru savâr.irea faptei nedenun.ate, încuno.tin.eaza autorita.ile competente despre aceasta
sau care, chiar dupa punerea în mi.care a ac.iunii penale, a înlesnit tragerea la raspundere penala a
autorului sau a participan.ilor.

Art. 267

(1) – Func.ionarul public care, luând cuno.tin.a de savâr.irea unei fapte prevazute de legea penala în
legatura cu serviciul în cadrul caruia î.i îndepline.te sarcinile, omite sesizarea de îndata a organelor de
urmarire penala se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Când fapta este savâr.ita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 3 luni la un an sau amenda.

Art. 268

(1) – Sesizarea penala, facuta prin denun. sau plângere, cu privire la existen.a unei fapte prevazute de
legea penala ori în legatura cu savâr.irea unei asemenea fapte de catre o anumita persoana, cunoscând
ca aceasta este nereala, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Producerea sau ticluirea de probe nereale, în scopul de a dovedi existen.a unei fapte prevazute de
legea penala ori savâr.irea acesteia de catre o anumita persoana, se pedepse.te cu închisoarea de la
unu la 5 ani.
(3) – Nu se pedepse.te persoana care a savâr.it inducerea în eroare a organelor judiciare, daca declara,
înainte de re.inerea, arestarea sau de punerea în mi.care a ac.iunii penale împotriva celui fa.a de care s-
a facut denun.ul sau plângerea ori s-au produs probele, ca denun.ul, plângerea sau probele sunt
nereale.

Art. 269

(1) – Ajutorul dat faptuitorului în scopul împiedicarii sau îngreunarii cercetarilor într-o cauza penala,
tragerii la raspundere penala, executarii unei pedepse sau masuri privative de libertate se pedepse.te cu
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2) – Pedeapsa aplicata favorizatorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevazuta de lege pentru
fapta savâr.ita de autor.

(3) – Favorizarea savâr.ita de un membru de familie nu se pedepse.te.

Art. 270

(1) – Primirea, dobândirea, transformarea ori înlesnirea valorificarii unui bun, de catre o persoana care
fie a cunoscut, fie a prevazut din împrejurarile concrete ca acesta provine din savâr.irea unei fapte
prevazute de legea penala, chiar fara a cunoa.te natura acesteia, se pedepse.te cu închisoare de la unu
la 5 ani sau cu amenda.

(2) – Pedeapsa aplicata tainuitorului nu poate fi mai mare decât pedeapsa prevazuta de lege pentru
fapta savâr.ita de autor.

(3) – Tainuirea savâr.ita de un membru de familie nu se pedepse.te.

Art. 271

(1) – Persoana care, fiind avertizata asupra consecin.elor faptei sale:

a. împiedica, fara drept, organul de urmarire sau instan.a sa efectueze, în condi.iile legii, un act
procedural;

b. refuza sa puna la dispozi.ia organului de urmarire penala, instan.ei sau judecatorului sindic, în tot sau
în parte, datele, informa.iile, înscrisurile sau bunurile de.inute, care i-au fost solicitate în mod explicit, în
condi.iile legii, în vederea solu.ionarii unei cauze, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amenda.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) nu se aplica în cazul persoanei urmarite sau judecate pentru infrac.iunea care
formeaza obiectul procesului penal.

Art. 272

(1) – Încercarea de a determina sau determinarea unei persoane, indiferent de calitatea acesteia, prin
corupere, prin constrângere ori prin alta fapta cu efect vadit intimidant, savâr.ita asupra sa ori asupra
unui membru de familie al acesteia, sa nu sesizeze organele de urmarire penala, sa nu dea declara.ii, sa
î.i retraga declara.iile, sa dea declara.ii mincinoase ori sa nu prezinte probe, într-o cauza penala, civila
sau în orice alta procedura judiciara, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani. Daca actul de
intimidare sau corupere constituie prin el însu.i o infrac.iune, se aplica regulile privind concursul de
infrac.iuni.

(2) – Nu constituie infrac.iune în.elegerea patrimoniala dintre infractor .i persoana vatamata, intervenita
în cazul infrac.iunilor pentru care ac.iunea penala se pune în mi.care la plângere prealabila sau pentru
care intervine împacarea.

Art. 273
(1) – Fapta martorului care, într-o cauza penala, civila sau în orice alta procedura în care se asculta
martori, face afirma.ii mincinoase ori nu spune tot ce .tie în legatura cu faptele sau împrejurarile
esen.iale cu privire la care este întrebat se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Marturia mincinoasa savâr.ita:

a. de un martor cu identitate protejata ori aflat în Programul de protec.ie a martorilor;

b. de un investigator sub acoperire;

c. de o persoana care întocme.te un raport de expertiza ori de un interpret;

d. în legatura cu o fapta pentru care legea prevede pedeapsa deten.iunii pe via.a ori închisoarea de 10
ani sau mai mare se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Autorul nu se pedepse.te daca î.i retrage marturia, în cauzele penale înainte de re.inere, arestare
sau de punerea în mi.care a ac.iunii penale ori în alte cauze înainte de a se fi pronun.at o hotarâre sau
de a se fi dat o alta solu.ie, ca urmare a marturiei mincinoase.

Art. 274 – Savâr.irea unei infrac.iuni împotriva unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia,
pe motiv ca a sesizat organele de urmarire penala, a dat declara.ii ori a prezentat probe într-o cauza
penala, civila sau în orice alta procedura dintre cele prevazute în art. 273, se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

Art. 275

(1) – Sustragerea, distrugerea, re.inerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de proba sau de
înscrisuri, în scopul de a împiedica aflarea adevarului într-o procedura judiciara, se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza împiedicarea, în orice alt mod, ca un înscris necesar
solu.ionarii unei cauze, emis de catre un organ judiciar sau adresat acestuia, sa ajunga la destinatar.

Art. 276 – Fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare în curs, face declara.ii publice nereale
referitoare la savâr.irea, de catre judecator sau de organele de urmarire penala, a unei infrac.iuni sau a
unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, în scopul de a le influen.a sau
intimida, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 277

(1) – Divulgarea, fara drept, de informa.ii confiden.iale privind data, timpul, locul, modul sau mijloacele
prin care urmeaza sa se administreze o proba, de catre un magistrat sau un alt func.ionar public care a
luat cuno.tin.a de acestea în virtutea func.iei, daca prin aceasta poate fi îngreunata sau împiedicata
urmarirea penala, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Dezvaluirea, fara drept, de mijloace de proba sau de înscrisuri oficiale dintr-o cauza penala, înainte
de a se dispune o solu.ie de netrimitere în judecata ori de solu.ionare definitiva a cauzei, de catre un
func.ionar public care a luat cuno.tin.a de acestea în virtutea func.iei, se pedepse.te cu închisoare de la
o luna la un an sau cu amenda.

(3) – Dezvaluirea, fara drept, de informa.ii dintr-o cauza penala, de catre un martor, expert sau interpret,
atunci când aceasta interdic.ie este impusa de legea de procedura penala, se pedepse.te cu închisoare
de la o luna la un an sau cu amenda.

(4) – Nu constituie infrac.iune fapta prin care sunt divulgate ori dezvaluite acte sau activita.i vadit ilegale
comise de autorita.i într-o cauza penala.
Art. 278 – Întrebuin.area de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natura sa perturbe activitatea
instan.ei, de catre o persoana care participa sau asista la o procedura care se desfa.oara în fa.a
instan.ei, se pedepse.te cu închisoare de la oluna la 3 luni sau cu amenda.

Art. 279

(1) – Amenin.area, lovirea sau alte violen.e, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de
moarte ori omorul, savâr.ite împotriva unui judecator sau procuror aflat în exercitarea atribu.iilor de
serviciu, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale
se majoreaza cu jumatate.

(2) – Savâr.irea unei infrac.iuni împotriva unui judecator sau procuror ori împotriva bunurilor acestuia, în
scop de intimidare sau de razbunare, în legatura cu exercitarea atribu.iilor de serviciu, se sanc.ioneaza
cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu
jumatate.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele comise în condi.iile alin. (2), daca privesc un membru
de familie al judecatorului sau al procurorului.

(4) – Dispozi.iile alin. (1)-(3) se aplica în mod corespunzator .i faptelor comise împotriva unui avocat în
legatura cu exercitarea profesiei.

Art. 280

(1) – Întrebuin.area de promisiuni, amenin.ari sau violen.e împotriva unei persoane urmarite sau
judecate într-o cauza penala, de catre un organ de cercetare penala, un procuror sau un judecator,
pentru a o determina sa dea ori sa nu dea declara.ii, sa dea declara.ii mincinoase ori sa î.i retraga
declara.iile, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o
func.ie publica.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza producerea, falsificarea ori ticluirea de probe nereale de catre
un organ de cercetare penala, un procuror sau un judecator.

Art. 281

(1) – Supunerea unei persoane la executarea unei pedepse, masuri de siguran.a sau educative în alt mod
decât cel prevazut de dispozi.iile legale se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani .i interzicerea
exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Supunerea la tratamente degradante ori inumane a unei persoane aflate în stare de re.inere,
de.inere ori în executarea unei masuri de siguran.a sau educative, privative de libertate, se pedepse.te
cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

Art. 282

(1) – Fapta func.ionarului public care îndepline.te o func.ie ce implica exerci.iul autorita.ii de stat sau a
altei persoane care ac.ioneaza la instigarea sau cu consim.amântul expres ori tacit al acestuia de a
provoca unei persoane puternice suferin.e fizice ori psihice:

a. în scopul ob.inerii de la aceasta persoana sau de la o ter.a persoana informa.ii sau declara.ii;

b. în scopul pedepsirii ei pentru un act pe care aceasta sau o ter.a persoana l-a comis ori este banuita ca
l-a comis;

c. în scopul de a o intimida sau de a face presiuni asupra ei ori de a intimida sau a face presiuni asupra
unei ter.e persoane;

d. pe un motiv bazat pe orice forma de discriminare, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.
(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) a avut ca urmare o vatamare corporala, pedeapsa este închisoarea
de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Tortura ce a avut ca urmare moartea victimei se pedepse.te cu închisoarea de la 15 la 25 de ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Tentativa la infrac.iunea prevazuta în alin. (1) se pedepse.te.

(5) – Nicio împrejurare excep.ionala, oricare ar fi ea, fie ca este vorba de stare de razboi sau de
amenin.ari cu razboiul, de instabilitate politica interna sau de orice alta stare de excep.ie, nu poate fi
invocata pentru a justifica tortura. De asemenea, nu poate fi invocat ordinul superiorului ori al unei
autorita.i publice.

(6) – Nu constituie tortura durerea sau suferin.ele ce rezulta exclusiv din sanc.iuni legale .i care sunt
inerente acestor sanc.iuni sau sunt ocazionate de ele.

Art. 283

(1) – Fapta de a pune în mi.care ac.iunea penala, de a lua o masura preventiva neprivativa de libertate
ori de a trimite în judecata o persoana, .tiind ca este nevinovata, se pedepse.te cu închisoarea de la 3
luni la 3 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Re.inerea sau arestarea ori condamnarea unei persoane, .tiind ca este nevinovata, se pedepse.te
cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

Art. 284

(1) – Fapta avocatului sau a reprezentantului unei persoane care, în în.elegere frauduloasa cu o persoana
cu interese contrare în aceea.i cauza, în cadrul unei proceduri judiciare sau notariale, vatama interesele
clientului sau ale persoanei reprezentate se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza în.elegerea frauduloasa dintre avocat sau reprezentantul unei
persoane .i un ter. interesat de solu.ia ce se va pronun.a în cauza, în scopul vatamarii intereselor
clientului sau ale persoanei reprezentate.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 285

(1) – Evadarea din starea legala de re.inere sau de de.inere se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3
ani.

