22nd Nov 2014

Comercial & Corporativ

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 a suferit modificari si prevede acum posibilitatea posesorilor neproprietari a imobilelor imprejmuite situate in intravilan sa isi intabuleze dreptul de proprietate asupa acestora. Cu aceasta ocazie in Monitorul Oficial Partea I nr. 48 from 1/22/2013 a fost publicat Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 încheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara.

Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va putea fi inscris in Registrul de cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte îndeplinite de notarul public, procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar.

Inscrierea se va face in baza certificatul pentru inscrierea in cartea funciara a posesorului ca proprietar eliberat de catre notariat la solicitarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara teritorial. In baza acestui certificat posesorul neproprietar isi intabuleaza dreptul de proprietate.

Eliberarea certificatului de catre notarul public se face la solicitarea oficiului teritorial pe baza unui set de documente atasate in copie certificata cererii.

Dosarul trebuie sa contina:
1. o adeverinta din care sa rezulte ca: – s-a indeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului in care se inscriu informatiile cu privire la imobile si posesorii acestora, precum si faptul ca posesorii nu au fost contestati; – nu s-au formulat contestatii sau cereri de rectificare cu privire la posesie. – planul cadastral al sectorului cadastral in care este situat imobilul, întocmit de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru, verificat si avizat de catre oficiul teritorial;

2. certificatul eliberat de primaria in a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar si ca imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris in evidente ca fiind in domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

3. declaratia pe propria raspundere a posesorului, data in forma autentica, prin care acesta declara ca: – poseda imobilul sub nume de proprietar; – este sau nu casatorit; în cazul în care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial; – nu a instrainat sau grevat imobilul; – imobilul nu a fost scos din circuitul juridic; – imobilul nu face obiectul vreunui litigiu; – imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; in cazul in care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara intinderea cotelor; – inscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; in cazul în care nu exista inscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de inscris;

4. inscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma in care este intocmit, atunci cand acesta exista;

5. copie de pe actele de identitate si stare civila.

Share Button

Leave a Reply

*

four + one =

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.