8:00 - 18:00

Program de lucru : Luni - Vineri

0722.819.777

Suna pentru o evaluare gratuita

Facebook

LinkedIn

en_GBro_RO

CONTRACT DE CONT CURENT

Casa de Avocatura Burlacu > CONTRACT DE CONT CURENT

Incheiat astazi …………………….
La …………………………………..

I. PARTILE CONTRACTANTE
I.1. S.C. …………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. ,
Cu sediul social in ………………… , str. …………… nr. ………… ,
Bloc ……. , scara ……. , etaj …… , apartament ….. , judet/sector ………………. , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ………………………. , sub nr. ………………. Din ………….. , cod fiscal nr. ……………. Din ………………. , avand contul nr. ………………… deschis la …………………. , reprezentata de ……………………… , cu functia de ………………… , in calitate de corentist prim, pe de o parte, si
I.2. S.C. …………………………………..S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. ,
Cu sediul social in ………………… , str. …………………. Nr. ………………… , bloc …….. , scara …….. , etaj …….. , apartament ……… , judet/sector ……………… , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ……………………. , sub nr. ……………… din ……………….. , cod fiscal nr. ……………… din …………………. , avand contul nr. …………………….. deschis la ……………….. , reprezentata de …………………… , cu functia de ……………………… , in calitate de corentist secund, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de cont curent, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Obiectul compensarii reciproce il constituie stingerea datoriilor, cu
Creantele reflectate in contabilitatea partilor, pe baza prevederilor prezentului contract.

III. DURATA CONTRACTULUI
III.1. Partile au convenit ca durata operatiunii de compensare sa fie de
………………. Incepand cu data semnarii prezentului contract si pana la data de …………………. .
III.2. Stingerea datoriilor cu creantele se va face la intervale de …………
……………… pe baza actelor aditionale incheiate intre partile contractante.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR
IV.1. Partile prezentului contract au obligatia sa-si transmita reciproc
Extrasele de cont si copii de pe documentele operatiunilor efectuate in contul celeilalte parti.
IV.2. Partea debitoare are obligatia sa confirme sau sa infirme, dupa caz,
Soldurile extraselor de cont, in caz de infirmare partile urmand a se intruni prin imputerniciti pentru rezolvarea eventualelor litigii.

V. CLAUZE DE VALIDITATE
V.1. Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un
Efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.
V.2. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natura sa inlature ras-
Punderea partii care, din vina sa , a determinat incetarea contractului.
V.3. In cazul in care una sau mai multe clauze ale prezentului contract
Vor fi declarate nule, clauza/clauzele valide isi vor produce, in continuare, efectele, cu exceptia cazurilor in care clauza/clauzele anulate reprezinta o obligatie esentiala.
In conditiile prevazute la alineatul precedent sunt considerate esentiale urmatoarele obligatii:
……………………………………………………………………………..
Ex: obligatia vanzatorului de a livra produsele
Obligatia cumparatorului de a plati pretul.
V.4. Faptul ca ……………………………… nu insista pentru indeplinirea
Strica a clauzelor prezentului contract sau nu-si exercita vreuna dintre optiunile la care are dreptul in baza prezentului contract nu inseamna ca renunta la drepturile pe care urmeaza sa le dobandeasca in temeiul prevederilor sale.
V.5. a) Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile
prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul
expres, dat in scris de cedent.
b) Acordul prevazut la lit. a) trebuie comunicat de cesionar in ter- men de ……………….. zile de la data cand cedentul I-a cerut
acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a
consimtit cesiunea contractului.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI
VI.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara
Interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
– nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct…
din prezentul contract;
– este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declan-
sata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
– cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul
contract fara acordul celeilalte parti;
– isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost averti-
zata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
Sau
– in termen de ………….. zile de la data primirii notificarii prin care
I s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-I revin.
VI.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului
Contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ………….. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
VI.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obli-
Gatiilor deja scadente intre partile contractante.
VI.4. Prevederile prezentului ………………………………………………….
Nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VII. CLAUZA PENALA
VII.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune-interese in valoare de ………………… , astfel: ……………………………………. .

VIII. FORTA MAJORA
VIII.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la
Termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
VIII.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte
Parti, in termen de …….. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile in vederea limitarii consecintelor lui.
VIII.3. Daca in termen de ……………. (zile, ore) de la producere, eveni-
Mentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
VIII.4. Prevederile privitoare la forta majora de la art. …………. Nu sunt
Exoneratoare de raspundere daca evenimentele imprevizibile si de neinlaturat determina costuri mai mari decat paguba efectiva.

IX. NOTIFICARI
IX.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata
De una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
IX.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
IX.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera
Primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
IX.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,
Daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII
X.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale
Amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
XI. CLAUZE FINALE
XI.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
Incheiat intre partile contractante.
XI.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte
Integranta din cuprinsul sau reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
XI.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de
Partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
XI.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ………………….
Exemplare, din care ………………… astazi, data semnarii lui.

CORENTIST PRIM

CORENTISTSECUND

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.