(2) – Când evadarea este savâr.ita prin folosire de violen.e sau arme, pedeapsa este închisoarea de la
unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Se considera evadare:

a. neprezentarea nejustificata a persoanei condamnate la locul de de.inere, la expirarea perioadei în
care s-a aflat legal în stare de libertate;

b. parasirea, fara autorizare, de catre persoana condamnata, a locului de munca, aflat în exteriorul
locului de de.inere.

(4) – Pedeapsa aplicata pentru infrac.iunea de evadare se adauga la restul ramas neexecutat din
pedeapsa la data evadarii.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Art. 286

(1) – Înlesnirea prin orice mijloace a evadarii se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Înlesnirea evadarii:
a. savâr.ita prin folosire de violen.e, arme, substan.e narcotice sau paralizante;

b. a doua sau mai multor persoane în aceea.i împrejurare;

c. unei persoane re.inute sau arestate pentru o infrac.iune sanc.ionata de lege cu pedeapsa deten.iunii
pe via.a ori cu pedeapsa închisorii de 10 ani sau mai mare ori condamnate la o astfel de pedeapsa se
sanc.ioneaza cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) sunt savâr.ite de o persoana care avea îndatorirea de
a-l pazi pe cel re.inut sau de.inut, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(4) – Înlesnirea evadarii, savâr.ita din culpa, de catre o persoana care avea îndatorirea de a-l pazi pe cel
care a evadat, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1)-(3) se pedepse.te.

Art. 287

(1) – Nerespectarea unei hotarâri judecatore.ti savâr.ita prin:

a. împotrivirea la executare, prin opunerea de rezisten.a fa.a de organul de executare;

b. refuzul organului de executare de a pune în aplicare o hotarâre judecatoreasca, prin care este obligat
sa îndeplineasca un anumit act;

c. refuzul de a sprijini organul de executare în punerea în aplicare a hotarârii, de catre persoanele care
au aceasta obliga.ie conform legii;

d. neexecutarea hotarârii judecatore.ti prin care s-a dispus reintegrarea în munca a unui salariat;

e. neexecutarea hotarârii judecatore.ti privind plata salariilor în termen de 15 zile de la data cererii de
executare adresate angajatorului de catre partea interesata;

f. nerespectarea hotarârilor judecatore.ti privind stabilirea, plata, actualizarea .i recalcularea pensiilor;

g. împiedicarea unei persoane de a folosi, în tot sau în parte, un imobil de.inut în baza unei hotarâri
judecatore.ti, de catre cel caruia îi este opozabila hotarârea, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amenda.

(2) – În cazul faptelor prevazute în lit. d)-g), ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a
persoanei vatamate.

Art. 288

(1) – Sustragerea de la executare ori neexecutarea conform legii a unei pedepse complementare ori
accesorii sau a masurii de siguran.a prevazute în art. 108 lit. b) .i lit. c), de catre persoana fizica fa.a de
care s-au dispus aceste sanc.iuni, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca
fapta nu constituie o infrac.iune mai grava.

(2) – Sustragerea de la executarea unei masuri educative privative de libertate prin parasirea fara drept a
centrului educativ sau a centrului de deten.ie ori prin neprezentarea dupa expirarea perioadei în care s-
a aflat legal în stare de libertate se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3) – Neexecutarea, de catre mandatar sau administrator, a pedepselor complementare aplicate unei
persoane juridice dintre cele prevazute în art. 141 se pedepse.te cu amenda.

Titlu 5

Infrac.iuni de corup.ie .i de serviciu

Capitol 1

Infrac.iuni de corup.ie
Art. 289

(1) – Fapta func.ionarului public care, direct ori indirect, pentru sine sau pentru altul, pretinde ori
prime.te bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori accepta promisiunea unor astfel de foloase, în
legatura cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intra în
îndatoririle sale de serviciu sau în legatura cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie
publica ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea careia a savâr.it fapta.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1), savâr.ita de una dintre persoanele prevazute în art. 175 alin. (2),
constituie infrac.iune numai când este comisa în legatura cu neîndeplinirea, întârzierea îndeplinirii unui
act privitor la îndatoririle sale legale sau în legatura cu efectuarea unui act contrar acestor îndatoriri.

(3) – Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, iar când acestea nu se mai
gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 290

(1) – Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în condi.iile aratate în art. 289, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1) nu constituie infrac.iune atunci când mituitorul a fost constrâns prin
orice mijloace de catre cel care a luat mita.

(3) – Mituitorul nu se pedepse.te daca denun.a fapta mai înainte ca organul de urmarire penala sa fi fost
sesizat cu privire la aceasta.

(4) – Banii, valorile sau orice alte bunuri date se restituie persoanei care le-a dat, daca acestea au fost
date în cazul prevazut în alin. (2) sau date dupa denun.ul prevazut în alin. (3).

(5) – Banii, valorile sau orice alte bunuri oferite sau date sunt supuse confiscarii, iar când acestea nu se
mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 291

(1) – Pretinderea, primirea ori acceptarea promisiunii de bani sau alte foloase, direct sau indirect, pentru
sine sau pentru altul, savâr.ita de catre o persoana care are influen.a sau lasa sa se creada ca are
influen.a asupra unui func.ionar public .i care promite ca îl va determina pe acesta sa îndeplineasca, sa
nu îndeplineasca, sa urgenteze ori sa întârzie îndeplinirea unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu
sau sa îndeplineasca un act contrar acestor îndatoriri, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Banii, valorile sau orice alte bunuri primite sunt supuse confiscarii, iar când acestea nu se mai
gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 292

(1) – Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, pentru sine sau pentru altul, direct ori
indirect, unei persoane care are influen.a sau lasa sa se creada ca are influen.a asupra unui func.ionar
public, pentru a-l determina pe acesta sa îndeplineasca, sa nu îndeplineasca, sa urgenteze ori sa întârzie
îndeplinirea unui act ce intra în îndatoririle sale de serviciu sau sa îndeplineasca un act contrar acestor
îndatoriri, se pedepse.te cu închisoare de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Faptuitorul nu se pedepse.te daca denun.a fapta mai înainte ca organul de urmarire penala sa fi
fost sesizat cu privire la aceasta.

(3) – Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat, daca au fost date dupa
denun.ul prevazut în alin. (2).
(4) – Banii, valorile sau orice alte bunuri date sau oferite sunt supuse confiscarii, iar daca acestea nu se
mai gasesc, se dispune confiscarea prin echivalent.

Art. 293 – Dispozi.iile art. 289 .i art. 290 se aplica în mod corespunzator .i persoanelor care, pe baza
unui acord de arbitraj, sunt chemate sa pronun.e o hotarâre cu privire la un litigiu ce le este dat spre
solu.ionare de catre par.ile la acest acord, indiferent daca procedura arbitrala se desfa.oara în baza legii
române ori în baza unei alte legi.

Art. 294 – Prevederile prezentului capitol se aplica în privin.a urmatoarelor persoane, daca, prin tratatele
interna.ionale la care România este parte, nu se dispune altfel:

a. func.ionarilor sau persoanelor care î.i desfa.oara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor
persoane care exercita atribu.ii similare în cadrul unei organiza.ii publice interna.ionale la care România
este parte;

b. membrilor adunarilor parlamentare ale organiza.iilor interna.ionale la care România este parte;

c. func.ionarilor sau persoanelor care î.i desfa.oara activitatea pe baza unui contract de munca ori altor
persoane care exercita atribu.ii similare, în cadrul Uniunii Europene;

d. persoanelor care exercita func.ii juridice în cadrul instan.elor interna.ionale a caror competen.a este
acceptata de România, precum .i func.ionarilor de la grefele acestor instan.e;

e. func.ionarilor unui stat strain;

f. membrilor adunarilor parlamentare sau administrative ale unui stat strain.

g. jura.ilor din cadrul unor instan.e straine.

Capitol 2

Infrac.iuni de serviciu

Art. 295

(1) – Însu.irea, folosirea sau traficarea de catre un func.ionar public, în interesul sau ori pentru altul, de
bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza se pedepse.te cu închisoarea de
la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 296

(1) – Întrebuin.area de expresii jignitoare fa.a de o persoana de catre cel aflat în exercitarea atribu.iilor
de serviciu se pedepse.te cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amenda.

(2) – Amenin.area ori lovirea sau alte violen.e savâr.ite în condi.iile alin. (1) se sanc.ioneaza cu pedeapsa
prevazuta de lege pentru acea infrac.iune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime.

Art. 297

(1) – Fapta func.ionarului public care, în exercitarea atribu.iilor de serviciu, nu îndepline.te un act sau îl
îndepline.te în mod defectuos .i prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau
intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepse.te cu închisoarea
de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i fapta func.ionarului public care, în exercitarea atribu.iilor
de serviciu, îngrade.te exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o situa.ie de
inferioritate pe temei de rasa, na.ionalitate, origine etnica, limba, religie, sex, orientare sexuala,
apartenen.a politica, avere, vârsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa sau infec.ie HIV/SIDA.
Art. 298 – Încalcarea din culpa de catre un func.ionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin
neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasa, daca prin aceasta se cauzeaza o paguba ori
o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice,
se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 299

(1) – Fapta func.ionarului public care, în scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia
îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor
îndatoriri, pretinde ori ob.ine favoruri de natura sexuala de la o persoana interesata direct sau indirect
de efectele acelui act de serviciu se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani .i interzicerea
exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea
careia a savâr.it fapta.

(2) – Pretinderea sau ob.inerea de favoruri de natura sexuala de catre un func.ionar public care se
prevaleaza sau profita de o situa.ie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge din
func.ia de.inuta, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .i interzicerea
exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica sau de a exercita profesia sau activitatea în executarea
careia a savâr.it fapta.

Art. 300 – Fapta func.ionarului public care, în timpul serviciului, îndepline.te un act ce nu intra în
atribu.iile sale, daca prin aceasta s-a produs una dintre urmarile prevazute în art. 297, se pedepse.te cu
închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Art. 301

(1) – Fapta func.ionarului public care, în exercitarea atribu.iilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a
participat la luarea unei decizii prin care s-a ob.inut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru
sine, pentru so.ul sau, pentru o ruda ori pentru un afin pâna la gradul II inclusiv sau pentru o alta
persoana cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de munca în ultimii 5 ani sau din partea careia a
beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i
interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o func.ie publica.

(2) – Dispozi.iile alin. (1) nu se aplica în cazul emiterii, aprobarii sau adoptarii actelor normative.

Art. 302

(1) – Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau re.inerea, fara drept, a unei coresponden.e adresate
altuia, precum .i divulgarea fara drept a con.inutului unei asemenea coresponden.e, chiar atunci când
aceasta a fost trimisa deschisa ori a fost deschisa din gre.eala, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la
un an sau cu amenda.

(2) – Interceptarea, fara drept, a unei convorbiri sau a unei comunicari efectuate prin telefon sau prin
orice mijloc electronic de comunica.ii se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost savâr.ite de un func.ionar public care are
obliga.ia legala de a respecta secretul profesional .i confiden.ialitatea informa.iilor la care are acces,
pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea unor drepturi.

(4) – Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, catre o alta persoana sau catre public, fara
drept, a con.inutului unei convorbiri sau comunicari interceptate, chiar în cazul în care faptuitorul a luat
cuno.tin.a de aceasta din gre.eala sau din întâmplare, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani
sau cu amenda.

(5) – Nu constituie infrac.iune fapta savâr.ita:
a. daca faptuitorul surprinde savâr.irea unei infrac.iuni sau contribuie la dovedirea savâr.irii unei
infrac.iuni;

b. daca surprinde fapte de interes public, care au semnifica.ie pentru via.a comunita.ii .i a caror
divulgare prezinta avantaje publice mai mari decât prejudiciul produs persoanei vatamate.

(6) – De.inerea sau confec.ionarea, fara drept, de mijloace specifice de interceptare ori de înregistrare a
comunica.iilor se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(7) – Pentru faptele prevazute la alin. (1), ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a
persoanei vatamate.

Art. 303

(1) – Divulgarea, fara drept, a unor informa.ii secrete de stat, de catre cel care le cunoa.te datorita
atribu.iilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele unei persoane juridice dintre cele
prevazute în art. 176, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

(2) – De.inerea, fara drept, în afara îndatoririlor de serviciu, a unui document ce con.ine informa.ii
secrete de stat, daca poate afecta activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute în art. 176, se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) – Persoana care de.ine un document ce con.ine informa.ii secrete de stat, care poate afecta
activitatea uneia dintre persoanele juridice prevazute în art. 176, nu se pedepse.te daca preda de îndata
documentul la organul sau institu.ia emitenta.

Art. 304

(1) – Divulgarea, fara drept, a unor informa.ii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicita.ii,
de catre cel care le cunoa.te datorita atribu.iilor de serviciu, daca prin aceasta sunt afectate interesele
sau activitatea unei persoane, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Divulgarea, fara drept, a unor informa.ii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicita.ii,
de catre cel care ia cuno.tin.a de acestea, se pedepse.te cu închisoare de la o luna la un an sau cu
amenda.

(3) – Daca, urmare a faptei prevazute în alin. (1) .i alin. (2), s-a savâr.it o infrac.iune împotriva
investigatorului sub acoperire, a martorului protejat sau a persoanei incluse în Programul de protec.ie a
martorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar daca s-a comis cu inten.ie o infrac.iune contra
vie.ii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani.

Art. 305

(1) – Neglijen.a care are drept urmare distrugerea, alterarea, pierderea sau sustragerea unui document
ce con.ine informa.ii secrete de stat, precum .i neglijen.a care a prilejuit altei persoane aflarea unei
asemenea informa.ii se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele prevazute în art. 303 alin. (1) .i art. 304, daca au fost
savâr.ite din culpa.

Art. 306

(1) – Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea
aprobarilor sau garan.iilor necesare acordarii finan.arilor ob.inute sau garantate din fonduri publice,
daca are ca rezultat ob.inerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7
ani.

(2) – Tentativa se pedepse.te.
Art. 307

(1) – Schimbarea destina.iei fondurilor bane.ti ori a resurselor materiale alocate unei autorita.i publice
sau institu.ii publice, fara respectarea prevederilor legale, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5
ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a
destina.iei fondurilor provenite din finan.arile ob.inute sau garantate din fonduri publice.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 308

(1) – Dispozi.iile art. 289—292, 295, 297—301 .i 304 privitoare la func.ionarii publici se aplica în mod
corespunzator .i faptelor savâr.ite de catre sau în legatura cu persoanele care exercita, permanent ori
temporar, cu sau fara o remunera.ie, o însarcinare de orice natura în serviciul unei persoane fizice dintre
cele prevazute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricarei persoane juridice.

(2) – În acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

Art. 309 – Daca faptele prevazute în art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau
art. 307 au produs consecin.e deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevazute de lege se
majoreaza cu jumatate.

Titlu 6

Infrac.iuni de fals

Capitol 1

Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori Falsificarea de monede

Art. 310

(1) – Falsificarea de moneda cu valoare circulatorie se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza falsificarea unei monede, emise de catre autorita.ile
competente, înainte de punerea oficiala în circula.ie a acesteia.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 311

(1) – Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea pla.ilor sau a oricaror altor
titluri ori valori asemanatoare se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) prive.te un instrument de plata electronica, pedeapsa este
închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 312

(1) – Falsificarea de timbre de orice fel, marci po.tale, plicuri po.tale, car.i po.tale sau cupoane raspuns
interna.ional se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 313
(1) – Punerea în circula.ie a valorilor falsificate prevazute în art. 310-312, precum .i primirea, de.inerea
sau transmiterea acestora, în vederea punerii lor în circula.ie, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de
lege pentru infrac.iunea de falsificare prin care au fost produse.

(2) – Punerea în circula.ie a valorilor falsificate prevazute în art. 310-312, savâr.ita de catre autor sau un
participant la infrac.iunea de falsificare, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru
infrac.iunea de falsificare prin care au fost produse.

(3) – Repunerea în circula.ie a uneia dintre valorile prevazute în art. 310-312, de catre o persoana care a
constatat, ulterior intrarii în posesia acesteia, ca este falsificata, se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta
de lege pentru infrac.iunea de falsificare prin care au fost produse, ale carei limite speciale se reduc la
jumatate.

(4) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 314

(1) – Fabricarea, primirea, de.inerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi
la falsificarea valorilor sau titlurilor prevazute în art. 310, art. 311 alin. (1) .i art. 312 se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Fabricarea, primirea, de.inerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software,
cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronica, se pedepse.te cu închisoarea de
la 2 la 7 ani.

(3) – Nu se pedepse.te persoana care, dupa comiterea vreuneia dintre faptele prevazute în alin. (1) sau
alin. (2), înainte de descoperirea acestora .i înainte de a se fi trecut la savâr.irea faptei de falsificare,
preda instrumentele sau materialele de.inute autorita.ilor judiciare ori încuno.tin.eaza aceste autorita.i
despre existen.a lor.

Art. 315

(1) – Confec.ionarea de moneda autentica prin folosirea de instala.ii sau materiale destinate acestui
scop, cu încalcarea condi.iilor stabilite de autorita.ile competente sau fara acordul acestora, se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza punerea în circula.ie a monedei confec.ionate în condi.iile
alin. (1), precum .i primirea, de.inerea sau transmiterea acesteia, în vederea punerii ei în circula.ie.

Art. 316 – Dispozi.iile cuprinse în prezentul capitol se aplica .i în cazul când infrac.iunea prive.te
monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plata emise în strainatate.

Capitol 2

Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Art. 317

(1) – Falsificarea unui sigiliu, a unei .tampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc
persoanele prevazute în art. 176 sau persoanele fizice men.ionate în art. 175 alin. (2) se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Falsificarea unui sigiliu, a unei .tampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc alte
persoane decât cele prevazute în alin. (1) se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu
amenda.

(3) – Tentativa se pedepse.te.
Art. 318 – Folosirea instrumentelor false prevazute în art. 317 se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la
3 ani sau cu amenda.

Art. 319 – Dispozi.iile cuprinse în prezentul capitol se aplica .i atunci când fapta prive.te instrumente de
autentificare sau de marcare folosite de autorita.ile unui stat strain.

Capitol 3

Falsuri în înscrisuri

Art. 320

(1) – Falsificarea unui înscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în
orice mod, de natura sa produca consecin.e juridice, se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – Falsul prevazut în alin. (1), savâr.it de un func.ionar public în exerci.iul atribu.iilor de serviciu, se
pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Sunt asimilate înscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de
consecin.e juridice.

(4) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 321

(1) – Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de catre un func.ionar public aflat în
exercitarea atribu.iilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurari necorespunzatoare
adevarului ori prin omisiunea cu .tiin.a de a insera unele date sau împrejurari, se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 322

(1) – Falsificarea unui înscris sub semnatura privata prin vreunul dintre modurile prevazute în art. 320
sau art. 321, daca faptuitorul folose.te înscrisul falsificat ori îl încredin.eaza altei persoane spre folosire,
în vederea producerii unei consecin.e juridice, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amenda.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 323 – Folosirea unui înscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscând ca este fals, în vederea
producerii unei consecin.e juridice, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, când
înscrisul este oficial, .i cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, când înscrisul este sub
semnatura privata.

Art. 324

(1) – Falsificarea unei înregistrari tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestarii unor
împrejurari necorespunzatoare adevarului sau omisiunea înregistrarii unor date sau împrejurari, daca a
fost urmata de folosirea de catre faptuitor a înregistrarii ori de încredin.area acesteia unei alte persoane
spre folosire, în vederea producerii unei consecin.e juridice, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3
ani sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza folosirea unei înregistrari tehnice falsificate în vederea
producerii unei consecin.e juridice.

(3) – Prin înregistrare tehnica, în sensul prezentului articol, se în.elege atestarea unei valori, greuta.i,
masuri ori a desfa.urarii unui eveniment, realizata, în tot sau în parte, în mod automat, prin intermediul
unui dispozitiv tehnic omologat .i care este destinata a proba un anumit fapt, în vederea producerii de
consecin.e juridice.

Art. 325 – Fapta de a introduce, modifica sau .terge, fara drept, date informatice ori de a restric.iona,
fara drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzatoare adevarului, în scopul de a fi
utilizate în vederea producerii unei consecin.e juridice, constituie infrac.iune .i se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 326 – Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute în art.
175 sau unei unita.i în care aceasta î.i desfa.oara activitatea în vederea producerii unei consecin.e
juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurarilor, declara.ia facuta
serve.te la producerea acelei consecin.e, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.

Art. 327

(1) – Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identita.i altei persoane, facuta unei
persoane dintre cele prevazute în art. 175 sau transmisa unei unita.i în care aceasta î.i desfa.oara
activitatea prin folosirea frauduloasa a unui act ce serve.te la identificare, legitimare ori la dovedirea
starii civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a men.ine în eroare un func.ionar
public, în vederea producerii unei consecin.e juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – Când prezentarea s-a facut prin întrebuin.area identita.ii reale a unei persoane, pedeapsa este
închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Încredin.area unui act ce serve.te la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile spre a fi
folosit fara drept se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 328 – Dispozi.iile cuprinse în prezentul capitol se aplica .i atunci când fapta prive.te acte emise de o
autoritate competenta a unui stat strain sau de o organiza.ie interna.ionala instituita printr-un tratat la
care România este parte sau declara.ii ori o identitate asumate în fa.a acesteia.

Titlu 7

Infrac.iuni contra siguran.ei publice

Capitol 1

Infrac.iuni contra siguran.ei circula.iei pe caile ferate

Art. 329

(1) – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa de catre angaja.ii care
gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interven.ie sau manevra, daca prin
aceasta se pune în pericol siguran.a circula.iei mijloacelor de transport, interven.ie sau manevra pe
calea ferata, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Daca fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 330

(1) – Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angaja.ii
care gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interven.ie sau manevra, daca
prin aceasta se pune în pericol siguran.a mijloacelor de transport, interven.ie sau manevra pe calea
ferata, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) – Când fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5
ani.

Art. 331

(1) – Parasirea postului, în orice mod .i sub orice forma, de angaja.ii cu atribu.ii privind siguran.a
circula.iei mijloacelor de transport, interven.ie sau manevra pe calea ferata, daca prin aceasta se pune
în pericol siguran.a circula.iei acestor mijloace, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza îndeplinirea îndatoririlor de serviciu de catre un angajat având
atribu.ii privind siguran.a circula.iei mijloacelor de transport, interven.ie sau manevra pe calea ferata,
care are o îmbiba.ie alcoolica de peste 0,80g/l alcool pur în sânge ori se afla sub influen.a unor
substan.e psihoactive.

(3) – Când faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea unor drepturi.

Art. 332

(1) – Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuin.are a liniei de cale ferata, a
materialului rulant, a instala.iilor de cale ferata ori a celor de comunica.ii feroviare, precum .i a oricaror
altor bunuri sau dotari aferente infrastructurii feroviare ori a.ezarea de obstacole pe linia ferata, daca
prin aceasta se pune în pericol siguran.a mijloacelor de transport, manevra sau interven.ie pe calea
ferata, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza savâr.irea de acte de semnalizare falsa sau savâr.irea oricaror
acte care pot induce în eroare personalul care asigura circula.ia mijloacelor de transport, manevra sau
interven.ie pe calea ferata în timpul executarii serviciului, daca prin aceste fapte se creeaza un pericol
de accident de cale ferata.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Când faptele prevazute în alin. (1)-(3) sunt savâr.ite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se
reduc la jumatate.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Art. 333 – Accidentul de cale ferata consta în distrugerea sau degradarea adusa mijloacelor de transport,
materialului rulant sau instala.iilor de cale ferata în cursul circula.iei sau manevrei mijloacelor de
transport, manevra, între.inere sau interven.ie pe calea ferata.

Capitol 2

Infrac.iuni contra siguran.ei circula.iei pe drumurile publice

Art. 334

(1) – Punerea în circula.ie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai
neînmatriculat sau neînregistrat, potrivit legii, se pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu
amenda.

(2) – Punerea în circula.ie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau a unui tramvai cu
numar fals de înmatriculare sau înregistrare se pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu
amenda.
(3) – Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu numar fals de înmatriculare sau
înregistrare se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) – Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placu.e cu
numarul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat,
care nu are drept de circula.ie în România, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amenda.

Art. 335

(1) – Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu
poseda permis de conducere se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea de.inerii
permisului de conducere de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator
categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv ori al carei permis i-a fost retras sau
anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a
conduce autovehicule în România se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i persoana care încredin.eaza un vehicul pentru care legea
prevede obligativitatea de.inerii permisului de conducere pentru conducerea pe drumurile publice unei
persoane despre care .tie ca se afla în una dintre situa.iile prevazute în alin. (1) sau alin. (2) sau sub
influen.a alcoolului ori a unor substan.e psihoactive.

Art. 336

(1) – Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea de.inerii
permisului de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o
îmbiba.ie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani
sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i persoana, aflata sub influen.a unor substan.e psihoactive,
care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea de.inerii permisului de conducere.

(3) – Daca persoana aflata în una dintre situa.iile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) efectueaza transport
public de persoane, transport de substan.e sau produse periculoase ori se afla în procesul de instruire
practica a unor persoane pentru ob.inerea permisului de conducere sau în timpul desfa.urarii probelor
practice ale examenului pentru ob.inerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la
7 ani.

Art. 337 – Refuzul ori sustragerea conducatorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea
de.inerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a
examinatorului autorita.ii competente, aflat în timpul desfa.urarii probelor practice ale examenului
pentru ob.inerea permisului de conducere, de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare în
vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezen.ei unor substan.e psihoactive se pedepse.te cu închisoarea de
la unu la 5 ani.

Art. 338

(1) – Parasirea locului accidentului, fara încuviin.area poli.iei sau a procurorului care efectueaza
cercetarea locului faptei, de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat în
procesul de instruire, ori de catre examinatorul autorita.ii competente, aflat în timpul desfa.urarii
probelor practice ale examenului pentru ob.inerea permisului de conducere, implicat într-un accident de
circula.ie, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a
.terge urmele accidentului de circula.ie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integrita.ii corporale
ori a sanata.ii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fa.a locului.

(3) – Nu constituie infrac.iune parasirea locului accidentului când:

a. în urma accidentului s-au produs doar pagube materiale;

b. conducatorul vehiculului, în lipsa altor mijloace de transport, transporta el însu.i persoanele ranite la
cea mai apropiata unitate sanitara în masura sa acorde asisten.a medicala necesara .i la care a declarat
datele personale de identitate .i numarul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus,
consemnate într-un registru special, daca se înapoiaza imediat la locul accidentului;

c. conducatorul autovehiculului cu regim de circula.ie prioritara anun.a de îndata poli.ia, iar dupa
terminarea misiunii se prezinta la sediul unita.ii de poli.ie pe a carei raza de competen.a s-a produs
accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare;

d. victima parase.te locul faptei, iar conducatorul de vehicul anun.a imediat evenimentul la cea mai
apropiata unitate de poli.ie.

Art. 339

(1) – Instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozi.iilor acestora, fara autoriza.ie
eliberata de autorita.ile competente, de natura sa induca în eroare participan.ii la trafic ori sa
îngreuneze circula.ia pe drumul public se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Participarea în calitate de conducator de vehicul la întreceri neautorizate pe drumurile publice se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza a.ezarea de obstacole care îngreuneaza sau împiedica
circula.ia pe drumul public, daca se pune în pericol siguran.a circula.iei ori se aduce atingere dreptului la
libera circula.ie a celorlal.i participan.i la trafic.

(4) – Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumului public a unui vehicul care transporta
produse sau substan.e periculoase se pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 340

(1) – Îndeplinirea defectuoasa sau neîndeplinirea atribu.iilor de verificare tehnica ori inspec.ie tehnica
periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor
repara.ii sau interven.ii tehnice de catre persoanele care au asemenea atribu.ii, daca din cauza starii
tehnice a vehiculului s-a pus în pericol siguran.a circula.iei pe drumurile publice, se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Daca, urmare a faptei prevazute în alin. (1), s-a produs un accident de circula.ie care a avut ca
urmare vatamarea integrita.ii corporale sau a sanata.ii uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este
închisoarea de la unu la 5 ani, iar daca s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa
este închisoarea de la 3 la 10 ani.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost savâr.ite din culpa, limitele speciale ale
pedepsei se reduc cu o treime.

(4) – Repararea autovehiculelor, remorcilor, tramvaielor sau mopedelor având urme de accident, fara a fi
îndeplinite condi.iile prevazute de lege, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 341

(1) – Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public ori
de amenajare a accesului rutier la drumul public, fara autoriza.ie de construc.ie eliberata în condi.iile
legii ori cu încalcarea condi.iilor stabilite în autoriza.ie, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amenda.

(2) – Amplasarea unor construc.ii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fara autoriza.ie de
construc.ie eliberata în condi.iile legii ori cu încalcarea condi.iilor stabilite în autoriza.ie, daca prin
aceasta se creeaza un pericol pentru siguran.a circula.iei, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un
an sau cu amenda.

(3) – Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru
semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amenda.

(4) – Cu pedeapsa prevazuta în alin. (3) se sanc.ioneaza .i persoana autorizata de catre administratorul
unui drum public sau executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare
pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un
accident de circula.ie.

Capitol 3

Nerespectarea regimului armelor, muni.iilor, materialelor nucleare .i al materiilor explozive

Art. 342

(1) – De.inerea, portul, confec.ionarea, precum .i orice opera.iune privind circula.ia armelor letale, a
muni.iilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau func.ionarea atelierelor de reparare a armelor
letale, fara drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – De.inerea sau portul fara drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizarii se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(3) – Sustragerea armelor sau muni.iilor prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te cu închisoarea de
la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Portul armelor prevazute în alin. (1) .i alin. (2), fara drept, în sediul autorita.ilor publice, institu.iilor
publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spa.iile rezervate desfa.urarii procesului
electoral, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea unor drepturi.

(5) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muni.ii, mecanisme ori
dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

(6) – Nedepunerea armei .i a muni.iei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea
perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infrac.iune .i se pedepse.te cu închisoare de la
6 luni la 3 ani.

(7) – Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de muni.ie pentru acestea:

a. din orice componente esen.iale traficate ilicit;

b. fara o autoriza.ie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc
fabricarea sau asamblarea;

c. fara marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile legale, se
pedepse.te cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 343

(1) – Uzul de arma letala sau interzisa, fara drept, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 3 ani.
(2) – Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii, fara drept, se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 2 ani.

Art. 344 – Falsificarea sau .tergerea, înlaturarea ori modificarea, fara drept, a marcajelor de pe arme
letale se pedepse.te cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amenda.

Art. 345

(1) – Primirea, de.inerea, folosirea, cedarea, modificarea, înstrainarea, dispersarea, expunerea,
produc.ia, procesarea, manipularea, depozitarea intermediara, importul, exportul ori depozitarea finala,
transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum .i orice opera.ie
privind circula.ia acestora, fara drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepse.te cu închisoarea de la
5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca faptele prevazute la alin. (1) .i (2) au pus în pericol alte persoane sau bunuri, au produs
vatamarea corporala a uneia ori mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – În cazul în care faptele prevazute la alin. (1) .i (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor
persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5) – Daca faptele prevazute la alin. (1), (3) .i (4) au fost savâr.ite din culpa, limitele speciale ale pedepsei
se reduc la jumatate.

Art. 346

(1) – Producerea, experimentarea, prelucrarea, de.inerea, transportul ori folosirea materiilor explozive
sau orice alte opera.iuni privind circula.ia acestora, fara drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7
ani.

(2) – Sustragerea materiilor explozive se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(3) – Când faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) privesc o cantitate mai mare de 1 kg echivalent trotil
sau când cantitatea exploziva este înso.ita de materiale de ini.iere, pedeapsa este închisoarea de la 5 la
12 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – În cazul în care faptele prevazute în alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor
persoane, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 347 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 342 alin. (1) .i alin. (3), art. 345 alin. (1) .i alin. (2),
precum .i în art. 346 alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Capitol 4

Infrac.iuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activita.i reglementate de lege

Art. 348 – Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activita.i pentru care legea cere autoriza.ie ori
exercitarea acestora în alte condi.ii decât cele legale, daca legea speciala prevede ca savâr.irea unor
astfel de fapte se sanc.ioneaza potrivit legii penale, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amenda.

Art. 349
(1) – Neluarea vreuneia dintre masurile legale de securitate .i sanatate în munca de catre persoana care
avea îndatorirea de a lua aceste masuri, daca se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident
de munca sau de îmbolnavire profesionala, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amenda.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1) savâr.ita din culpa se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau
cu amenda.

Art. 350

(1) – Nerespectarea de catre orice persoana a obliga.iilor .i a masurilor stabilite cu privire la securitatea
.i sanatatea în munca, daca prin aceasta se creeaza un pericol iminent de producere a unui accident de
munca sau de îmbolnavire profesionala, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza repunerea în func.iune a instala.iilor, ma.inilor .i utilajelor,
anterior eliminarii tuturor deficien.elor pentru care s-a luat masura opririi lor.

(3) – Faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) savâr.ite din culpa se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la
un an sau cu amenda.

Art. 351 – Darea de bani cu dobânda, ca îndeletnicire, de catre o persoana neautorizata, se pedepse.te
cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

Capitol 5

Infrac.iuni contra sanata.ii publice

Art. 352

(1) – Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, daca a
avut ca urmare raspândirea unei asemenea boli, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amenda.

(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) este savâr.ita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la o luna la 6
luni sau amenda.

Art. 353

(1) – Transmiterea unei boli venerice, prin raport sexual sau alte acte sexuale, de catre o persoana care
.tie ca sufera de o astfel de boala, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Instan.a de judecata va dispune masura de siguran.a a obligarii la tratament medical.

Art. 354

(1) – Transmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit – SIDA – de catre o
persoana care .tie ca sufera de aceasta boala se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

(2) – T ransmiterea, prin orice mijloace, a sindromului imunodeficitar dobândit – SIDA – de catre o alta
persoana decât cea prevazuta în alin. (1) se pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 12 ani.

(3) – Daca prin faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) s-a produs moartea victimei, pedeapsa este
închisoarea de la 7 la 15 ani.

(4) – Când fapta prevazuta în alin. (2) a fost savâr.ita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la
3 ani, iar daca a cauzat moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(5) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se pedepse.te.

Art. 355
(1) – Nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase la
animale sau plante ori a daunatorilor, daca a avut ca urmare raspândirea unei asemenea boli ori a
daunatorilor, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Daca fapta este savâr.ita din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 356

(1) – Infectarea prin orice mijloace a surselor sau re.elelor de apa, daca apa devine daunatoare sanata.ii
oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 357

(1) – Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de alimente, bauturi ori alte produse falsificate
sau substituite, daca sunt vatamatoare sanata.ii, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Prepararea, oferirea sau expunerea spre vânzare de medicamente contrafacute sau substituite care
sunt vatamatoare sanata.ii se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

Art. 358

(1) – Vânzarea de alimente, bauturi sau alte produse cunoscând ca sunt alterate ori cu perioada de
valabilitate depa.ita, daca sunt vatamatoare sanata.ii, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani
sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza punerea în consum de carne sau produse din carne, provenite
din taieri de animale sustrase controlului veterinar, daca sunt vatamatoare sanata.ii.

(3) – Vânzarea de medicamente cunoscând ca sunt contrafacute, alterate ori cu perioada de valabilitate
depa.ita, daca sunt vatamatoare sanata.ii ori .i-au pierdut în tot sau în parte eficien.a terapeutica, se
pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 359

(1) – Producerea, de.inerea, precum .i orice opera.iune privind circula.ia produselor ori substan.elor
toxice, cultivarea în scop de prelucrare a plantelor care con.in astfel de substan.e ori experimentarea
produselor sau substan.elor toxice, fara drept, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Tentativa se pedepse.te.

Capitol 6

Infrac.iuni contra siguran.ei .i integrita.ii sistemelor .i datelor informatice

Art. 360

(1) – Accesul, fara drept, la un sistem informatic se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1), savâr.ita în scopul ob.inerii de date informatice, se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

(3) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) a fost savâr.ita cu privire la un sistem informatic la care, prin
intermediul unor proceduri, dispozitive sau programe specializate, accesul este restric.ionat sau interzis
pentru anumite categorii de utilizatori, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.
Art. 361

(1) – Interceptarea, fara drept, a unei transmisii de date informatice care nu este publica .i care este
destinata unui sistem informatic, provine dintr-un asemenea sistem sau se efectueaza în cadrul unui
sistem informatic se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i interceptarea, fara drept, a unei emisii electromagnetice
provenite dintr-un sistem informatic, ce con.ine date informatice care nu sunt publice.

Art. 362 – Fapta de a modifica, .terge sau deteriora date informatice ori de a restric.iona accesul la
aceste date, fara drept, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 363 – Fapta de a perturba grav, fara drept, func.ionarea unui sistem informatic, prin introducerea,
transmiterea, modificarea, .tergerea sau deteriorarea datelor informatice sau prin restric.ionarea
accesului la date informatice, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 364 – Transferul neautorizat de date dintr-un sistem informatic sau dintr-un mijloc de stocare a
datelor informatice se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 365

(1) – Fapta persoanei care, fara drept, produce, importa, distribuie sau pune la dispozi.ie sub orice
forma:

a. dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul comiterii uneia dintre
infrac.iunile prevazute în art. 360-364;

b. parole, coduri de acces sau alte asemenea date informatice care permit accesul total sau par.ial la un
sistem informatic, în scopul savâr.irii uneia dintre infrac.iunile prevazute în art. 360-364, se pedepse.te
cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – De.inerea, fara drept, a unui dispozitiv, a unui program informatic, a unei parole, a unui cod de
acces sau a altor date informatice dintre cele prevazute în alin. (1), în scopul savâr.irii uneia dintre
infrac.iunile prevazute în art. 360-364, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 366 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul capitol se pedepse.te.

Titlu 8

Infrac.iuni care aduc atingere unor rela.ii privind convie.uirea sociala

Capitol 1

Infrac.iuni contra ordinii .i lini.tii publice

Art. 367

(1) – Ini.ierea sau constituirea unui grup infrac.ional organizat, aderarea sau sprijinirea, sub orice forma,
a unui astfel de grup se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

(2) – Când infrac.iunea care intra în scopul grupului infrac.ional organizat este sanc.ionata de lege cu
pedeapsa deten.iunii pe via.a sau cu închisoarea mai mare de 10 ani, pedeapsa este închisoarea de la 3
la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) – Daca faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost urmate de savâr.irea unei infrac.iuni, se aplica
regulile privind concursul de infrac.iuni.
(4) – Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2), daca denun.a
autorita.ilor grupul infrac.ional organizat, înainte ca acesta sa fi fost descoperit .i sa se fi început
savâr.irea vreuneia dintre infrac.iunile care intra în scopul grupului.

(5) – Daca persoana care a savâr.it una dintre faptele prevazute în alin. (1)-(3) înlesne.te, în cursul
urmaririi penale, aflarea adevarului .i tragerea la raspundere penala a unuia sau mai multor membri ai
unui grup infrac.ional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(6) – Prin grup infrac.ional organizat se în.elege grupul structurat, format din trei sau mai multe
persoane, constituit pentru o anumita perioada de timp .i pentru a ac.iona în mod coordonat în scopul
comiterii uneia sau mai multor infrac.iuni.

Art. 368

(1) – Fapta de a îndemna publicul, verbal, în scris sau prin orice alte mijloace, sa savâr.easca infrac.iuni
se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, fara a se putea depa.i pedeapsa
prevazuta de lege pentru infrac.iunea la savâr.irea careia s-a instigat.

(2) – Daca fapta prevazuta în alin. (1) este comisa de un func.ionar public, pedeapsa este închisoarea de
la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi, fara a se putea depa.i pedeapsa prevazuta de lege
pentru infrac.iunea la savâr.irea careia s-a instigat.

(3) – Daca instigarea publica a avut ca urmare comiterea infrac.iunii la care s-a instigat, pedeapsa este
cea prevazuta de lege pentru acea infrac.iune.

Art. 369 – Incitarea publicului, prin orice mijloace, la ura sau discriminare împotriva unei categorii de
persoane se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Art. 370 – Încercarea de a determina o persoana, prin constrângere sau corupere, sa comita o infrac.iune
pentru care legea prevede pedeapsa deten.iunii pe via.a sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani se
pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

Art. 371 – Fapta persoanei care, în public, prin violen.e comise împotriva persoanelor sau bunurilor ori
prin amenin.ari sau atingeri grave aduse demnita.ii persoanelor, tulbura ordinea .i lini.tea publica se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 372

(1) – Fapta de a purta fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, în locuri special
amenajate .i autorizate pentru distrac.ie ori agrement sau în mijloace de transport în comun:

a. cu.itul, pumnalul, boxul sau alte asemenea obiecte fabricate sau confec.ionate anume pentru taiere,
în.epare sau lovire;

b. arme neletale care nu sunt supuse autorizarii ori dispozitive pentru .ocuri electrice;

c. substan.e iritant-lacrimogene sau cu efect paralizant se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an
sau cu amenda.

(2) – Folosirea, fara drept, la adunari publice, manifestari cultural-sportive, în locuri de distrac.ie ori
agrement sau în mijloace de transport în comun a obiectelor sau substan.elor prevazute în alin. (1) se
pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(3) – Portul, fara drept, al obiectelor sau substan.elor prevazute în alin. (1) în sediul autorita.ilor publice,
institu.iilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spa.iile rezervate desfa.urarii
procesului electoral se pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 373 – Împiedicarea, prin orice mijloace, a desfa.urarii unei adunari publice care a fost autorizata
potrivit legii se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.
Art. 374

(1) – Producerea, de.inerea în vederea expunerii sau distribuirii, achizi.ionarea, stocarea, expunerea,
promovarea, distribuirea, precum .i punerea la dispozi.ie, în orice mod, de materiale pornografice cu
minori se pedepsesc cu închisoarea de la un an la 5 ani.

(2) – Daca faptele prevazute în alin. (1) au fost savâr.ite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de
stocare a datelor informatice, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) – Accesarea, fara drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice
sau altor mijloace de comunica.ii electronice, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda.

(4) – Prin materiale pornografice cu minori se în.elege orice material care prezinta un minor având un
comportament sexual explicit sau care, de.i nu prezinta o persoana reala, simuleaza, în mod credibil, un
minor având un astfel de comportament.

(5) – Tentativa se pedepse.te.

Art. 375 – Fapta persoanei care, în public, expune sau distribuie fara drept imagini ce prezinta explicit o
activitate sexuala, alta decât cea la care se refera art. 374, ori savâr.e.te acte de exhibi.ionism sau alte
acte sexuale explicite se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Capitol 2

Infrac.iuni contra familiei

Art. 376

(1) – Încheierea unei noi casatorii de catre o persoana casatorita se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Persoana necasatorita care încheie o casatorie cu o persoana pe care o .tie casatorita se
pedepse.te cu închisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

Art. 377 – Raportul sexual consim.it, savâr.it între rude în linie directa sau între fra.i .i surori, se
pedepse.te cu închisoarea de la un an la 5 ani.

Art. 378

(1) – Savâr.irea de catre persoana care are obliga.ia legala de între.inere, fa.a de cel îndrepta.it la
între.inere, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a. parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunându-l la suferin.e fizice sau morale;

b. neîndeplinirea, cu rea-credin.a, a obliga.iei de între.inere prevazute de lege;

c. neplata, cu rea-credin.a, timp de 3 luni, a pensiei de între.inere stabilite pe cale judecatoreasca, se
pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza neexecutarea, cu rea-credin.a, de catre cel condamnat a
presta.iilor periodice stabilite prin hotarâre judecatoreasca, în favoarea persoanelor îndrepta.ite la
între.inere din partea victimei infrac.iunii.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

(4) – Fapta nu se pedepse.te daca, înainte de terminarea urmaririi penale, inculpatul î.i îndepline.te
obliga.iile.
(5) – Daca, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare, inculpatul î.i îndepline.te obliga.iile,
instan.a dispune, dupa caz, amânarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub
supraveghere, chiar daca nu sunt îndeplinite condi.iile prevazute de lege pentru aceasta.

Art. 379

(1) – Re.inerea de catre un parinte a copilului sau minor, fara consim.amântul celuilalt parinte sau al
persoanei careia i-a fost încredin.at minorul potrivit legii, se pedepse.te cu închisoare de la o luna la 3
luni sau cu amenda.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza fapta persoanei careia i s-a încredin.at minorul prin hotarâre
judecatoreasca spre cre.tere .i educare de a împiedica, în mod repetat, pe oricare dintre parin.i sa aiba
legaturi personale cu minorul, în condi.iile stabilite de par.i sau de catre organul competent.

(3) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 380

(1) – Parintele sau persoana careia i-a fost încredin.at, potrivit legii, un minor .i care, în mod nejustificat,
îl retrage sau îl împiedica prin orice mijloace sa urmeze cursurile înva.amântului general obligatoriu se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) – Fapta nu se pedepse.te daca înainte de terminarea urmaririi penale inculpatul asigura reluarea
frecventarii cursurilor de catre minor.

(3) – Daca pâna la ramânerea definitiva a hotarârii de condamnare inculpatul asigura reluarea
frecventarii cursurilor de catre minor, instan.a dispune, dupa caz, amânarea aplicarii pedepsei sau
suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, chiar daca nu sunt îndeplinite condi.iile prevazute
de lege pentru aceasta.

Capitol 3

Infrac.iuni contra liberta.ii religioase .i respectului datorat persoanelor decedate

Art. 381

(1) – Împiedicarea sau tulburarea liberei exercitari a ritualului unui cult religios, care este organizat .i
func.ioneaza potrivit legii, se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) – Obligarea unei persoane, prin constrângere, sa participe la serviciile religioase ale unui cult ori sa
îndeplineasca un act religios legat de exercitarea unui cult se pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani
sau cu amenda.

(3) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza obligarea unei persoane, prin violen.a sau amenin.are, sa
îndeplineasca un act interzis de cultul, organizat potrivit legii, caruia îi apar.ine.

(4) – Ac.iunea penala se pune în mi.care la plângerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 382 – Profanarea unui laca. sau a unui obiect de cult, apar.inând unui cult religios care este
organizat .i func.ioneaza potrivit legii, se pedepse.te cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 383

(1) – Sustragerea, distrugerea sau profanarea unui cadavru ori a cenu.ii rezultate din incinerarea
acestuia se pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – Profanarea prin orice mijloace a unui mormânt, a unei urne funerare sau a unui monument funerar
se pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Art. 384 – Prelevarea de .esuturi sau organe de la un cadavru, fara drept, se pedepse.te cu închisoare de
la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

Titlu 9

Infrac.iuni electorale

Art. 385

(1) – Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerci.iu al dreptului de a alege sau de a fi ales se
pedepse.te cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) – Atacul, prin orice mijloace, asupra localului sec.iei de votare se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la
7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 386

(1) – Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinarii alegatorului sa
voteze sau sa nu voteze o anumita lista de candida.i ori un anumit candidat se pedepse.te cu
închisoarea de la 6 luni la 3 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Nu intra în categoria bunurilor prevazute în alin. (1) bunurile cu valoare simbolica, inscrip.ionate cu
însemnele unei forma.iuni politice.

Art. 387

(1) – Fapta persoanei care voteaza:

a. fara a avea acest drept;

b. de doua sau mai multe ori;

c. prin introducerea în urna a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegator se pedepse.te cu
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza utilizarea unei car.i de alegator sau a unui act de identitate
nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.

Art. 388 – Tiparirea .i utilizarea de date de acces false, accesarea frauduloasa a sistemului de vot
electronic sau falsificarea prin orice mijloace a buletinelor de vot în format electronic se pedepsesc cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 389

(1) – Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepse.te cu amenda.

(2) – Daca fapta a fost comisa de un membru al biroului electoral al sec.iei de votare, pedeapsa este
închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 390

(1) – Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilita pentru închiderea votarii, se pedepse.te cu închisoare
de la unu la 3 ani sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Încredin.area urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al sec.iei de votare
ori transportarea acesteia de catre alte persoane sau în alte condi.ii decât cele prevazute de lege se
pedepse.te cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 391

(1) – Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepse.te cu închisoarea
de la unu la 5 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i înscrierea în copia de pe lista electorala permanenta ori de
pe lista electorala complementara a unor persoane care nu figureaza în aceasta lista.
(3) – Introducerea în uz sau folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza înregistrarea ori
însumarea rezultatelor ob.inute în sec.iile de votare sau determina repartizarea mandatelor în afara
prevederilor legii se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza introducerea de date, informa.ii sau proceduri care duc la
alterarea sistemului informa.ional na.ional necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

Art. 392 – Dispozi.iile art. 385-391 se aplica în mod corespunzator .i în cazul faptelor savâr.ite cu prilejul
unui referendum.

Art. 393 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 385 .i art. 387-391 se pedepse.te.

Titlu 10

Infrac.iuni contra securita.ii na.ionale

Art. 394 – Fapta ceta.eanului român de a intra în legatura cu o putere sau cu o organiza.ie straina ori cu
agen.i ai acestora, în scopul de a suprima sau .tirbi unitatea .i indivizibilitatea, suveranitatea sau
independen.a statului, prin:

a. provocare de razboi contra .arii sau de înlesnire a ocupa.iei militare straine;

b. subminare economica, politica sau a capacita.ii de aparare a statului;

c. aservire fa.a de o putere sau organiza.ie straina;

d. ajutarea unei puteri sau organiza.ii straine pentru desfa.urarea unei activita.i ostile împotriva
securita.ii na.ionale, se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

Art. 395 – Transmiterea de informa.ii secrete de stat unei puteri sau organiza.ii straine ori agen.ilor
acestora, precum .i procurarea ori de.inerea de documente sau date ce constituie informa.ii secrete de
stat de catre cei care nu au calitatea de a le cunoa.te, în scopul transmiterii lor unei puteri sau
organiza.ii straine ori agen.ilor acestora, savâr.ite de un ceta.ean român, se pedepsesc cu închisoarea
de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 396 – Fapta ceta.eanului român care, în timp de razboi:

a. preda teritorii, ora.e, pozi.ii de aparare, depozite ori instala.ii ale for.elor armate române sau care
servesc apararii;

b. preda nave, aeronave, ma.ini, aparate, armament sau orice alte materiale care pot servi purtarii
razboiului;

c. procura inamicului oameni, valori sau materiale de orice fel;

d. trece de partea inamicului sau efectueaza alte ac.iuni care sunt de natura sa favorizeze activitatea
inamicului ori sa slabeasca puterea de lupta a for.elor armate române sau a armatelor aliate;

e. lupta sau face parte din forma.ii de lupta împotriva statului român sau a alia.ilor sai se pedepse.te cu
deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 397

(1) – Ac.iunea armata întreprinsa în scopul schimbarii ordinii constitu.ionale ori al îngreunarii sau
împiedicarii exercitarii puterii de stat se pedepse.te cu închisoarea de la 15 la 25 de ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Întreprinderea de ac.iuni violente împotriva persoanelor sau bunurilor savâr.ite de mai multe
persoane împreuna, în scopul schimbarii ordinii constitu.ionale ori al îngreunarii sau împiedicarii
exercitarii puterii de stat, daca se pune în pericol securitatea na.ionala, se pedepse.te cu închisoarea de
la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.
Art. 398 – Faptele prevazute în art. 394-397, savâr.ite de catre Pre.edintele României sau de catre un alt
membru al Consiliului Suprem de Aparare a .arii, constituie infrac.iunea de înalta tradare .i se
pedepsesc cu deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

Art. 399 – Faptele prevazute în art. 394 .i art. 396, savâr.ite de un ceta.ean strain sau apatrid, se
pedepsesc cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 400 – Faptele prevazute în art. 395, savâr.ite de un ceta.ean strain sau apatrid, se pedepsesc cu
închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 401 – Atentatul contra vie.ii savâr.it împotriva unei persoane care de.ine o func.ie de demnitate
publica, daca fapta pune în pericol securitatea na.ionala, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau
închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 402 – Atentatul savâr.it contra unei colectivita.i prin otraviri în masa, provocare de epidemii sau prin
orice alt mijloc, în scopul îngreunarii sau împiedicarii exercitarii puterii de stat, se pedepse.te cu
deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 403 – Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuin.are, în întregime sau în parte,
prin explozii, incendii sau în orice alt mod, a instala.iilor industriale, a cailor de comunica.ie, a
mijloacelor de transport, a mijloacelor de telecomunica.ie, a construc.iilor, a produselor industriale sau
agricole ori a altor bunuri, daca fapta pune în pericol securitatea na.ionala, se pedepse.te cu închisoarea
de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 404 – Comunicarea sau raspândirea, prin orice mijloace, de .tiri, date sau informa.ii false ori de
documente falsificate, cunoscând caracterul fals al acestora, daca prin aceasta se pune în pericol
securitatea na.ionala, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Art. 405

(1) – Propaganda pentru razboi de agresiune, precum .i raspândirea de .tiri tenden.ioase sau inventate,
în scopul provocarii unui razboi de agresiune, se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele prevazute în alin. (1), savâr.ite în scopul provocarii
unui razboi de agresiune împotriva României sau a unui conflict armat intern.

Art. 406 – Distrugerea, alterarea ori ascunderea unui document sau înscris în care sunt stabilite drepturi
ale statului român în raport cu o putere straina, daca prin aceasta sunt puse în pericol sau vatamate
interesele de stat, se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 407

(1) – Divulgarea unor documente sau a unor date care constituie informa.ii secrete de stat, de catre cel
care le cunoa.te datorita atribu.iilor de serviciu, daca fapta pune în pericol securitatea na.ionala, se
pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – De.inerea în afara îndatoririlor de serviciu a unui document ce con.ine informa.ii secrete de stat,
daca fapta pune în pericol securitatea na.ionala, se pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 10 ani.

(3) – Divulgarea, fara drept, a unor documente sau date care constituie informa.ii secrete de stat, de
catre cel care ia cuno.tin.a de acestea în afara îndatoririlor de serviciu, se pedepse.te cu închisoare de la
un an la 5 ani.

Art. 408
(1) – Atentatul contra vie.ii savâr.it împotriva reprezentantului unui stat strain sau altei persoane care se
bucura de protec.ie în conformitate cu conven.iile interna.ionale, aflata în misiune oficiala în România,
se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

(2) – Infrac.iunile inten.ionate contra integrita.ii corporale, sanata.ii sau liberta.ii, savâr.ite împotriva
unei persoane dintre cele men.ionate în alin. (1), se sanc.ioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru
fapta savâr.ita, ale carei limite speciale se majoreaza cu jumatate.

Art. 409 – Ini.ierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul României a unor structuri informative în
scopul culegerii de informa.ii secrete de stat ori desfa.urarea de catre acestea a unei activita.i de
culegere sau prelucrare de asemenea informa.ii, în afara cadrului legal, se pedepse.te cu închisoarea de
la 3 la 10 ani .i interzicerea unor drepturi.

Art. 410

(1) – Fapta persoanei care, luând cuno.tin.a despre pregatirea sau comiterea vreuneia dintre
infrac.iunile prevazute în art. 394-397, art. 399-403 .i art. 406-409, nu în.tiin.eaza de îndata autorita.ile
se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Nedenun.area savâr.ita de un membru de familie nu se pedepse.te.

(3) – Nu se pedepse.te persoana care, înainte de punerea în mi.care a ac.iunii penale împotriva unei
persoane pentru savâr.irea faptei nedenun.ate, încuno.tin.eaza autorita.ile competente despre aceasta
sau care, chiar dupa punerea în mi.care a ac.iunii penale, a înlesnit tragerea la raspundere penala a
autorului .i a participan.ilor.

Art. 411 – Daca persoana care a savâr.it una dintre infrac.iunile prevazute în prezentul titlu înlesne.te, în
cursul urmaririi penale, aflarea adevarului .i tragerea la raspundere penala a autorului sau a
participan.ilor, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

Art. 412

(1) – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul titlu se pedepse.te.

(2) – Se considera tentativa .i producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum .i
luarea de masuri în vederea comiterii infrac.iunilor prevazute în art. 395-397, art. 401-403, art. 408 .i
art. 399 raportat la infrac.iunea de tradare prin ajutarea inamicului.

Titlu 11

Infrac.iuni contra capacita.ii de lupta a for.elor armate

Capitol 1

Infrac.iuni savâr.ite de militari

Art. 413 – Absen.a nejustificata a oricarui militar de la unitate sau de la serviciu, care a depa.it 4 ore, dar
nu mai mult de 24 de ore, în timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgen.a, se
pedepse.te cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

Art. 414

(1) – Absen.a nejustificata de la unitate sau de la serviciu, care depa.e.te 3 zile, a oricarui militar se
pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.

(2) – Dezertarea savâr.ita în urmatoarele împrejurari:

a. de doi sau mai mul.i militari împreuna;
b. având asupra sa o arma militara;

c. în timpul misiunilor la care participa în afara teritoriului statului român, se pedepse.tecu închisoarea
de la 3 la 10 ani.

(3) – În timp de razboi sau pe un teritoriu pe care a fost proclamata starea de asediu sau de urgen.a,
dezertarea oricarui militar de la unitate sau serviciu care a depa.it 24 de ore se pedepse.te cu
închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 415

(1) – Încalcarea regulilor serviciului de paza, interven.ie, înso.ire sau de securitate se pedepse.te cu
închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Încalcarea consemnului de catre santinela aflata în post la depozitele de armament, muni.ii sau alte
materiale explozive ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) savâr.ite în timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a
starii de urgen.a se pedepsesc cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

Art. 416

(1) – Parasirea de catre militar a postului, a serviciului sau a oricarui alt loc în care acesta trebuia sa se
afle se pedepse.te cu închisoarea de la 3 luni la unan.

(2) – Parasirea comenzii sau a serviciului de permanen.a de catre orice militar se pedepse.te cu
închisoarea de la unu la 5 ani.

(3) – Faptele prevazute la alin. (1) .i (2) savâr.ite pe durata starii de asediu sau a starii de urgen.a se
pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, iar daca au fost savâr.ite în timp de razboi, se pedepsesc cu
închisoare de la 3 la 10 ani.

Art. 417

(1) – Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepse.te cu închisoare de la
3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) – În timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgen.a, pedeapsa pentru fapta
prevazuta în alin. (1) este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 418

(1) – Constrângerea, prin orice mijloace, a superiorului de catre inferior sau a .efului de catre
subordonat, la încalcarea îndatoririlor de serviciu se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 3 ani.

(2) – Fapta prevazuta în alin. (1) savâr.ita de 2 sau mai mul.i militari împreuna ori în fa.a trupei adunate
sau prin folosirea unei arme se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) – În timp de razboi fapta prevazuta în alin. (1) se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani, iar fapta
prevazuta în alin. (2) se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 12 ani.

Art. 419 – Fapta superiorului sau a .efului care, prin încalcarea atribu.iilor de serviciu, cauzeaza o
vatamare grava a intereselor legale ale inferiorului sau subordonatului ori îl obliga sa încalce îndatoririle
de serviciu se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 3 ani.

Art. 420

(1) – Lovirea superiorului de catre inferior sau a .efului de catre subordonat, atunci când superiorul sau
.eful se afla în exercitarea atribu.iilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legatura cu aceste
atribu.ii, se pedepse.te cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda.
(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i lovirea savâr.ita de catre superior sau .ef împotriva
inferiorului sau a subordonatului, atunci când inferiorul sau subordonatul se afla în exercitarea
atribu.iilor de serviciu ori pentru acte îndeplinite în legatura cu aceste atribu.ii.

(3) – Când faptele prevazute în alin. (1) .i alin. (2) au fost comise în timp de razboi, pe durata starii de
asediu sau a starii de urgen.a, limitele speciale ale pedepsei se majoreaza cu o treime.

Art. 421 – Predarea în mâinile inamicului de catre comandant a for.elor armate pe care le comanda,
lasarea în mâinile inamicului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuin.are de catre comandant a
mijloacelor de lupta sau a altor mijloace necesare pentru purtarea razboiului, fara ca vreuna dintre
acestea sa fi fost determinata de condi.iile de lupta, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 422 – Parasirea câmpului de lupta sau refuzul de a ac.iona, savâr.ite în timpul luptei, ori predarea în
captivitate sau savâr.irea altor asemenea fapte de natura a servi cauzei inamicului se pedepse.te cu
deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 423

(1) – Zborul cu o aeronava apar.inând for.elor armate ale statului român, fara prealabila autorizare,
precum .i nerespectarea regulilor de zbor, daca prin aceasta se pericliteaza securitatea zborului în
spa.iul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amenda.

(2) – Daca fapta a avut ca urmare distrugerea sau degradarea aeronavei, pedeapsa este închisoarea de la
5 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi, iar daca a avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este
închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 424

(1) – Parasirea unei nave militare în caz de naufragiu de catre comandant, înainte de a-.i fi exercitat pâna
la capat îndatoririle de serviciu, precum .i de catre orice alte persoane ce fac parte din echipajul navei,
fara ordinul comandantului, se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) – Daca fapta este savâr.ita în timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgen.a, se
pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 425

(1) – Parasirea comenzii de catre comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, în
situa.ii care ar fi putut periclita nava militara sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepse.te cu
închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – În cazul în care parasirea comenzii s-a savâr.it în timpul luptei, de catre comandantul unei nave
militare sau al unei grupari de nave militare, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 426 – Fapta comandantului unei nave militare sau grupari de nave militare care, fara a fi fost oprit
prin vreun ordin sau fara a fi fost împiedicat de misiunea speciala pe care o avea:

a. nu ia masurile necesare sa atace, sa lupte împotriva inamicului, sa ajute o nava a statului român sau a
unei .ari aliate, urmarita de inamic ori angajata în lupta;

b. nu ia masurile necesare pentru a distruge un convoi inamic;

c. nu urmare.te navele de razboi sau comerciale ale inamicului se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la
20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 427 – Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza inamicului, savâr.ita de catre
comandantul unei nave militare sau al unei grupari de nave militare, precum .i de catre orice alta
persoana ambarcata, se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

Art. 428

(1) – Fapta comandantului unei nave militare sau a oricarei persoane aflate la bordul navei, care a produs
o coliziune sau punerea pe uscat a navei, daca fapta a avut ca urmare avarierea grava a acesteia, se
pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – În cazul în care fapta prevazuta în alin. (1) a fost savâr.ita din culpa, pedeapsa este închisoarea de la
6 luni la 3 ani.

(3) – Fapta prevazuta în alin. (1) savâr.ita în timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de
urgen.a, se pedepse.te cu închisoarea de la 10 la 20 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 429 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în art. 421-425, art. 427 .i art. 428 alin. (1) se pedepse.te.

Art. 430 – Dispozi.iile art. 424—426, 428 .i 429 se aplica în mod corespunzator .i în cazul aeronavelor
militare.

Art. 431 – Ac.iunea penala pentru infrac.iunile prevazute în art. 413-417 se pune în mi.care numai la
sesizarea comandantului.

Capitol 2

Infrac.iuni savâr.ite de militari sau de civili

Art. 432 – Fapta persoanei care, în timp de razboi sau pe durata starii de asediu, î.i provoaca vatamari
integrita.ii corporale sau sanata.ii, simuleaza o boala sau o infirmitate, folose.te înscrisuri false sau orice
alte mijloace, în scopul de a se sustrage de la serviciul militar, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7
ani.

Art. 433

(1) – Fapta persoanei care amenin.a sau love.te santinela sau militarul aflat în serviciu de interven.ie,
înso.ire sau de securitate se pedepse.te cu închisoarea de la unu la 3 ani.

(2) – Daca fapta este savâr.ita prin folosirea unei arme sau de doua sau mai multe persoane împreuna,
pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.

Art. 434

(1) – Sustragerea de la luarea în eviden.a militara, selec.ia, stabilirea aptitudinilor .i a op.iunilor privind
modul de îndeplinire a îndatoririlor militare, în timp de pace, se pedepse.te cu amenda.

(2) – Daca fapta este savâr.ita în timp de razboi sau pe durata starii de asediu, pedeapsa este închisoarea
de la unu la 5 ani.

Art. 435

(1) – Neprezentarea la încorporare, concentrare sau mobilizare în timp de razboi sau pe durata starii de
asediu, în termenul prevazut în ordinul de chemare, se pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza .i neprezentarea celui încorporat sau concentrat la unitatea la
care a fost repartizat, precum .i a celui care, executând potrivit legii serviciul alternativ, nu se prezinta în
termen la angajator.

(3) – Termenele de prezentare prevazute în alin. (1) .i alin. (2) se prelungesc cu 10 zile, în cazul în care cel
chemat se afla în strainatate.

Art. 436
(1) – Jefuirea pe câmpul de lupta a mor.ilor sau rani.ilor se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza fapta prevazuta în alin. (1) care, fara sa fie savâr.ita pe câmpul
de lupta, este urmarea unor opera.ii de razboi.

Art. 437 – Folosirea, fara drept, în timp de razboi sau pe durata starii de asediu, în legatura cu
opera.iunile militare, a emblemei ori denumirii de „Crucea Ro.ie” sau a celor asimilate acesteia se
pedepse.te cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Titlu 12

Infrac.iuni de genocid, contra umanita.ii .i de razboi

Capitol 1

Infrac.iuni de genocid .i contra umanita.ii

Art. 438

(1) – Savâr.irea, în scopul de a distruge, în întregime sau în parte, un grup na.ional, etnic, rasial sau
religios, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a. uciderea de membri ai grupului;

b. vatamarea integrita.ii fizice sau mintale a unor membri ai grupului;

c. supunerea grupului la condi.ii de existen.a de natura sa duca la distrugerea fizica, totala sau par.iala, a
acestuia;

d. impunerea de masuri vizând împiedicarea na.terilor în cadrul grupului;

e. transferul for.at de copii apar.inând unui grup în alt grup, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Daca faptele prevazute în alin. (1) sunt savâr.ite în timp de razboi, pedeapsa este deten.iunea pe
via.a.

(3) – În.elegerea în vederea savâr.irii infrac.iunii de genocid se pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 10
ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) – Incitarea la savâr.irea infrac.iunii de genocid, comisa în mod direct, în public, se pedepse.te cu
închisoarea de la 2 la 7 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 439

(1) – Savâr.irea, în cadrul unui atac generalizat sau sistematic, lansat împotriva unei popula.ii civile, a
uneia dintre urmatoarele fapte:

a. uciderea unor persoane;

b. supunerea unei popula.ii sau par.i a acesteia, în scopul de a o distruge în tot sau în parte, la condi.ii
de via.a menite sa determine distrugerea fizica, totala sau par.iala, a acesteia;

c. sclavia sau traficul de fiin.e umane, în special de femei sau copii;

d. deportarea sau transferarea for.ata, cu încalcarea regulilor generale de drept interna.ional, a unor
persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau spre un
alt teritoriu ori prin folosirea altor masuri de constrângere;

e. torturarea unei persoane aflate sub paza faptuitorului sau asupra careia acesta exercita controlul în
orice alt mod, cauzându-i vatamari fizice sau psihice, ori suferin.e fizice sau psihice grave, ce depa.esc
consecin.ele sanc.iunilor admise de catre dreptul interna.ional;
f. violul sau agresiunea sexuala, constrângerea la prostitu.ie, sterilizarea for.ata sau deten.ia ilegala a
unei femei ramase gravida în mod for.at, în scopul modificarii compozi.iei etnice a unei popula.ii;

g. vatamarea integrita.ii fizice sau psihice a unor persoane;

h. provocarea dispari.iei for.ate a unei persoane, în scopul de a o sustrage de sub protec.ia legii pentru
o perioada îndelungata, prin rapire, arestare sau de.inere, la ordinul unui stat sau al unei organiza.ii
politice ori cu autorizarea, sprijinul sau asentimentul acestora, urmate de refuzul de a admite ca aceasta
persoana este privata de libertate sau de a furniza informa.ii reale privind soarta care îi este rezervata
ori locul unde se afla, de îndata ce aceste informa.ii au fost solicitate;

i. întemni.area sau alta forma de privare grava de libertate, cu încalcarea regulilor generale de drept
interna.ional;

j. persecutarea unui grup sau a unei colectivita.i determinate, prin privare de drepturile fundamentale
ale omului sau prin restrângerea grava a exercitarii acestor drepturi, pe motive de ordin politic, rasial,
na.ional, etnic, cultural, religios, sexual ori în func.ie de alte criterii recunoscute ca inadmisibile în
dreptul interna.ional;

k. alte asemenea fapte inumane ce cauzeaza suferin.e mari sau vatamari ale integrita.ii fizice sau
psihice, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza faptele prevazute în alin. (1), savâr.ite în cadrul unui regim
institu.ionalizat de oprimare sistematica .i de dominare a unui grup rasial asupra altuia, cu inten.ia de a
men.ine acest regim.

Capitol 2

Infrac.iuni de razboi

Art. 440

(1) – Savâr.irea, în cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter interna.ional, asupra uneia sau mai
multor persoane protejate de dreptul interna.ional umanitar, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a. uciderea;

b. luarea de ostatici;

c. aplicarea de tratamente cu cruzime sau inumane, cauzându-i vatamari ale integrita.ii fizice sau psihice
ori suferin.e fizice sau psihice grave, în special prin tortura sau mutilare;

d. violul sau agresiunea sexuala, constrângerea la prostitu.ie, sterilizarea for.ata sau deten.ia ilegala a
unei femei ramase gravida în mod for.at, în scopul modificarii compozi.iei etnice a unei popula.ii;

e. deportarea sau transferarea for.ata, cu încalcarea regulilor generale de drept interna.ional, a unor
persoane aflate în mod legal pe un anumit teritoriu, prin expulzarea acestora spre un alt stat sau un alt
teritoriu ori prin folosirea altor masuri de constrângere;

f. aplicarea sau executarea unei pedepse severe, în special pedeapsa cu moartea sau o pedeapsa
privativa de libertate, împotriva unei persoane care nu a fost judecata în cadrul unei proceduri legale .i
impar.iale, care sa ofere garan.iile impuse de dreptul interna.ional;

g. expunerea unei persoane la un pericol de moarte sau atingere grava adusa sanata.ii prin:

1. efectuarea asupra acesteia de experien.e cu privire la care ea nu a consim.it în mod voluntar, expres
.i prealabil sau care nu sunt necesare pentru sanatatea acesteia ori nu sunt efectuate în interesul sau;
2. prelevarea de .esuturi sau organe de la aceasta în scopul transplantului, cu excep.ia prelevarii de
sânge sau piele efectuate în scop terapeutic, în conformitate cu principiile medicale general recunoscute
.i cu consim.amântul voluntar, expres .i prealabil al persoanei;

3. supunerea acesteia la metode de tratament nerecunoscute medical, fara ca acestea sa fie necesare
pentru sanatatea persoanei .i fara ca ea sa fi consim.it, în mod voluntar, expres .i prealabil;

h. supunerea unei persoane la un tratament degradant, se pedepse.te cu deten.iune pe via.a sau cu
închisoare de la 15 la 25 de ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Cu aceea.i pedeapsa se sanc.ioneaza recrutarea sau încorporarea minorilor care nu au împlinit
vârsta de 15 ani în for.ele armate sau în grupuri armate, precum .i determinarea acestora, prin orice
mijloace, sa participe activ la ostilita.i.

(3) – Ranirea, în cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter interna.ional, a unui membru al for.elor
armate inamice sau a unui combatant al par.ii inamice, dupa ce acesta s-a predat fara condi.ii sau care a
fost scos din lupta în orice mod, se pedepse.te cu închisoarea de la 5 la 12 ani .i interzicerea exercitarii
unor drepturi.

(4) – Savâr.irea, în cadrul unui conflict armat cu caracter interna.ional, a uneia dintre urmatoarele fapte:

a. men.inerea ilegala în deten.ie sau întârzierea nejustificata a repatrierii uneia sau mai multor persoane
dintre cele prevazute în alin. (5) lit. a);

b. transferarea, în mod direct sau indirect, de catre un agent al puterii ocupante, a unei par.i a
popula.iei civile careia el îi apar.ine, în teritoriul ocupat;

c. constrângerea, prin violen.a sau amenin.are, a uneia sau mai multor persoane dintre cele prevazute
în alin. (5) lit. a) sa serveasca în for.ele armate ale inamicului;

d. constrângerea resortisan.ilor puterii inamice sa ia parte la opera.iunile de razboi îndreptate împotriva
.arii lor, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5) – Persoanele protejate de dreptul interna.ional umanitar sunt:

a. într-un conflict armat cu caracter interna.ional: persoanele protejate în sensul Conven.iilor de la
Geneva din 12 august 1949 .i al Protocolului Adi.ional I din 8 iunie 1977, în special rani.ii, bolnavii,
naufragia.ii, prizonierii de razboi .i civilii;

b. într-un conflict armat fara caracter interna.ional: rani.ii, bolnavii, naufragia.ii .i persoanele care nu
participa direct la ostilita.i .i care se gasesc sub puterea par.ii inamice;

c. într-un conflict armat cu sau fara caracter interna.ional: membrii for.elor armate .i combatan.ii par.ii
inamice, care au depus armele sau care, din orice alta cauza, nu se mai pot apara .i care nu se afla sub
puterea par.ii inamice.

Art. 441

(1) – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter interna.ional, jefuie.te sau,
cu încalcarea dreptului interna.ional .i fara ca aceasta sa fie justificata de necesita.i militare, distruge, î.i
însu.e.te sau rechizi.ioneaza bunuri ale par.ii inamice, aflate sub puterea par.ii careia îi apar.ine
faptuitorul, se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) – Declararea, în cadrul unui conflict armat cu caracter interna.ional, ca fiind stinse, suspendate sau
inadmisibile în justi.ie drepturile .i ac.iunile tuturor resortisan.ilor par.ii inamice sau ale unei par.i
importante a acestora se pedepse.te cu închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor
drepturi.

Art. 442
(1) – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter interna.ional:

a. declan.eaza un atac împotriva personalului, instala.iilor, materialului, unita.ilor sau vehiculelor care
participa la o misiune de ajutor umanitar ori la o misiune de men.inere a pacii, conform Cartei Na.iunilor
Unite, .i care se bucura de protec.ia pe care dreptul interna.ional umanitar o garanteaza civililor sau
bunurilor cu caracter civil;

b. declan.eaza un atac împotriva personalului, cladirilor, unita.ilor sanitare sau mijloacelor de transport
sanitare, care utilizeaza semnele distinctive prevazute de Conven.iile de la Geneva, în conformitate cu
dispozi.iile dreptului interna.ional umanitar, se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i interzicerea
exercitarii unor drepturi.

(2) – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter interna.ional, utilizeaza fara
drept semnele distinctive prevazute de Conven.iile de la Geneva, steagul de parlamentare, drapelul,
insignele militare sau uniforma inamicului ori ale Organiza.iei Na.iunilor Unite, cauzând astfel moartea
sau vatamarea corporala a uneia sau mai multor persoane, se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani
.i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 443

(1) – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat cu sau fara caracter interna.ional:

a. declan.eaza un atac prin mijloace militare împotriva popula.iei civile sau a unor civili care nu participa
direct la ostilita.i;

b. declan.eaza un atac prin mijloace militare împotriva bunurilor civile protejate ca atare de dreptul
interna.ional umanitar, în special cladiri consacrate cultului religios, înva.amântului, artei, .tiin.ei,
ac.iunilor caritabile, monumentelor istorice, spitalelor, locurilor unde bolnavii sau rani.ii sunt aduna.i,
precum .i împotriva ora.elor, satelor, locuin.elor sau cladirilor neaparate ori zonelor demilitarizate sau
asupra instala.iilor ori echipamentelor ce con.in substan.e periculoase, în masura în care acestea nu
sunt folosite ca obiective militare;

c. desfa.oara un atac prin mijloace militare, .tiind ca el va cauza pierderi de vie.i omene.ti în rândul
popula.iei civile, raniri ale persoanelor civile, distrugeri de bunuri cu caracter civil, care ar fi vadit
dispropor.ionate în raport cu ansamblul avantajului militar concret .i direct a.teptat;

d. utilizeaza o persoana protejata de dispozi.iile dreptului interna.ional umanitar pentru a evita ca
anumite puncte, zone sau for.e militare sa devina .inta a opera.iunilor militare ale par.ii inamice;
Aceasta lege a fost adoptata la data de 25 iunie 2009, în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din
Constitu.ia României, republicata, în urma angajarii raspunderii Guvernului în fa.a Camerei Deputa.ilor
.i a Senatului, în .edin.a comuna din data de 22 iunie 2009.

e. utilizeaza, ca metoda de purtare a razboiului, înfometarea deliberata a civililor, privându-i de bunurile
indispensabile supravie.uirii sau împiedicând, cu încalcarea dispozi.iilor dreptului interna.ional
umanitar, primirea ajutoarelor destinate acestora;

f. declara sau ordona ca nu va exista îndurare pentru învin.i;

g. ucide sau rane.te, prin viclenie, un membru al for.elor armate inamice sau un combatant al for.elor
inamice se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

h. utilizeaza bunurile culturale protejate ca atare de dreptul interna.ional umanitar, în special
monumente istorice, cladiri consacrate cultului religios, înva.amântului, artei sau .tiin.ei, pentru
declan.area unui atac prin mijloace militare împotriva par.ii inamice.
(2) – Desfa.urarea unui atac prin mijloace militare, în cadrul unui conflict armat cu caracter interna.ional,
.tiind ca el va cauza mediului înconjurator daune extinse, de durata .i grave, care ar fi vadit
dispropor.ionate în raport cu ansamblul avantajului militar concret .i direct a.teptat, se pedepse.te cu
închisoarea de la 3 la 10 ani .i interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 444 – Fapta persoanei care, în cadrul unui conflict armat, cu sau fara caracter interna.ional:

a. utilizeaza otrava sau arme cu substan.e otravitoare;

b. utilizeaza gaze asfixiante, toxice sau asimilate .i orice lichide, materii sau procedee similare;

c. utilizeaza arme care cauzeaza suferin.e fizice inutile se pedepse.te cu închisoarea de la 7 la 15 ani .i
interzicerea exercitarii unor drepturi.

Art. 445 – Tentativa la infrac.iunile prevazute în prezentul titlu se pedepse.te.

Titlu 13

Dispozi.ii finale

Art. 446

(1) – Prezentul cod intra în vigoare la data care va fi stabilita în legea pentru punerea în aplicare a
acestuia, cu excep.ia dispozi.iilor alin. (2) .i alin. (3), care intra în vigoare la 4 zile de la data publicarii în
Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului cod.

(2) – Legea nr. 301/2004 – Codul penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29
iunie 2004, cu modificarile ulterioare, .i Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor .i a masurilor
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

(3) – În termen de 12 luni de la data publicarii prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului
penal.

PRE.EDINTELE CAMEREI DEPUTA.ILOR ROBERTA ALMA ANASTASE

PRE.EDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANA

Bucure.ti, 17 iulie 2009. Nr. 286.

CODUL DE PROCEDURA PENALA 2013 format pdfCODUL DE PROCEDURA PENALA 2013 format pdf

01/2004 – Codul penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29
iunie 2004, cu modificarile ulterioare, .i Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor .i a masurilor
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicata în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificarile ulterioare, se abroga.

(3) – În termen de 12 luni de la data publicarii prezentului cod în Monitorul Oficial al României, Partea I,
Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul de lege pentru punerea în aplicare a Codului
penal.

PRE.EDINTELE CAMEREI DEPUTA.ILOR ROBERTA ALMA ANASTASE

PRE.EDINTELE SENATULUI MIRCEA-DAN GEOANA

Bucure.ti, 17 iulie 2009. Nr. 286.

CODUL DE PROCEDURA PENALA 2013 format pdf

Share Button

Leave a Reply

*

2 × two =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.